Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studier i udlandet

Erasmus+ hjælper med at formidle udveksling af studerende (også ph.d.-studerende) mellem programlande og mellem partnerlande og programlande.

Studier i udlandet giver dig mulighed for at forbedre dine kommunikationsmæssige, sproglige og interkulturelle færdigheder og opnå en række "bløde" kvalifikationer, som dine fremtidige arbejdsgivere vil sætte stor pris på. Læs mere om fordelene ved en udveksling i udlandet.

Du kan desuden kombinere din studietid i udlandet med et praktikophold og dermed opnå arbejdserfaring – noget der bliver stadig vigtigere, når man skal i gang på jobmarkedet.

Udvekslingsophold er tilgængelige for studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Studerende på kandidatniveau, som tager hele uddannelsen i udlandet (op til to år), har mulighed for at få et EU-garanteret lån til kandidatstuderende under Erasmus+.

Med Online Linguistic Support under Erasmus+ får du hjælp til at lære det sprog, du skal bruge på dit studie, hvis du rejser til et land, der deltager i Erasmus+.

Studerende, der har fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer, kan søge om supplerende tilskud, når de er blevet udvalgt til et udvekslingsophold.

Varighed

Dit udvekslingsophold kan vare fra mindst 3 måneder (eller et studiesemester) til højst 12 måneder.

Du kan benytte ophold i udlandet med Erasmus+ flere gange, enten som studerende eller praktikant, men din samlede tid i udlandet (inklusive studieophold i udlandet) må ikke overstige 12 måneder på hvert studietrin.

Studietrin betyder studieniveau som defineret i den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF):

  • Første trin svarer til bachelor eller tilsvarende EQF-niveau – 5/6
  • Andet trin svarer til kandidat eller tilsvarende EQF-niveau 7
  • Tredje trin svarer til ph.d. eller tilsvarende EQF-niveau 8

På uddannelser, der kun har et enkelt studietrin (f.eks. medicin eller arkitektur), kan du tage til udlandet med Erasmus+ i op til 24 måneder.

Betingelser

For at kunne studere i udlandet via Erasmus+ skal du gå på en højere læreanstalt og være tilmeldt en studieretning, der fører til en anerkendt akademisk grad eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau. Hvis du er studerende på første trin, skal du mindst være i gang med dit andet studieår.

Dit studieophold i udlandet skal være relevant for dit studie og for dine personlige udviklingsbehov, og det skal indgå i det uddannelsesprogram, du følger.

Din hjeminstitution og værtsinstitutionen skal have underskrevet en interinstitutionel aftale, for at du kan studere i det pågældende land.

Derudover skal begge institutioner have underskrevet Erasmuschartret for videregående uddannelse (hvis de begge ligger i et programland). Institutioner i partnerlande forpligter sig til at overholde principperne i chartret, når de underskriver de interinstitutionelle aftaler.

Akademisk anerkendelse

Inden dit udvekslingsophold:

  1. skal du, din hjeminstitution og værtsinstitutionen underskrive en uddannelsesaftale for studerende for at sikre, at forberedelsen til dit ophold er gennemsigtig og effektiv, og for at beslutte, hvordan dit gennemførte studieophold skal anerkendes. I aftalen fastlægges de enkelte parters rettigheder og forpligtelser.
  2. vil du modtage chartret for studerende under Erasmus+, som beskriver dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med dit udvekslingsophold.

Efter dit udvekslingsophold:

  1. skal værtsinstitutionen give dig og din hjeminstitution en eksamensudskrift, som bekræfter gennemførelsen af det aftalte program og anerkender resultaterne.

  2. skal hjeminstitutionen anerkende de optjente point (ved brug af ECTS (det europæiske meritoverførselssystem) eller et tilsvarende system) som fastlagt i uddannelsesaftalen inden dit udlandsophold og lade dem indgå i dit samlede eksamensresultat uden at stille yderligere krav.

  3. skal dit udvekslingsophold, hvis din hjeminstitution ligger i et programland, desuden registreres i tillægget til eksamensbeviser.

Læs mere om retningslinjerne for anvendelse af uddannelsesaftaler på studier.

Finansiel støtte

Tilskuddet via Erasmus+ gives som et bidrag til dækning af dine rejse- og leveomkostninger. Beløbet kan variere afhængigt af forskellen på leveomkostningerne i hjem- og værtslandet, antallet af studerende, der ansøger om tilskud, afstanden mellem landene og muligheden for andre stipendier.

Hvis du flytter mellem to programlande, bør du spørge dit nationale agentur og din egen højere læreanstalt om de gældende beløb. Ekstra tilskud kan søges af studerende, der rejser ud på praktikophold, dårligt stillede studerende og studerende fra programlande og -regioner i den yderste periferi.

Tilskudssatserne og de faste tilskudsbeløb, der gælder for udveksling mellem programlande og partnerlande er angivet i programguiden for Erasmus+.

Uanset om du modtager et stipendium fra Erasmus+ eller ej, skal du underskrive en tilskudsaftale med detaljer om, hvor længe opholdet varer, støttebeløbet samt andre pligter og rettigheder.  

Hvis du rejser fra ét programland til et andet, er det din hjeminstitution, der underskriver din tilskudsaftale og sørger for alle udbetalinger.

Hvis du flytter mellem et programland og et partnerland, underskriver institutionen i programlandet tilskudsaftalen. Hjem- og værtsinstitutionerne beslutter, hvilken af dem der skal foretage udbetalingerne til dig.

Som studerende under Erasmus+ bliver du fritaget for studieafgift, registreringsafgift og eksamensafgift samt for betaling for brug af laboratorier og biblioteker i værtsinstitutionen. Du vil muligvis skulle betale mindre gebyrer for forsikring og medlemskab af en studenterforening.

Du kan være berettiget til yderligere tilskud fra din læreanstalt, dit hjemland eller andre kilder. Tjek websitene European Funding Guide og StudyPortals.

Du er muligvis berettiget til at ansøge om et stipendium til et fælles kandidatprogram eller et EU-garanteret lån til kandidatstuderende for op til to år.

Hvordan søger man?

Du kan søge gennem det internationale kontor eller kontoret for Erasmus+ på din egen højere læreanstalt.

Udvælgelsen af ansøgere skal foretages af din uddannelsesinstitution på en retfærdig og gennemsigtig måde.

Ordninger for studerende med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer

Studerende, der har fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer, kan søge om supplerende tilskud, når de er blevet udvalgt til et udvekslingsophold.

Læs mere

Sæt dig ind i dine rettigheder som studerende eller praktikant i udlandet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om deltagelse i Erasmus+, er det en god ide at tjekke de ofte stillede spørgsmål, inden du kontakter din uddannelsesinstitution, det nationale kontor i dit hjemland, hvis det drejer sig om programlande eller det nationale agentur, hvis det drejer sig om partnerlande.

ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association tilbyder studerende og alumner fra Erasmus+ et dynamisk forum for netværksopbygning, faglig udvikling og interkulturel udveksling.

Ph.d.-studerende kan desuden få EU-støtte til forskningsophold i udlandet via Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne.