Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studera utomlands

Erasmus+ stöder student- och doktorandutbyten mellan programländer och till och från partnerländer.

Genom att studera utomlands en period kan du bli bättre på att kommunicera, förbättra dina språkkunskaper, lära dig om andra kulturer och få andra färdigheter som arbetsgivarna värdesätter. Läs mer om fördelarna med utlandsutbyte.

Du kan också kombinera dina utlandsstudier med praktik för att få arbetslivserfarenhet – ett bra sätt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Du kan söka oavsett om du läser på kandidat-, master- eller doktorandnivå.

Genom Erasmus+ språkkurser på nätet kan du lära dig det språk du behöver för studierna, om utbytet är mellan olika programländer.

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du söka extra bidrag efter att du har valts ut som deltagare.

Hur länge?

Utlandsstudierna kan pågå i minst två månader (eller en termin) och högst ett år.

Du kan åka på Erasmusutbyten flera gånger, både för att studera och praktisera, men du kan bara få bidrag i högst ett år för varje utbildningsnivå.

Med utbildningsnivå menar vi de nivåer som definieras i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF):

 • Kandidatnivå eller motsvarande: EQF-nivå 5 och 6
 • Masternivå eller motsvarande: EQF-nivå 7
 • Doktorandnivå eller motsvarande: EQF-nivå 8

För utbildningar som bara har en enda nivå, som läkar- och arkitektutbildningar, kan du vara utomlands med Erasmus+ i upp till två år.

Villkor

Du måste gå en högskoleutbildning som leder till en erkänd examen. För kandidatnivån måste du ha läst minst ett år.

Utlandsstudierna måste vara relevanta för din utbildning och din personliga utveckling och ingå i ditt studieprogram.

Din hem- och värdinstitution ska ha ingått ett interinstitutionellt avtal  med varandra.

Båda institutionerna måste också vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning (om de ligger i ett programland). Institutioner från partnerländerna lovar att följa stadgans principer genom att skriva under det interinstitutionella avtalet.

Tillgodoräkna dig studierna

Innan du åker:

 1. Du och de båda institutionerna måste skriva under ett studieavtal som beskriver vilka kurser du ska läsa, hur du kan tillgodoräkna dig dina studier och vilka rättigheter och skyldigheter du och institutionerna har.
 2. Du kommer också att få Erasmusstadgan för studerande som förklarar dina rättigheter och skyldigheter under utlandsstudierna.

När du har kommit hem:

 1. Din värdinstitution ska ge dig och din heminstitution ett registerutdrag med dina resultat som bekräftar att du har följt studieavtalet.

 2. Din institution måste erkänna dina studiemeriter (genom ECTS-poäng eller motsvarande system) enligt studieavtalet och räkna in dem i din examen, utan några andra krav.

 3. Om din institution ligger i ett programland ska utlandsstudierna också redovisas i examensbilagan.

Läs mer i riktlinjerna för studieavtal.

Bidrag

Du kan få bidrag till resa och uppehälle. Beloppet varierar beroende på levnadskostnaderna i det andra landet, antalet studenter som söker bidrag, avståndet till landet och möjligheten att få andra bidrag.

Hör med programkontoret i ditt land och din institution om du vill veta vilka nivåer som gäller för utbyten mellan två programländer. Du kan också få extra bidrag om du ska praktisera, har begränsade möjligheter eller kommer från mycket avlägsna programländer eller regioner.

Bidragsnivåerna för utbyten mellan program- och partnerländer anges i  programhandledningen för Erasmus+.

Du ska skriva under ett bidragsavtal som beskriver vistelsens längd, bidragsbeloppet och andra rättigheter och skyldigheter.  

Om du åker till ett annat programland är det din heminstitution som skriver under bidragsavtalet och betalar ut pengarna.

Om utbytet är mellan program- och partnerländer skriver programlandets institution under bidragsavtalet. Din hem- och värdinstitution bestämmer sedan vem av dem som ska sköta utbetalningarna.

Du betalar inga avgifter till värdinstitutionen för inskrivning, undervisning och tentor eller för att använda institutionens laboratorier och bibliotek. Men du kan behöva betala försäkrings- eller studentföreningsavgifter.

Du kan ha rätt till ytterligare bidrag från din institution, ditt land eller andra källor. Läs mer i bidrags- och stipendieguiden eller studieportalerna.

Du kan kanske också söka stipendium för att delta i ett gemensamt masterprogram eller ett EU-garanterat studielån för masterstudenter i upp till två år.

Hur söker jag?

Kontakta din institutions internationella kontor eller Erasmuskontor.

Din heminstitution väljer ut deltagarna på ett rättvist och öppet sätt.

För dig med särskilda behov

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du söka extra bidrag efter att du har valts ut som deltagare.

Mer information

Ta reda på dina rättigheter när du studerar eller praktiserar utomlands.

Om du har fler frågor om Erasmus+ kan du läsa våra svar på vanliga frågor innan du kontaktar din institution, det nationella programkontoret (i programländerna) eller Erasmuskontoret (i partnerländerna).

Erasmus+ student- och alumniförening är ett aktivt forum för kontakter, yrkesutveckling och kulturutbyte.

Du som är doktorand kan också få EU-bidrag för att forska utomlands genom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.

Quick explainer

Du som kommer från Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien eller Turkiet kan delta i de flesta insatserna eftersom dessa länder är associerade till Erasmusprogrammet.

Du som kommer från ett annat land utanför EU kan delta i bland annat Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, internationella utbyten för studenter och personal (om ditt universitet deltar) och ungdomsutbyten.

Villkoren för att delta varierar dock. Mer information finns på sidan Vad kan jag göra?

Det är två typer av länder som deltar i Erasmus+.

EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet

De här länderna kan delta fullt ut i all verksamhet inom Erasmus+. Det gäller alla EU-länder, Eftaländerna, EU:s kandidatländer och några till. Tillsammans kallades de tidigare för programländer.

Länder utanför EU som inte är associerade till programmet

De här länderna kan delta i viss Erasmusverksamhet. Länderna finns över hela världen och kallades tidigare för partnerländer.

Se hela listan med deltagande länder

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more