Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Стъпка 4: Попълване и подаване на формуляра за кандидатстване

За да подадат заявление за отпускане на безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“, кандидатите трябва да използват специалните формуляри за кандидатстване за всяко действие, които са публикувани на уебсайтовете на Европейската комисия или националните агенции (данните за контакт можете да намерите на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_bg).

За проекти, подадени от консорциуми, координиращата организация подава едно заявление за целия проект от името на всички членове на консорциума. Заявлението се подава пред компетентната национална агенция или пред Изпълнителната агенция (вж. рубриката „Къде се кандидатства?“ за всяко действие в част Б от настоящото ръководство).

Заявления, изпратени по пощата, по куриер, по факс или по електронната поща няма да се приемат.

За действия, управлявани от национална агенция, електронният формуляр трябва да бъде попълнен на един от официалните езици, използвани в държавите — членки на ЕС, и в третите държави, асоциирани към програмата. За действия, управлявани от Изпълнителната агенция, кандидатите трябва да попълнят формуляра на един от официалните езици на ЕС. Резюмето на проекта обаче трябва винаги да е на английски език.

Заявлението се подава само до една национална агенция или до Изпълнителната агенция. В случай на многократно подаване на едно и също заявление в рамките на един кръг на процедурата по подбор пред една и съща национална агенция или пред Изпълнителната агенция националната или Изпълнителната агенция във всички случаи считат за валидна последната версия на кандидатурата, подадена преди изтичането на срока за подаване на заявленията. В случай на многократно подаване на едно и също или на много сходни заявления от една кандидатстваща организация или консорциум до различни национални агенции всички заявления могат да бъдат отхвърлени автоматично (вж. раздел „Забрана за кумулативно отпускане на безвъзмездни средства“).

За повече информация за попълване и подаване на електронния формуляр, моля, посетете следните уебсайтове:

  • За действия, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“: моля, вижте указанията за попълване и подаване на електронния формуляр. Освен това тези указания съдържат информация за това какво трябва да направите в случай на технически проблеми; можете да ги намерите на уебсайтовете на националните агенции (за действия, управлявани от тях) и на Европейската комисия.
  • За действия, управлявани от Изпълнителната агенция: Заявленията трябва да бъдат подадени по електронен път чрез системата за електронно подаване на портала „Възможности за финансиране и търгове“. За повече информация относно процеса на подаване (включително информационно-технологични аспекти), моля, вижте онлайн ръководството на адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Спазване на крайните срокове

Заявлението трябва да бъде подадено до посочения краен срок за всяко действие. Крайните срокове за подаване на заявления за проекти за всяко действие са посочени в „Критерии за допустимост“ в част Б от настоящото ръководство.

Бележка:

За действия, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“, независимо от датата, на която изтича крайният срок за кандидатстване, електронните формуляри се подават във всички случаи до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

За обхванати от настоящото ръководство действия, управлявани от Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), в съответствие с изискванията на портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP) на Комисията крайният срок за подаване на предложенията в EACEA е 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидати, които са установени в държави, попадащи в друг часови пояс, следва внимателно да отчетат разликата между часовите пояси, за да не допуснат заявленията им да бъдат отхвърлени.