Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studeren in het buitenland

Erasmus+ helpt bij de organisatie van studenten- en promovendi-uitwisselingen tussen Erasmus+-programmalanden en partnerlanden.

Door met Erasmus+ in het buitenland te studeren, kun je je communicatieve, interculturele en taalvaardigheden verbeteren en "soft skills" opdoen, die werkgevers erg belangrijk vinden. Lees meer over de voordelen van een internationale uitwisseling.

Je kunt je studieverblijf in het buitenland ook combineren met een stage waarmee je werkervaring opdoet, wat nog belangrijker is voor je kansen op de arbeidsmarkt.

Studeren in het buitenland is mogelijk voor bachelor- en masterstudenten en voor promovendi.

De online-taalhulp van Erasmus+ helpt je op weg met de taal waarin je je studie gaat volgen, als dat in een programmaland is.

Studenten met een lichamelijke, geestelijke of gezondheidsgerelateerde beperking kunnen een aanvullende financiering aanvragen zodra zij geselecteerd zijn voor een studieverblijf in het buitenland.

Duur

Je studieverblijf in het buitenland duurt minimaal twee maanden (of een trimester) en maximaal 12 maanden.

Je kunt meermaals deelnemen aan een Erasmus+-uitwisseling, als student of als stagiair, maar je kunt binnen één studiecyclus in totaal niet meer dan 12 maanden in het buitenland doorbrengen.

Met "cyclus" bedoelen we een studieniveau zoals bepaald in het Europees kwalificatiekader (EKK):

 • Eerste cyclus (bachelor of equivalent) EKK – 5/6
 • Tweede cyclus (master of equivalent) EKK 7
 • Derde cyclus (doctoraat/promotie of equivalent) EKK 8

Voor opleidingen die maar uit één cyclus bestaan, zoals in sommige landen geneeskunde of architectuur, kun je met Erasmus+ maximaal 24 maanden naar het buitenland.

Voorwaarden

Om met Erasmus+ in het buitenland te kunnen studeren, moet je ingeschreven zijn bij een instelling voor hoger onderwijs en een studie volgen die leidt tot een erkend diploma of een erkende kwalificatie op tertiair niveau. Studenten in de eerste cyclus moeten ten minste in het tweede jaar van hun studie zitten.

Je studieverblijf in het buitenland moet relevant zijn voor je opleiding en je persoonlijke ontwikkeling en deel uitmaken van het studieprogramma dat je volgt.

Je eigen hogeschool of universiteit en de instelling voor hoger onderwijs waar je gaat studeren, moeten onderling een interinstitutionele overeenkomst gesloten hebben voordat je er met Erasmus+ kunt studeren.

Beide instellingen moeten ook het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs onderschrijven (als zij in een programmaland gevestigd zijn). Instellingen in partnerlanden beloven zich aan het handvest te houden als zij de interinstitutionele overeenkomsten ondertekenen.

Academische erkenning

Voorafgaand aan het studieverblijf in het buitenland

 1. Jij, je eigen hogeschool of universiteit, en de hogeronderwijsinstelling waar je gaat studeren moeten een studieovereenkomst ondertekenen om de uitwisseling transparant en efficiënt voor te bereiden, en afspreken hoe succesvol afgeronde activiteiten in het buitenland erkend zullen worden. In dit document staan de rechten en plichten van alle betrokken partijen.
 2. Je ontvangt het Erasmus+-studentenhandvest, waarin staat wat jouw rechten en plichten zijn tijdens je studieverblijf in het buitenland.

Na afloop van de studieperiode in het buitenland

 1. De instelling waarbij je in het buitenland gestudeerd hebt, moet jou en je eigen hogeschool of universiteit een verklaring geven waarin staat dat het afgesproken programma is afgerond en welke resultaten je hebt behaald.

 2. Je eigen hogeschool of universiteit moet, zoals afgesproken in de studieovereenkomst, alle behaalde studiepunten erkennen (met behulp van het ECTS of het equivalent daarvan), zodat ze automatisch meetellen voor je opleiding.

 3. Als je eigen hogeschool of universiteit in een programmaland gevestigd is, moet het studieverblijf in het buitenland ook worden vermeld in het diplomasupplement.

Meer over de Richtsnoeren voor het gebruik van de studieovereenkomst

Financiële steun

Veel studenten die deelnemen aan Erasmus+ hebben recht op een Erasmus+-beurs als tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten. De hoogte van je beurs is afhankelijk van het verschil tussen de kosten van levensonderhoud in eigen land en het land waar je naartoe gaat, het aantal studenten dat een beurs aanvraagt, de afstand tussen de landen en de beschikbaarheid van andere beurzen.

Ga je vanuit een programmaland naar een ander programmaland, informeer dan bij je nationaal agentschap en je eigen onderwijsinstelling hoe hoog je beurs is. Er is ook extra steun voor studenten die stage gaan lopen, kansarme studenten of uit ultraperifere programmalanden of -regio's.

De hoogte van beurzen en vergoedingen voor uitwisselingen tussen programmalanden worden gepubliceerd in de programmagids van Erasmus+.

Of je nu wel of niet een beurs van Erasmus+ ontvangt, je moet een beursovereenkomst tekenen waarin de duur van je verblijf in het buitenland staat, de hoogte van de beurs, en andere rechten en plichten.  

Als je naar een ander programmaland gaat, is het jouw eigen hogeschool of universiteit die jouw beursovereenkomst ondertekent en verantwoordelijk is voor alle betalingen.

Als je van een programmaland naar een partnerland gaat, of andersom, tekent de instelling in het programmaland je beursovereenkomst. Je eigen onderwijsinstelling en de gastorganisatie bepalen in onderling overleg wie verantwoordelijk is voor de betalingen aan jou.

Als Erasmus+-student hoef je geen collegegeld, inschrijvingsgeld, examengeld of toegangsgeld voor laboratoria of bibliotheken aan de onderwijsinstelling in het buitenland te betalen. Misschien moet je wel een klein bedrag voor een verzekering of lidmaatschap van een studentenvereniging betalen.

Soms kun je in aanmerking komen voor een aanvullende beurs van je onderwijsinstelling, overheid of andere instantie. Dit kun je nagaan in de Europese fondsengids of op de studieportalen.

Je kunt ook in aanmerking komen voor een beurs voor een gezamenlijke masteropleiding, of voor een door de EU gewaarborgde lening voor masterstudenten (voor een masteropleiding van maximaal twee jaar).

Aanmelden

Je kunt een aanvraag indienen via het bureau buitenland of het Erasmus+-bureau van je onderwijsinstelling.

De selectieprocedure moet eerlijk en transparant verlopen.

Regelingen voor studenten met een lichamelijke, geestelijke of gezondheidsgerelateerde beperking

Studenten met een lichamelijke, geestelijke of gezondheidsgerelateerde beperking kunnen een aanvullende financiering aanvragen zodra zij geselecteerd zijn voor een studieverblijf in het buitenland.

Meer informatie

Zorg dat je weet wat je rechten zijn wanneer je in het buitenland studeert of stage loopt.

Heb je nog vragen over Erasmus+, kijk dan in de FAQs. Vind je daar geen duidelijk antwoord, neem dan contact op met je hogeschool of universiteit, het Erasmus+-agentschap in jouw land, of het nationaal agentschap in het land waar je naar toe wilt.

De ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association biedt Erasmus+-studenten en -alumni een dynamisch forum voor beroepsontwikkeling, netwerken en interculturele uitwisseling.

Promovendi kunnen ook via de Marie Skłodowska-Curie-acties EU-financiering voor onderzoek in het buitenland aanvragen.

Quick explainer

De meeste mogelijkheden zijn ook toegankelijk voor individuele aanvragers uit IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië of Turkije, aangezien deze niet-EU-landen geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma.

Ook voor individuele aanvragers uit andere niet-EU-landen staan enkele mogelijkheden open, zoals gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus of de internationale component van het uitwisselingsprogramma voor studenten en personeel (als je universiteit daaraan deelneemt), evenals de uitwisselingsregelingen voor jongeren.

Op de pagina’s onder de categorie Mogelijkheden is te vinden wat voor jouw situatie de precieze voorwaarden zijn, want die variëren.

Er zijn twee groepen landen waar Erasmus+ actief is.

EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen

Deze kunnen volledig deelnemen aan alle acties van het Erasmus+-programma. Hieronder vallen alle EU-lidstaten, leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), kandidaat-lidstaten van de EU en andere landen. Zij werden voorheen programmalanden genoemd.

Niet met het programma geassocieerde derde landen

Deze kunnen deelnemen aan bepaalde Erasmus+-acties. Er zijn wereldwijd namelijk veel acties. Zij werden voorheen partnerlanden genoemd.

Zie de volledige lijst van in aanmerking komende landen

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Duration

Your long-term study period abroad can last a minimum of 2 months (or 1 academic term or trimester) and a maximum of 12 months. Students can also do a blended mobility, combining a virtual period with a physical short or long-term mobility. The short-term physical presence abroad as part of blended mobility lasts a minimum of 5 days and a maximum of 30 days.

You can benefit of an exchange abroad with Erasmus+ multiple times, either as a student or as a trainee, but your total time abroad (study abroad periods included) may not exceed 12 months within one cycle of study.

"Cycle" refers to the level of study as defined by the European Qualifications Framework (EQF):

 • First cycle (Bachelor or equivalent) EQF – 5/6
 • Second cycle (Master or equivalent) EQF 7
 • Third cycle (Doctoral or equivalent) EQF 8

For "one-cycle" courses such as medicine or architecture, you can go abroad with Erasmus+ for as long as 24 months.

Conditions

To study abroad with Erasmus+, you must be registered in a higher education institution and enrolled in studies leading to a recognised degree or tertiary-level qualification. For students in the first cycle, you need to be at least in the second year of your studies.

Your period of study abroad must be relevant for your degree-related learning and personal development needs, and be part of the study programme that you are following.

Your home institution and the receiving institution must have an inter-institutional agreement between them for you to study there with Erasmus+.

Both institutions must also hold the Erasmus Charter for Higher Education (if they are in Programme countries). Institutions from Partner countries commit to the principles of the Charter when signing the inter-institutional agreements.

Academic recognition

Before the study abroad period:

 1. You, your sending and receiving higher education institutions must sign a Learning Agreement for Studies to ensure a transparent and efficient preparation of the exchange abroad, as well as to agree on how activities successfully completed abroad will be recognised. This document sets out rights and responsibilities of the various parties
 2. You will receive the Erasmus+ Student Charter, explaining your rights and obligations with respect to your period of study abroad

After the study abroad period:

 1. The receiving higher education institution must provide you and your sending institution with a transcript of records confirming that the agreed programme has been completed and acknowledge the results

 2. Your higher education institution must recognise the credits (using ECTS credits or an equivalent system) as agreed in the Learning Agreement before the mobility and count them towards your degree, without any further requirements

 3. If your higher education institution is in a Programme country, your mobility period should also be recorded in the Diploma Supplement

Follow the link to read more on the Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies.

Financial support

You may receive an Erasmus+ grant as a contribution to your travel and subsistence costs. This may vary according to differences in living costs between your country and the destination country, the number of students applying for a grant, the distance between countries and the availability of other grants.

If you are moving between Programme countries, check with your National Agency and your sending higher education institution for applicable rates. There is also extra support for students going on a traineeship, students from disadvantaged backgrounds or from outermost Programme countries or regions.

Grant levels and fixed rates for exchanges between Programme and Partner countries are published in the Erasmus+ Programme Guide.

Students in receipt of an Erasmus+ grant or an Erasmus+-zero-grant will sign a grant agreement specifying the duration of the mobility, the amount of the grant and other rights and obligations.  

If you are mobile within Programme countries, your sending institution will sign your grant agreement and it will be responsible for making all payments.

If you are moving between Programme and Partner countries, the Programme country institution will sign the grant agreement. Your sending and receiving institutions will decide which one will make your payments.

As an Erasmus+ student, you are exempted from fees for tuition, registration, examinations, and charges for access to laboratories or libraries at the receiving institution. Small fees for insurance or student union membership may still apply.

You may be eligible for additional grants from your institution, government or other sources. Check the European Funding Guide or the Study Portals.

You may also be eligible to apply for a scholarship for a Joint Master programme, or an EU-guaranteed student loan. These loans are made available by financial intermediaries participating in the European Investment Fund-run Skills & Education Guarantee Pilot.

How to apply

You can apply through the international or Erasmus+ office of your higher education institution.

You should be selected by your sending higher education institution in a fair and transparent way.

Arrangements for students with physical, mental or health-related conditions

Students with physical, mental or health-related conditions may apply for additional funding after they have been selected for a mobility period.

Find out more