Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Σπουδές στο εξωτερικό

Το Erasmus+ βοηθά στη διοργάνωση ανταλλαγών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

Οι ανταλλαγές αυτές πραγματοποιούνται

 • σε χώρες που συμμετέχουν πλήρως στο πρόγραμμα Erasmus+
 • προς και από χώρες συνδεδεμένες με το Erasmus+

Γιατί να επιλέξετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό

 • για να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές, γλωσσικές και διαπολιτισμικές σας δεξιότητες
 • για να αποκτήσετε μη τεχνικές δεξιότητες που εκτιμούν ιδιαίτερα οι εργοδότες
 • για να συνδυάσετε την περίοδο σπουδών μεπρακτική άσκηση στο εξωτερικό με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

Σύντομη επεξήγηση

Άτομα από τη Βόρεια Μακεδονία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, τη Σερβία ή την Τουρκία μπορούν να συμμετάσχουν στις περισσότερες από τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, καθώς οι εν λόγω τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+.

Άτομα από άλλες τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν σε άλλες δυνατότητες, για παράδειγμα στα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus ή σε ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού σε διεθνές επίπεδο (εάν συμμετέχει το πανεπιστήμιό σας) και σε προγράμματα ανταλλαγής νέων.

Θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα σχετικά με τις δυνατότητες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς η επιλεξιμότητα ποικίλλει από τη μία δυνατότητα στην άλλη.

Στο πρόγραμμα Erasmus+ συμμετέχουν 2 κατηγορίες χωρών.

Αφενός, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Οι χώρες αυτές μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι χώρες της ΕΕ, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), οι υποψήφιες χώρες της ΕΕ και άλλες. Αποκαλούνταν στο παρελθόν ως χώρες του προγράμματος.

Αφετέρου, οι τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Οι χώρες αυτές μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του Erasmus+. Υπάρχουν πολλές από αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποκαλούνταν στο παρελθόν ως χώρες-εταίροι.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των επιλέξιμων χωρών

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Δεν υπάρχει κεντρικό έντυπο αίτησης για σπουδές στο εξωτερικό με το Erasmus+.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διεθνές γραφείο ή το γραφείο Erasmus+ του πανεπιστημίου σας ή του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να ξεκινήσετε τη διαδικασία.

Το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποστολής είναι υποχρεωμένο να επιλέγει τους αιτούντες με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

 • φοιτητές σύντομου κύκλου σπουδών, σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
 • Υποψήφιοι διδάκτορες

οι οποίοι

 • είναι εγγεγραμμένοι σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ (τηλεφορτώστε κατάλογο των ιδρυμάτων )
 • παρακολουθούν σπουδές που οδηγούν σε αναγνωρισμένο πτυχίο ή άλλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η περίοδος σπουδών σας στο εξωτερικό πρέπει να είναι

 • σχετική με τις πτυχιακές σπουδές και τις ανάγκες προσωπικής εξέλιξης
 • και να εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθείτε

Διάρκεια

 • μακροχρόνια κινητικότητα: τουλάχιστον 2 μήνες έως 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων μεικτής κινητικότητας με εικονική συνιστώσα)
 • βραχεία κινητικότητα: από 5 έως 30 ημέρες στο εξωτερικό (πρέπει να είναι μεικτή κινητικότητα)
 • μέγιστη συνολική διάρκεια: 12 μήνες εντός ενός κύκλου σπουδών. Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία ανταλλαγές εντός του ορίου αυτού.

Επισημαίνεται ότι μόνο οι υποψήφιοι/-ες διδάκτορες μπορούν να κάνουν βραχεία κινητικότητα χωρίς εικονική συνιστώσα.

Για τμήματα «ενός κύκλου», όπως η ιατρική ή η αρχιτεκτονική, μπορείτε να μεταβείτε στο εξωτερικό με το Erasmus+ για διάστημα μέχρι και 24 μήνες.

Ως «κύκλος» νοείται το επίπεδο σπουδών όπως ορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF).

Κόστος και χρηματοδοτική στήριξη

Οι συμφωνίες επιχορήγησης υπογράφονται από το ίδρυμα αποστολής ή υποδοχής. Υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των φοιτητών τους.

Εάν γίνει δεκτή η αίτησή σας για επιχορήγηση, θα υπογράψετε συμφωνία επιχορήγησης συμμετέχοντος με τα ιδρύματα.

Το ποσό αυτό αποτελεί συνεισφορά στα έξοδα ταξιδίου και καθημερινής σας ζωής.

Οι λεπτομέρειες αυτής της επιχορήγησης εξαρτώνται από πολλούς διαφορετικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των

 • διαφορών στο κόστος διαβίωσης μεταξύ της χώρας σας και της χώρας προορισμού
 • του αριθμού των φοιτητών που υποβάλλουν αίτηση για επιχορήγηση
 • της απόστασης μεταξύ των χωρών και της διαθεσιμότητας άλλων επιχορηγήσεων

Ως φοιτητής Erasmus+ έχετε απαλλαγή από δίδακτρα, τέλη εγγραφής και εξετάσεων, καθώς και από επιβαρύνσεις για πρόσβαση σε εργαστήρια ή βιβλιοθήκες στο ίδρυμα υποδοχής. Ωστόσο, ίσως ισχύουν μικρές επιβαρύνσεις για ασφάλεια ή συμμετοχή σε φοιτητικούς συλλόγους.

Άλλη στήριξη

Προβλέπεται επίσης επιπλέον ενίσχυση για φοιτητές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για περίοδο πρακτικής άσκησης, καθώς και για φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες ή από άκρως απομακρυσμένες περιοχές.

Ενδέχεται επίσης να είστε επιλέξιμοι/-ες για επιπλέον επιχορηγήσεις από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο σπουδάζετε, την κυβέρνηση της χώρας σας ή άλλες πηγές. 

Για τον σκοπό αυτό, συμβουλευθείτε τον ευρωπαϊκό οδηγό χρηματοδοτήσεων ή τις πύλες σπουδών.

Φοιτητές με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας

Επικοινωνήστε με τον συντονιστή Erasmus+ στο ίδρυμα αποστολής για να δείτε αν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση.

Διαβάστε περισσότερα για τη στήριξη της ένταξης

Εκμάθηση γλωσσών

Το εργαλείο διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης του Erasmus+ θα σας βοηθήσει να μάθετε τη γλώσσα στην οποία θα σπουδάσετε.

Αναγνώριση των σπουδών σας

Πριν από την περίοδο σπουδών σας στο εξωτερικό, θα υπογράψετε «συμφωνία μάθησης για σπουδές» με τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής. 

Αυτή η συμφωνία

 • καθορίζει τον τρόπο αναγνώρισης των δραστηριοτήτων σας στο εξωτερικό
 • διασφαλίζει ότι οι προετοιμασίες είναι σαφείς για όλα τα μέρη
 • καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διάφορων μερών.

Θα λάβετε επίσης τον Χάρτη Φοιτητών Erasmus+, ο οποίος εξηγεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Μετά την περίοδο σπουδών σας στο εξωτερικό

 • το ίδρυμα υποδοχής πρέπει να δώσει σε εσάς και στο ίδρυμα αποστολής πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της περιόδου και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα
 • το ίδρυμα αποστολής πρέπει να αναγνωρίσει τις ακαδημαϊκές μονάδες (με βάση τις μονάδες ECTS ή ισοδύναμο σύστημα), και να τις συνυπολογίσει στο πτυχίο σας, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες
 • η περίοδος κινητικότητάς σας θα πρέπει να καταγράφεται στο παράρτημα διπλώματος, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο εδρεύει το ίδρυμά σας

Απαιτήσεις για τα συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Το ίδρυμα αποστολής και το ίδρυμα υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει διοργανική συμφωνία.

Και τα δύο ιδρύματα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον Χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (εάν βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+). Τα ιδρύματα από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+ δεσμεύονται από τις αρχές του Χάρτη όταν υπογράφουν συμφωνίες με άλλα ιδρύματα.