Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studera utomlands

Erasmus+ stöder student- och doktorandutbyten mellan programländer och till och från partnerländer.

Genom att studera utomlands en period kan du bli bättre på att kommunicera, förbättra dina språkkunskaper, lära dig om andra kulturer och få andra färdigheter som arbetsgivarna värdesätter. Läs mer om fördelarna med utlandsutbyte.

Du kan också kombinera dina utlandsstudier med praktik för att få arbetslivserfarenhet – ett bra sätt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Du kan söka oavsett om du läser på kandidat-, master- eller doktorandnivå. Studenter på masternivå som läser hela programmet utomlands (högst två år) kan få ett EU-garanterat studielån för masterstudenter.

Genom Erasmus+ språkkurser på nätet kan du lära dig det språk du behöver för studierna, om utbytet är mellan olika programländer.

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du söka extra bidrag efter att du har valts ut som deltagare.

Hur länge?

Utlandsstudierna kan pågå i minst tre månader (eller en termin) och högst ett år.

Du kan åka på Erasmusutbyten flera gånger, både för att studera och praktisera, men du kan bara få bidrag i högst ett år för varje utbildningsnivå.

Med utbildningsnivå menar vi de nivåer som definieras i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF):

  • Kandidatnivå eller motsvarande: EQF-nivå 5 och 6
  • Masternivå eller motsvarande: EQF-nivå 7
  • Doktorandnivå eller motsvarande: EQF-nivå 8

För utbildningar som bara har en enda nivå, som läkar- och arkitektutbildningar, kan du vara utomlands med Erasmus+ i upp till två år.

Villkor

Du måste gå en högskoleutbildning som leder till en erkänd examen. För kandidatnivån måste du ha läst minst ett år.

Utlandsstudierna måste vara relevanta för din utbildning och din personliga utveckling och ingå i ditt studieprogram.

Din hem- och värdinstitution ska ha ingått ett interinstitutionellt avtal  med varandra.

Båda institutionerna måste också vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning (om de ligger i ett programland). Institutioner från partnerländerna lovar att följa stadgans principer genom att skriva under det interinstitutionella avtalet.

Tillgodoräkna dig studierna

Innan du åker:

  1. Du och de båda institutionerna måste skriva under ett studieavtal som beskriver vilka kurser du ska läsa, hur du kan tillgodoräkna dig dina studier och vilka rättigheter och skyldigheter du och institutionerna har.
  2. Du kommer också att få Erasmusstadgan för studerande som förklarar dina rättigheter och skyldigheter under utlandsstudierna.

När du har kommit hem:

  1. Din värdinstitution ska ge dig och din heminstitution ett registerutdrag med dina resultat som bekräftar att du har följt studieavtalet.

  2. Din institution måste erkänna dina studiemeriter (genom ECTS-poäng eller motsvarande system) enligt studieavtalet och räkna in dem i din examen, utan några andra krav.

  3. Om din institution ligger i ett programland ska utlandsstudierna också redovisas i examensbilagan.

Läs mer i riktlinjerna för studieavtal.

Bidrag

Du kan få bidrag till resa och uppehälle. Beloppet varierar beroende på levnadskostnaderna i det andra landet, antalet studenter som söker bidrag, avståndet till landet och möjligheten att få andra bidrag.

Hör med programkontoret i ditt land och din institution om du vill veta vilka nivåer som gäller för utbyten mellan två programländer. Du kan också få extra bidrag om du ska praktisera, har begränsade möjligheter eller kommer från mycket avlägsna programländer eller regioner.

Bidragsnivåerna för utbyten mellan program- och partnerländer anges i  programhandledningen för Erasmus+.

Du ska skriva under ett bidragsavtal som beskriver vistelsens längd, bidragsbeloppet och andra rättigheter och skyldigheter.  

Om du åker till ett annat programland är det din heminstitution som skriver under bidragsavtalet och betalar ut pengarna.

Om utbytet är mellan program- och partnerländer skriver programlandets institution under bidragsavtalet. Din hem- och värdinstitution bestämmer sedan vem av dem som ska sköta utbetalningarna.

Du betalar inga avgifter till värdinstitutionen för inskrivning, undervisning och tentor eller för att använda institutionens laboratorier och bibliotek. Men du kan behöva betala försäkrings- eller studentföreningsavgifter.

Du kan ha rätt till ytterligare bidrag från din institution, ditt land eller andra källor. Läs mer i bidrags- och stipendieguiden eller studieportalerna.

Du kan kanske också söka stipendium för att delta i ett gemensamt masterprogram eller ett EU-garanterat studielån för masterstudenter i upp till två år.

Hur söker jag?

Kontakta din institutions internationella kontor eller Erasmuskontor.

Din heminstitution väljer ut deltagarna på ett rättvist och öppet sätt.

För dig med särskilda behov

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du söka extra bidrag efter att du har valts ut som deltagare.

Mer information

Ta reda på dina rättigheter när du studerar eller praktiserar utomlands.

Om du har fler frågor om Erasmus+ kan du läsa våra svar på vanliga frågor innan du kontaktar din institution, det nationella programkontoret (i programländerna) eller Erasmuskontoret (i partnerländerna).

Erasmus+ student- och alumniförening är ett aktivt forum för kontakter, yrkesutveckling och kulturutbyte.

Du som är doktorand kan också få EU-bidrag för att forska utomlands genom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.