Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Õppimine välismaal

Programmi Erasmus+ kaudu korraldatakse üliõpilaste ja doktorantide vahetust Erasmus+ programmiriikide ning programmi- ja partnerriikide vahel.

Välismaal õppimine arendab suhtlus- ja keeleoskust ning annab teadmisi erinevate kultuuride kohta. Samuti aitab see omandada muid tööandjate seas hinnatud nn pehmeid oskusi. Tutvuge välismaal õppimise eelistega.

Välismaal õppimise ajal võite minna ka praktikale, et saada väärtuslikke töökogemusi, mis tulevad hiljem kindlasti kasuks töö leidmisel.

Võimalust välismaale õppima minna pakutakse bakalaureuseõppe üliõpilastele, magistrantidele ja doktorantidele.

Kui osalete programmiriikide vahelises õpirändes, aitab Erasmus+ veebipõhine keeletugi (Online Linguistic Support) teil omandada õpinguteks vajaminevat keelt.

Kui üliõpilasel on füüsilisi, vaimseid või tervisega seotud erivajadusi, on tal võimalik taotleda lisatoetust pärast seda, kui tema õpiränne on heaks kiidetud.

Kestus

Õppeperiood peab kestma vähemalt 2 kuud (või ühe akadeemilise veerandaasta või trimestri) ning ei tohi olla pikem kui 12 kuud.

Saate Erasmus+ kaudu välismaale minna mitu korda nii üliõpilase kui ka praktikandina, kuid välismaal viibimise aeg kokku (sealhulgas välismaal veedetud õppeperioodid) ei või ühe õppetsükli jooksul olla pikem kui 12 kuud.

Õppetsüklite all mõeldakse Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus (EQF) kindlaks määratud õppetasemeid:

 • esimene õppetsükkel (bakalaureuse- või samaväärne õpe) – kvalifikatsiooniraamistiku 5. või 6. tase
 • teine õppetsükkel (magistri- või samaväärne õpe) – kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase
 • kolmas õppetsükkel (doktori- või samaväärne õpe) – kvalifikatsiooniraamistiku 8. tase

Ühetsükliliste õppeprogrammide puhul, näiteks meditsiini- või arhitektuurierialadel, võivad üliõpilased Erasmus+ raames välismaal veeta kuni 24 kuud.

Tingimused

Erasmus+ raames välismaal õppimiseks peate olema kõrgkoolis registreeritud õppesse, mis võimaldab tunnustatud kraadi või kolmanda taseme hariduse omandamist. Esimese õppetsükli üliõpilased peavad olema jõudnud vähemalt õpingute teise aastasse.

Välismaal läbitud õpe peab olema seotud teie eriala ning isiklike arenguvajadustega ning kuuluma teie õppeprogrammi.

Et saaksite Erasmus+ raames välismaal õppida, peavad teid saatev ja vastuvõttev kõrgkool olema sõlminud institutsioonidevahelise lepingu.

Mõlemal kõrgkoolil peab olema ka Erasmuse kõrgharidusharta (kui nad asuvad programmiriigis). Partnerriikide kõrgkoolid peavad harta põhimõtteid järgima institutsioonidevahelise lepingu alusel.

Akadeemiline tunnustamine

Enne välismaale õppima suundumist

 1. Teie ning teid saatva ja vastuvõtva kõrgkooli vahel tuleb sõlmida õppeleping, et üliõpilasvahetus läbipaistvalt ning korrektselt ette valmistada ning kokku leppida välismaal läbitud õppe tunnustamise viisid. Õppelepingusse märgitakse kõigi lepinguosaliste õigused ja kohustused.
 2. Teile antakse Erasmus+ üliõpilase harta, kus on kirjas teie õigused ja kohustused välismaal õppimise ajal.

Pärast välismaal õppimist

 1. Vastuvõttev kõrgkool peab andma teile ning teid saatvale kõrgkoolile kokkulepitud õpingukava läbimist ja õpitulemusi kinnitava tõendi.

 2. Teie kõrgkool peab Euroopa arvestuspunkte või muud samaväärset süsteemi kasutades tunnustama enne teie välismaale minemist õppelepingus kokku lepitud ainepunkte ning arvestama neid teie kraadi omandamiseks vajalike punktidena ilma mingite lisatingimusteta.

 3. Kui teie kõrgkool asub programmiriigis, tuleks teie välismaal läbitud õpingud märkida ka diplomilisasse.

Lisateavet leiate õppelepingu kasutusjuhendist.

Rahaline toetus

Teil võib olla õigus taotleda Erasmus+ raames toetust reisi- ja elamiskulude katmiseks. Toetuse suurus sõltub sellest, milline on teie riigi ja sihtriigi elukalliduse vaheline erinevus, toetust taotlevate üliõpilaste arv, riikidevaheline kaugus ning milliseid muid toetusi pakutakse.

Kui liigute programmiriikide vahel, uurige toetusmäärade kohta oma riigi riiklikust büroost ja oma kõrgkoolist. Praktikale suunduvatele, ebasoodsas olukorras olevatele või äärepoolseimatest programmiriikidest või piirkondadest pärit üliõpilastele pakutakse lisatoetusi.

Programmi- ja partnerriikide vahel toimuva õpirände puhul kehtivate toetuste suurused ja kindlad määrad on avaldatud Erasmus+ programmijuhendis.

Olenemata sellest, kas lähete välismaale Erasmus+ toetusega või ilma, peate allkirjastama toetuslepingu, kus on märgitud teie õppeperioodi pikkus, toetuse suurus ning muud õigused ja kohustused.  

Kui teie õpiränne toimub programmiriikide piires, allkirjastab toetuslepingu teid saatev kõrgkool ning tema vastutab ka kõikide maksete tegemise eest.

Kui liigute programmi- ja partnerriikide vahel, allkirjastab toetuslepingu programmiriigi kõrgkool. Teid saatev ja vastuvõttev kõrgkool otsustavad, kumb neist hakkab makseid tegema.

Erasmus+ üliõpilasena olete vabastatud vastuvõtva kõrgkooli õppe-, registreerimis- ja eksamitasudest ning laborite ja raamatukogude sissepääsutasudest. Väikest tasu peab võib olla maksma kindlustuse või üliõpilasorganisatsiooni liikmesuse eest.

Teil võib olla õigus ka muudele teie kõrgkooli, valitsuse või muudest allikatest pakutavatele toetustele. Vajalikku teavet leiate Euroopa õppetoetuste juhendist ja õppeportaalidest.

Teil võib olla õigus taotleda ka ühise magistriõppekava stipendiumi või ELi tagatisega magistrilaenu kuni kaks aastat kestvateks magistriõpinguteks.

Kuidas taotleda?

Taotluse saate esitada oma kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonna või Erasmus+ riikliku büroo kaudu.

Erasmus+ üliõpilased valib saatev kõrgkool välja õiglasel ja läbipaistval viisil.

Füüsiliste, vaimsete või tervisega seotud erivajadustega üliõpilaste eritingimused

Üliõpilane, kellel on füüsilisi, vaimseid või tervisega seotud erivajadusi, saab taotleda lisatoetust pärast seda, kui tema õpiränne on heaks kiidetud.

Lisateave

Õppige tundma õigusi, mis teil on välismaal õppides või praktikal olles.

Kui soovite programmis Erasmus+ osalemise kohta lisateavet, lugege palun enne kõrgkooli, programmiriigi riikliku büroo või partnerriigi riikliku ameti (kui see on olemas) poole pöördumist korduma kippuvaid küsimusi.

Erasmus+ üliõpilas- ja vilistlasühendus (ESAA) on üliõpilaste ja vilistlaste suhtlusfoorum, mille kaudu saab kontakte luua, ennast erialaselt täiendada ning õppida tundma teisi kultuure.

EL toetab doktorantide teadusuuringuid välismaal ka Marie Skłodowska-Curie meetmetega.

Quick explainer

Islandi, Liechtensteini, Põhja-Makedoonia, Norra, Serbia ja Türgi kodanikud saavad osaleda enamikus võimalustes, kuna need ELi mittekuuluvad riigid on programmiga „Erasmus+“ liitunud.

Teistest ELi mittekuuluvatest riikidest pärit üksikisikute jaoks on olemas mõned võimalused, näiteks Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad või üliõpilaste ja töötajate vahetuse rahvusvaheline mõõde (kui teie ülikool osaleb) ning noortevahetus.

Erasmus+ pakutavate võimaluste veebilehelt leiate osalemise tingimuste kohta rohkem teavet.

Programmis „Erasmus+“ osaleb kahte liiki riike.

ELi liikmesriigid ja programmiga liitunud kolmandad riigid

saavad täielikult osaleda kõigis programmi Erasmus+ meetmetes. Nende hulka kuuluvad kõik ELi riigid, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmed, ELi kandidaatriigid ja teised. Varem nimetati neid programmiriikideks.

Kolmandad riigid, mis ei ole programmiga liitunud,

võivad osaleda teatavates programmi „Erasmus+“ meetmetes. Neid riike on üle maailma palju. Varem nimetati neid partnerriikideks.

Vt toetuskõlblike riikide täielikku loetelu

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more