Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studijas ārzemēs

“Erasmus+” palīdz rīkot studentu un doktorantūras studentu apmaiņu starp programmas valstīm, kā arī no partnervalstīm un uz tām.

Studējot ārzemēs kā “Erasmus+” dalībnieks, varat uzlabot savas saziņas, svešvalodu un starpkultūru prasmes un iegūt sociālās prasmes, ko augsti vērtēs nākamie darba devēji. Lasiet vēl par priekšrocībām, ko dod apmaiņas programma ārzemēs.

Varat arī kombinēt studiju periodu ārzemēs ar praksi, lai iegūtu darba pieredzi — tā kļūst aizvien svarīgāka cilvēkiem, kas darba tirgū ir iesācēji.

Iespējas studēt ārzemēs ir studentiem, kas studē bakalaura vai maģistra programmā, un doktorantūras studentiem. Maģistrantūras studenti, kas izvēlas pilnu studiju kursu ārvalstīs (līdz diviem gadiem), iespējams, var izmantot ES garantētu “Erasmus+” maģistrantūras studiju aizdevumu.

Ja dodaties no kādas programmas valsts uz citu programmas valsti, “Erasmus+” lingvistiskais atbalsts internetā jums noderēs, mācoties tās valsts valodu, kurā būs jūsu studijas.

Studenti, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas, var lūgt papildu finansējumu, kad viņi ir izvēlēti studijām ārzemēs.

Ilgums

Jūsu studiju periodam jābūt vismaz 3 mēnešus (vai 1 akadēmisko semestri vai trimestri) ilgam, bet maksimālais ilgums ir 12 mēneši.

Jūs varat doties “Erasmus+” apmaiņā uz ārzemēm vairākas reizes – gan kā students, gan kā praktikants –, taču kopējais ārzemēs pavadītais laiks (ieskaitot studiju periodus ārzemēs) nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus vienā studiju ciklā.

Ar vārdu “cikls” te apzīmēts studiju līmenis, kas definēts Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (EKI):

  • pirmais cikls (bakalaura līmenis vai līdzvērtīgs) EKI – 5/6
  • otrais cikls (maģistra līmenis vai līdzvērtīgs) EKI 7
  • trešais cikls (zinātņu doktora līmenis vai līdzvērtīgs) EKI 8

Ja studijām ir tikai viens cikls (kā medicīnā vai arhitektūrā), varat kā “Erasmus+” dalībnieks ārzemēs pavadīt līdz pat 24 mēnešiem.

Nosacījumi

Lai varētu studēt ārzemēs kā “Erasmus+” dalībnieks, jums ir jābūt reģistrētam augstskolā un sākušam studijas, kuru beigās piešķir atzītu terciārā līmeņa (jeb augstākās izglītības) kvalifikācijas grādu. Ja esat pirmā cikla students, jums jābūt sasniegušam vismaz otro studiju gadu.

Jūsu studiju periodam ārzemēs ir jābūt saistītam ar mācībām, kuru noslēgumā gatavojaties iegūt zinātnisko grādu, un tam jābūt saistītam arī ar jūsu personiskās izaugsmes vajadzībām, kā arī tam jābūt jūsu studiju programmas sastāvdaļai.

Jūsu mācību iestādei un uzņemošajai augstskolai ir jānoslēdz starpiestāžu līgums par to, ka jūs būsiet “Erasmus+” students.

Abām mācību iestādēm ir jābūt saņēmušām “Erasmus” Augstākās izglītības hartu  (ja tās ir programmas valstīs). Mācību iestādes no partnervalstīm apņemas ievērot minētās hartas principus, kad tās paraksta starpiestāžu līgumus.

Akadēmiskā atzīšana

Pirms studiju perioda ārzemēs

  1. Jums, jūs nosūtošajai un uzņemošajai augstskolai ir jāparaksta mācību līgums, lai nodrošinātu pārredzamu un efektīvu sagatavošanos apmaiņai un vienotos, kā tiks atzītas ārzemēs pabeigtās mācības. Šajā dokumentā ir izklāstītas iesaistīto pušu tiesības un pienākumi.
  2. Jūs saņemsiet “Erasmus+” studenta hartu, kurā izskaidrotas jūsu tiesības un pienākumi saistībā ar studiju periodu ārzemēs.

Pēc studiju perioda ārzemēs

  1. Uzņemošajai augstskolai ir pienākums jums un jūs nosūtījušajai augstskolai izsniegt sekmju izrakstu, kurš apliecina, ka nolīgtā programma ir pabeigta, un kurā norādīti rezultāti.

  2. Jūsu augstskolai ir jāatzīst kredītpunkti (izmantojot Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS) vai ekvivalentu sistēmu), kā tas paredzēts mācību līgumā pirms mobilitātes, un tie bez kādām papildprasībām jāņem vērā, piešķirot jums zinātnisko grādu.

  3. Ja jūsu augstskola ir kādā no programmas valstīm, jūsu mobilitātes periods ir jānorāda arī diploma pielikumā.

Lasiet vairāk par pamatnostādnēm, kā izmantot mācību līgumu.

Finansiālais atbalsts

Iespējams, ka varat saņemt “Erasmus+” stipendiju, kas palīdz segt ceļa un uzturēšanās izdevumus. Summas atšķirsies atkarībā no dzīves līmeņa jūsu valstī un mērķa valstī, uz stipendiju pretendējošo studentu skaita, attāluma starp abām valstīm un tā, vai saņemat citu stipendiju.

Ja braucat no vienas programmas valsts uz citu programmas valsti, pavaicājiet savas valsts aģentūrā un jūs nosūtošajā augstākās izglītības iestādē, kādas ir piemērojamās likmes. Ir pieejama papildu palīdzība studentiem, kas iziet praksi, kā arī studentiem, kuri nāk no nelabvēlīgas vides vai no nomaļām programmas valstīm vai reģioniem.

Stipendiju līmeņi un fiksētās likmes apmaiņai starp programmas valstīm un partnervalstīm ir publicētas  programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Neatkarīgi no tā, vai jums tiks piešķirta “Erasmus+” stipendija vai studēsiet bez tās, jums jāparaksta dotācijas nolīgums, kurā būs norādīts mobilitātes ilgums, stipendijas apmērs un citas tiesības un pienākumi.  

Ja dodaties no kādas programmas valsts uz citu, jūs nosūtošā iestāde parakstīs jūsu dotācijas nolīgumu un būs atbildīga par visu maksājumu veikšanu.

Ja dodaties no programmas valsts uz partnervalsti (vai otrādi), dotācijas nolīgumu parakstīs iestāde, kas atrodas programmas valstī. Nosūtošā iestāde un saņemošā iestāde izlems, kura no tām veiks jūsu maksājumus.

Kā “Erasmus+” students jūs būsiet atbrīvots no uzņemošās iestādes mācību, reģistrācijas un eksāmenu maksas un nodevām par piekļuvi laboratorijām un bibliotēkām. Tomēr var būt jāmaksā nelielas summas par apdrošināšanu vai dalību studentu biedrībā.

Iespējams, ka varat saņemt vēl citas stipendijas no jūsu augstskolas, valsts vai citiem avotiem. Ielūkojieties vietnē European Funding Guide un studiju portālos.

Iespējams, varat arī pieteikties uz stipendiju kopīgās maģistrantūras programmā vai ES garantēto aizdevumu līdz diviem gadiem ilgām “Erasmus+” maģistrantūras studijām.

Pieteikšanās kārtība

Jūs varat pieteikties ar savas augstskolas starptautisko sakaru nodaļas vai “Erasmus+” biroja starpniecību.

Jūs nosūtošajai augstskolai taisnīgā un caurskatāmā veidā ir jāveic studentu atlase.

Īpaša palīdzība studentiem, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas

Studenti, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas, var lūgt papildu finansējumu, kad viņi ir izvēlēti mobilitātes periodam.

Uzziniet vairāk

Pārliecinieties, ka zināt savas tiesības , kad uz ārzemēm dodaties studēt vai veikt praksi.

Studentiem, kuriem ir papildu jautājumi par dalību “Erasmus+”, vajadzētu iepazīties ar atbildēm uz bieži uzdotajiem jautājumiem, pirms viņi sazinās ar savu augstskolu, savas valsts aģentūru (programmas valstīs)vai valsts biroju (partnervalstīs), ja viņu valstī vispār ir šāda aģentūra vai birojs.

“Erasmus+” Studentu un absolventu apvienība (ESAA) ir forums bijušajiem un pašreizējiem “Erasmus+” studentiem, kurā var veidot sakarus, profesionāli pilnveidoties un piedalīties starpkultūru apmaiņā.

Doktorantūras studenti var no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību budžeta saņemt arī ES finansiālu atbalstu ārzemēs pavadītiem pētniecības periodiem.