Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studijas ārzemēs

“Erasmus+” palīdz rīkot studentu un doktorantūras studentu apmaiņu starp programmas valstīm, kā arī no partnervalstīm un uz tām.

Studējot ārzemēs kā “Erasmus+” dalībnieks, varat uzlabot savas saziņas, svešvalodu un starpkultūru prasmes un iegūt sociālās prasmes, ko augsti vērtēs nākamie darba devēji. Lasiet vēl par priekšrocībām, ko dod apmaiņas programma ārzemēs.

Varat arī kombinēt studiju periodu ārzemēs ar praksi, lai iegūtu darba pieredzi — tā kļūst aizvien svarīgāka cilvēkiem, kas darba tirgū ir iesācēji.

Iespējas studēt ārzemēs ir studentiem, kas studē bakalaura vai maģistra programmā, un doktorantūras studentiem.

Ja dodaties no kādas programmas valsts uz citu programmas valsti, “Erasmus+” lingvistiskais atbalsts internetā jums noderēs, mācoties tās valsts valodu, kurā būs jūsu studijas.

Studenti, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas, var lūgt papildu finansējumu, kad viņi ir izvēlēti studijām ārzemēs.

Ilgums

Jūsu studiju periodam jābūt vismaz 2 mēnešus (vai 1 akadēmisko semestri vai trimestri) ilgam, bet maksimālais ilgums ir 12 mēneši.

Jūs varat doties “Erasmus+” apmaiņā uz ārzemēm vairākas reizes – gan kā students, gan kā praktikants –, taču kopējais ārzemēs pavadītais laiks (ieskaitot studiju periodus ārzemēs) nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus vienā studiju ciklā.

Ar vārdu “cikls” te apzīmēts studiju līmenis, kas definēts Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā (EKI):

 • pirmais cikls (bakalaura līmenis vai līdzvērtīgs) EKI – 5/6
 • otrais cikls (maģistra līmenis vai līdzvērtīgs) EKI 7
 • trešais cikls (zinātņu doktora līmenis vai līdzvērtīgs) EKI 8

Ja studijām ir tikai viens cikls (kā medicīnā vai arhitektūrā), varat kā “Erasmus+” dalībnieks ārzemēs pavadīt līdz pat 24 mēnešiem.

Nosacījumi

Lai varētu studēt ārzemēs kā “Erasmus+” dalībnieks, jums ir jābūt reģistrētam augstskolā un sākušam studijas, kuru beigās piešķir atzītu terciārā līmeņa (jeb augstākās izglītības) kvalifikācijas grādu. Ja esat pirmā cikla students, jums jābūt sasniegušam vismaz otro studiju gadu.

Jūsu studiju periodam ārzemēs ir jābūt saistītam ar mācībām, kuru noslēgumā gatavojaties iegūt zinātnisko grādu, un tam jābūt saistītam arī ar jūsu personiskās izaugsmes vajadzībām, kā arī tam jābūt jūsu studiju programmas sastāvdaļai.

Jūsu mācību iestādei un uzņemošajai augstskolai ir jānoslēdz starpiestāžu līgums par to, ka jūs būsiet “Erasmus+” students.

Abām mācību iestādēm ir jābūt saņēmušām “Erasmus” Augstākās izglītības hartu  (ja tās ir programmas valstīs). Mācību iestādes no partnervalstīm apņemas ievērot minētās hartas principus, kad tās paraksta starpiestāžu līgumus.

Akadēmiskā atzīšana

Pirms studiju perioda ārzemēs

 1. Jums, jūs nosūtošajai un uzņemošajai augstskolai ir jāparaksta mācību līgums, lai nodrošinātu pārredzamu un efektīvu sagatavošanos apmaiņai un vienotos, kā tiks atzītas ārzemēs pabeigtās mācības. Šajā dokumentā ir izklāstītas iesaistīto pušu tiesības un pienākumi.
 2. Jūs saņemsiet “Erasmus+” studenta hartu, kurā izskaidrotas jūsu tiesības un pienākumi saistībā ar studiju periodu ārzemēs.

Pēc studiju perioda ārzemēs

 1. Uzņemošajai augstskolai ir pienākums jums un jūs nosūtījušajai augstskolai izsniegt sekmju izrakstu, kurš apliecina, ka nolīgtā programma ir pabeigta, un kurā norādīti rezultāti.

 2. Jūsu augstskolai ir jāatzīst kredītpunkti (izmantojot Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS) vai ekvivalentu sistēmu), kā tas paredzēts mācību līgumā pirms mobilitātes, un tie bez kādām papildprasībām jāņem vērā, piešķirot jums zinātnisko grādu.

 3. Ja jūsu augstskola ir kādā no programmas valstīm, jūsu mobilitātes periods ir jānorāda arī diploma pielikumā.

Lasiet vairāk par pamatnostādnēm, kā izmantot mācību līgumu.

Finansiālais atbalsts

Iespējams, ka varat saņemt “Erasmus+” stipendiju, kas palīdz segt ceļa un uzturēšanās izdevumus. Summas atšķirsies atkarībā no dzīves līmeņa jūsu valstī un mērķa valstī, uz stipendiju pretendējošo studentu skaita, attāluma starp abām valstīm un tā, vai saņemat citu stipendiju.

Ja braucat no vienas programmas valsts uz citu programmas valsti, pavaicājiet savas valsts aģentūrā un jūs nosūtošajā augstākās izglītības iestādē, kādas ir piemērojamās likmes. Ir pieejama papildu palīdzība studentiem, kas iziet praksi, kā arī studentiem, kuri nāk no nelabvēlīgas vides vai no nomaļām programmas valstīm vai reģioniem.

Stipendiju līmeņi un fiksētās likmes apmaiņai starp programmas valstīm un partnervalstīm ir publicētas  programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Neatkarīgi no tā, vai jums tiks piešķirta “Erasmus+” stipendija vai studēsiet bez tās, jums jāparaksta dotācijas nolīgums, kurā būs norādīts mobilitātes ilgums, stipendijas apmērs un citas tiesības un pienākumi.  

Ja dodaties no kādas programmas valsts uz citu, jūs nosūtošā iestāde parakstīs jūsu dotācijas nolīgumu un būs atbildīga par visu maksājumu veikšanu.

Ja dodaties no programmas valsts uz partnervalsti (vai otrādi), dotācijas nolīgumu parakstīs iestāde, kas atrodas programmas valstī. Nosūtošā iestāde un saņemošā iestāde izlems, kura no tām veiks jūsu maksājumus.

Kā “Erasmus+” students jūs būsiet atbrīvots no uzņemošās iestādes mācību, reģistrācijas un eksāmenu maksas un nodevām par piekļuvi laboratorijām un bibliotēkām. Tomēr var būt jāmaksā nelielas summas par apdrošināšanu vai dalību studentu biedrībā.

Iespējams, ka varat saņemt vēl citas stipendijas no jūsu augstskolas, valsts vai citiem avotiem. Ielūkojieties vietnē European Funding Guide un studiju portālos.

Iespējams, varat arī pieteikties uz stipendiju kopīgās maģistrantūras programmā vai ES garantēto aizdevumu līdz diviem gadiem ilgām “Erasmus+” maģistrantūras studijām.

Pieteikšanās kārtība

Jūs varat pieteikties ar savas augstskolas starptautisko sakaru nodaļas vai “Erasmus+” biroja starpniecību.

Jūs nosūtošajai augstskolai taisnīgā un caurskatāmā veidā ir jāveic studentu atlase.

Īpaša palīdzība studentiem, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas

Studenti, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas, var lūgt papildu finansējumu, kad viņi ir izvēlēti mobilitātes periodam.

Uzziniet vairāk

Pārliecinieties, ka zināt savas tiesības , kad uz ārzemēm dodaties studēt vai veikt praksi.

Studentiem, kuriem ir papildu jautājumi par dalību “Erasmus+”, vajadzētu iepazīties ar atbildēm uz bieži uzdotajiem jautājumiem, pirms viņi sazinās ar savu augstskolu, savas valsts aģentūru (programmas valstīs)vai valsts biroju (partnervalstīs), ja viņu valstī vispār ir šāda aģentūra vai birojs.

“Erasmus+” Studentu un absolventu apvienība (ESAA) ir forums bijušajiem un pašreizējiem “Erasmus+” studentiem, kurā var veidot sakarus, profesionāli pilnveidoties un piedalīties starpkultūru apmaiņā.

Doktorantūras studenti var no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību budžeta saņemt arī ES finansiālu atbalstu ārzemēs pavadītiem pētniecības periodiem.

Quick explainer

Dalībnieki no Islandes, Lihtenšteinas, Ziemeļmaķedonijas, Norvēģijas, Serbijas un Turcijas var izmantot lielāko daļu iespēju, jo šīs ārpussavienības valstis ir programmas “Erasmus+” asociētās valstis.

Dalībniekiem no citām ārpussavienības valstīm ir pieejamas tādas iespējas kā, piemēram, "Erasmus Mundus" kopīgais maģistra grāds vai studentu un mācību spēku starptautiskā apmaiņa (ja jūsu universitāte piedalās) un jauniešu apmaiņas programmas.

Katrai programmai var būt atšķirīgas atbilstības prasības, par kurām sīkāka informācija sniegta programmu lapās.

Programma “Erasmus+” darbojas divu veidu valstīs.

ES dalībvalstis un programmas asociētās trešās valstis

Tās var pilnībā piedalīties visās programmas “Erasmus+” darbībās. To vidū ir visas ES valstis, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstis, ES kandidātvalstis un vairākas citas valstis. Agrāk tās sauca par programmas valstīm.

Programmas neasociētās trešās valstis

Tās var piedalīties dažās “Erasmus+” darbībās. Tādu ir daudz un visā pasaulē. Agrāk tās sauca par partnervalstīm.

Skatīt atbilstīgo valstu pilno sarakstu

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more