Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Σπουδές στο εξωτερικό

Το πρόγραμμα Erasmus+ βοηθά στη διοργάνωση ανταλλαγών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων μεταξύ των χωρών του προγράμματος Erasmus+, καθώς και από και προς χώρες εταίρους.

Σπουδάζοντας στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus+, μπορείτε να βελτιώσετε τις επικοινωνιακές, γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητές σας και να αποκτήσετε εμπειρίες που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα από τους μελλοντικούς εργοδότες σας. Διαβάστε περισσότερα για τα οφέλη των ανταλλαγών στο εξωτερικό.

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε την περίοδο των σπουδών σας στο εξωτερικό με πρακτική άσκηση για να αποκτήσετε επαγγελματική εμπειρία, που είναι όλο και περισσότερο αναγκαία για να εισέλθετε στην αγορά εργασίας.

Η δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό παρέχεται σε φοιτητές πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες.

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη του Erasmus+ θα σας βοηθήσει να μάθετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε στις σπουδές σας αν μετακινείστε μεταξύ χωρών του προγράμματος.

Οι φοιτητές με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμπληρωματική χρηματοδότηση αφού επιλεγούν για σπουδές στο εξωτερικό.

Διάρκεια

Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να διαρκέσει από τουλάχιστον 2 μήνες (ή 1 ακαδημαϊκό τρίμηνο) μέχρι το πολύ 12 μήνες.

Μπορείτε να επωφεληθείτε πολλές φορές από μια ανταλλαγή στο εξωτερικό με το Erasmus+, είτε ως φοιτητής είτε ως ασκούμενος, αλλά το συνολικό διάστημα στο εξωτερικό (περιλαμβανομένων και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες εντός ενός κύκλου σπουδών.

Ως «κύκλος» νοείται το επίπεδο σπουδών όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF):

 • Πρώτος κύκλος (πτυχίο ή ισοδύναμος τίτλος) EQF – 5/6
 • Δεύτερος κύκλος (μεταπτυχιακό ή ισοδύναμος τίτλος) EQF 7
 • Τρίτος κύκλος (διδακτορικό ή ισοδύναμος τίτλος) EQF 8

Για τα προγράμματα σπουδών «ενός κύκλου», όπως η ιατρική και η αρχιτεκτονική, μπορείτε να μεταβείτε στο εξωτερικό με το Erasmus+ για διάστημα έως και 24 μηνών.

Όροι συμμετοχής

Για να σπουδάσετε στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+ πρέπει να είστε εγγεγραμμένος σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να παρακολουθείτε σπουδές που οδηγούν σε αναγνωρισμένο πτυχίο ή άλλο τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης. Αν είστε φοιτητής του πρώτου κύκλου, πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον στο δεύτερο έτος των σπουδών σας.

Η περίοδος των σπουδών σας στο εξωτερικό πρέπει να είναι σχετική με το πτυχίο σας και τις ανάγκες της προσωπικής σας εξέλιξης και να εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθείτε.

Τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής πρέπει να έχουν συνάψει μεταξύ τους συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων για να μπορείτε να σπουδάσετε στο ίδρυμα υποδοχής μέσω του Erasmus+. 

Και τα δύο ιδρύματα πρέπει επίσης να διαθέτουν Χάρτη Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση (εφόσον βρίσκονται σε χώρες του προγράμματος). Τα ιδρύματα από χώρες εταίρους δεσμεύονται από τις αρχές του Χάρτη όταν υπογράφουν συμφωνίες με άλλα ιδρύματα.

Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων

Πριν από την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό:

 1. Τόσο εσείς, όσο και τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής πρέπει να υπογράψετε μια συμφωνία μάθησης για σπουδές, ώστε να διασφαλίσετε μια διαφανή και αποτελεσματική προετοιμασία της ανταλλαγής στο εξωτερικό, καθώς και να συμφωνήσετε για το πώς θα αναγνωριστούν οι δραστηριότητες που θα ολοκληρώσετε επιτυχώς στο εξωτερικό. Το έγγραφο αυτό καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διάφορων μερών.
 2. Θα λάβετε τον Χάρτη Φοιτητών Erasmus+ , όπου περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας κατά την περίοδο των σπουδών σας στο εξωτερικό.

Μετά την περίοδο σπουδών στο εξωτερικό:

 1. Το ανώτατο ίδρυμα υποδοχής πρέπει να δώσει σε εσάς αλλά και στο ίδρυμα αποστολής ένα πιστοποιητικό βαθμολογίας το οποίο θα επιβεβαιώνει αφενός την ολοκλήρωση του συμφωνηθέντος προγράμματος και αφετέρου τα αποτελέσματα

 2. Το ανώτατο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα πρέπει να αναγνωρίσει τις ακαδημαϊκές μονάδες (με βάση τις μονάδες ECTS ή ισοδύναμο σύστημα), όπως προβλέπεται στη συμφωνία μάθησης που συνήφθη πριν από την κινητικότητα, και να τις συνυπολογίσει στο πτυχίο σας, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες

 3. Αν το ανώτατο εκπαιδευτικό σας ίδρυμα βρίσκεται σε χώρα του προγράμματος, η περίοδος κινητικότητάς σας πρέπει επίσης να καταγραφεί στο παράρτημα διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα στις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο χρησιμοποίησης της συμφωνίας μάθησης για σπουδές

Χρηματοδοτική στήριξη

Μπορείτε να λάβετε επιχορήγηση Erasmus+ ως συμβολή στα έξοδα ταξιδιού και διαμονής σας. Η χρηματοδοτική αυτή στήριξη ποικίλλει ανάλογα με τις διαφορές ως προς το κόστος διαβίωσης ανάμεσα στη χώρα σας και τη χώρα προορισμού, τον αριθμό των φοιτητών που υποβάλλουν αίτηση για επιχορήγηση, την απόσταση μεταξύ των χωρών και τη διαθεσιμότητα άλλων επιχορηγήσεων.

Αν πρόκειται να μετακινηθείτε μεταξύ χωρών του προγράμματος, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα ισχύοντα ποσοστά χρηματοδοτικής στήριξης από τον εθνικό φορέα σας και το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποστολής. Προβλέπεται επίσης επιπλέον ενίσχυση για φοιτητές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για περίοδο πρακτικής άσκησης, καθώς και για φοιτητές από μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες ή από άκρως απομακρυσμένες χώρες ή περιοχές του προγράμματος.

Τα επίπεδα των επιχορηγήσεων και τα σταθερά ποσοστά για ανταλλαγές μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων δημοσιεύονται στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

Ανεξάρτητα από το αν λαμβάνετε επιχορήγηση Erasmus+ ή αν είστε φοιτητής του Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση, θα υπογράψετε συμφωνία επιχορήγησης η οποία θα ορίζει τη διάρκεια της κινητικότητας, το ποσό της επιχορήγησης και άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

Εάν πρόκειται για ανταλλαγή μεταξύ χωρών του προγράμματος, το ίδρυμα αποστολής θα υπογράψει τη συμφωνία επιχορήγησής σας και θα είναι υπεύθυνο για την καταβολή των σχετικών ποσών.

Εάν πρόκειται για ανταλλαγή μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών-εταίρων, το ίδρυμα της χώρας του προγράμματος θα υπογράψει τη συμφωνία επιχορήγησης. Τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής θα αποφασίσουν ποιο από τα δύο θα πραγματοποιήσει τις πληρωμές.

Ως φοιτητής Erasmus+ έχετε απαλλαγή από δίδακτρα, τέλη εγγραφής και εξετάσεων, καθώς και από επιβαρύνσεις για πρόσβαση σε εργαστήρια ή βιβλιοθήκες στο ίδρυμα υποδοχής. Ωστόσο, ίσως ισχύουν μικρές επιβαρύνσεις για ασφάλεια ή συμμετοχή σε ενώσεις φοιτητών.

Ενδέχεται ακόμη να είστε επιλέξιμοι για επιπλέον επιχορηγήσεις από το ίδρυμά σας, την κυβέρνηση της χώρας σας ή άλλες πηγές. Για τον σκοπό αυτό, συμβουλευθείτε τον ευρωπαϊκό οδηγό χρηματοδοτήσεων ή τις πύλες σπουδών.

Μπορεί επίσης να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να κάνετε αίτηση χορήγησης υποτροφίας για ένα Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ή για δάνειο μεταπτυχιακών σπουδών με εγγύηση της ΕΕ διάρκειας έως και δύο ετών.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω του γραφείου διεθνών σχέσεων ή του γραφείου Erasmus+ του ανώτατου εκπαιδευτικού σας ιδρύματος.

Η επιλογή σας από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποστολής πρέπει να γίνει με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Ρυθμίσεις για φοιτητές με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας

Φοιτητές με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμπληρωματική χρηματοδότηση εφόσον έχουν επιλεγεί για μια περίοδο κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα δικαιώματά σας όταν πραγματοποιείτε σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές που θέλουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Erasmus+ πρέπει να ανατρέξουν στις συχνές ερωτήσεις προτού επικοινωνήσουν με τους εθνικούς φορείς στην περίπτωση χωρών του προγράμματος, και τα εθικά γραφεία στην περίπτωση των χωρών εταίρων (όπου υπάρχουν).

Η ένωση φοιτητών και αποφοίτων Erasmus+ (ESAA) προσφέρει στους φοιτητές και τους αποφοίτους Erasmus+ ένα δυναμικό φόρουμ για δικτύωση, επαγγελματική εξέλιξη και διαπολιτισμικές ανταλλαγές.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν επίσης να λάβουν ενίσχυση από την ΕΕ για περιόδους έρευνας στο εξωτερικό μέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie Actions.

Quick explainer

Άτομα από τη Βόρεια Μακεδονία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, τη Σερβία ή την Τουρκία μπορούν να συμμετάσχουν στις περισσότερες από τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα, καθώς οι εν λόγω τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+.

Άτομα από άλλες τρίτες χώρες μπορούν να συμμετάσχουν σε άλλες δυνατότητες, για παράδειγμα στα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus ή σε ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού σε διεθνές επίπεδο (εάν συμμετέχει το πανεπιστήμιό σας) και σε προγράμματα ανταλλαγής νέων.

Θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα σχετικά με τις δυνατότητες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς η επιλεξιμότητα ποικίλλει από τη μία δυνατότητα στην άλλη.

Στο πρόγραμμα Erasmus+ συμμετέχουν 2 κατηγορίες χωρών.

Αφενός, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Οι χώρες αυτές μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι χώρες της ΕΕ, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), οι υποψήφιες χώρες της ΕΕ και άλλες. Αποκαλούνταν στο παρελθόν ως χώρες του προγράμματος.

Αφετέρου, οι τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Οι χώρες αυτές μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του Erasmus+. Υπάρχουν πολλές από αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποκαλούνταν στο παρελθόν ως χώρες-εταίροι.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των επιλέξιμων χωρών

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more