Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studier i udlandet

Erasmus+ hjælper med at formidle udveksling af studerende (også ph.d.-studerende) mellem programlande og mellem partnerlande og programlande.

Studier i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine kommunikationsmæssige, sproglige og interkulturelle færdigheder og opnå en række "bløde" kvalifikationer, som dine fremtidige arbejdsgivere vil sætte stor pris på. Læs mere om fordelene ved en udveksling i udlandet.

Du kan desuden kombinere din studietid i udlandet med et praktikophold og dermed opnå arbejdserfaring – noget der bliver stadig vigtigere, når man skal i gang på jobmarkedet.

Udvekslingsophold er tilgængelige for studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.

Med Online Linguistic Support under Erasmus+ får du hjælp til at lære det sprog, du skal bruge på dit studie, hvis du rejser til et land, der deltager i Erasmus+.

Studerende, der har fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer, kan søge om supplerende tilskud, når de er blevet udvalgt til et udvekslingsophold.

Varighed

Dit udvekslingsophold kan vare fra mindst 2 måneder (eller et studiesemester) til højst 12 måneder.

Du kan benytte ophold i udlandet med Erasmus+ flere gange, enten som studerende eller praktikant, men din samlede tid i udlandet (inklusive studieophold i udlandet) må ikke overstige 12 måneder på hvert studietrin.

Studietrin betyder studieniveau som defineret i den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF):

 • Første trin svarer til bachelor eller tilsvarende EQF-niveau – 5/6
 • Andet trin svarer til kandidat eller tilsvarende EQF-niveau 7
 • Tredje trin svarer til ph.d. eller tilsvarende EQF-niveau 8

På uddannelser, der kun har et enkelt studietrin (f.eks. medicin eller arkitektur), kan du tage til udlandet med Erasmus+ i op til 24 måneder.

Betingelser

For at kunne studere i udlandet via Erasmus+ skal du gå på en højere læreanstalt og være tilmeldt en studieretning, der fører til en anerkendt akademisk grad eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau. Hvis du er studerende på første trin, skal du mindst være i gang med dit andet studieår.

Dit studieophold i udlandet skal være relevant for dit studie og for dine personlige udviklingsbehov, og det skal indgå i det uddannelsesprogram, du følger.

Din hjeminstitution og værtsinstitutionen skal have underskrevet en interinstitutionel aftale, for at du kan studere i det pågældende land.

Derudover skal begge institutioner have underskrevet Erasmuschartret for videregående uddannelse (hvis de begge ligger i et programland). Institutioner i partnerlande forpligter sig til at overholde principperne i chartret, når de underskriver de interinstitutionelle aftaler.

Akademisk anerkendelse

Inden dit udvekslingsophold:

 1. skal du, din hjeminstitution og værtsinstitutionen underskrive en uddannelsesaftale for studerende for at sikre, at forberedelsen til dit ophold er gennemsigtig og effektiv, og for at beslutte, hvordan dit gennemførte studieophold skal anerkendes. I aftalen fastlægges de enkelte parters rettigheder og forpligtelser.
 2. vil du modtage chartret for studerende under Erasmus+, som beskriver dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med dit udvekslingsophold.

Efter dit udvekslingsophold:

 1. skal værtsinstitutionen give dig og din hjeminstitution en eksamensudskrift, som bekræfter gennemførelsen af det aftalte program og anerkender resultaterne.

 2. skal hjeminstitutionen anerkende de optjente point (ved brug af ECTS (det europæiske meritoverførselssystem) eller et tilsvarende system) som fastlagt i uddannelsesaftalen inden dit udlandsophold og lade dem indgå i dit samlede eksamensresultat uden at stille yderligere krav.

 3. skal dit udvekslingsophold, hvis din hjeminstitution ligger i et programland, desuden registreres i tillægget til eksamensbeviser.

Læs mere om retningslinjerne for anvendelse af uddannelsesaftaler på studier.

Finansiel støtte

Tilskuddet via Erasmus+ gives som et bidrag til dækning af dine rejse- og leveomkostninger. Beløbet kan variere afhængigt af forskellen på leveomkostningerne i hjem- og værtslandet, antallet af studerende, der ansøger om tilskud, afstanden mellem landene og muligheden for andre stipendier.

Hvis du flytter mellem to programlande, bør du spørge dit nationale agentur og din egen højere læreanstalt om de gældende beløb. Ekstra tilskud kan søges af studerende, der rejser ud på praktikophold, dårligt stillede studerende og studerende fra programlande og -regioner i den yderste periferi.

Tilskudssatserne og de faste tilskudsbeløb, der gælder for udveksling mellem programlande og partnerlande er angivet i programguiden for Erasmus+.

Uanset om du modtager et stipendium fra Erasmus+ eller ej, skal du underskrive en tilskudsaftale med detaljer om, hvor længe opholdet varer, støttebeløbet samt andre pligter og rettigheder.  

Hvis du rejser fra ét programland til et andet, er det din hjeminstitution, der underskriver din tilskudsaftale og sørger for alle udbetalinger.

Hvis du flytter mellem et programland og et partnerland, underskriver institutionen i programlandet tilskudsaftalen. Hjem- og værtsinstitutionerne beslutter, hvilken af dem der skal foretage udbetalingerne til dig.

Som studerende under Erasmus+ bliver du fritaget for studieafgift, registreringsafgift og eksamensafgift samt for betaling for brug af laboratorier og biblioteker i værtsinstitutionen. Du vil muligvis skulle betale mindre gebyrer for forsikring og medlemskab af en studenterforening.

Du kan være berettiget til yderligere tilskud fra din læreanstalt, dit hjemland eller andre kilder. Tjek websitene European Funding Guide og StudyPortals.

Du er muligvis berettiget til at ansøge om et stipendium til et fælles kandidatprogram eller et EU-garanteret lån til kandidatstuderende for op til to år.

Hvordan søger man?

Du kan søge gennem det internationale kontor eller kontoret for Erasmus+ på din egen højere læreanstalt.

Udvælgelsen af ansøgere skal foretages af din uddannelsesinstitution på en retfærdig og gennemsigtig måde.

Ordninger for studerende med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer

Studerende, der har fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer, kan søge om supplerende tilskud, når de er blevet udvalgt til et udvekslingsophold.

Læs mere

Sæt dig ind i dine rettigheder som studerende eller praktikant i udlandet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om deltagelse i Erasmus+, er det en god ide at tjekke de ofte stillede spørgsmål, inden du kontakter din uddannelsesinstitution, det nationale kontor i dit hjemland, hvis det drejer sig om programlande eller det nationale agentur, hvis det drejer sig om partnerlande.

ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association tilbyder studerende og alumner fra Erasmus+ et dynamisk forum for netværksopbygning, faglig udvikling og interkulturel udveksling.

Ph.d.-studerende kan desuden få EU-støtte til forskningsophold i udlandet via Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne.

Quick explainer

Personer fra Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet kan deltage i de fleste Erasmus+aktiviteter, da disse ikke-EU-lande er associeret med Erasmus+-programmet.

For personer fra andre ikke-EU-lande er der visse muligheder, f.eks. fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus eller den internationale dimension af udveksling af studerende og personale (hvis dit universitet deltager) og udveksling for unge.

Læs mere på siderne om muligheder for udlandsophold, da der er forskellige kriterier for deltagelse for de forskellige tilbud.

Der er 2 typer lande, der deltager i Erasmus+.

EU-medlemslande og tredjelande, der er associeret med programmet

De kan deltage fuldt ud i alle aktiviteter under Erasmus+. Det drejer sig om alle EU-landene, medlemmerne af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), kandidatlandene og en række andre lande, og de blev tidligere til sammen kaldt programlandene.

Tredjelande, der ikke er associeret med programmet

Disse lande kan deltage i visse Erasmus+-aktiviteter. Der findes mange af denne type lande over hele verden, som tidligere kaldt partnerlandene.

Se den fuldstændige liste over lande, der kan deltage i Erasmus+

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more