Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Σπουδές στο εξωτερικό

Το πρόγραμμα Erasmus+ βοηθά στη διοργάνωση ανταλλαγών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων μεταξύ των χωρών του προγράμματος Erasmus+, καθώς και από και προς χώρες εταίρους.

Σπουδάζοντας στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+, μπορείτε να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές, γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητές σας και να αποκτήσετε εμπειρίες που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα από τους μελλοντικούς εργοδότες σας. Διαβάστε περισσότερα για τα οφέλη των ανταλλαγών στο εξωτερικό.

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε την περίοδο των σπουδών σας στο εξωτερικό με πρακτική άσκηση για να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία, που είναι όλο και περισσότερο αναγκαία για να εισέλθετε στην αγορά εργασίας.

Η δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό παρέχεται σε φοιτητές πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πραγματοποιούν πλήρη κύκλο σπουδών στο εξωτερικό (έως και δύο χρόνια) ενδεχομένως να μπορούν να ωφεληθούν από ένα δάνειο για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ με εγγύηση της ΕΕ.

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη του Erasmus+ θα σας βοηθήσει να μάθετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε στις σπουδές σας αν μετακινείστε μεταξύ χωρών του προγράμματος.

Οι φοιτητές με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμπληρωματική χρηματοδότηση αφού επιλεγούν για σπουδές στο εξωτερικό.

Διάρκεια

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από τουλάχιστον 3 μήνες (ή 1 ακαδημαϊκό τρίμηνο) μέχρι το πολύ 12 μήνες.

Μπορείτε να επωφεληθείτε πολλές φορές από μια ανταλλαγή στο εξωτερικό με το Erasmus+, είτε ως φοιτητής είτε ως ασκούμενος, αλλά το συνολικό διάστημα στο εξωτερικό (περιλαμβανομένων και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες εντός ενός κύκλου σπουδών.

Ως «κύκλος» νοείται το επίπεδο σπουδών όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF):

  • Πρώτος κύκλος (πτυχίο ή ισοδύναμος τίτλος) EQF – 5/6
  • Δεύτερος κύκλος (μεταπτυχιακό ή ισοδύναμος τίτλος) EQF 7
  • Τρίτος κύκλος (διδακτορικό ή ισοδύναμος τίτλος) EQF 8

Για τα προγράμματα σπουδών «ενός κύκλου», όπως η ιατρική και η αρχιτεκτονική, μπορείτε να μεταβείτε στο εξωτερικό με το Erasmus+ για διάστημα έως και 24 μηνών.

Όροι συμμετοχής

Για να σπουδάσετε στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+ πρέπει να είστε εγγεγραμμένος σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να παρακολουθείτε σπουδές που οδηγούν σε αναγνωρισμένο πτυχίο ή άλλο τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης. Αν είστε φοιτητής του πρώτου κύκλου, πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον στο δεύτερο έτος των σπουδών σας.

Η περίοδος των σπουδών σας στο εξωτερικό πρέπει να είναι σχετική με το πτυχίο σας και τις ανάγκες της προσωπικής σας εξέλιξης και να εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθείτε.

Τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων για να μπορείτε να σπουδάσετε στο ίδρυμα υποδοχής μέσω του Erasmus+. 

Και τα δύο ιδρύματα πρέπει επίσης να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση (εφόσον βρίσκονται σε χώρες του προγράμματος). Τα ιδρύματα από χώρες εταίρους δεσμεύονται από τις αρχές του Χάρτη όταν υπογράφουν συμφωνίες με άλλα ιδρύματα.

Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων

Πριν από την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό:

  1. Τόσο εσείς, όσο και τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής πρέπει να υπογράψετε μια συμφωνία μάθησης για σπουδές, ώστε να διασφαλίσετε μια διαφανή και αποτελεσματική προετοιμασία της ανταλλαγής στο εξωτερικό, καθώς και να συμφωνήσετε για το πώς θα αναγνωριστούν οι δραστηριότητες που θα ολοκληρώσετε επιτυχώς στο εξωτερικό. Το έγγραφο αυτό καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διάφορων μερών.
  2. Θα λάβετε τον Χάρτη Φοιτητών Erasmus+ , όπου περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας κατά την περίοδο των σπουδών σας στο εξωτερικό.

Μετά την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό:

  1. Το ανώτατο ίδρυμα υποδοχής πρέπει να δώσει σε εσάς αλλά και στο ίδρυμα αποστολής ένα πιστοποιητικό βαθμολογίας το οποίο θα επιβεβαιώνει αφενός την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος προγράμματος και αφετέρου τα αποτελέσματα

  2. Το ανώτατο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα πρέπει να αναγνωρίσει τις ακαδημαϊκές μονάδες (με βάση τις μονάδες ECTS ή ισοδύναμο σύστημα), όπως προβλέπεται στη συμφωνία μάθησης που συνήφθη πριν από την κινητικότητα, και να τις συνυπολογίσει στο πτυχίο σας, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες

  3. Αν το ανώτατο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος, η περίοδος κινητικότητάς σας πρέπει επίσης να καταγραφεί στο παράρτημα διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα στις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο χρησιμοποίησης της συμφωνίας μάθησης για σπουδές

Χρηματοδοτική στήριξη

Μπορείτε να λάβετε επιχορήγηση Erasmus+ ως συμβολή στα έξοδα ταξιδιού και διαμονής σας. Η χρηματοδοτική αυτή στήριξη ποικίλλει ανάλογα με τις διαφορές ως προς το κόστος διαβίωσης ανάμεσα στη χώρα σας και τη χώρα προορισμού, τον αριθμό των φοιτητών που υποβάλλουν αίτηση για επιχορήγηση, την απόσταση μεταξύ των χωρών και τη διαθεσιμότητα άλλων επιχορηγήσεων.

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε μεταξύ χωρών του προγράμματος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ισχύοντα ποσοστά χρηματοδοτικής στήριξης από τον εθνικό φορέα σας και το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποστολής. Προβλέπεται επίσης επιπλέον ενίσχυση για φοιτητές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για περίοδο πρακτικής άσκησης, καθώς και για φοιτητές από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες ή από άκρως απομακρυσμένες χώρες ή περιοχές του προγράμματος.

Τα επίπεδα των επιχορηγήσεων και τα σταθερά ποσοστά για ανταλλαγές μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων δημοσιεύονται στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

Ανεξάρτητα από το αν λαμβάνετε επιχορήγηση Erasmus+ ή αν είστε φοιτητής του Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση, θα υπογράψετε συμφωνία επιχορήγησης η οποία θα ορίζει τη διάρκεια της κινητικότητας, το ποσό της επιχορήγησης και άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

Εάν πρόκειται για ανταλλαγή μεταξύ χωρών του προγράμματος, το ίδρυμα αποστολής θα υπογράψει τη συμφωνία επιχορήγησής σας και θα είναι υπεύθυνο για την καταβολή των σχετικών ποσών.

Εάν πρόκειται για ανταλλαγή μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών-εταίρων, το ίδρυμα της χώρας του προγράμματος θα υπογράψει τη συμφωνία επιχορήγησης. Τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής θα αποφασίσουν ποιο από τα δύο θα πραγματοποιήσει τις πληρωμές.

Ως φοιτητής Erasmus+ έχετε απαλλαγή από δίδακτρα, τέλη εγγραφής και εξετάσεων, καθώς και από επιβαρύνσεις για πρόσβαση σε εργαστήρια ή βιβλιοθήκες στο ίδρυμα υποδοχής. Ωστόσο, ίσως ισχύουν μικρές επιβαρύνσεις για ασφάλεια ή συμμετοχή σε ενώσεις φοιτητών.

Ενδέχεται ακόμη να είστε επιλέξιμοι για επιπλέον επιχορηγήσεις από το ίδρυμά σας, την κυβέρνηση της χώρας σας ή άλλες πηγές. Για τον σκοπό αυτό, συμβουλευθείτε τον ευρωπαϊκό οδηγό χρηματοδοτήσεων ή τις πύλες σπουδών.

Μπορεί επίσης να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να κάνετε αίτηση χορήγησης υποτροφίας για ένα Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ή για δάνειο μεταπτυχιακών σπουδών με εγγύηση της ΕΕ διάρκειας έως και δύο ετών.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω του γραφείου διεθνών σχέσεων ή του γραφείου Erasmus+ του ανώτατου εκπαιδευτικού σας ιδρύματος.

Η επιλογή σας από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποστολής πρέπει να γίνει με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Ρυθμίσεις για φοιτητές με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας

Φοιτητές με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμπληρωματική χρηματοδότηση εφόσον έχουν επιλεγεί για μια περίοδο κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα δικαιώματά σας όταν πραγματοποιείτε σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές που θέλουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Erasmus+ πρέπει να ανατρέξουν στις συχνές ερωτήσεις προτού επικοινωνήσουν με τους εθνικούς φορείς στην περίπτωση χωρών του προγράμματος, και τα εθικά γραφεία στην περίπτωση των χωρών εταίρων (όπου υπάρχουν).

Η ένωση φοιτητών και αποφοίτων Erasmus+ (ESAA) προσφέρει στους φοιτητές και τους αποφοίτους Erasmus+ ένα δυναμικό φόρουμ για δικτύωση, επαγγελματική εξέλιξη και διαπολιτισμικές ανταλλαγές.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν επίσης να λάβουν ενίσχυση από την ΕΕ για περιόδους έρευνας στο εξωτερικό μέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie Actions.