Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Õppimine välismaal

Erasmus+ aitab korraldada üliõpilaste ja doktorantide vahetusi.

Need toimuvad

 • programmis „Erasmus+“ täielikult osalevates riikides
 • programmiga „Erasmus+“ liitunud riikidesse ja riikidest

Miks õppida välismaal?

 • paranda oma suhtlemis-, keele- ja kultuuridevahelisi oskusi
 • omanda pehmeid oskusi, mida tööandjad kõrgelt hindavad
 • kombineeri praktikaga välismaal, et saada töökogemust

Kiire selgitus

Islandi, Liechtensteini, Põhja-Makedoonia, Norra, Serbia ja Türgi kodanikud saavad osaleda enamikus võimalustes, kuna need ELi mittekuuluvad riigid on programmiga „Erasmus+“ liitunud.

Teistest ELi mittekuuluvatest riikidest pärit üksikisikute jaoks on olemas mõned võimalused, näiteks Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad või üliõpilaste ja töötajate vahetuse rahvusvaheline mõõde (kui teie ülikool osaleb) ning noortevahetus.

Erasmus+ pakutavate võimaluste veebilehelt leiate osalemise tingimuste kohta rohkem teavet.

Programmis „Erasmus+“ osaleb kahte liiki riike.

ELi liikmesriigid ja programmiga liitunud kolmandad riigid

saavad täielikult osaleda kõigis programmi Erasmus+ meetmetes. Nende hulka kuuluvad kõik ELi riigid, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmed, ELi kandidaatriigid ja teised. Varem nimetati neid programmiriikideks.

Kolmandad riigid, mis ei ole programmiga liitunud,

võivad osaleda teatavates programmi „Erasmus+“ meetmetes. Neid riike on üle maailma palju. Varem nimetati neid partnerriikideks.

Vt toetuskõlblike riikide täielikku loetelu

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Kuidas kandideerida?

Erasmus+ raames välismaal õppimiseks ei ole keskset taotlusvormi.

Protsessi alustamiseks võite ühendust võtta oma kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonna või Erasmus+ bürooga.

Saatev kõrgkool on kohustatud valima kandidaadid õiglasel ja läbipaistval viisil.

Kes võib esitada taotluse?

 • lühitsükli, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased
 • Doktorandid,

kes on

 • registreeritud programmis „Erasmus+“ osalevas kõrgharidusasutuses (laadige alla nende asutuste loetelu)
 • registreeritud õppesse, mis võimaldab tunnustatud akadeemilise kraadi või kolmanda taseme hariduse omandamist.

Välismaal veedetud õppeperiood peab olema

 • asjakohane seoses kraadiõppe ja isiklike arenguvajadustega
 • osa järgitavast õppekavast

Kestus

 • pikaajaline õpiränne minimaalselt 2 kuud kuni maksimaalselt 12 kuud välismaal (sealhulgas virtuaalse komponendiga põimitud õpiränne)
 • lühiajaline õpiränne 5–30 päeva välismaal (peab olema põimitud õpiränne)
 • maksimaalne kogukestus: 12 kuud ühe õppetsükli jooksul. Selle aja jooksul on võimalik teha rohkem kui üks vahetus.

Juhime tähelepanu sellele, et ainult doktorandid saavad lühiajalises õpirändes osaleda ilma virtuaalse komponendita.

Ühetsükliliste õppekavade puhul, näiteks meditsiini- või arhitektuurierialadel, võivad üliõpilased Erasmus+ raames välismaal olla kuni 24 kuud.

Õppetsüklite all mõeldakse Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus (EQF) kindlaks määratud õppetasemeid.

Kulud ja rahaline toetus

Toetuslepingutele kirjutab alla saatev või vastuvõttev kõrgkool. Nad taotlevad oma üliõpilaste nimel rahastamist.

Kui teie toetustaotlus rahuldatakse, kirjutate nendega alla osaleja toetuslepingule.

Summa on toetus reisikulude ja igapäevaste elamiskulude katmiseks.

Toetuse üksikasjad sõltuvad paljudest erinevatest tingimustest, sealhulgas

 • elukalliduse erinevus teie riigi ja sihtriigi vahel
 • toetust taotlevate üliõpilaste arv
 • kaugus riikide vahel ja muude toetuste kättesaadavus

Erasmus+ üliõpilasena olete vabastatud vastuvõtva kõrgkooli õppe-, registreerimis- ja eksamitasudest ning laborite ja raamatukogude sissepääsutasudest. Väikest tasu peab võib olla maksma kindlustuse või üliõpilasorganisatsiooni liikmesuse eest.

Muu toetus

Praktikale suunduvatele, vähemate võimalustega või äärepoolseimatest piirkondadest pärit üliõpilastele pakutakse lisatoetusi.

Teil võib olla õigus ka muudele teie kõrgkooli, valitsuse või muudest allikatest pakutavatele toetustele. 

Vajalikku teavet leiate Euroopa õppetoetuste juhendist ja õppeportaalidest.

Füüsilise või vaimse puude või tervisehäirega üliõpilased

Küsige lähetava kõrgkooli Erasmus+ koordinaatorilt, kas saate taotleda lisarahastamist.

Lugege kaasamistoetuse kohta

Keeleõpe

Erasmus+ veebipõhine keeletugi Online Language Support aitab õppida õpinguteks vajaminevat keelt.

Õpingute tunnustamine

Enne välismaal õppimise perioodi allkirjastate saatva ja vastuvõtva asutusega õppelepingu. 

Selles

 • määratakse kindlaks, kuidas teie tegevust välismaal tunnustatakse
 • tagatakse, et ettevalmistused on kõigile osalistele selged
 • märgitakse kõigi lepinguosaliste õigused ja kohustused.

Teile antakse ka Erasmus+ üliõpilase harta, milles selgitatakse teie õigusi ja kohustusi.

Pärast välismaal õppimist

 • vastuvõttev kõrgkool peab andma teile ning teid saatvale kõrgkoolile kokkulepitud õpingukava läbimist ja õpitulemusi kinnitava tõendi.
 • saatev kõrgkool peab Euroopa ainepunkte või muud samaväärset süsteemi kasutades tunnustama teie ainepunkte ning arvestama neid kraadi omandamiseks vajalike punktidena ilma mingite lisatingimusteta.
 • teie õpirändeperiood tuleks märkida akadeemilisse õiendisse, sõltuvalt sellest, kus teie asutus asub.

Osalevatele kõrgharidusasutustele esitatavad nõuded

Lähetaval ja vastuvõtval kõrgkoolil peab olema sõlmitud kõrgkoolidevaheline leping.

Mõlemal kõrgkoolil peab olema ka Erasmuse kõrgharidusharta (kui nad asuvad ELi liikmesriikides või programmiga „Erasmus+“ liitunud kolmandates riikides). Erasmus+ programmiga mitteliitunud kolmandate riikide asutused kohustuvad järgima harta põhimõtteid kõrgkoolidevaheliste lepingute allkirjastamisega.