Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenti a pracovníci s fyzickým či mentálním postižením nebo s určitými zdravotními problémy

Podepsáním Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání se každá vysokoškolská instituce zavazuje k tomu, že zajistí rovný přístup a příležitosti pro všechny účastníky bez ohledu na jejich původ. Studenti a pracovníci s fyzickým či mentálním postižením nebo se zdravotními problémy mohou využívat podpůrných služeb, které nabízí přijímající instituce svým studentům a výzkumným pracovníkům.

Kdo má na pomoc nárok?

Proto, aby mohly plně využít evropské mobility i osoby, jejichž fyzické či mentální postižení nebo zdravotní problémy jsou takového rázu, že by jejich účast na programu Erasmus+ nebyla bez dodatečné finanční podpory možná, věnuje Erasmus+ zvláštní pozornost pokynům, přijímání, fyzické přístupnosti, pedagogickým a technickým podpůrným službám, a zejména financování s tím spojených dodatečných nákladů.

Několika ambasadory programu z řad vysokoškolských studentů a pracovníků, kteří program propagují, jsou lidé se zdravotním postižením. Jessica z Irska vyjádřila zájem se účastnit programu Erasmus+ těmito slovy:

„Rozhodla jsem se, že do toho půjdu. Já se hned tak nevzdávám, a tak jsem si řekla, že i ty problémy, které jsem věděla, že to s sebou přinese, překonám. Neměla jsem pocit, že to kvůli postižení nezvládnu. Možná jsem právě kvůli postižení o to víc na Erasmus chtěla – a chtěla jsem tam i něco dokázat.“

Jaké granty jsou k dispozici?

Pro účastníky s fyzickým či mentálním postižením nebo se zdravotními problémy je k dispozici doplňkové financování z prostředků programu Erasmus+ na podporu začlenění. Granty programu proto mohou být v tomto případě vyšší než u běžného programu pro studenty, stážisty nebo zaměstnance, protože se z nich kompenzuje překonání specifických obtíží, jimž účastník čelí (například úpravy ubytování, asistence při cestování, lékařské ošetření, podpůrné vybavení, adaptované vzdělávací materiály nebo doprovod studenta či pracovníka se zdravotním postižením). Tento doplňkový grant je vyplácen jako příspěvek a jeho výše vychází ze skutečných nákladů.

Vysokoškolské instituce by na svých internetových stránkách měly popsat, jak mohou studenti a zaměstnanci s fyzickým nebo mentálním postižením nebo určitými zdravotní problémy o tento doplňkový grant požádat.

Dodatečné finanční prostředky pro studenty a pracovníky s fyzickým či mentálním postižením nebo určitými zdravotní problémy lze kromě toho poskytnout i z jiných zdrojů na místní, regionální anebo celostátní úrovni.

Jak podat žádost?

V rámci příprav by měla osoba s fyzickým či mentálním postižením nebo se zdravotními problémy uvést své potřeby a s nimi spojené dodatečné náklady, aby mohla s pomocí své vysokoškolské instituce požádat o grant programu Erasmus+ na podporu začlenění.

Informace ohledně postupu podání žádosti (termín podání žádosti, kde získat formulář žádosti, kam žádost podat apod.) získáte od koordinátora pro Erasmus+ na své vysokoškolské instituci.

Vysokoškolská instituce nebo národní agentura žádost posoudí a rozhodne o výši doplňkové podpory, kterou můžete obdržet.

Kde najdete další informace?

Obecně platí, že o to, aby přijímající instituce podnikla potřebná opatření v zájmu splnění vašich specifických potřeb, by se měla postarat vaše vysílající vysokoškolská instituce (pokud jste ji předtím o vašem fyzickém či mentálním postižení nebo zdravotních problémech informovali).

Podrobnější informace o zařízení, které je na přijímající vysokoškolské instituci k dispozici, můžete získat před svým výjezdem tak, že se přímo obrátíte na osobu, která se těmito otázkami v přijímající instituci zabývá. Nápomocno by vám mělo být i oddělení pro mezinárodní vztahy vaší vysílající univerzity.

Aby se snáze vyjasnilo, jaké služby může ta která instituce účastníkům mobility poskytnout, mohou vysokoškolské instituce uvést informace o tom, zda mají k dispozici infrastrukturu umožňující přijetí studentů a pracovníků s fyzickým či mentálním postižením nebo se zdravotními problémy, v interinstitucionální dohodě s partnerskými institucemi a upřesnit, jaké podpůrné služby studentům v této souvislosti nabízí.

Užitečné informace najdete na internetových stránkách věnovaných inkluzivní mobilitě.

O podrobnější informace ke konkrétním otázkám, které byste v této souvislosti rádi vyjasnili v rámci plánování výměnného pobytu v zahraničí, můžete také požádat vaši národní agenturu.

Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání poskytuje seznam odkazů a kontaktních míst a informace o zemích EU/EHP, které mohou být pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami užitečné.