Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Проекти за мобилност на студенти и членове на персонала в институции за висше образование

С действието за мобилност в областта на висшето образование се подкрепя физическата и смесената мобилност на студенти във всички области и цикли на обучение (кратък цикъл, бакалавърска, магистърска и докторска степен). Студентите могат да учат в чужбина в партньорска институция за висше образование  или да провеждат стаж в предприятие, изследователски институт, лаборатория, организация или друго подходящо работно място в чужбина. Студентите могат също така да съчетаят период на обучение в чужбина със стаж, подобрявайки допълнително резултатите от обучението и развитието на трансверсални умения. Независимо че дългосрочната физическа мобилност е силно препоръчителна, това действие признава необходимостта от предлагане на по-гъвкава продължителност на физическата мобилност, за да осигури достъпност на програмата за студенти от всички среди, обстоятелства и области на обучение.

Това действие също така подкрепя участието на преподаватели и административен персонал от институции за висше образование в дейности за професионално развитие в чужбина, както и на персонал от света на труда, който да учи и обучава студенти или персонал от институциите за висше образование. Тези дейности могат да включват периоди на преподаване и периоди на обучение (като например придобиване на опит чрез наблюдение на работата на колеги, периоди на наблюдение, курсове за обучение).

Освен това с настоящото действие се подкрепят смесени интензивни програми, които дават възможност на групи от институции за висше образование да разработват съвместно смесени учебни програми и дейности за мобилност за студенти, както и за академичен и административен персонал.

Цели на действието

Целта на това действие е да допринесе за създаването на европейско пространство за образование с глобален обхват и да укрепи връзката между образованието и научните изследвания.

Това действие има за цел да се насърчи пригодността за заетост, социалното приобщаване, гражданската ангажираност, иновациите и устойчивостта на околната среда в Европа и извън нея, като се даде възможност на студентите от всички области на обучение и от всички етапи на обучение да учат или да се обучават в чужбина като част от своето обучение. Целите на действието са:

 • студентите да имат досег с различни възгледи, знания, методи на преподаване и изследване и работни практики в своята област на обучение в европейски и международен контекст;
 • да развиват своите трансверсални умения като комуникационни умения, езикови умения, критично мислене, решаване на проблеми, междукултурни умения и научноизследователски умения;
 • да развиват своите умения, ориентирани към развитието в бъдещето, като например цифрови и зелени умения, които ще им позволят да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден;
 • да улесняват личностното развитие, като например способността за адаптиране към нови ситуации и увереността в себе си.

Целта е също така да се даде възможност на всички членове на персонала, включително персонал от предприятия, да преподават или да се обучават в чужбина като част от професионалното си развитие, за да:

 • споделят своя експертен опит;
 • опознават нови учебни среди;
 • придобиват нови иновативни педагогически умения, умения за разработване на учебни програми, както и цифрови умения;
 • влизат във връзка с партньорите си в чужбина с цел разработване на общи дейности за постигане на целите на програмата;
 • обменят добри практики и да засилват сътрудничеството между институциите за висше образование;
 • подготвят по-добре студентите за света на труда.

Освен това целта е да се насърчи разработването на транснационални и трансдисциплинарни учебни програми, както и иновативни начини на учене и преподаване, включително онлайн сътрудничество, обучение, основано на научни изследвания, и подходи, ориентирани към предизвикателства, с цел справяне с обществените предизвикателства.

Как да получите достъп до възможностите за мобилност в областта на висшето образование по Програмата „Еразъм“?

Кандидатстващата организация трябва да е установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата „Еразъм+“, и да притежава валидна акредитация за висше образование. Тя може да кандидатства или като отделна институция за висше образование, за което се изисква Харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ), или от името на консорциум за мобилност, за което се изисква акредитация на консорциума.

Акредитация на индивидуална организация — Хартата за Висше Образование „Еразъм“

Институциите за висши образование (ИВО) трябва да са получили хартата за висше образование „Еразъм“  (ХВОЕ)1 , преди да кандидатстват за проект за мобилност в своята национална агенция „Еразъм+“. Подписвайки хартата за висше образование „Еразъм“, институциите за висше образование се задължават да предоставят цялата необходима подкрепа на участниците в дейности за мобилност, включително езиковата подготовка. Участниците в дейност за мобилност могат да използват онлайн езиковата подкрепа (ОЕП) по „Еразъм+“, за да усъвършенстват своите чуждоезикови компетентности преди и/или по време на мобилността.

Наред с останалите принципи на ХВОЕ участващото ВУ трябва да осъществява мобилност с цел обучение и преподаване само в рамките на предварителни споразумения между институциите и да подбира потенциалните участници и да отпуска безвъзмездни средства за мобилност по справедлив, прозрачен, съгласуван и документиран начин в съответствие с разпоредбите на своето споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с националната агенция. То следва да гарантира такива справедливи и прозрачни процедури на всички етапи от мобилността и в процеса на отговаряне на запитвания/жалби от участниците. В случай на мобилност за придобиване на кредити, то трябва да гарантира, че на пристигащите студенти в дейности за мобилност не се начисляват такси за обучение , регистрация, изпити или достъп до лаборатории и библиотеки. След приключване на мобилността институцията трябва също така да гарантира, че автоматично и изцяло признава резултатите от периода на обучение в чужбина.

ХВОЕ се допълва от насоките на ХВОЕ2  — документ в помощ на институциите за висше образование за прилагането на принципите на ХВОЕ. Институциите за висше образование трябва да спазват надлежно ХВОЕ и нейните насоки за подкрепа, като същевременно изпълняват всички действия, които се изискват по тази акредитация. За тази цел в помощ на институциите за висше образование се предоставя самооценка по ХВОЕ3 , за да оценят как се справят с прилагането на принципите на ХВОЕ и кои области могат да бъдат укрепени, както и да отправят предложения за по-нататъшно подобряване.

Въпреки че институциите за висше образование от трети държави, които не са асоциирани към програмата, не могат да подписват ХВОЕ4 , те трябва да спазват принципите на ХВОЕ. От това следва, че аспекти като справедливия и прозрачен подбор на участниците, признаването на резултатите от обучението и цялата необходима подкрепа, предлагана на участниците в дейности за мобилност, следва да бъдат изрично записани в междуинституционалното споразумение за международна мобилност.

Акредитация на група — Акредитация по програмата „Еразъм“ за консорциуми за мобилност в областта на висшето образование

Освен отделните ВУ, за финансиране на проект за мобилност в областта на висшето образование могат да кандидатстват и групи от ВУ. Такава група се нарича консорциум за мобилност. Консорциумът за мобилност трябва да разполага с акредитация по програмата „Еразъм“ за консорциуми за мобилност в областта на висшето образование.

Координаторът на консорциума за мобилност кандидатства от името на консорциума за мобилност за акредитацията по програмата „Еразъм“ за консорциуми за мобилност в областта на висшето образование, както и за получаване на безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“. Тази акредитация се издава от същата национална агенция, която оценява заявлението за финансиране на проект за мобилност в областта на висшето образование. Заявленията за акредитация и за безвъзмездни средства за проекти за мобилност могат да бъдат подадени едновременно в рамките на една покана за представяне на предложения. Безвъзмездни средства за проекти за мобилност се отпускат обаче само на групи от ВУ и организации, които са приключили успешно процедурата по акредитация.

За да бъде издадена акредитация за консорциум, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

Критерии за допустимост

Допустими участващи организации

Консорциумът за мобилност в областта на висшето образование може да се състои от следните участващи организации:

 • институции за висше образование, които притежават валидна харта за висше образование „Еразъм”;
 • всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението и младежта.

Всяка участваща организация трябва да е установена в същата държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата. Консорциумите за мобилност не могат да бъдат установени в трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Всички организации, участващи в консорциум за мобилност, трябва да бъдат установени към момента на кандидатстването за издаване на акредитация за консорциум.

Кой може да кандидатства?    

Всяка допустима участваща организация може да изпълнява ролята на координатор и да кандидатства от името на всички организации, участващи в консорциума.

Брой на участващите организации       

Консорциумът за мобилност трябва да се състои от най-малко три допустими участващи организации, включително две ВУ.

Срок на валидност на акредитацията за консорциум      

Целият период на програмата.

Ако след предоставянето на акредитацията настъпят съществени промени в състава на консорциума за мобилност, се изисква ново кандидатстване за акредитация.

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?  

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за акредитация не по-късно от 20 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи на 1 юни същата година или през следващи години.

Как се кандидатства?    

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Критерии за предоставяне на акредитация

Заявленията за акредитация ще се оценяват въз основа на следните критерии за предоставяне:

Релевантност на консорциума - (максимален резултат: 30 точки)

 • Релевантност на предложението по отношение на:
  • целите на действието;
  • потребностите и целите на участващите в консорциума организации и на индивидуалните участници.
 • Доколко предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Доколко предложението има капацитет:
  • да гарантира висококачествени резултати от обучението за участниците;
  • да укрепи капацитета и международния обхват на участващите в консорциума организации;
  • да създаде добавена стойност на равнище ЕС посредством резултати, които не биха могли да бъдат постигнати чрез дейности, осъществявани от всяко индивидуално ВУ.

Качество на състава на консорциума и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 20 точки)

 • Доколко:
  • консорциумът включва подходящ състав от изпращащи институции за висше образование и, когато е приложимо, допълнителни участващи организации от други социално-икономически сектори със съответен профил, опит и експертен капацитет, за да може успешно да реализира всички аспекти на проекта;
  • координаторът на консорциума има предишен опит от управление на консорциум или на сходен вид проект;
  • разпределението на функциите, отговорностите и задачите/ресурсите е изрично определено и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации;
  • задачите/ресурсите са обединени и споделени;
  • отговорностите, свързани с управлението на договорите и на финансовите отношения, са ясно определени;
  • консорциумът включва нови участници и организации с по-малко опит в действието.

Качество на структурата и изпълнението на дейността на консорциума - (максимален резултат: 20 точки)

 • Яснота, пълнота и качество на всички етапи на проекта за мобилност (подготовка, изпълнение на дейностите за мобилност и последващи дейности);
 • Качество на практическата организация и на договореностите за управление и предоставяне на подкрепа (например относно избор на приемащи организации, подбор на подходящи участници, информация, езикова и междукултурна подкрепа, мониторинг);
 • Качество на сътрудничеството, координацията и комуникацията между участващите организации, както и с други заинтересовани страни;
 • Когато е приложимо, качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците, както и системно използване на европейски инструменти за прозрачност и признаване;
 • Ако е приложимо, целесъобразност на процедурите по подбор на участниците в дейностите за мобилност и на мерките за стимулиране на участието на хора с по-малко възможности в такива дейности.

Въздействие и разпространение (максимален резултат: 30 точки)

 • Качество на мерките за оценяване на резултатите от дейностите, реализирани от консорциума;
 • Потенциално въздействие на проекта:
  • върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на институционално, местно, регионално, национално и/или международно равнище.
 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от реализираните от консорциума дейности във и извън участващите организации и партньори.

За да бъдат избрани за акредитация, проектните предложения трябва да получат поне 60 точки. Освен това те трябва да получат най-малко половината от максималния брой точки по всеки критерий за предоставяне на акредитация.

Създаване на проект

Кандидатстващата организация подава заявление за безвъзмездни средства по проекта за мобилност, подписва и изпълнява споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и извършва отчитането.

Организациите, участващи в проекта за мобилност, се задължават да изпълняват следните функции и задачи:

 • Изпращаща организация: отговаря за подбора на студенти/членове на персонала и изпращането им в чужбина. Тези отговорности включват и плащания на безвъзмездни средства (за участниците, установени в държави — членки на ЕС, и в трети държави, асоциирани към програмата), подготовка, мониторинг и автоматично признаване във връзка с периода на мобилност.
 • Приемаща организация: отговаря за приемането на студентите/членовете на персонала, пристигащи от друга държава, и им предлага програма за обучение/стаж или програма, включваща дейности за обучение, или участие в преподавателска работа. Тези отговорности включват и плащания на безвъзмездни средства (за участниците от трети държави, които не са асоциирани към програмата),
 • Организация посредник: това е организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението и работата с младежи в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Такава организация може да е член на консорциум за мобилност, но няма качеството на изпращаща организация. Нейният принос може да се състои в частично поемане и улесняване на административните процедури на изпращащите институции за висше образование, предоставяне на помощ за правилно подбиране на профилите на студентите с оглед на потребностите на предприятията, когато става дума за стажове, както и участие в съвместно провеждане на подготовката на участниците.

До началото на периода на мобилност изпращащите и приемащите организации трябва да договорят с участието на студентите/членовете на персонала дейностите, които ще бъдат предприети от студентите (със „споразумение за обучение“) или от членовете на персонала (със „споразумение за мобилност“). В тези споразумения се определят съдържанието за периода на мобилност в чужбина и се уреждат условията за формално признаване за всяка от страните. Правата и задълженията на всяка от страните се посочват в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, сключено между бенефициера и участника. Когато дейността се договаря между две институции за висше образование (мобилност на студенти с цел обучение, включително смесена мобилност, и мобилност на персонал с цел преподаване), преди началото на обмена изпращащата и приемащата институции трябва да сключат „междуинституционално споразумение“.

Хоризонтални измерения

Когато се разработва проект за мобилност, трябва да се укрепят следните хоризонтални измерения:

Приобщаване и многообразие в мобилността в областта на висшето образование

За да се улесни максимално достъпът до мобилност на студенти и персонал, в съответствие с принципите на ХВОЕ ВУ трябва да осигурят равен и справедлив достъп и възможности за настоящи и бъдещи участници независимо от техния произход. Това означава включване на участници с по-малко възможности като участници с физически, психични или други увреждания, студенти с деца, студенти, които работят или са професионални спортисти и студенти от всички области на обучение, които са слабо представени в мобилността. Определянето на вътрешни процедури за подбор, които отчитат справедливостта и приобщаването и оценяват цялостно качествата и мотивацията на кандидатите, е от съществено значение за спазването на този принцип. Освен това ВУ се насърчават да създават интегрирани възможности за мобилност, като например прозорци за мобилност в рамките на своите учебни програми, за да се улесни участието на студенти от всички области на обучение. В тази връзка смесената мобилност може да до принесе за предлагането на допълнителни възможности, които могат да бъдат по-подходящи за някои отделни участници или групи от студенти. В този контекст наличието на служители по приобщаването във институциите за висше образование допринася за справяне с приобщаването и многообразието. Служителите по приобщаването могат например да допринасят за повишаване на осведомеността, да определят стратегии за комуникация и популяризиране, да осигуряват подходяща подкрепа по време на мобилността в сътрудничество със съответните си колеги и да спомагат за улесняване на сътрудничеството между съответни членове на персонала в рамките на институцията с експертен опит в областта на приобщаването и многообразието.

Устойчивост на околната среда и екологични практики в мобилността в областта на висшето образование

В съответствие с принципите на ХВОЕ ВУ трябва да насърчават екологосъобразни практики във всички дейности, свързани с програмата. Това означава да се насърчава използването на устойчиви транспортни средства за целите на мобилността, да се предприемат активни стъпки при организирането на събития, конференции и срещи, свързани с мобилността по „Еразъм+“, по по-екологосъобразен начин и да се заменят административните процеси, основани на документи на хартиен носител, с цифрови процеси (в съответствие със стандартите и времевия хоризонт на инициативата за европейска студентска карта). ВУ следва също така да повишават осведомеността сред всички участници относно различните мерки, които последните могат да предприемат в чужбина, за да намаляват въглеродния отпечатък и отпечатъка върху околната среда на своите дейности за мобилност и да следят напредъка към постигането на по-устойчиви дейности за мобилност на студентите и персонала.

Цифровизация и цифрово образование и умения в мобилността в областта на висшето образование

В съответствие с принципите на ХВОЕ ВУ следва да прилагат цифрово управление на студентската мобилност в съответствие с техническите стандарти на инициативата за европейска студентска карта5 . Това означава, че ВУ, участващи в програмата, трябва да се свържат с мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“, за да обменят данни за мобилността и да управляват цифровите споразумения за обучение и цифровите междуинституционални споразумения, след като тези функции заработят. ВУ могат да използват своите средства за организационна подкрепа за прилагането на цифрово управление на мобилността. Институциите следва да насърчават смесената мобилност, съчетанието на физическа мобилност с виртуален компонент в рамките на своята институция, за да предлагат по-гъвкави формати на мобилност и да подобряват допълнително резултатите от обучението и въздействието на физическата мобилност. ВУ трябва да гарантират качеството на дейностите за смесена мобилност и официалното признаване на участието в смесена мобилност, включително на виртуалния компонент. Институциите следва също така да повишават осведомеността сред своите студенти и персонал относно наличните в рамките на програмата възможности за придобиване и по-нататъшно развиване на съответните цифрови умения във всички области на обучение, включително стажове по програмата „Цифрова възможност“ за студенти и наскоро завършили висшисти, които така да продължат да развиват или да придобиват цифрови умения6 . Преподавателският и административният персонал също може да се възползва от обучение по цифрови умения, за да придобие подходящи цифрови умения за използване на цифрови технологии в курсове и за цифровизиране на администрацията7 .

Участие и гражданска ангажираност

Програмата е предназначена да подпомага участниците да откриват ползите от активното гражданство и участие в демократичния живот. Подкрепените дейности за мобилност следва да укрепват уменията за участие в различни сфери на гражданското общество, както и да развиват социалните и междукултурните компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Когато е възможно проектите следва да предлагат възможности за участие в демократичния живот и за социално и гражданско ангажиране чрез формални или неформални дейности за учене, както и чрез насърчаване на практики за съвместно създаване и съвместно проектиране на дейности за учене. С участието в дейности за мобилност следва също така да се подобряват познаването на Европейския съюз и общите европейски ценности от страна на участниците, включително зачитането на демократичните принципи, човешкото достойнство, единството и многообразието, междукултурния диалог, както и европейското социално, културно и историческо наследство.

Описание на дейностите

Мобилност на студенти

Мобилността на студенти може да се осъществява във всяка област на обучение и цикъл (кратък цикъл/бакалавър/магистър/доктор). За да се гарантира, че дейностите за мобилност са с високо качество и оказват максимално въздействие върху студента, дейността за мобилност трябва да съответства на потребностите му с оглед на неговата степен на обучение и личностното му развитие.

Студентите могат да осъществяват посочените по-долу дейности:

 • Период на обучение в чужбина в партньорска институция за висше образование; Периодът на обучение в чужбина трябва да бъде част от програмата за обучение на студента за придобиване на образователна степен, независимо в какъв цикъл. Периодът на обучение в чужбина може да включва и стаж. Подобно съчетание създава единодействия между академичния и професионалния опит в чужбина.

По отношение на работното натоварване, в държавите, включени в европейското пространство за висше образование (ЕПВО), една академична година редовно обучение обикновено е съставена от образователни компоненти, възлизащи на общо 60 ECTS кредита (или еквивалентни единици в държави извън ЕПВО). Препоръчва се за периоди на мобилност, по-кратки от пълна академична година, образователните компоненти, включени в споразумението за обучение, да бъдат коригирани пропорционално.

 • Стажуване (работа с цел обучение, стаж) зад граница в предприятие, научноизследователски институт, лаборатория, организация или на друго подходящо работно място. Стажовете в чужбина се подпомагат по време на следването във всеки цикъл на обучение, както и за наскоро завършилите висшисти. Това включва също така преподаване в рамките на асистентски стажове за стажанти учители и изследователски асистентски стажове за студенти и докторанти във всяка подходяща структура за научни изследвания. За да се засилят още повече единодействията с „Хоризонт Европа“, тези дейности за мобилност могат да се осъществяват и в контекста на финансирани по „Хоризонт Европа“ научноизследователски проекти при пълно спазване на принципа за недопускане на двойно финансиране от ЕС на дейности. Когато е възможно, стажовете следва да бъдат интегриран елемент от програмата за обучение на студента.

По отношение на работното натоварване, по принцип участниците трябва да работят на пълен работен ден съгласно работното време на приемащата организация.

Що се отнася до докторантската мобилност, за да се отговори по-добре на разнообразните нужди от учене и обучение на докторанти и да се гарантират равни възможности с тези, които имат статут на персонал в сферата на висшето образование, докторантите и наскоро завършилите докторантурата си лица („постдокторанти“)8  могат да предприемат краткосрочни или дългосрочни периоди на физическа мобилност за обучение или стаж в чужбина. Насърчава се добавянето на виртуален компонент към физическата мобилност.

Всеки период на обучение или стаж в чужбина с всякаква продължителност, включително докторска мобилност, може да бъде осъществен под формата на смесена мобилност. Смесената мобилност е съчетание между физическа мобилност и виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Например виртуалният компонент може да обедини онлайн учещи от различни държави и области на обучение, които да следват онлайн курсове или да работят съвместно и едновременно по задачи, признати като част от обучението им.

Всеки студент може да предприеме смесена мобилност и чрез участие в смесена интензивна програма в съответствие с описаните в настоящото ръководство специфични критерии за допустимост за смесените интензивни програми.

Мобилност на членове на персонала

Мобилността на членове на персонала може да се осъществява от всеки вид персонал в сферата на висшето образование или от поканен персонал извън ВУ. За да се гарантира, че дейностите за мобилност са с високо качество и оказват максимално въздействие, дейността за мобилност трябва да бъде свързана с професионалното развитие на служителите от персонала и да е съобразена с потребностите им с оглед на техните специалности и на личностното им развитие.

Членовете на персонала може да осъществяват посочените по-долу дейности:

 • Период на преподаване в чужбина в партньорска институция за висше образование. Периодът на преподаване в чужбина дава възможност на всеки член на преподавателския персонал в институция за висше образование или член на персонала на предприятие да преподава в партньорска институция за висше образование в чужбина. Мобилността на членове на персонала с цел преподаване може да се осъществява във всяка област на обучение.
 • Период на обучение в чужбина в партньорска институция за висше образование, в предприятие или във всяка друга релевантна структура. Периодът на обучение в чужбина позволява на всеки член на персонала на ВУ да участва в дейност за обучение в чужбина, която е от значение за ежедневната му работа във ВУ. Това може да се осъществява под формата на събития за обучение (с изключение на конференции) или на обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и периоди на наблюдение.

В рамките на периода на мобилност на членове на персонала в чужбина може да се съчетават дейности по преподаване и по обучение. Всеки период на преподаване или на обучение в чужбина може да се осъществява като смесена мобилност.

Смесени интензивни програми

Това са кратки интензивни програми, в които се използват иновативни начини на учене и преподаване, включително онлайн сътрудничество. Програмите могат да включват учене, основано на предизвикателства, при което транснационални и трансдисциплинарни екипи работят заедно за справяне с предизвикателства, например свързани с целите на ООН за устойчиво развитие или с други обществени предизвикателства, установени от региони, градове или дружества. Интензивната програма следва да притежава добавена стойност в сравнение със съществуващите курсове или обучения, предлагани от участващите ВУ, и може да бъде многогодишна. Чрез създаването на нови и по-гъвкави формати за мобилност, които съчетават физическата мобилност с виртуална част, смесените интензивни програми са предназначени да достигат до всички видове студенти от всички среди, области на обучение и цикли.

Групи от институции за висше образование ще имат възможност да организират кратки смесени интензивни програми за учене, преподаване и обучение за студенти и за персонал. По време на тези смесени интензивни програми групи студенти и/или членове на персонала като учещи ще предприемат краткосрочна физическа мобилност в чужбина, съчетана със задължителен виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Виртуалният компонент трябва да обедини учещите онлайн, за да работят съвместно и едновременно по конкретни задачи, които са интегрирани в смесената интензивна програма и се включват в цялостните резултати от обучението.

Освен това смесените интензивни програми могат да бъдат отворени за студенти и персонал от всички ИВО, включително местни студенти и местен персонал. Смесените интензивни програми изграждат капацитет за разработване и прилагане на иновативни практики за преподаване и учене в участващите ВУ.

Международна мобилност, включваща трети държави, които не са асоциирани към програмата

Основният акцент на действието за мобилност в областта на висшето образование е да се подкрепят дейности за мобилност между държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата — европейското измерение. Освен това с действието се подкрепя международното измерение чрез две направления на дейности за мобилност, включващи трети държави, които не са асоциирани към програмата, в целия свят. Едното направление подпомага мобилността към всички трети държави, които не са асоциирани към програмата ( региони 1—149 ), и се финансира със средства за вътрешни политики на ЕС10 . Другото направление подпомага мобилността към и от трети държави, които не са асоциирани към програмата (с изключение на региони 13 и 14), и се финансира по линия на инструментите за външна дейност на ЕС (вж. раздела за допустимите държави в част А от настоящото ръководство).

Двете направления на международната мобилност имат различни, но взаимно допълващи се цели, които отразяват политическите приоритети на съответните източници на финансиране:

Международна изходяща мобилност, финансирана със средства за вътрешни политики

Приоритетната насоченост е към развитието на перспективни и други подходящи умения на студентите и персонала от ВУ, намиращи се в държавите — членки на ЕС, и в третите държави, асоциирани към програмата. Дейностите за международна мобилност към всяка държава, която не е асоциирана към програмата, се финансират от безвъзмездните средства, отпуснати за проекти за мобилност. Бенефициерите на безвъзмездни средства могат да използват до 20 % от последните безвъзмездни средства, отпуснати по проект за изходяща мобилност към държави, които не са асоциирани към програмата, в целия свят (региони 1—14). Тези възможности са предназначени да насърчат организациите в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата, да развиват дейности за изходяща мобилност с няколко трети държави, които не са асоциирани към програмата, и се очаква да придобият възможно най-широк географски обхват.

Международна изходяща и входяща мобилност, финансирана със средства за външни политики

Това действие следва приоритетите на външните политики на ЕС и в този смисъл са определени редица цели и правила за сътрудничество с дванадесетте допустими региона (1—12), които са описани подробно по-долу в раздела „Допълнителна информация за проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики“.

Дейностите за международна мобилност, описани в това действие, са приложими и за двете направления, освен ако не е посочено друго.

Какви са критериите за кандидатстване и изпълнение на проект за мобилност?

Общите критерии за допустимост са насочени към общите изисквания на равнище проект, докато специфичните критерии, изброени в следващите раздели, са насочени към изискванията за изпълнение на специфични дейности. 

Общи критерии за допустимост на проектите за мобилност

За да бъде допустим за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, кандидатът трябва да отговаря на следните критерии: 

Допустими дейности         

Институциите за висше образование (ИВО) могат да осъществяват една или повече от следните дейности:

 • Мобилност на студенти с цел обучение
  • Мобилност на студенти с цел участие в стажове
 • Мобилност на персонал с цел преподаване
 • Мобилност на членове на персонала с цел обучение
 • Смесени интензивни програми (не за проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики)

Допустими потоци от дейности за мобилност:

 • За проекти за мобилност, финансирани със средства за вътрешни политики: от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, до всяка държава по света (държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата от региони 1—14).
 • За проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики: между държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата (с изключение на региони 13 и 14).

Кой може да кандидатства?

За безвъзмездни средства могат да кандидатстват организации със следната акредитация:

 • За кандидатстване като отделно ВУ: институции за висше образование, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, които са получили харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ).
 • За кандидатстване като консорциум за мобилност: координиращи организации, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, които координират консорциум, получил акредитация по програмата „Еразъм“ за консорциуми за мобилност в областта на висшето образование. Организации, които не притежават валидна акредитация за консорциум, могат да кандидатстват за получаване на такава акредитация от името на консорциум за мобилност в рамките на поканата за представяне на предложения, по която кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства за проект за мобилност, или в рамките на предходна покана. Всички участващи институции за висше образование от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, трябва да притежават харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). Тези организации имат право на подкрепа за реализация на проект за мобилност само ако тяхното заявление за издаване на акредитация за консорциум бъде удовлетворено.

Студентите и членовете на персонала в институции за висше образование не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства; критериите за подбор за участие в дейностите за мобилност и в смесените интензивни програми се определят от висшето училище, в което те учат или са наети на работа.

Допустими държави

За участие в дейности:

 • всяка държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата
 • всяка трета държава, която не е асоциирана към програмата (за възможните условия при проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики, моля, вижте раздел „Допълнителна информация за проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики“ от това действие и „Допустими държави“ в част А)

Брой на участващите организации

Във формуляра за кандидатстване се посочва една организация (кандидатстващата организация). Това може да е отделно ВУ или координатор на консорциум за мобилност, установен в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата.

В процеса на изпълнение на проекта за мобилност трябва да участват най-малко две организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация). За проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики, трябва да участва най-малко една организация от трета държава, която не е асоциирана към програмата.

За смесени интензивни програми в проекти за мобилност, финансирани със средства за вътрешни политики: освен кандидата (кандидатстващо ВУ или ВУ в кандидатстващ консорциум за мобилност), в организацията на смесената интензивна програма по време на изпълнението трябва да участват поне две ВУ от други две държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата. 

Продължителност на проекта

Проекти за мобилност, финансирани със средства за вътрешни политики: 26 месеца

Проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики: 24 или 36 месеца

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 20 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) както за проекти, финансирани със средства за вътрешни политики, започващи на 1 юни същата година, така и за проекти, финансирани с инструменти за външна дейност, започващи на 1 август същата година.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Други необходими критерии           

Дадено ВУ може да кандидатства за безвъзмездни средства към своята национална агенция по два начина:

 • пряко, като отделно ВУ,
 • чрез консорциум за мобилност, на който е координатор/член.

В рамките на един кръг на процедурата по подбор за проект за мобилност дадено ВУ може да кандидатства само веднъж като отделно ВУ и/или като координиращо ВУ на даден консорциум. Същевременно ВУ може да бъде член или координатор на няколко различни консорциуми за мобилност, които кандидатстват едновременно.

И двата начина за кандидатстване (индивидуално кандидатстване и кандидатстване чрез консорциум) могат да се използват едновременно. Същевременно ВУ продължава да носи отговорност за предотвратяване на двойно финансиране на участник, когато двата начина за кандидатстване се използват в една и съща учебна година.

Проектът за мобилност следва да реализира инициативата за европейска студентска карта, за да улеснява онлайн управлението на цикъла на мобилност и други по-екологосъобразни и приобщаващи подходи в съответствие с хартата за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ) и насоките в нея.

В допълнение към посочените по-горе критерии за допустимост, кандидатите ще бъдат оценявани спрямо съответните критерии за допустимост, посочени в следващия раздел, както и спрямо съответните критерии за отстраняване, подбор и отпускане. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Специфични критерии за допустимост за мобилност на студенти

Допустими дейности

Вж. допустимите дейности съгласно Общите критерии за допустимост на проектите за мобилност

Допустими участващи организации

Мобилност на студенти с цел обучение:

Всички участващи организации от държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата (както изпращащи, така и приемащи) трябва да бъдат институции за висше образование (ИВО), които притежават харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). Всички организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата (както изпращащи, така и приемащи), трябва да са ВУ, признати от компетентните органи, и да са подписали междуинституционални споразумения със своите партньори от държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата, преди осъществяването на мобилността.

Мобилност на студенти с цел участие в стажове:

Изпращащата организация трябва да бъде ВУ от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, получило ХВОЕ, или ВУ от трета държава, която не е асоциирана към програмата, признато от компетентните органи, което е подписало междуинституционални споразумения с партньорите си от държави — членки на ЕС, или трети държави, асоциирани към програмата, преди осъществяването на мобилността.

В случай на студентска мобилност за стажове приемащата организация може да бъде11 :

 • всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите. Например такава организация може да е:
  • публично или частно малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);
  • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
  • консулски служби на изпращащата държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата;
  • социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;
  • научноизследователски институт;
  • фондация;
 • училище/институт/образователен център (на всички равнища — от предучилищно до гимназиално образование, включително професионално образование и образование за възрастни);
 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО;
 • организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране и информационни услуги; ВУ от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, получило ХВОЕ, или ВУ от трета държава, която не е асоциирана към програмата, признато от компетентните органи, което е подписало междуинституционални споразумения с партньорите си от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, преди осъществяването на мобилността.

Продължителност на дейността

Мобилност на студенти с цел обучение: от 2 месеца (или един академичен срок или триместър) до 12 месеца физическа мобилност, без да се включва времето за пътуване. Тя може да включва допълнителен период на стаж, ако е планиран такъв, и да бъде организирана по различни начини в зависимост от контекста: дейностите могат да се осъществяват последователно или едновременно. За комбинацията се прилагат правилата за финансиране и за минимална продължителност на мобилността за обучение.

Мобилност на студенти с цел участие в стажове: от 2 до 12 месеца физическа мобилност, без да се включва времето за пътуване.

Всички студенти, и по-специално тези, които нямат възможност да участват в дългосрочна физическа мобилност с цел обучение или с цел участие в стажове, например поради сферата си на обучение или поради това, че имат по-малко възможности за участие, могат да съчетаят по-кратка физическа мобилност с виртуален компонент (смесена краткосрочна мобилност). Освен това всички студенти могат да вземат участие в смесени интензивни програми. В такива случаи физическата мобилност трябва да продължи между 5 и 30 дни (без да се включва времето за пътуване) и да бъде съчетана със задължителен виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Смесената мобилност с цел обучение трябва да носи минимум 3 ECTS кредита.

Мобилност за обучение и/или стажове за докторанти: от 5 до 30 дни или от 2 до 12 месеца физическа мобилност (мобилността за обучение може да включва допълнителен период на стаж, ако е планиран такъв), без да се включва времето за пътуване.

Обща допустима продължителност за всеки цикъл на обучение:

Общата продължителност на периодите на мобилност, в които участва един студент, не може да превишава 12 месеца12  физическа мобилност максимум за всеки цикъл на обучение13 , независимо от броя и вида на дейностите за мобилност:

 • през първия цикъл на обучение (бакалавърска или равностойна образователна степен), включително кратък цикъл (нива 5 и 6 по ЕКР);
 • през втория цикъл на обучение (магистърска или равностойна образователна степен, ниво 7 по ЕКР); както и
 • през третия цикъл на обучение като докторант (докторска степен или ниво 8 по ЕКР).

Продължителността на стажа на наскоро завършилите образованието си лица се прибавя към максималния 12-месечен срок за цикъла, по време на който те кандидатстват за стажа.

Периодът на физическа мобилност може да бъде прекъсван. Периодът на прекъсване не се отчита към продължителността на дейността за мобилност.

По отношение на стажовете, почивните дни за предприятието/организацията не се считат за период на прекъсване. Безвъзмездните средства продължават да се отпускат по време на такива почивни дни. Периодът на почивка се отчита за целите на максималната продължителност на стажа.

Място (места) на изпълнение на дейността

Студентите трябва да осъществяват своята дейност за физическа мобилност в държава — членка на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, различна от държавата на изпращащата организация и от държавата, в която студентът пребивава по време на своето следване14 .

Допустими участници

Студенти, регистрирани във ВУ и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен, включително двойна/съвместна степен15 , или друга призната квалификация за висше образование (до докторска степен включително). В случай на докторантска мобилност участникът трябва да бъде на ниво 8 по ЕКР.

Неотдавна дипломирали се висшисти могат да участват в дейности за мобилност с цел участие в стажове. Организацията бенефициер може да избере да не прилага стажовете за неотдавна дипломирали се висшисти. Неотдавна дипломиралите се висшисти трябва да бъдат избрани от висшата учебна институция, в която са следвали през последната година от обучението си, и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си16 .

Други критерии

Мобилността на студенти може да се осъществява във всяка област на обучение. Мобилността на студенти може да се състои от период на обучение, съчетан с кратък стаж (по-малко от 2 месеца), като същевременно се счита за общ период на обучение. Студентът, изпращащата и приемащата организация трябва да подпишат споразумение за обучение.

Периодът на обучение в чужбина трябва да бъде част от програмата за обучение на студента за придобиване на образователна степен. Когато е възможно, стажовете следва да бъдат интегриран елемент от програмата за обучение на студента.

Участието в курс за обучение в институция за висше образование не се счита за стаж.

При смесената мобилност за студенти дейностите могат да включват участие в курсове, предлагани във формат на смесено учене във всяко ВУ партньор, онлайн обучение и работни задачи или участие в смесени интензивни програми.

Относно международната мобилност, вж. раздела за „Международна мобилност, включваща трети държави, които не са асоциирани към програмата“.

Специфични критерии за допустимост за мобилност на членове на персонала

Допустими дейности

Вж. допустимите дейности съгласно Общите критерии за допустимост на проектите за мобилност

Допустими участващи организации

Мобилност на членове на персонала с цел преподаване:

Изпращащата организация трябва да е:

 • ВУ от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, получило ХВОЕ, или
 • ВУ от трета държава, която не е асоциирана към програмата, признато от компетентните органи, което е подписало междуинституционални споразумения с партньорите си от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, или
 • в случай на членове на персонала, поканени да преподават във ВУ: всяка публична или частна организация (непритежаваща ХВОЕ) в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите. Например такава организация може да е:
  • публично или частно малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);
  • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
  • социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;
  • научноизследователски институт;
  • фондация;
  • училище/институт/образователен център (на всички равнища — от предучилищно до гимназиално образование, включително професионално образование и образование за възрастни);
  • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО;
  • организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране и информационни услуги.

Приемащата организация трябва да бъде ВУ от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, получило ХВОЕ, или ВУ от трета държава, която не е асоциирана към програмата, признато от компетентните органи и подписало междуинституционално споразумение с партньора от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, преди осъществяването на мобилността.

Мобилност на членове на персонала с цел обучение:

Изпращащата организация трябва да бъде ВУ от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, получило ХВОЕ, или ВУ от трета държава, която не е асоциирана към програмата, признато от компетентните органи, което е подписало междуинституционални споразумения с партньорите си от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, преди осъществяването на мобилността.

Приемащата организация трябва да е:

 • ВУ от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, получило ХВОЕ, или ВУ от трета държава, която не е асоциирана към програмата, признато от компетентните органи, което е подписало междуинституционални споразумения с партньорите си от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, преди осъществяването на мобилността.
 • всяка публична или частна организация от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, (или от трети държави, които не са асоциирани към програмата, ако проектът за мобилност се финансира със средства за вътрешни политики), чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите.

Продължителност на дейността за мобилност

Мобилност за обучение и/или стажове за докторанти:

Продължителността на мобилността сред държавите — членки на ЕС, и държавите, асоциирани към програмата, трябва да бъде от 2 до 60 дни, без да се включва времето за пътуване. В случай на поканен персонал от предприятия минималната продължителност е 1 ден физическа мобилност.

В случай на мобилност, включваща трети държави, които не са асоциирани към програмата, продължителността трябва да бъде от 5 до 60 дни, без да се включва времето за пътуване. Същото важи и за поканения персонал от предприятия.

Във всички случаи минималният брой на дните трябва да бъде с последователен характер.

Периодът на физическа мобилност може да бъде прекъсван. Периодът на прекъсване не се отчита към продължителността на дейността за мобилност.

Преподавателската дейност трябва да включва минимум 8 часа преподаване седмично (или в рамките на друг престой, по-кратък от една седмица). Ако мобилността продължава по-дълго от една седмица, минималният брой на учебните часове за непълна седмица трябва да бъде пропорционален на продължителността на тази седмица. Прилагат се следните изключения:

 • Няма минимален брой преподавателски часове за поканените служители от предприятия.
 • Ако преподавателската дейност е съчетана с дейност за обучение в рамките на един период зад граница, минималният брой преподавателски часове седмично (или в рамките на друг престой, по-кратък от една седмица) се намалява на 4 часа.

Всички служители могат да вземат участие в смесени интензивни програми. В случай на мобилност на служители с цел обучение по смесена интензивна програма физическата мобилност трябва да продължи между 5 и 30 дни (без да се включва времето за пътуване) и да бъде съчетана със задължителен виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. В случай на мобилност на служители с цел преподаване по смесена интензивна програма, подкрепена със средства от вътрешната политика, физическата мобилност трябва да продължи между 2 и 30 дни (без времето за пътуване) или минимум 1 ден за поканени служители от предприятия, а виртуалният компонент не е задължителен.

Място (места) на изпълнение на дейността

Служителите трябва да осъществяват своята дейност за физическа мобилност в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, различна от държавата на изпращащата организация и от държавата по пребиваване на служителите17 .

Допустими участници

Мобилност на членове на персонала с цел преподаване:

 • членове на персонала, работещи във ВУ в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.
 • членове на персонала от всяко предприятие от всяка държава, които работят в публична или частна организация (която не е ВУ, притежаващо ХВОЕ), чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите, и които са поканени да преподават във ВУ във всяка държава (включително докторанти, назначени на трудов договор). 

Мобилност на членове на персонала с цел обучение

Членове на персонала, работещи във ВУ в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.

Други критерии

 Мобилността на членове на персонала може да бъде период на преподаване, съчетан с период на обучение, като същевременно се счита за общ период на обучение. Мобилността с цел преподаване или обучение може да се осъществява в повече от една приемаща организация в една и съща държава, като същевременно се счита за един период на преподаване или на обучение и се прилага минималната продължителност на престоя.

Преподавателската мобилност може да се осъществява във всяка област на обучение.

Преподавателската мобилност може да включва обучение за развитието на висшето училище партньор.

Членът на персонала, изпращащата и приемащата организация трябва да подпишат споразумение за мобилност.

Относно международната мобилност, вж. „Международна мобилност, включваща трети държави, които не са асоциирани към програмата“.

Специфични критерии за допустимост за смесени интензивни програми

Допустими участващи организации

Смесената интензивна програма трябва да се разработва и прилага от най-малко 3 институции за висше образование (ИВО) от най-малко 3 държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Освен това всяко друго ВУ или организация, намиращи се в държава — членка на ЕС, в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, може да участват с цел изпращане на участници.

ВУ, изпращащи студенти и членове на персонала за участие като учещи в смесени интензивни програми, трябва да са ВУ от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, получили ХВОЕ, или ВУ от трета държава, която не е асоциирана към програмата, признато от компетентните органи, което е подписало междуинституционални споразумения с партньорите си от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, преди осъществяването на мобилността.

За преподавателския персонал, участващ в изпълнението на програмата, такава може да бъде всяка организация от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, или от трета държава, която не е асоциирана към програмата (вж. допустимите участници).

Участниците могат да бъдат изпратени с финансиране по програмата „Еразъм+“ или да участват за своя сметка. ВУ от трети държави, които не са асоциирани към програмата, може да изпращат участници с „Еразъм+“, ако приемащата институция успоредно с това има проект за мобилност, финансиран със средства за външни политики, по който се финансират пристигащи студенти и персонал от тези държави. Участниците от трети държави, които не са асоциирани към програмата, не се вземат предвид при оценка на минималните изисквания.

Приемащото ВУ трябва да е получило ХВОЕ. Приемащото ВУ може да бъде както координиращото, така и друго ВУ. През част от физическата дейност други организации също може да бъдат съвместни домакини на участниците в приемащата държава.

Координиращото ВУ също трябва да е получило ХВОЕ. Координиращото/приемащото ВУ е самото кандидатстващо ВУ или ВУ, членуващо в кандидатстващ консорциум за мобилност, за проект за мобилност, финансиран със средства за вътрешни политики.

Продължителност на дейността

Продължителността на физическия компонент на дадена смесена интензивна програма трябва да бъде между 5 и 30 дни за учещи. Не са определени критерии за допустимост за продължителността на виртуалния компонент, но съчетаните виртуални и физически компоненти трябва да носят минимум 3 ECTS кредита за студентите.

Място (места) на изпълнение на дейността

Физическата дейност може да се осъществява в приемащото ВУ или на всяко друго място в държавата на приемащото ВУ.

Допустими участници   

Студенти

Студенти, регистрирани във ВУ в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен).

Персонал

Членове на персонала, работещи във ВУ в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.

Преподавателски персонал, участващ в изпълнението на програмата:

 • членове на персонала, работещи във ВУ в държава — членка на ЕС, в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата.
 • членове на персонала, поканени да преподават във ВУ: от публично или частно предприятие/организация (с изключение на ВУ, получили ХВОЕ); предприятието/организацията следва да е от държава — членка на ЕС, трета държава, асоциирана към програмата, или трета държава, която не е асоциирана към програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите; докторанти, назначени на трудов договор, също се считат за допустими по това действие.

Други критерии   

Смесените интензивни програми за студенти и персонал трябва да включват краткосрочна физическа мобилност в чужбина, съчетана със задължителен виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Виртуалният компонент трябва да обедини учещите онлайн, за да работят съвместно и едновременно по конкретни задачи, които са интегрирани в смесената интензивна програма и се включват в цялостните резултати от обучението.

Смесените интензивни програми трябва да носят минимум 3 ECTS кредита за студентите.

За да бъде допустима за организационна подкрепа, дадена смесена интензивна програма трябва да включва най-малко 10 мобилни учещи по програмата „Еразъм+“, финансирани със средства за вътрешни политики (без да се включва преподавателският персонал, участващ в изпълнението на програмата). Тези 10 мобилни учещи трябва да предприемат своята дейност за мобилност специално за участие в смесената интензивна програма чрез една от следните дейности за мобилност по програмата „Еразъм+“: смесена краткосрочна мобилност на студенти с цел обучение или смесена мобилност на членове на персонала с цел обучение.

Индивидуалната подкрепа и, когато е приложимо, подкрепата за пътуване на участниците за физическата дейност се предоставят от изпращащото ВУ (и от приемащото ВУ в случай на поканен персонал от предприятия и участници от трети държави, които не са асоциирани към програмата, финансирани по линия на инструменти за външна дейност).

Допълнителна информация за проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики

Наличните средства за проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики, се разпределят между различните региони на света в 12 бюджетни пакета, като размерът на всеки бюджетен пакет е различен в зависимост от приоритетите на външната политика на ЕС. Допълнителна информация за наличните суми по всеки бюджетен пакет ще бъде публикувана на уебсайтовете на националните агенции.

ЕС е определил редица индикативни цели по отношение на географския баланс и приоритетите, които трябва да бъдат постигнати на европейско равнище през целия период на програмата (2021—2027 г.), включително сътрудничество с най-слабо развитите държави. Тези индикативни цели и приоритети не е задължително да бъдат постигнати от отделните институции за висше образование, но националните агенции ще ги вземат предвид при разпределянето на наличния бюджет. Това са целите, определени за проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики, като цяло на равнището на държавите — членки на ЕС, и на държавите, асоциирани към програмата, съгласно поканата за 2027 г:

 • Азия:
  • най-малко 25 % от бюджета следва да се изразходва за мобилност с най-слабо развитите държави (НСРД) в региона;
  • не повече от 25 % от бюджета следва да се изразходва за мобилност с държавите с висок доход (ДВД) в региона;
  • не повече от 15 % от бюджета следва да се изразходва за мобилност с Китай;
  • не повече от 10 % от бюджета следва да се изразходва за мобилност с Индия.
 • Тихоокеански басейн:
  • не повече от 86,5 % от бюджета следва да се изразходва за мобилност с Австралия и Нова Зеландия заедно.
 • Африка на юг от Сахара:
  • най-малко 35 % от бюджета следва да се изразходва за мобилност с най-слабо развитите държави (НСРД) в региона, като се постави специален акцент върху приоритетните държави в областта на миграцията;
  • не повече от 8 % от бюджета следва да се изразходва за мобилност с всяка държава.
 • Латинска Америка:
  • не повече от 30 % от бюджета следва да се изразходва за мобилност с Бразилия и Мексико заедно.
 • Източно партньорство:
  • най-малко 40 % от бюджета следва да бъде разпределен за студенти с по-малко възможности.
 • Южно съседство:
  • не повече от 15 % от бюджета следва да се изразходва за мобилност с всяка държава;
  • най-малко 65 % от бюджета следва да бъде разпределен за студенти, като 50 % от тях следва да са с по-малко възможности.
 • Западни Балкани: акцентът следва да е върху мобилността на студенти.

Поради изискването за принос към целите на външната дейност на ЕС, дейностите за мобилност за студенти от кратък, първи и втори цикъл на обучение, осъществявани с допустими за официална помощ за развитие  (ОПР)18  държави в региони 2—11, са ограничени до входяща мобилност от трети държави, които не са асоциирани към програмата. Изходяща мобилност към тези региони е достъпна само за студенти в докторска степен и за персонал.

Ако кандидатът има одобрен проект за мобилност, финансиран със средства за вътрешни политики, гореспоменатите недопустими потоци на международна изходяща мобилност към тези региони могат да бъдат финансирани по този проект за мобилност чрез допълнителни средства за вътрешни политики.

И накрая, институциите за висше образование могат да кандидатстват за 100 % мобилност на персонала или 100 % мобилност на студентите, или за всяка комбинация от тях, при условие че това отговаря на евентуални допълнителни критерии за проектите, определени от националната агенция (вж. следващия раздел).

Допълнителни критерии за допустимост за проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики, определени от националните агенции

Когато бюджетният пакет за конкретен партньорски регион е ограничен, националната агенция може да избере да добави един или повече критерии за допустимост от списъка по-долу:

 • Ограничаване на образователно-квалификационната степен на участниците (например ограничаване на кандидатурите само до един или два цикъла — бакалавърска, магистърска или докторска степен);
 • Ограничаване на вида на участниците — само персонал или само студенти;
 • Ограничаване на продължителността на периодите на мобилност (например ограничаване на мобилността на студентите до 6 месеца или ограничаване на мобилността на персонала до 10 дни).

В случай че дадена национална агенция реши да използва тези допълнителни критерии за допустимост за проектите, това решение ще бъде съобщено преди крайния срок за подаване на заявления, по-специално на уебсайта на националната агенция.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства за проекти за мобилност, финансирани със средства за вътрешни политики

Не се извършва качествено оценяване (качеството вече е оценено на етапа на кандидатстване за ХВОЕ или при подбора на акредитация за консорциум за мобилност), поради което няма критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Всяко допустимо заявление за предоставяне на безвъзмездни средства (което е преминало успешно проверката за допустимост) ще получи финансиране.

Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства ще зависи от редица елементи:

 • брой на дейностите за мобилност, за които се кандидатства;
 • резултати, постигнати от кандидата в миналото по отношение на броя на дейностите за мобилност, доброто качество на изпълнение на дейностите и доброто финансово управление, ако кандидатът е получавал подобни безвъзмездни средства през предходни години;
 • брой на смесените интензивни програми, за които се кандидатства;
 • общият национален бюджет, отпуснат за действието за мобилност за проекти за мобилност, финансирани със средства за вътрешни политики.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства за проекти за мобилност, финансирани със средства за външна политика

Допустимите заявления за предоставяне на безвъзмездни средства (които са преминали успешно проверката за допустимост) ще се оценяват въз основа на следните критерии за отпускане на безвъзмездни средства:

Критерий за отпускане на безвъзмездни средства на равнище проект: Качество на структурата на проекта и на договореностите за сътрудничество (максимум 40 точки)

 • Доколко кандидатстващата организация описва ясно отговорностите, ролите и задачите между партньорите.
 • Доколко предложението е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и борбата с всякакъв вид дискриминация.
 • Пълнотата и качеството на мерките за подбор на участниците, предоставената им подкрепа и признаването на периода на мобилност (по-специално в третата държава, която не е асоциирана към програмата).

Критерий за отпускане на безвъзмездни средства на равнище регион: Релевантност на стратегията (максимум 40 точки)

За всяко регионално партньорство:

 • Доколко планираният проект за мобилност е от значение за стратегията за интернационализация на участващите институции за висше образование.
 • Обосновката за избиране на мобилност на персонала и/или на студентите.
 • Обосновката за насочване на сътрудничеството към институции/организации за висше образование в конкретни държави в партньорския регион.

Критерий за отпускане на безвъзмездни средства на равнище регион: Въздействие и разпространение (максимум 20 точки)

За всяко регионално партньорство:

 • Потенциалното въздействие на проекта върху участниците, кандидатите и партньорските организации на местно, регионално и национално равнище.
 • Качеството на мерките, предназначени за разпространение на резултатите от проекта за мобилност на равнище факултет и институция, а когато е приложимо — и извън него, във всички участващи държави.

Кандидатът ще обясни как проектът отговаря на тези три критерия от гледна точка на собствената му институция (или институции в случай на заявления, подадени от консорциуми) и на партньорските институции в трети държави, които не са асоциирани към програмата. На въпроса, който съответства на критерия за отпускане на безвъзмездни средства Качество на структурата на проекта и на договореностите за сътрудничество трябва да се даде отговор веднъж за цялото проектно предложение, докато на въпросите, които съответстват на критериите за отпускане на безвъзмездни средства Релевантност на стратегията и Въздействие и разпространение трябва да се даде отговор за всеки регион, който кандидатът планира да включи в проекта.

Кандидатите следва да организират своето предложение в „регионални партньорства“, т.е. да групират заедно всички дейности, при които се предвижда участие на държави от един и същи регион. Ще се дава отделна оценка на всяко регионално партньорство. Само регионални партньорства, получили най-малко 60 точки, като същевременно отговарят на прага от 50 % за всеки критерий за отпускане на безвъзмездни средства, представен в таблицата, ще бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране.

Общият размер на отпуснатите безвъзмездни средства по проекта представлява сборът от отпуснатите безвъзмездни средства за регионалните партньорства, които са изпълнили изискванията за минималния праг за качество, в зависимост от редица елементи:

 • броят на участниците и продължителността на дейността, за която се кандидатства;
 • бюджета, разпределен за всяка държава или регион;
 • географския баланс в рамките на даден регион.

Независимо от постигнат резултат на дадено регионално партньорство над посочения праг, националната агенция може да даде приоритет на дейностите за мобилност с определени държави, за да осигури географски баланс в рамките на този регион, както е определено от географските цели, посочени по-горе.

Националната агенция не е задължена да финансира всички дейности за мобилност, поискани за дадена трета държава, която не е асоциирана към програмата, ако искането се счита за прекомерно по отношение на наличния бюджет.

A) Правила за финансиране, приложими към всички дейности за мобилност в областта на висшето образование

Бюджетна категория - Организационна подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност (с изключение на дневни и пътни разходи на участници).

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците в дейности за мобилност.

Сума

За проекти за мобилност, финансирани със средства за вътрешни политики:

До стотния участник: 400 EUR на участник, а след стотния участник: 230 EUR на допълнителен участник.

За проекти за мобилност, финансирани със средства за външни политики:

500 EUR на участник

Бюджетна категория - Подкрепа за пътуване

Допустими разходи и приложими правила

Принос към пътните разходи на участниците от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Общото правило е, че на разстояние под 500 km участниците ще пътуват с транспортни средства с ниски емисии.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на пропътуваното разстояние от всеки участник. Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността19  с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния20 .

При необходимост е допустима индивидуална подкрепа за покриване на дневните разходи за времето за пътуване преди и след изпълнението на дейността, като за участниците и придружаващите ги лица, които получават подкрепа за неекологично пътуване, са предвидени максимум два дни за пътуване, а при подкрепата за екологично пътуване — максимум шест дни за пътуване.

Ако това е надлежно обосновано, националните агенции, съгласувано със своите национални органи21 , могат да изберат да не предоставят подкрепа за пътуване за дългосрочна вътрешноевропейска студентска мобилност в рамките на проекти за мобилност, подкрепяни от фондове за вътрешна политика (т.е. дългосрочна студентска мобилност към държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, или към трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 или 14).

Сума

Разстояние на пътуване Екологично пътуване Неекологично пътуване
10—99 km: 56 EUR 28 EUR
100—499 км: 285 EUR 211 EUR
500—1999 км: 417 EUR 309 EUR
2000—2999 km: 535 EUR 395 EUR
3000—3999 km: 785 EUR 580EUR
4000—7999 km: 1188 EUR 1188 EUR
8000 km или повече: 1735 EUR 1735 EUR

Бюджетна категория - Подкрепа за приобщаване

Допустими разходи и приложими правила

Подкрепа за приобщаване за организации: Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности, изискващи допълнителна подкрепа въз основа на действително извършени разходи.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности, които получават допълнителна подкрепа въз основа на реалните разходи чрез категорията за подкрепа за приобщаване.

Сума

125 EUR на участник

Подкрепа за приобщаване за участници: Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности. Тези разходи са предназначени по-специално за покриване на допълнителната финансова подкрепа, необходима за участници, които поради своите физически, психични или други увреждания не биха могли да участват в мобилността и в подготвителни посещения без тази подкрепа, и придружаващите ги лица (включително пътни и дневни разходи, ако са обосновани и стига да не е отправено искане за безвъзмездни средства за тези участници чрез бюджетните категории „подпомагане на пътуването“ и „индивидуална подкрепа“ за тези участници).22

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

100 % от допустимите разходи

Бюджетна категория - Извънредни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

В случай на проект за мобилност, финансиран със средства за вътрешни политики: Високи пътни разходи на участниците, които са допустими за подкрепа за пътуване.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

Разходи за финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

Безвъзмездни средства за организационна подкрепа за бенефициера (институции за висше образование или консорциуми):

Организационната подкрепа, свързана с дейностите за мобилност, представлява принос към разходите на институциите във връзка с дейности в подкрепа на мобилността на пристигащи и заминаващи студенти и членове на персонала, направени с оглед на спазването на хартата за висше образование „Еразъм“ в държави — членки на ЕС, и в трети държави, асоциирани към програмата, и на принципите на ХВОЕ, отразени в договорените междуинституционални споразумения в случай на участие на институции от трети държави, които не са асоциирани към програмата. Например:

 • организационни договорености с институции партньори, включително посещения на потенциални партньори, с цел договаряне на условията на междуинституционалните споразумения за подбор, подготовка, приемане и интегриране на участници в дейности за мобилност; и текущо актуализиране на тези междуинституционални споразумения;
 • предоставяне на актуализирани каталози с курсове за обучение за чуждестранни студенти;
 • предоставяне на информация и съдействие на студенти и на членове на персонала;
 • подбор на студенти и на членове на персонала;
 • изготвяне на споразумения за обучение с цел гарантиране на пълното признаване на образователните компоненти на студентите; изготвяне и признаване на споразумения за мобилност на членове на персонала;
 • предоставяне на езикова и междукултурна подготовка както на пристигащите, така и на заминаващите студенти и членове на персонала в допълнение към инструмента за онлайн езикова подкрепа на програмата „Еразъм+“;
 • улесняване на интегрирането във ВУ на пристигащите участници в дейности за мобилност;
 • осигуряване на мерки за ефективно наставничество и надзор за участниците в дейности за мобилност;
 • конкретни мерки за гарантиране на качеството на студентските стажове в приемащите предприятия/организации;
 • гарантиране на признаването на образователните компоненти и на свързаните с тях кредити, издаване на академични справки и приложения към диплома;
 • подкрепа на реинтегрирането на участниците в дейности за мобилност и развиване на придобитите от тях нови компетентности в полза на ВУ и техните колеги;
 • изпълнение на инициативата за европейска студентска карта (цифровизация на управлението на мобилността);
 • насърчаване на екологосъобразни форми на мобилност и екологизиране на административните процедури;
 • насърчаване и управление на участието на лица с по-малко възможности;
 • установяване и насърчаване на дейности за гражданска ангажираност и наблюдаване на участието в такива дейности;
 • насърчаване и управление на смесената и/или международната мобилност.

Институциите за висше образование се задължават да зачитат всички принципи на хартата, насочени към осигуряване на висококачествена мобилност, включително изложените по-долу: „да гарантира, че заминаващите участници в дейности за мобилност в чужбина са добре подготвени за тях, включително за смесена мобилност, чрез дейности за постигане на необходимото ниво на владеене на съответния език и развитие на междукултурните им компетентности“ и „да осигури подходяща езикова подкрепа на пристигащите участници в дейности за мобилност“. За целта институциите могат да използват инфраструктурата за езиково обучение, с която разполагат. Висшите учебни институции, които имат възможност да организират дейности за мобилност на студенти и членове на персонала с високо качество, включително езикова подкрепа, при по-ниски разходи (или когато тези дейности са финансирани от източници, различни от финансирането от ЕС), ще могат да прехвърлят дял от безвъзмездните средства за организационна подкрепа за финансиране на допълнителни дейности за мобилност. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се посочва равнището на гъвкавост в това отношение.

Във всички случаи бенефициерите ще бъдат задължени по договор да предоставят услуги с високо качество, като постигнатите от тях резултати ще бъдат предмет на мониторинг и проверки от националните агенции, които ще вземат предвид и отчетите на участниците студенти и членове на персонала, до които националните агенции и Комисията имат пряк достъп.

Размерът на организационната подкрепа се изчислява въз основа на броя на всички подпомогнати участници в дейности за мобилност (включително участници в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“ за целия период на мобилност — вж. по-долу раздела относно дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства — и членове на персонала на предприятия, преподаващи във ВУ). Участниците в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“ през целия период на мобилността, се считат за подпомогнати участници в дейности за мобилност, тъй като се ползват от рамката и организационните дейности за мобилност. На това основание организационната подкрепа се заплаща и за тези участници. Това изключва лицата, които придружават участниците по време на дейността им в чужбина. Изчислената стойност на организационната подкрепа не се увеличава автоматично, когато допълнителни дейности за мобилност се организират чрез прехвърляне на средства между бюджетни категории.

Когато проектът се изпълнява от консорциум за мобилност, се допуска получената организационна подкрепа да бъде разпределена между всички членове съгласно договорените между тях правила.

За проектите за мобилност, финансирани със средства за външни политики, безвъзмездните средства за организационна подкрепа ще бъдат споделени от съответните партньори на взаимно приемлива основа, определена от участващите институции.

Участници в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“

Студентите и членовете на персонала, които не получават безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, са участници в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“ за покриване на пътни и дневни разходи, но отговарят на всички останали критерии за мобилност на студенти и членове на персонала и се ползват от всички предимства, произтичащи от статута на студенти и персонал по програмата „Еразъм+“. Те могат да получават национални, регионални или други видове безвъзмездни средства, различни от тези по програмата „Еразъм+“ (ЕСФ и др.), покриващи част от техните разходи за мобилност. Броят на участниците в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ през целия период на мобилността, се отчита в статистическите данни за показателите за резултатите, използвани във връзка с разпределението на бюджета на ЕС между отделните държави. Участниците с по-малко възможности не могат да бъдат участници, които не получават безвъзмездни средства.

Подкрепа за приобщаване

Лицата с по-малко възможности се сблъскват с условия от личен, физически, психичен или здравословен характер, които правят участието им в проекта/действието за мобилност невъзможно без допълнителна финансова или друга подкрепа. институции за висше образование, които са избрали за участие студенти и/или членове на персонала с по-малко възможности, могат да кандидатстват пред националната агенция за допълнителни безвъзмездни средства, с които да покрият допълнителните разходи за участието на тези лица в дейностите за мобилност. Следователно безвъзмездно отпуснатата подкрепа за участници с по-малко възможности, по-специално за лицата с физически, психични или други увреждания, може да надхвърля максималния индивидуален размер на безвъзмездните средства, посочени по-долу. Институциите за висше образование поместват на своите уебсайтове информация за това как студенти и членове на персонала с по-малко възможности могат да поискат такава допълнителна подкрепа.

Допълнително финансиране за студентите и членовете на персонала с по-малко възможности може да бъде предоставено и от други източници на местно, регионално и/или национално равнище.

Подписвайки хартата за висше образование „Еразъм“, всяка институция за висше образование се задължава да осигурява равен достъп и възможности за участници независимо от техния произход. Следователно студентите и членовете на персонала с по-малко възможности могат да се възползват от услугите за подкрепа, които приемащата институция предлага на своите местни студенти и персонал.

Извънредни разходи за скъпо пътуване

Само допустимите участници за подкрепа за пътуване, участващи в проекти за мобилност, финансирани със средства за вътрешни политики, са допустими за извънредни разходи за скъпо пътуване.

На бенефициерите по проекти за мобилност ще бъде разрешено да поискат финансова подкрепа за високи пътни разходи на участниците в рамките на бюджетната категория „извънредни разходи“ (80 % от общите допустими разходи). Това ще бъде позволено, ако бенефициерите могат да обосноват, че правилата за финансиране (въз основа на единичните ставки за съответната категория разстояния на пътуване) не покриват поне 70 % от пътните разходи на участниците. Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват подкрепата за пътуване.

Други източници на финансиране

Студентите и членовете на персонала могат да получават, в допълнение към безвъзмездните средства по програмата „Еразъм+“ или вместо такова подпомагане (участници в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства от ЕС), регионални, национални или други видове безвъзмездни средства, управлявани от друга организация, различна от националната агенция (например министерство или органи на регионалната администрация). Безвъзмездните средства по програмата „Еразъм+“ могат да бъдат заменени и с други средства от бюджета на ЕС (ЕСФ и др.). По отношение на безвъзмездни средства, които се отпускат от източници на финансиране, различни от бюджета на ЕС, не се прилагат определените в настоящия документ размери и диапазони на минимален и максимален размер.

Приемащите организации за стажове могат да предоставят на стажантите финансова подкрепа или непарични вноски.

Б) Подпомагане с безвъзмездни средства на мобилността на студенти

Индивидуална подкрепа за физическа мобилност — основни суми за дългосрочна мобилност

Безвъзмездни средства за индивидуална подкрепа могат да се отпускат на студенти за покриване на част от техните допълнителни дневни разходи във връзка с периода на обучение или стаж в чужбина.

За мобилност между държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и към трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 и 14, месечният размер на тези безвъзмездни средства се определя от националните агенции след съгласуване с националните органи и/или ВУ въз основа на обективни и прозрачни критерии, описани по-долу. Конкретните суми ще бъдат публикувани на уебсайтовете на националните агенции и на ВУ.

държавите — членки на ЕС, и третите държави, асоциирани към програмата, и третите държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 и 1423  са разделени в следните три групи:

Група 1 - Държави с по-високи разходи за живот

Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Швеция.

Трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 и 14.

Група 2 - Държави със средни разходи за живот

 Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, Словения, Испания.

Група 3 – Държави с по-ниски разходи за живот

България, Хърватия, Унгария, Литва, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Турция.

Индивидуалната помощ от ЕС по програмата „Еразъм+“, предоставяна на студентите, ще зависи от съответния поток на мобилност между изпращащата и приемащата държава на студента, както следва:

 • мобилност към държава със сходни разходи за живот: студентите получават безвъзмездни средства от ЕС в средния обхват;
 • мобилност към държава с по-високи разходи за живот: студентите получават безвъзмездни средства от ЕС във високия обхват;
 • мобилност към държава с по-ниски разходи за живот: студентите получават безвъзмездни средства от ЕС в ниския обхват.

Сумите, определяни от националните агенции, ще бъдат в следните диапазони на минимален и максимален размер:

 • Безвъзмездни средства от ЕС в средния обхват: средният обхват (между 292 и 606 EUR на месец) ще се прилага към дейности за мобилност към държава със сходни разходи за живот: а) от държава от група 1 към държава от група 1, б) от държава от група 2 към държава от група 2 и в) от държава от група 3 към държава от група 3.
 • Безвъзмездни средства от ЕС във високия обхват: съответстват на средния обхват, прилаган от националната агенция, плюс минимум 50 EUR и между 348 и 674 EUR на месец. Този обхват се прилага към дейности за мобилност към държава с по-високи разходи за живот: а) от държави от група 2 към държави от група 1 и б) от държави от група 3 към държави от група 1 или 2.
 • Безвъзмездни средства от ЕС в ниския обхват: съответстват на средния обхват, прилаган от националната агенция, минус минимум 50 EUR и между 225 и 550 EUR на месец. Този обхват се прилага към дейности за мобилност към държава с по-ниски разходи за живот: а) от държави от група 1 към държави от групи 2 и 3 и б) от държави от група 2 към държави от група 3.

Когато определят сумите, за които ще кандидатстват бенефициерите в съответните държави, националните агенции ще отчитат два специални критерия:

 • наличието и равнището на допълващо безвъзмездните средства от ЕС съфинансиране от други източници: частни или публични органи на местно, регионално или национално равнище;
 • общото равнище на търсенето от студенти, които планират да получат образование или обучение в чужбина.

За дейности за мобилност между държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и към трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 и 14 националните агенции могат да решат да предоставят възможности за гъвкавост на институциите за висше образование в съответната държава, като определят диапазони вместо твърди суми на национално равнище. Такова решение следва да бъде надлежно мотивирано, например ако в съответната държава е достъпно съфинансиране на регионално равнище или на равнището на отделните институции.

Студенти и наскоро завършили висшисти с по-малко възможности — Допълнителна сума към индивидуалната подкрепа за дългосрочна мобилност

Студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности получават допълнителна сума към индивидуалната подкрепа от безвъзмездните средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ в размер на 250 EUR на месец. Приложимите критерии се определят на национално равнище от националните агенции след съгласуване с националните органи.

Студенти и наскоро завършили висшисти, осъществяващи стажове — Допълнителна сума към индивидуалната подкрепа за дългосрочна мобилност

Студентите и наскоро завършилите висшисти, които участват в стажове, получават допълнителна сума към индивидуалната подкрепа от безвъзмездните средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ в размер на 150 EUR на месец. Студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности, които участват в стажове, имат право да получат допълнителната сума за студенти и наскоро дипломирали се висшисти с по-малко възможности и допълнителната сума за стажове.

Студенти и наскоро завършили висшисти от най-отдалечените държави и региони по програмата и от ОСТ, предприемащи дългосрочна мобилност.

С оглед на ограниченията, произтичащи от географската отдалеченост от други държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и от икономическото равнище, студентите и наскоро завършилите висшисти, следващи или следвали в институция за висше образование от най-отдалечените региони на държавите — членки на ЕС, и от отвъдморските страни и територии (ОСТ), асоциирани към държавите — членки на ЕС, ще получават следните увеличения към индивидуалната подкрепа:

От До Сума
Най-отдалечените региони и ОСТ държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и трети държави, които не са асоциирани към програмата от региони 13 и 14. 786 EUR на месец

В този случай не се прилага допълнителната сума за студенти и наскоро завършили висшисти с по-малко възможности. Прилага се допълнителната сума за стажове.

Студенти и наскоро завършили висшисти, предприемащи международна дългосрочна мобилност, включваща трети държави, които не са асоциирани към програмата 

Основната сума за индивидуална подкрепа е определена по следния начин:

От До Сума
държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата Трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 1—12. 700 EUR на месец
държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата Трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 и 14. Както е описано по-горе в раздел „Подпомагане с безвъзмездни средства на мобилността на студенти — Индивидуална подкрепа за физическа мобилност“
Трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 1—12.

Група 1 от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата

Група 2 от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата

Група 3 от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата

900 EUR на месец

850 EUR на месец

800 EUR на месец

В този случай ще се прилага допълнителната сума за студенти и наскоро завършили висшисти с по-малко възможности.

Допълнителната сума за стажове се прилага само в случай на мобилност към трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 и 14.

държавите — членки на ЕС, и третите държави, асоциирани към програмата, включват най-отдалечените региони и ОСТ.

Студенти и наскоро завършили висшисти, предприемащи краткосрочна физическа мобилност — основни суми на индивидуалната подкрепа (смесена мобилност и краткосрочна мобилност за докторанти)

Основните суми на индивидуалната подкрепа са определени по следния начин:

Продължителност на физическата дейност Сума (за всяка държава — членка на ЕС, и трета държава, асоциирана към програмата, или трета държава, която не е асоциирана към програмата)
до 14-ия ден от изпълнението на дейността 79 EUR на ден
от 15-ия до 30-ия ден от изпълнението на дейността 56 EUR на ден

В този случай не се прилага допълнителната сума за стажове.

Държавите — членки на ЕС, и третите държави, асоциирани към програмата, включват най-отдалечените региони и ОСТ.

Студенти и наскоро завършили висшисти с по-малко възможности — Допълнителна сума към индивидуалната подкрепа за краткосрочна физическа мобилност

Студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности получават допълнителна сума към индивидуалната подкрепа от безвъзмездните средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ в размер на 100 EUR за период на дейност за физическа мобилност от 5—14 дни и 150 EUR за период от 15—30 дни. Приложимите критерии се определят на национално равнище от националните агенции след съгласуване с националните органи.

В)  Подпомагане с безвъзмездни средства на мобилността на персонала

Членове на персонала ще получават принос от ЕС за покриване на част от техните дневни разходи по време на престоя им в чужбина, както следва:

Бюджетна категория - Индивидуална подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, пряко свързани с издръжката на участниците по време на дейността.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на престоя на участник

Сума

до 14ия ден от изпълнението на дейността: таблица A1.1, на ден на участник от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, или таблица A1.2, на ден на участник от трети държави, които не са асоциирани към програмата

между 15ия и 60ия ден от изпълнението на дейността: 70 % от таблица A1.1, на ден на участник от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, или 70 % от таблица A1.2, на ден на участник от трети държави, които не са асоциирани към програмата

Таблица А: Индивидуална подкрепа (суми в евро на ден)

Сумите зависят от приемащата държава. Тези суми се определят в рамките на минималните и максималните стойности, посочени в таблицата по-долу. При определянето на сумите, за които ще кандидатстват бенефициерите в съответните държави, националните агенции след съгласуване с националните органи ще отчитат два специални критерия:

 • наличието и равнището на допълващо безвъзмездните средства от ЕС съфинансиране от други източници: частни или публични органи на местно, регионално или национално равнище;
 • общото равнище на търсенето от членове на персонала, които планират да преподават или да получат обучение в чужбина.

За всички държави на местоназначение следва да се прилага еднаква процентна ставка в рамките на съответния обхват. Не е възможно да се отпуска еднаква сума за всички държави на местоназначение.

Приемаща държава Персонал от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата Персонал от трети държави, които не са асоциирани към програмата
  Минимална—максимална сума (на ден) Сума (на ден)
  A1.1 A1.2
Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Финландия, Исландия, Ирландия, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Швеция. 96—190 190
Трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 и 14. 96—190  Не са допустими  
Кипър, Гърция, Малта, Португалия, Испания, Латвия, Словакия, Словения, Чехия, Естония, 84—170 170
България, Хърватия, Унгария, Литва, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Турция. 71—148 148
Трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 1—12 190  Недопустими

За дейности за мобилност между държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и към трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 и 14 националните агенции могат да решат да предоставят възможности за гъвкавост на институциите за висше образование в съответната държава, като определят диапазони вместо твърди суми на национално равнище. Такова решение следва да бъде надлежно мотивирано, например ако в съответната държава е достъпно съфинансиране на регионално равнище или на равнището на отделните институции. Конкретните суми ще бъдат публикувани на уебсайтовете на всяка национална агенция и на институциите за висше образование.

Г) Равнище на финансовата подкрепа за студенти и членове на персонала, определяно от институциите за висше образование и консорциумите за мобилност

При всички случаи ВУ и консорциумите за мобилност ще бъдат задължени да спазват следните принципи и критерии, когато определят и/или прилагат ставките на ЕС в рамките на своята институция:

 • След като ставките бъдат определени от институциите/консорциумите, те остават непроменени през цялата продължителност на проекта за мобилност. Не се допуска размерът на отпуснатите безвъзмездни средства да се намалява или да се повишава в рамките на същия проект.
 • Ставките трябва да се определят и/или прилагат чрез обективна и прозрачна процедура, съобразена с описаните по-горе принципи и методология (т.е. като се взема предвид потокът на мобилност, както и допълнителното специално финансиране).
 • На всички студенти, които заминават за държави, принадлежащи към една група, за участие в еднотипни дейности за мобилност — обучение или стажове (с изключение на студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности или от най-отдалечените региони и ОСТ).

Д) Смесени интензивни програми

Бюджетна категория - Организационна подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, пряко свързани с организацията на интензивната програма (с изключение на дневни и пътни разходи на участници).

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на мобилните учещи в областта на висшето образование, финансирани от проекти за мобилност, финансирани със средства за вътрешни политики, без да се вземат предвид преподавателите/обучителите, участващи в изпълнението на програмата.

Координиращата институция за висше образование кандидатства за организационна подкрепа от името на групата институции, които съвместно организират смесената интензивна програма.

Сума

400 EUR на участник при най-малко 10 и най-много 20 мобилни учещи, финансирани по програмата „Еразъм+“.

Безвъзмездните средства за организационна подкрепа за смесените интензивни програми са вноска към всички разходи, направени от участващите институции във връзка с организирането на смесените интензивни програми, като например разходи, свързани с подготовката, проектирането, разработването, изпълнението и последващите дейности на програмите, включително провеждането на физически и виртуални дейности/дейности от разстояние, както и цялостното управление и координация.

Координиращото ВУ отговаря за разпределянето на безвъзмездните средства за организационна подкрепа за смесени интензивни програми между партньорството, когато са направени горепосочените разходи.

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_bg ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_bg ↩ back
 • 4 С изключение на висшите учебни заведения от трети държави от Западните Балкани, които не са асоциирани към програмата, за целите на поканата за представяне на предложения относно инициативата „Европейски университети“, за които те отговарят на условията.  ↩ back
 • 5 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative ↩ back
 • 6 Всеки студентски стаж ще се счита за „стаж за повишаване на цифровите умения“, когато стажантът практикува една или повече от следните дейности: цифров маркетинг (например управление на социални медии, уеб анализ); цифров графичен, механичен или архитектурен дизайн; разработване на приложения, софтуер, скриптове или уебсайтове; инсталиране, поддръжка и управление на информационни системи и мрежи; киберсигурност; анализ на данни, извличане и визуализация; програмиране и обучение на роботи и приложения за изкуствен интелект. Общите дейности, свързани с помощ за потребителите, изпълнение на поръчки, въвеждане на данни или административни задачи не се считат за включени в тази категория. ↩ back
 • 7 Всяка мобилност на персонал с цел обучение ще се счита за „обучение по цифрови умения“, когато служителят упражнява една или повече от следните дейности: обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги/участие в курсове за обучение по инструментите на инициативата за европейска студентска карта (ESCI), инструменти/софтуер за цифрово образование, програмиране и специализиран ИТ софтуер и системи за администрацията на ИВО. ↩ back
 • 8 Постдокторантите могат да участват в стажове при същите изисквания като всяко друго наскоро завършило образованието си лице в рамките на 12 месеца от завършването. За държавите, в които се изисква завършилите образованието си лица да изпълняват задължителна военна или гражданска повинност след завършването си, периодът на допустимост за наскоро завършилите образованието си лица ще бъде удължен с времетраенето на тази повинност. ↩ back
 • 9 За определението на регионите вж. раздел „Допустими държави" в част А от настоящото ръководство ↩ back
 • 10 Бюджет на ЕС за Функция 2 — Сближаване, устойчивост и ценности. ↩ back
 • 11 Следните видове организации не могат да изпълняват функциите на приемащи организации, организиращи мобилност на студенти с цел участие в стажове:

  институции на ЕС и други органи на ЕС, включително специализирани агенции (изчерпателният списък на тези структури може да се намери на уебсайта https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_bg); организации, които управляват програми на ЕС, например национални агенции за „Еразъм+“ (с цел да се избегне потенциален конфликт на интереси и/или двойно финансиране). ↩ back

 • 12 Предишните участия на студента в програмата „Еразъм+“ и/или като стипендиант по „Еразмус Мундус“ се включват в 12-те месеца за цикъл на обучение. ↩ back
 • 13 Студенти, които се обучават по програма за обучение, състояща се от един цикъл, като например следващите медицина, могат да участват в дейности за мобилност за срок до 24 месеца. ↩ back
 • 14 За кампуси клонове, които са правно зависими от институцията майка и не могат да подписват отделни междуинституционални споразумения, държавата, в която се намира институцията майка, ще се счита за изпращащата или приемащата държава за определяне на индивидуалната подкрепа и допустимостта на потока на мобилност. Бенефициерите трябва да използват действителното местоположение на клона или клоновете, когато изчисляват категорията разстояние за подкрепата за пътуване. Независимите клонове трябва да участват в програмата отделно от своите институции майки. ↩ back
 • 15 Мобилността между институции, участващи в предоставянето на съвместна или двустранна степен, е допустима за финансиране, стига да няма двойно финансиране. В случай на съвместни или двустранни степени институцията, която изпраща участника за мобилност, е тази, която финансира мобилността със средства от вътрешната политика. В случай на международна мобилност институциите, участващи в предоставянето на съвместна или двустранна степен, могат да използват финансиране от проекти за мобилност, подкрепяни със средства  по линия на вътрешната и външната политика, като спазват допустимостта на дейностите и потоците във всяко направление. ↩ back
 • 16 За държавите, в които се изисква завършилите образованието си лица да изпълняват задължителна военна или гражданска повинност след завършването си, периодът на допустимост за наскоро завършилите образованието си лица ще бъде удължен с времетраенето на тази повинност. ↩ back
 • 17 За кампуси клонове, които са правно зависими от институцията майка и не могат да подписват отделни междуинституционални споразумения, държавата, в която се намира институцията майка, ще се счита за изпращащата или приемащата държава за определяне на индивидуалната подкрепа и допустимостта на потока на мобилност. Бенефициерите трябва да използват действителното местоположение на клона или клоновете, когато изчисляват категорията разстояние за подкрепата за пътуване. Независимите клонове трябва да участват в програмата отделно от своите институции майки. ↩ back
 • 18 Списъкът на държавите, за които се прилага това изискване, може да бъде намерен в Списъка на държавите, получаващи официална помощ за развитие, на Комитета за подпомагане на развитието https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf . Списъкът на Комитета за подпомагане на развитието периодично се актуализира, за да могат държавите да се прехвърлят от една категория в друга или да отпаднат от списъка. Независимо от това, статусът на дадена държава по отношение на официалната помощ за развитие и относителните ограничения не се променят през целия жизнен цикъл на проектите в рамките на една покана за представяне на предложения. ↩ back
 • 19 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км). ↩ back
 • 20 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg ↩ back
 • 21 Националните агенции не могат да изберат да не предоставят подкрепа за пътуване на следващи студенти или наскоро завършили висшисти от институции за висше образование от най-отдалечените региони на държавите — членки на ЕС, и отвъдморските страни и територии (ОСТ), асоциирани към държавите — членки на ЕС, които отиват в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, или в трети държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 или 14. ↩ back
 • 22 В случая на придружаващи лица могат да се прилагат ставките за членове на персонала, както и за извънредни разходи за скъпо пътуване. В изключителни случаи, когато придружаващото лице трябва да остане в чужбина за повече от 60 дни, подкрепа за допълнителните дневни разходи след 60-ия ден ще бъде предоставяна по бюджетен ред „Подкрепа за приобщаване“. ↩ back
 • 23 Третите държави, които не са асоциирани към програмата, от региони 13 и 14 са само приемащи държави, освен ако не е сключена договореност със съседна държава за улесняване на участието им в програмата и като изпращаща, и като приемаща държава. ↩ back
Tagged in:  Higher education