Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Õppimine välismaal

Programmi Erasmus+ kaudu korraldatakse üliõpilaste ja doktorantide vahetust Erasmus+ programmiriikide ning programmi- ja partnerriikide vahel.

Välismaal õppimine arendab suhtlus- ja keeleoskust ning annab teadmisi erinevate kultuuride kohta. Samuti aitab see omandada muid tööandjate seas hinnatud nn pehmeid oskusi. Tutvuge välismaal õppimise eelistega.

Välismaal õppimise ajal võite minna ka praktikale, et saada väärtuslikke töökogemusi, mis tulevad hiljem kindlasti kasuks töö leidmisel.

Võimalust välismaale õppima minna pakutakse bakalaureuseõppe üliõpilastele, magistrantidele ja doktorantidele. Magistrandid, kes veedavad magistriõpingud tervenisti välismaal (kuni kaks aastat), saavad taotleda ELi tagatisega Erasmus+ magistrilaenu.

Kui osalete programmiriikide vahelises õpirändes, aitab Erasmus+ veebipõhine keeletugi (Online Linguistic Support) teil omandada õpinguteks vajaminevat keelt.

Kui üliõpilasel on füüsilisi, vaimseid või tervisega seotud erivajadusi, on tal võimalik taotleda lisatoetust pärast seda, kui tema õpiränne on heaks kiidetud.

Kestus

Õppeperiood peab kestma vähemalt 3 kuud (või ühe akadeemilise veerandaasta või trimestri) ning ei tohi olla pikem kui 12 kuud.

Saate Erasmus+ kaudu välismaale minna mitu korda nii üliõpilase kui ka praktikandina, kuid välismaal viibimise aeg kokku (sealhulgas välismaal veedetud õppeperioodid) ei või ühe õppetsükli jooksul olla pikem kui 12 kuud.

Õppetsüklite all mõeldakse Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus (EQF) kindlaks määratud õppetasemeid:

  • esimene õppetsükkel (bakalaureuse- või samaväärne õpe) – kvalifikatsiooniraamistiku 5. või 6. tase
  • teine õppetsükkel (magistri- või samaväärne õpe) – kvalifikatsiooniraamistiku 7. tase
  • kolmas õppetsükkel (doktori- või samaväärne õpe) – kvalifikatsiooniraamistiku 8. tase

Ühetsükliliste õppeprogrammide puhul, näiteks meditsiini- või arhitektuurierialadel, võivad üliõpilased Erasmus+ raames välismaal veeta kuni 24 kuud.

Tingimused

Erasmus+ raames välismaal õppimiseks peate olema kõrgkoolis registreeritud õppesse, mis võimaldab tunnustatud kraadi või kolmanda taseme hariduse omandamist. Esimese õppetsükli üliõpilased peavad olema jõudnud vähemalt õpingute teise aastasse.

Välismaal läbitud õpe peab olema seotud teie eriala ning isiklike arenguvajadustega ning kuuluma teie õppeprogrammi.

Et saaksite Erasmus+ raames välismaal õppida, peavad teid saatev ja vastuvõttev kõrgkool olema sõlminud institutsioonidevahelise lepingu.

Mõlemal kõrgkoolil peab olema ka Erasmuse kõrgharidusharta (kui nad asuvad programmiriigis). Partnerriikide kõrgkoolid peavad harta põhimõtteid järgima institutsioonidevahelise lepingu alusel.

Akadeemiline tunnustamine

Enne välismaale õppima suundumist

  1. Teie ning teid saatva ja vastuvõtva kõrgkooli vahel tuleb sõlmida õppeleping, et üliõpilasvahetus läbipaistvalt ning korrektselt ette valmistada ning kokku leppida välismaal läbitud õppe tunnustamise viisid. Õppelepingusse märgitakse kõigi lepinguosaliste õigused ja kohustused.
  2. Teile antakse Erasmus+ üliõpilase harta, kus on kirjas teie õigused ja kohustused välismaal õppimise ajal.

Pärast välismaal õppimist

  1. Vastuvõttev kõrgkool peab andma teile ning teid saatvale kõrgkoolile kokkulepitud õpingukava läbimist ja õpitulemusi kinnitava tõendi.

  2. Teie kõrgkool peab Euroopa arvestuspunkte või muud samaväärset süsteemi kasutades tunnustama enne teie välismaale minemist õppelepingus kokku lepitud ainepunkte ning arvestama neid teie kraadi omandamiseks vajalike punktidena ilma mingite lisatingimusteta.

  3. Kui teie kõrgkool asub programmiriigis, tuleks teie välismaal läbitud õpingud märkida ka diplomilisasse.

Lisateavet leiate õppelepingu kasutusjuhendist.

Rahaline toetus

Teil võib olla õigus taotleda Erasmus+ raames toetust reisi- ja elamiskulude katmiseks. Toetuse suurus sõltub sellest, milline on teie riigi ja sihtriigi elukalliduse vaheline erinevus, toetust taotlevate üliõpilaste arv, riikidevaheline kaugus ning milliseid muid toetusi pakutakse.

Kui liigute programmiriikide vahel, uurige toetusmäärade kohta oma riigi riiklikust büroost ja oma kõrgkoolist. Praktikale suunduvatele, ebasoodsas olukorras olevatele või äärepoolseimatest programmiriikidest või piirkondadest pärit üliõpilastele pakutakse lisatoetusi.

Programmi- ja partnerriikide vahel toimuva õpirände puhul kehtivate toetuste suurused ja kindlad määrad on avaldatud Erasmus+ programmijuhendis.

Olenemata sellest, kas lähete välismaale Erasmus+ toetusega või ilma, peate allkirjastama toetuslepingu, kus on märgitud teie õppeperioodi pikkus, toetuse suurus ning muud õigused ja kohustused.  

Kui teie õpiränne toimub programmiriikide piires, allkirjastab toetuslepingu teid saatev kõrgkool ning tema vastutab ka kõikide maksete tegemise eest.

Kui liigute programmi- ja partnerriikide vahel, allkirjastab toetuslepingu programmiriigi kõrgkool. Teid saatev ja vastuvõttev kõrgkool otsustavad, kumb neist hakkab makseid tegema.

Erasmus+ üliõpilasena olete vabastatud vastuvõtva kõrgkooli õppe-, registreerimis- ja eksamitasudest ning laborite ja raamatukogude sissepääsutasudest. Väikest tasu peab võib olla maksma kindlustuse või üliõpilasorganisatsiooni liikmesuse eest.

Teil võib olla õigus ka muudele teie kõrgkooli, valitsuse või muudest allikatest pakutavatele toetustele. Vajalikku teavet leiate Euroopa õppetoetuste juhendist ja õppeportaalidest.

Teil võib olla õigus taotleda ka ühise magistriõppekava stipendiumi või ELi tagatisega magistrilaenu kuni kaks aastat kestvateks magistriõpinguteks.

Kuidas taotleda?

Taotluse saate esitada oma kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonna või Erasmus+ riikliku büroo kaudu.

Erasmus+ üliõpilased valib saatev kõrgkool välja õiglasel ja läbipaistval viisil.

Füüsiliste, vaimsete või tervisega seotud erivajadustega üliõpilaste eritingimused

Üliõpilane, kellel on füüsilisi, vaimseid või tervisega seotud erivajadusi, saab taotleda lisatoetust pärast seda, kui tema õpiränne on heaks kiidetud.

Lisateave

Õppige tundma õigusi, mis teil on välismaal õppides või praktikal olles.

Kui soovite programmis Erasmus+ osalemise kohta lisateavet, lugege palun enne kõrgkooli, programmiriigi riikliku büroo või partnerriigi riikliku ameti (kui see on olemas) poole pöördumist korduma kippuvaid küsimusi.

Erasmus+ üliõpilas- ja vilistlasühendus (ESAA) on üliõpilaste ja vilistlaste suhtlusfoorum, mille kaudu saab kontakte luua, ennast erialaselt täiendada ning õppida tundma teisi kultuure.

EL toetab doktorantide teadusuuringuid välismaal ka Marie Skłodowska-Curie meetmetega.