Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Listina Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání

Informace o listině programu

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) stanoví obecný rámec kvality pro evropskou a mezinárodní spolupráci, kterou může vysokoškolská instituce vykonávat v rámci programu Erasmus+.

Listinu ECHE musí získat všechny vysokoškolské instituce se sídlem v programové zemi, pokud se chtějí zúčastnit projektu vzdělávací mobility jednotlivců a/nebo spolupráce v oblasti inovací nebo výměny osvědčených postupů v rámci programu Erasmus+.

Pro vysokoškolské instituce z partnerských zemí není získání listiny ECHE povinné. Rámec kvality se v takovém případě stanoví na základě interinstitucionálních dohod mezi vysokoškolskými institucemi.

Jak lze listinu ECHE získat?

Výzva k předkládání návrhů pro získání listiny ECHE se zveřejňuje každoročně.

Nejnovější seznam vysokoškolských institucí, které jsou držiteli ECHE, si můžete stáhnout.

Listina se uděluje na celou dobu trvání programu Erasmus+ do roku 2027 s prodlouženým datem platnosti pro ty projekty, které začínají v posledním roce programu, a mohou trvat až tři roky (např. do roku 2030).

Co listina obsahuje?

Zásady ECHE byly přizpůsobeny tak, aby odpovídaly novým prvkům programu Erasmus+ na období 2021-2027, jako je digitalizace, začleňování a udržitelnost.

Jedním z nejdůležitějších doplňků nové listiny ECHE je závazek oslovit nedostatečně zastoupené skupiny v oblasti mobility prostřednictvím strategií začleňování, zajistit ekologické postupy při pořádání aktivit programu Erasmus+, provádět digitalizaci prostřednictvím iniciativy „Evropská studentská karta“ a mobilní aplikace Erasmus+, jakož i závazek posílit občanskou angažovanost mobilních studentů.

Kromě toho se od vysokoškolských institucí požaduje, aby splnily požadavky doporučení Rady o automatickém vzájemném uznávání, aby byl zajištěn co nejhladší průběh úplného automatického uznávání období studia v zahraničí a studenti nemuseli vykonat žádnou dodatečnou práci či zkoušku pro určitý předmět.

Nové zásady listiny ECHE byly vypracovány po konzultaci s pracovní skupinou ECHE, která je složena ze zástupců národních agentur programu Erasmus+, odborníků na vysokoškolské vzdělávání a studentských organizací.

Informace o tom, které podmínky je třeba splnit k získání listiny ECHE, najdete v pokynech pro udělení listiny ECHE a dále v pokynech pro monitorování ECHE.

Vlastní posouzení

Vedoucí pracovníci instituce vysokoškolského vzdělávání nebo koordinátoři programu Erasmus+ mohou využít našeho nástroje pro vlastní posouzení s cílem optimalizovat způsob, jakým jejich instituce zásady listiny ECHE realizuje. Posouzení, které takto sami provedete, vám může pomoci pochopit, jak dobře vaše instituce provádí chartu.

V současné době se připravuje se nová verze nástroje, která je přizpůsobena novému programu na období 2021–2027. Přístup k této verzi nástroje bude zajištěn z této stránky.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).