Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studeren in het buitenland

Erasmus+ helpt bij de organisatie van studenten- en promovendi-uitwisselingen tussen Erasmus+-programmalanden en partnerlanden.

Door met Erasmus+ in het buitenland te studeren, kun je je communicatieve, interculturele en taalvaardigheden verbeteren en "soft skills" opdoen, die werkgevers erg belangrijk vinden. Lees meer over de voordelen van een internationale uitwisseling.

Je kunt je studieverblijf in het buitenland ook combineren met een stage waarmee je werkervaring opdoet, wat nog belangrijker is voor je kansen op de arbeidsmarkt.

Studeren in het buitenland is mogelijk voor bachelor- en masterstudenten en voor promovendi. Masterstudenten die een volledige opleiding in het buitenland volgen (maximaal twee jaar), kunnen in aanmerking komen voor een door de EU gewaarborgde Erasmus +-lening voor masterstudenten.

De online-taalhulp van Erasmus+ helpt je op weg met de taal waarin je je studie gaat volgen, als dat in een programmaland is.

Studenten met een lichamelijke, geestelijke of gezondheidsgerelateerde beperking kunnen een aanvullende financiering aanvragen zodra zij geselecteerd zijn voor een studieverblijf in het buitenland.

Duur

Je studieverblijf in het buitenland duurt minimaal drie maanden (of een trimester) en maximaal 12 maanden.

Je kunt meermaals deelnemen aan een Erasmus+-uitwisseling, als student of als stagiair, maar je kunt binnen één studiecyclus in totaal niet meer dan 12 maanden in het buitenland doorbrengen.

Met "cyclus" bedoelen we een studieniveau zoals bepaald in het Europees kwalificatiekader (EKK):

  • Eerste cyclus (bachelor of equivalent) EKK – 5/6
  • Tweede cyclus (master of equivalent) EKK 7
  • Derde cyclus (doctoraat/promotie of equivalent) EKK 8

Voor opleidingen die maar uit één cyclus bestaan, zoals in sommige landen geneeskunde of architectuur, kun je met Erasmus+ maximaal 24 maanden naar het buitenland.

Voorwaarden

Om met Erasmus+ in het buitenland te kunnen studeren, moet je ingeschreven zijn bij een instelling voor hoger onderwijs en een studie volgen die leidt tot een erkend diploma of een erkende kwalificatie op tertiair niveau. Studenten in de eerste cyclus moeten ten minste in het tweede jaar van hun studie zitten.

Je studieverblijf in het buitenland moet relevant zijn voor je opleiding en je persoonlijke ontwikkeling en deel uitmaken van het studieprogramma dat je volgt.

Je eigen hogeschool of universiteit en de instelling voor hoger onderwijs waar je gaat studeren, moeten onderling een interinstitutionele overeenkomst gesloten hebben voordat je er met Erasmus+ kunt studeren.

Beide instellingen moeten ook het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs onderschrijven (als zij in een programmaland gevestigd zijn). Instellingen in partnerlanden beloven zich aan het handvest te houden als zij de interinstitutionele overeenkomsten ondertekenen.

Academische erkenning

Voorafgaand aan het studieverblijf in het buitenland

  1. Jij, je eigen hogeschool of universiteit, en de hogeronderwijsinstelling waar je gaat studeren moeten een studieovereenkomst ondertekenen om de uitwisseling transparant en efficiënt voor te bereiden, en afspreken hoe succesvol afgeronde activiteiten in het buitenland erkend zullen worden. In dit document staan de rechten en plichten van alle betrokken partijen.
  2. Je ontvangt het Erasmus+-studentenhandvest, waarin staat wat jouw rechten en plichten zijn tijdens je studieverblijf in het buitenland.

Na afloop van de studieperiode in het buitenland

  1. De instelling waarbij je in het buitenland gestudeerd hebt, moet jou en je eigen hogeschool of universiteit een verklaring geven waarin staat dat het afgesproken programma is afgerond en welke resultaten je hebt behaald.

  2. Je eigen hogeschool of universiteit moet, zoals afgesproken in de studieovereenkomst, alle behaalde studiepunten erkennen (met behulp van het ECTS of het equivalent daarvan), zodat ze automatisch meetellen voor je opleiding.

  3. Als je eigen hogeschool of universiteit in een programmaland gevestigd is, moet het studieverblijf in het buitenland ook worden vermeld in het diplomasupplement.

Meer over de Richtsnoeren voor het gebruik van de studieovereenkomst

Financiële steun

Veel studenten die deelnemen aan Erasmus+ hebben recht op een Erasmus+-beurs als tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten. De hoogte van je beurs is afhankelijk van het verschil tussen de kosten van levensonderhoud in eigen land en het land waar je naartoe gaat, het aantal studenten dat een beurs aanvraagt, de afstand tussen de landen en de beschikbaarheid van andere beurzen.

Ga je vanuit een programmaland naar een ander programmaland, informeer dan bij je nationaal agentschap en je eigen onderwijsinstelling hoe hoog je beurs is. Er is ook extra steun voor studenten die stage gaan lopen, kansarme studenten of uit ultraperifere programmalanden of -regio's.

De hoogte van beurzen en vergoedingen voor uitwisselingen tussen programmalanden worden gepubliceerd in de programmagids van Erasmus+.

Of je nu wel of niet een beurs van Erasmus+ ontvangt, je moet een beursovereenkomst tekenen waarin de duur van je verblijf in het buitenland staat, de hoogte van de beurs, en andere rechten en plichten.  

Als je naar een ander programmaland gaat, is het jouw eigen hogeschool of universiteit die jouw beursovereenkomst ondertekent en verantwoordelijk is voor alle betalingen.

Als je van een programmaland naar een partnerland gaat, of andersom, tekent de instelling in het programmaland je beursovereenkomst. Je eigen onderwijsinstelling en de gastorganisatie bepalen in onderling overleg wie verantwoordelijk is voor de betalingen aan jou.

Als Erasmus+-student hoef je geen collegegeld, inschrijvingsgeld, examengeld of toegangsgeld voor laboratoria of bibliotheken aan de onderwijsinstelling in het buitenland te betalen. Misschien moet je wel een klein bedrag voor een verzekering of lidmaatschap van een studentenvereniging betalen.

Soms kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs van je onderwijsinstelling, overheid of andere instantie. Dit kun je nagaan in de Europese fondsengids of op de studieportalen.

Je kunt ook in aanmerking komen voor een beurs voor een gezamenlijke masteropleiding, of voor een door de EU gewaarborgde lening voor masterstudenten (voor een masteropleiding van maximaal twee jaar).

Aanmelden

Je kunt een aanvraag indienen via het bureau buitenland of het Erasmus+-bureau van je onderwijsinstelling.

De selectieprocedure moet eerlijk en transparant verlopen.

Regelingen voor studenten met een lichamelijke, geestelijke of gezondheidsgerelateerde beperking

Studenten met een lichamelijke, geestelijke of gezondheidsgerelateerde beperking kunnen een aanvullende financiering aanvragen zodra zij geselecteerd zijn voor een studieverblijf in het buitenland.

Meer informatie

Zorg dat je weet wat je rechten zijn wanneer je in het buitenland studeert of stage loopt.

Heb je nog vragen over Erasmus+, kijk dan in de FAQs. Vind je daar geen duidelijk antwoord, neem dan contact op met je hogeschool of universiteit, het Erasmus+-agentschap in jouw land, of het nationaal agentschap in het land waar je naar toe wilt.

De ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association biedt Erasmus+-studenten en -alumni een dynamisch forum voor beroepsontwikkeling, netwerken en interculturele uitwisseling.

Promovendi kunnen ook via de Marie Skłodowska-Curie-acties EU-financiering voor onderzoek in het buitenland aanvragen.