Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Проекти, ориентирани към развитието в бъдещето

Цел на действието

След неотдавнашната пандемия необходимостта от иновации в нашите системи за образование и обучение, както и в областта на младежта, никога не е била толкова голяма. Иновациите в преподаването и ученето са от решаващо значение както на индивидуално, така и на институционално равнище. Тези новаторски подходи следва не само да осигурят на днешните и бъдещите работници подходящи умения за бързо променящите се пазари на труда, но и да ги подготвят с креативност и умения за справяне с нарастващата сложност на обществените предизвикателства, пред които всички ние сме изправени, като изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие, чистата енергия, общественото здраве, цифровизацията и автоматизацията, изкуствения интелект, роботиката и анализа на данни.

Това действие ще има за цел да се насърчават иновациите, креативността и участието, както и социалното предприемачество в различни области на образованието и обучението, в рамките на секторите или между отделните сектори и дисциплини.

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, са широкомащабни проекти, които имат за цел да се определят, разработват, тестват и оценяват иновативни подходи (в политиката) с потенциал за интегриране, като по този начин се подобряват системите за образование и обучение. С тях ще се подкрепят идеи, ориентирани към развитието в бъдещето, отговарящи на ключови европейски приоритети и с потенциал да бъдат интегрирани и да допринасят за подобряването на системите за образование, обучение и младежта, както и да пораждат съществено иновативно действие по отношение на методите и практиките за всички видове учене и на параметрите за активно участие за европейското социално сближаване.

Целта е да се подкрепят проекти за транснационално сътрудничество, които изпълняват съгласуван и изчерпателен набор от секторни или междусекторни дейности, които:

 • насърчават иновациите по отношение на обхвата, новаторските методи и практики и/или
 • осигуряват трансфер на иновации (между държави, сектори на политиката или целеви групи), като по този начин на европейско равнище се гарантира устойчиво използване на иновативните резултати от проекти и/или прехвърляемост в различни контексти и аудитории.

Съставът на партньорствата следва да обхваща публични и частни организации, като събира изследователи, практикуващи специалисти и партньори с капацитет за достигане до лицата, разработващи политики.

Поради това проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, следва да се изпълняват от смесено партньорство от организации:

 • на основата на високи постижения и най-съвременни познания,
 • с капацитет за иновации,
 • в състояние да оказват системно въздействие чрез своите дейности и с потенциал да направляват политическата програма в областта на образованието и обучението.

Подкрепяните проекти ще имат за цел да постигнат системно въздействие на европейско равнище, като разполагат с капацитет за внедряване на иновативните си резултати в европейски мащаб и/или като могат да ги прехвърлят в различни тематични или географски контексти.

Обособена позиция 1: Цифрово образование (междусекторно)

Проектите по обособена позиция 1 могат да са насочени към различни образователни сектори или да свързват образователните сектори, като трябва да подкрепят висококачественото и приобщаващо цифрово образование в съответствие с плана за действие в областта на цифровото образование.

Предложенията по тази обособена позиция следва да са насочени към един от представените по-долу три приоритета:

 • Приоритет 1: Образователни технологии (edTech): разширяване на обхвата на базираните в ЕС решения чрез сътрудничество и осигуряване на качеството;
 • Приоритет 2: Ефективни педагогически подходи при информатиката за начална и средна образователна степен;
 • Приоритет 3: Обучение на учителите и разработване на учебни програми за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност.

Тези приоритети са подробно описани по-долу в раздел „Създаване на проект“.

Обособена позиция 2: Професионално образование и обучение (ПОО)

Проектите по обособена позиция 2 са насочени към сектора на ПОО. С тези проекти се подкрепя изпълнението на принципите и целите на Плана за действие по европейския стълб на социалните права1 , на Европейската програма за умения2 , на Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост3 и на Декларацията от Оснабрюк относно професионалното образование и обучение4 като фактор за възстановяване и справедлив преход към цифрова и екологична икономика5 .

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 2, трябва да са насочени към един от следните два приоритета, описани подробно в раздел „Създаване на проект“:

 • Приоритет 4: Микроквалификации за пригодност за заетост;
 • Приоритет 5: Подобряване на привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез партньорства и мрежи от доставчици на ПОО.

Обособена позиция 3: Образование и обучение на възрастни

Проектите по обособена позиция 3 са насочени към областта на политиката, свързана с образованието и обучението на възрастни. С тези проекти се подкрепя изпълнението на принципите и целите на Плана за действие по европейския стълб на социалните права6 , на Европейската програма за умения7 и на Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията8 : нови възможности за възрастните.

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 3, трябва да са насочени към един от следните два приоритета, описани подробно в раздел „Създаване на проект“:

 • Приоритет 6: Разработване на национални регистри на възможностите за обучение, които са с осигурено качество и съответстват на пазара на труда;
 • Приоритет 7: Подкрепа за Пакта за умения

Цели на Действието

Общите цели са следните:

 • Иновативни инициативи със силно въздействие върху реформите в областта на образованието и обучението в специфични стратегически области на политиката;
 • Принос за укрепването на капацитета на Европа за иновации чрез насърчаване на иновациите в образованието и обучението;
 • Създаване на системна промяна чрез насърчаване на иновациите както на практическо, така и на политическо равнище;
 • Подкрепа за идеи, ориентирани към развитието в бъдещето, насочени към ключови теми и приоритети на равнище ЕС, с видим потенциал за интегриране в един или повече сектори;
 • В качеството на напълно иновативни, новаторски образователни методи и практики и/или трансфер на иновации: осигуряване на устойчиво използване на иновативните резултати от проекти на равнището на ЕС и/или прехвърляемост в различни контексти и аудитории.

Специфичните цели включват:

 • Определяне, разработване, изпитване и оценяване на иновативни подходи, които имат потенциала да бъдат интегрирани с цел подобряване на системите за образование и обучение и увеличаване на ефективността на политиките и практиките в областта на образованието и обучението;
 • Стартиране на пилотни действия за изпробването на решения за настоящи и бъдещи предизвикателства с цел да се даде начален тласък на устойчиво и системно въздействие;
 • Подкрепа за транснационалното сътрудничество и взаимното учене между основните заинтересовани страни по въпроси, ориентирани към развитието в бъдещето, и предоставяне на възможност за разработване на иновативни решения и насърчаване на прехвърлянето на тези решения в нови среди, включително изграждане на капацитет на съответните заинтересовани страни.

Дейностите по проекти, ориентирани към развитието в бъдещето, следва да допринасят за:

 • Подобряване на качеството, ефективността, привлекателността и равнопоставеността на системите за образование и обучение;
 • Подобряване на ефективността на политиките в областите на образованието и обучението;
 • Подкрепа за прилагането на рамките и правните инициативи на ЕС, както и на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър;
 • По-добро познаване и разбиране на целевата група/групи, ситуациите на учене и преподаване и ефективните методологии и инструменти, които могат да вдъхновяват и стимулират иновациите на системно равнище;
 • Разработване на знания в подкрепа на основано на факти определяне на политики;
 • Стимулиране на промяната в поведението на равнището на ЕС.

Основните дейности по тези приоритети могат да включват (неизчерпателно изброяване):

 • Действия в областта на научните изследвания, картографиране, постигане на широкомащабни секторни или междусекторни резултати;
 • Дейности за изграждане на транснационален капацитет като обучение, анализ на контексти на политики, изследвания на политики, институционални корекции;
 • Пилотни дейности за изпитване на иновативни решения;
 • Широкомащабни транснационални събития или дейности за изграждане на мрежи, секторни или междусекторни;
 • Дейности за използване на резултатите с цел разпространение на резултатите в образователната общност или сектор;
 • Дейности на аналитични центрове, изследване и експериментиране с иновативни идеи.

В проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, трябва да се прилагат инструменти и средства на равнище ЕС, когато това е уместно.

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, следва да включват изготвянето на дългосрочен план за действие (след приключването на финансирания по програмата „Еразъм+“ проект) за постепенното въвеждане и интегриране на разработените иновации за осъществяване на въздействие върху системите за образование и обучение в сътрудничество със съответните органи и институции. Те също така следва да осигуряват подходяща видимост и широко разпространение на работата, включително на политическо ниво в ЕС и в държавите.

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, могат също така да посочват как изпълнението на проекта може да бъде подпомогнато с друг вид финансиране от ЕС (напр. от европейските структурни фондове, европейския фонд за стратегически инвестиции, механизма за възстановяване и устойчивост, фонда за справедлив преход) и от национални или регионални източници, както и от частно финансиране. Те могат да вземат предвид националните и регионалните стратегии за интелигентна специализация и развитието на европейските промишлени екосистеми.

Критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за Проекти, Ориентирани към Развитието в Бъдещето

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, предложенията за проекти, ориентирани към развитието в бъдещето, трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидатите (координатор и пълноправни партньори) трябва да бъдат:

 • публични или частни организации/субекти, които извършват дейност в областта на образованието и обучението или в сферата на труда;
 • установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата (допустими са държави, които са в процес на преговори за сключване на споразумение за асоцииране и при които споразумението за асоцииране влиза в сила преди подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства).

Изключение: За обособена позиция 3, „Приоритет 7: Подкрепа за Пакта за умения“, само координиращи организации на партньорства по Пакта за умения могат да изпълняват ролята на координатор, а само организации, участващи в съществуващи партньорства по Пакта за умения към крайния срок за подаване, могат да бъдат пълноправни партньори.

Институциите за висше образование, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ).

Организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, могат да участват като асоциирани партньори (но не и като координатор или пълноправни партньори).

Състав на консорциума

За обособена позиция 1

Консорциумът трябва да включва най-малко 3 кандидати (координатор и пълноправни партньори) от минимум 3 държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата.

Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.

Консорциумът трябва да включва най-малко един публичен орган на национално или регионално равнище (напр. министерства на иновациите, образованието, труда или икономиката и др.), от държава — членка на ЕС, или трета държава, асоциирана към програмата, като кандидат (координатор или пълноправен партньор).

Съгласно приоритет 1 (Образователни технологии) консорциумът трябва да включва най-малко едно дружество, работещо в областта на образователните технологии, установено в ЕС или в трета държава, асоциирана към програмата, като кандидат (координатор или пълноправен партньор).

За обособена позиция 2:

Консорциумът трябва да включва най-малко 6 кандидати (координатор и пълноправни партньори) от минимум 3 държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата.

Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.

За най-малко 3 допустими държави консорциумът трябва да включва, за всяка държава:

 1. най-малко 1 предприятие, промишлена или секторна представителна организация, и
 2. най-малко 1 доставчик на професионално образование и обучение или представителна организация (за средно и/или висше образование).

За обособена позиция 3:

Съгласно приоритет 6 консорциумът трябва да включва най-малко 3 кандидати (координатор и пълноправни партньори) от минимум 3 държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата.

Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.

Консорциумът следва също така да включва публични или частни субекти, които отговарят за организирането и/или финансирането и/или предоставянето на образователни услуги за възрастни (напр. оценка на уменията, валидиране на компетентностите, образование и обучение, ориентиране и насочване) или носят висока степен на отговорност за тях (или влияние върху тях), като кандидати или асоциирани партньори.

Съгласно приоритет 7 консорциумът трябва да включва само партньори от съществуващи партньорства по Пакта за умения като кандидати (координатор и пълноправни партньори) от минимум 3 държави — членки на ЕС, или от трети държави, асоциирани към програмата. Свързаните субекти не се вземат предвид при оценка на минималните критерии за допустимост на състава на консорциума.

Място на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се провеждат в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата.

Продължителност на проекта

За обособена позиция 1 проектите следва да са с обичайна продължителност между 24 и 48 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

За обособена позиция 2 проектите следва да са с обичайна продължителност от 36 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

За обособена позиция 3 проектите следва да са с обичайна продължителност от 24 месеца (възможно е удължаване, ако е надлежно обосновано и прието чрез изменение).

Продължителността трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстването въз основа на целта на проекта, вида на планираните дейности във времето, бюджета и амбициите, заложени в проекта.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Номер на поканата за обособена позиция 1: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1

Номер на поканата за обособена позиция 2: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2

Номер на поканата за обособена позиция 3: ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT3

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 15 март до 17:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, следва винаги да имат предвид следните междусекторни политически контексти:

 1. План за действие на Европейския стълб на социалните права.
 2. Зеленият пакт на Европейската комисия9 , целите на ООН за устойчиво развитие10 и Парижката декларация относно изменението на климата11 ;
 3. Европейската програма за умения12 ;
 4. Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост13
 5. Препоръката на Съвета относно микро-квалификациите14
 6. Препоръката на Съвета относно индивидуални сметки за обучение15
 7. Резолюцията на Съвета относно нова европейска програма за учене за възрастни за периода 2021—2030 г.16
 8. Препоръка на Съвета относно повишаване на уменията: Нови възможности за възрастните17 .
 9. Цифровата трансформация в нашите системи за образование и обучение и в областта на младежта, както е посочено в плана за действие на Европейската комисия в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г.18 ;

Обособена позиция 1: Цифрово образование (междусекторно)

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 1, трябва да подкрепят за висококачественото и приобщаващо цифрово образование в съответствие с Плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г.

Понастоящем системите за образование и обучение са в процес на дълбока цифрова трансформация, която се дължи на постиженията в областта на свързаността; широкото използване на устройства и цифрови приложения; необходимостта от индивидуална гъвкавост; по-широката наличност и необходимост от висококачествено цифрово образователно съдържание и все по-нарастващото търсене на цифрови умения. Пандемията от COVID-19, която оказа силно въздействие върху образованието и обучението, ускори промяната и предостави множество нови възможности и перспективи за учене.

С Плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г. се определя политиката на ЕС за цифровата трансформация в образованието и обучението през следващия програмен период. Той представлява призив за действия за по-засилено сътрудничество на европейско равнище с цел извличане на поуки от кризата, свързана с COVID-19, и подготвяне на системите за образование и обучение за цифровата ера. В плана за действие са предвидени 14 действия по два стратегически приоритета, а именно:

 • Подкрепа за развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование (1)
 • Разглеждане на необходимостта от подобряване на цифровите компетентности за цифровата трансформация (2)

Приет от Комисията като ключов стратегически инструмент за европейското пространство за образование, планът за действие започна изпълнението си през януари 2021 г.

През последните месеци, приемайки поканата на Съвета и следвайки речта на председателя на Комисията Фон дер Лайен за състоянието на Съюза през 2021 г., Комисията започна структуриран диалог с държавите членки относно цифровото образование и умения. Диалогът има за цел да се окаже подкрепа на държавите членки за цифровата трансформация на техните системи за образование и обучение чрез интегриран, съгласуван и по-амбициозен подход, обединяващ различни държавни сектори, както и частния сектор (напр. дружествата за образователни технологии), социалните партньори и гражданското общество. Чрез структурирания диалог Комисията и държавите членки ще представят обща диагноза на ситуацията и перспективите на национално равнище; ще идентифицират извлечените поуки и необходимите следващи стъпки за по-нататъшни действия в областта на цифровото образование. Диалогът ще приключи в края на 2022 г. и ще послужи за основа на бъдещите действия на равнището на ЕС, свързани с цифровото образование и цифровите умения, включително две предложения за препоръка на Съвета относно благоприятстващите фактори за цифровото образование и за подобряване на предоставянето на цифрови умения в образованието и обучението.

В този контекст е необходимо да се гарантира наличието на подходящи методологии и възможности за обучение на учители, за да се подсигури ефективното развитие на цифровите умения и компетентности чрез образование и обучение. Те могат да включват изтъкването на информатиката като средство за насърчаване на активното използване на технологиите в ранна възраст и развитието на умения и компетентности за справяне с неотложни обществени въпроси, като дезинформацията и насърчаването на цифровата грамотност.

В допълнение към двата стратегически приоритета, посочени по-горе, планът за действие в областта на цифровото образование цели да подкрепи по-ефективното сътрудничество в областта на цифровото образование и обучение на равнището на ЕС чрез създаването на Европейски център за цифрово образование. Центърът ще насърчава междусекторното сътрудничество, ще определя и споделя добри практики и ще подпомага държавите членки и сектора на образованието и обучението с инструменти, рамки, насоки, технически експертен опит и изследвания в областта на цифровото образование. Центърът следва да свързва национални и регионални инициативи и участници в областта на цифровото образование и да подкрепя нови модели за обмен на цифрово образователно съдържание, като разглежда въпроси като общи стандарти, оперативна съвместимост, достъпност и осигуряване на качеството. В съответствие с целите на Центъра е също толкова важно да се подкрепят всички участници в екосистемата на цифровото образование да си сътрудничат ефективно и по-специално да се улесни сътрудничеството между публичните органи/институциите за образование и обучение и бързо развиващите се сектори, като напр. европейските образователни технологии (EdTech).

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, ще бъдат насочени към един от следните три приоритета:

Приоритет 1: Образователни технологии (EdTech): разширяване на обхвата на базираните в ЕС решения чрез сътрудничество и осигуряване на качеството.

Секторът на европейските образователни технологии (EdTech) е възлов източник на иновации в цифровото образование и бързо се разраства. Той обаче остава силно разпокъсан и често не разполага с опит и капацитет, за да си сътрудничи ефективно и устойчиво с институциите за образование и обучение и с публичните органи.

Ориентираните към бъдещето проекти в тази приоритетна област ще включват базирани в ЕС организации на EdTech чрез насърчаване на сътрудничеството между промишлеността и публичните органи, допринасяйки за развитието на високоефективна европейска екосистема за цифрово образование.

Проектите по този приоритет следва да бъдат насочени едновременно към:

 • разработване на основана на факти рамка за осигуряване на качеството, приложима за образователните технологии, в сътрудничество с министерствата на образованието и във връзка с резултатите от обучението, постигнати чрез интегриране на основани на образователните технологии решения в преподаването, обучението и оценяването.
 • насърчаване на междусекторното сътрудничество между доставчиците на образователни технологии, институциите за образование и обучение и публичните органи за справяне с ефикасния и справедлив достъп до висококачествено цифрово образователно съдържание.

Приоритет 2: Ефективни педагогически подходи при информатиката за начална и средна образователна степен

Информатиката19 все още е сравнително нова дисциплина в училищното образование. Докато някои европейски държави имат дългогодишна традиция в преподаването на този предмет, други го въведоха едва наскоро, особено в началното и прогимназиалното образование. Последните процеси на реформи доведоха до промени в училищните програми и до обща тенденция за подобряване на информатиката в училищата в ЕС. И все пак съществуващите доказателства сочат, че макар да е налице опит в преподаването на информатика във висшето образование и до известна степен в гимназиалното образование, обемът на знанията и изследванията, развити при преподаването в прогимназиалния и началния етап на образованието, е много по-ограничен.

Подпомагането на разработването на ефективни педагогически подходи към информатиката и свързаното с нея оценяване може да помогне за по-добрата подготовка на учителите за изграждане и споделяне на експертен опит за това как най-добре да се интегрира предмета на различните нива на училищното образование — насърчавайки по-успешно младежите за активно и безопасно използване на цифрови технологии.

Проектите по този приоритет следва да бъдат насочени едновременно към:

 • разработване и изпитване на ефективни и иновативни педагогически подходи, които са подходящи и предлагат ясна прогресия между различните образователни нива и по-специално с приоритет върху основното и средното ниво;
 • инициативи за обучение на учители, насочени към увеличаване на наличността на (общи и специализирани) учители с подходяща подготовка и квалификация за преподаване на дисциплината.

Приоритет 3: Обучение на учителите и разработване на учебни програми за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност

Като част от плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г., Европейската комисия въведе общи насоки за учителите и преподавателите за насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение20 . Въпреки това са необходими повече и по-систематични усилия, за да се гарантира, че системите за образование и обучение ще предоставят по ефективен начин на младежите умения и компетентности за справяне с тези неотложни проблеми и че учителите и преподавателите ще получават подкрепа за своето обучение и непрекъснато професионално развитие в тази област.

За тази цел ориентирани към развитието в бъдещето проекти за обучение на учители и разработване на учебни програми за насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията биха допринесли за подпомагане на системите за образование и обучение и по-специално на учещите, учителите и преподавателите за справяне с нови и нововъзникващи предизвикателства в класната стая, тясно свързани с динамичната онлайн среда, по ефективен и структуриран начин.

 • Проектите по този приоритет следва да са насочени както към първоначалното обучение на учителите, така и към непрекъснато им професионално развитие в областта на цифровата грамотност и справянето с дезинформацията както по отношение на съдържанието и методологията, така и по отношение на системното усвояване;
 • Проучване и обмен на ефективни и мащабируеми подходи при разработването на учебни програми в областта на цифровата грамотност и справянето с дезинформацията.

Обособена позиция 2: Професионално образование и обучение (ПОО)

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 2, трябва да са насочени към един от следните 2 приоритета:

Приоритет 4 — Микроквалификации за пригодност за заетост

„Микроквалификациите“ представляват запис (напр. документ или сертификат) на резултатите от учене, придобити от учещите след малък по обем учебен опит. Наблюдават се експоненциален растеж и възприемане на микроквалификациите, тъй като работниците и лицата, които търсят работа, се стремят да повишават уменията си и да се преквалифицират в съответствие с бързо променящите се изисквания на пазара на труда, въздействието на цифровия и екологичния преход и възстановяването от COVID-19. Микроквалификациите носят огромен потенциал за подпомагане на ученето през целия живот и по-приобщаващите форми на учене чрез по-гъвкаво обучение и подходящи възможности за учене. Комисията предприе стъпки чрез своето предложение за препоръка на Съвета относно европейски подход към микроквалификациите, във връзка с ученето през целия живот и пригодността за заетост, за създаване на определение, стандартен формат за описание на микроквалификациите и принципи за проектиране и издаване на микроквалификации.

Тези елементи са от съществено значение за гарантиране на качеството, доверието и възприемането на микроквалификациите и за активиране на пълния им потенциал като валута за учене. За по-нататъшно развитие на потенциала на микроквалификациите,проектите следва да бъдат насочени към 1 или комбинация от следните области:

 • Микроквалификации за по-приобщаващ пазар на труда: как могат да се използват микроквалификации в рамките на екосистемите от умения, активните политики за пазара на труда (т.е. служби по заетостта, подпомагане на обучението и стимули за заетост) за подпомагане на пригодността за заетост и приобщаване на групи в неравностойно положение, включително младежи, лица, получаващи минимални доходи, дългосрочно безработни, лица с увреждания и нискоквалифицирани лица, на пазарите на труда в ЕС;
 • Микроквалификации за екологичния преход: как могат микроквалификациите да се проектират, предоставят и актуализират, за да се осигурят на хората необходимите умения за екологичния преход въз основа на използване на информация за уменията, които се търсят на пазара на труда, и информация от работодателите, промишлеността и социалните партньори;
 • Преносимост на микроквалификациите: как можем да използваме по най-добрия начин цифровизацията, отворените стандарти и услугите за установяване на автентичността, включително на европейските цифрови удостоверения за обучение (част от Европас), за да се даде възможност за преносимост на микроквалификациите между държавите, работодателите, системите за образование и обучение и за заетост.

Приоритет 5: Подобряване на привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез партньорства и мрежи от доставчици на ПОО.

В целия ЕС наскоро завършилите програми за ПОО (в гимназиален етап на средното образование и след завършено средно образование) обикновено са значително по-подходящи за заетост в сравнение с наскоро завършилите общообразователен курс. Освен това ПОО играе важна роля в европейския пейзаж на гимназиалното образование, тъй като приблизително половината (48,4 %) от всички учещи, записани в гимназиалния етап на средното образование, са записани в програми за ПОО.

Независимо от това в някои държави ПОО все още се сблъсква с много предразсъдъци и страда от негативен имидж; в тази връзка е необходима промяна на нагласата сред младежите, родителите, дружествата и възрастните учещи на най-ниското равнище — местата за провеждане на ПОО, в тясно сътрудничество с мрежите от доставчици на ПОО.

Също така повишаването на осведомеността относно значението на продължаващото ПОО би било от полза за конкурентоспособността на дружествата и работниците.

Като се взема предвид, че ПОО като привлекателен избор е част от визията, включена в Препоръка на Съвета относно ПОО: В контекста на екологичния и цифровия преход и демографските предизвикателства е необходимо значително да се разшири и подобри предлагането на възможности за професионално образование и обучение както за младежите, така и за възрастните, като същевременно се увеличат привлекателността и качеството на професионалното образование и обучение.

Тези предизвикателства изискват действия, например чрез увеличаване на капацитета на най-базовото равнище за укрепване на привлекателността и високите постижения в областта на ПОО и доближаване на европейската политика, инициативи и програми, свързани с ПОО, до практиката.

Проектите трябва да изпълняват най-малко набора от дейности, посочени по-долу (може да се добавят допълнителни дейности):

 • Създаване на нови и/или подобряване на съществуващите мрежи и партньорства на доставчици на ПОО на регионално, национално или европейско равнище, по-специално за държави, които имат ограничени договорености за представителство сред доставчиците на ПОО, за да се осигури ефективен обхват на общността за ПОО с цел укрепване на привлекателността и високите постижения в областта на ПОО по иновативни начини; това може да включва възможността за принос и/или създаване на общности от практики (включително виртуални) в подкрепа на привлекателността и високите постижения в областта на ПОО.
 • Организиране на национални и/или транснационални комуникационни кампании, за да се покажат ползите и възможностите за кариера, свързани с първоначалните квалификации за ПОО за младежите, както и с повишаването на квалификацията и преквалификация за възрастните;
 • Организиране на събития и/или инициативи за работа в мрежа на местно, регионално, национално или европейско равнище, за да се осигури широк обхват сред различни целеви групи, като се използва комбинация от иновативни методи за комуникация, както онлайн, така и традиционни; те ще се отличават с висока степен на иновации21
 • Укрепване на сътрудничеството с икономически и социални участници, включително публични органи, социални партньори и работодатели, за да се мобилизират за действия за повишаване на привлекателността и високите постижения в областта на ПОО, както и с цел насърчаване на благоприятна учебна и работна среда. В проектите следва да се включват национални или регионални публични органи, доколкото е възможно;
 • Избор на препоръки, определяне на посланици и/или създаване на награди за високи постижения в различни области (за учещи, учители, обучители в областта на ПОО, иновативни доставчици на ПОО, дружества, форми на чиракуване и др.), които да служат като вдъхновяващи и мобилизиращи примери за повишаване на привлекателността и високите постижения в областта на ПОО. Наградите и другите инициативи могат да бъдат национални или транснационални и с тях да се допълва това, което вече съществува в някои държави, както и да се увеличат мащабът и устойчивостта им в различни държави.

Насърчава се сътрудничество между проектите по приоритет 5 и другите проекти, избрани по същия приоритет, с цел създаване на полезни взаимодействия между техните дейности (включително чрез организиране на съвместни събития).

Обособена позиция 3: Образование и обучение за възрастни

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 3, трябва да са насочени към следния приоритет:

Приоритет 6: Разработване на национални регистри на възможностите за обучение, които са с осигурено качество и съответстват на пазара на труда

Сред причините, които ограничават участието в образование и обучение за възрастни, потенциалните учещи съобщават за недостатъчна яснота относно възможностите. В много държави членки за учещите е трудно да се ориентират сред богатото разнообразие от възможности за обучение на възрастни, като често наблюдателите се колебаят дали дадена възможност е с добро качество и впоследствие ще има висока стойност на пазара на труда. За възрастните това намалява стимулите да търсят и да се възползват от такива възможности. За потенциалните финансиращи органи, публични органи или работодатели, това намалява желанието им да увеличават инвестициите си в развитие на умения. В няколко държави членки националните регистри на възможностите за обучение с осигурено качество и на подходящи за пазара на труда възможности за обучение бяха използвани като иновативен инструмент за справяне с тези предизвикателства, често с прилагане и на финансова подкрепа за лицата, за да се възползват от възможностите в тези регистри, понякога включително и информация за ориентиране и възможности за валидиране. Качествената информация относно предлагането на ориентиране и възможности за валидиране също би помогнала на техните потенциални бенефициери да се ангажират с тяхното използване и да направят най-добрия избор.

По проектите ще се идентифицират методи и механизми, които да помогнат да се гарантира, че такива регистри, след като заработят, ще достигнат до значителен брой потребители, тъй като с тях се:

 • Подобрява комуникацията между „сферата на образованието и обучението“ и „сферата на труда“ (напр. прилагане на методи за определяне на необходимите умения, социални партньори, доставчици на образование и обучение и други съответни заинтересовани страни, свързани с тяхното управление);
 • Постига добър баланс между осигуряване на качество и предлагане на разнообразни възможности, които отговарят на нуждите на пазара на труда;
 • Комбинира простотата от гледна точка на потребителя с подходяща гъвкавост на изпълнението/по отношение на включените възможности (напр. възможност за „множество маршрути“ в регистъра, разделяне на включените възможности по региони и т.н.); както и
 • Катализират допълнителни инвестиции за обучение (напр. чрез превръщане в достоверен източник на справочна информация за публичните схеми, свързани с предоставянето на финансова подкрепа за обучение, или договаряне на колективно равнище или на равнището на дружеството на правата за обучение).
 • Те са оперативно съвместими с други национални регистри и платформата „Европас“ благодарение на използването на стандартите на европейския модел на обучение (схема за данни).

Приоритет 7: Подкрепа за Пакта за умения

Пактът за умения е първото водещо действие на европейската програма за умения за 2020 г. Пактът се основава твърдо на принципите на европейския стълб на социалните права и подкрепя целите на зеления пакт и цифровата трансформация, както е посочено в съобщението на Комисията „Силна социална Европа за справедливи промени“. Той допринася също за постигането на целта на ЕС до 2030 г. 60 % от възрастните да участват в обучение всяка година, както е посочено в Плана за действие на Европейския стълб на социалните права.

Пактът за умения е нов модел на ангажираност за справяне с предизвикателствата, свързани с уменията, и за постигане на резултати по пътя на възстановяването, промишлената стратегия на ЕС и екологичния и цифровия преход. Той има за цел допълнително да се попълни недостигът на умения в промишлените екосистеми, като се мобилизират дружествата, работниците, националните, регионалните и местните органи, социалните партньори, браншовите организации, доставчиците на професионално образование и обучение, търговските камари и службите по заетостта да инвестират в действия за повишаване на квалификацията и преквалификация. Като обединяват сили и поемат конкретни ангажименти за инвестиране в обучение на хората в трудоспособна възраст, партньорствата за умения в рамките на Пакта помагат за справяне с днешните предизвикателства, свързани с уменията.

По тези причини проектите по този приоритет следва да включват само партньори от съществуващи партньорства по Пакта за умения.

По проектите ще се изпълняват всички дейности, изброени по-долу:

 • Развитие и подкрепа на управленски структури или договорености, свързващи членовете в рамките на едно и също партньорство по Пакта за умения;
 • Развитие и подкрепа на сътрудничеството на големите дружества с МСП и между МСП, които са членове на едно и също партньорство по Пакта за умения в областта на обучението;
 • Подкрепа за определянето, изпълнението и мониторинга на конкретните ангажименти, които партньорството по Пакта за умения е поело и ще поеме, например:
 • събиране на аналитични данни за уменията
 • повишаване на квалификацията на нискоквалифицирани хора
 • преквалификация на хора за нови задачи на техните работни места, преквалификация на хора от други сектори с умения, преносими в собствения им сектор, като се обръща особено внимание върху интегрирането на бежанците от Украйна на пазара на труда.

Очаквано въздействие

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, имат за цел да предоставят новаторски решения, които могат да бъдат интегрирани на регионално, национално и европейско равнище и в идеалния случай, с потенциал да бъдат доразвити чрез финансиране от ЕС или чрез национална и регионална подкрепа.

Практиките „от долу нагоре“ следва да са правилно насочени към определените приоритети, формулирани с цел укрепване на капацитета на Европа за иновации, да оказват силно въздействие върху реформите в образованието и обучението и да поставят началото на системни промени.

Чрез широкото разпространение на резултатите от проектите на транснационално, национално и/или регионално равнище, като се вземат предвид също националните, европейските промишлени екосистеми, и регионалните стратегии за интелигентна специализация, се очаква проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, да окажат обновяващо въздействие на системно равнище за подкрепа на системите за образование и обучение да посрещат по-успешно предизвикателствата на бързо променящия се свят.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта - (максимум 30 точки)

 • Връзка с политики и инициативи на ЕС: с предложението се създава и разработва проект, който подкрепя ориентирани към развитието в бъдещето идеи на равнището на ЕС, като се отчитат и насърчават съществуващите инструменти и инициативи на ЕС (ако е приложимо). В предложението също така се подкрепя прилагането на политиките на ЕС (напр. Европейската програма за умения), рамките на ЕС и инициативите на ЕС, като например специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър;
 • Цел: предложението е свързано с целта на действието, както и с общите и специфичните цели на действието (вж. раздел „Цели на действието“ по-горе);
 • Обхват: предложението е насочено към един от приоритетите на действието (вж. раздел „Създаване на проект“ по-горе). В зависимост от адресирания приоритет:
  • Обособена позиция 1: Цифрово образование (междусекторно) — Подкрепа за висококачественото и приобщаващо цифрово образование: доколко в предложението последователно се планират и интегрират дейности, научни изследвания и събития, които допринасят ясно за целите на обособената позиция, по-специално в рамките на специфичните цели на приоритетите, върху които се фокусира всяко предложение;
  • Приоритет 4 — Микроквалификации за пригодност за заетост: доколко с предложението се гарантира, че микроквалификациите ще използват или проучват адаптирането на съществуващите национални системи и инструменти и услуги на ЕС за: 1) умения и квалификации (национални квалификационни рамки, кредитни системи, „Европас“, включително европейските цифрови удостоверения за учене, инструменти за осигуряване на качеството и т.н.) и 2) пригодност за заетост (системи за обучение, индивидуални сметки за обучение, обществени служби по заетостта, ангажираност със социалните партньори, и т.н.);
  • Приоритет 5 — Привлекателност на ПОО: доколко с предложението се създават или укрепват мрежите и сдруженията на доставчиците на ПОО, за да се допринесе по новаторски и конкретни начини за повишаване на привлекателността и високите постижения в областта на ПОО и да се достигне до доставчиците на ПОО в държави, които имат ограничени договорености за представителство сред доставчиците на ПОО;
  • Приоритет 6 — Национални регистри на възможностите за обучение: доколко в предложението се предвижда сътрудничество и обмен относно това как да се създадат или подобрят ефективни регистри на възможностите за обучение с осигурено качество и съответстващи на пазара на труда, които могат да функционират като надежден източник на информация за справки за публичните или частните схеми, по които се предоставя финансова подкрепа за обучение, и доколко те отговарят на схемата за данни на европейския модел на обучение;
  • Приоритет 7 — Подкрепа за Пакта за умения: доколко в предложението се предвиждат действия, които ще засилят сътрудничеството между партньорите, което ще доведе до по-ясно определяне на необходимите умения и ефективно повишаване на квалификацията и преквалификация на работниците.
 • Иновации: в предложението се предвиждат най-съвременните методи и техники и води до новаторски резултати и решения, които могат да бъдат интегрирани в един или повече икономически или образователни сектори;
 • Последователност: целите са основани на надежден анализ на потребностите; те са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и към действието;
 • Европейска добавена стойност: в предложението се посочва ясно добавената стойност на системно равнище на ЕС, която ще бъде генерирана благодарение на неговия транснационален характер и потенциална прехвърляемост;
 • Обстановка след пандемията: доколко предложението включва мерки за насърчаване на нови политики и практики на системно равнище за посрещане на новите предизвикателства, породени от неотдавнашната пандемия.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимум 30 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, методологията, дейностите, продължителността и предложения бюджет. В предложението се представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности, посредством които ще бъдат удовлетворени установените нужди и ще бъдат реализирани предвидените резултати;
 • Структура: работната програма е ясна и пълна (обхваща подходящи етапи на проекта: подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка, разпространение и използване). Тя съдържа предварителен и последващ анализ (и двата в рамките на продължителността на проекта) на въведената иновация в образованието;
 • Методология: качеството и осъществимостта на предложената методология и нейната целесъобразност за постигане на очакваните резултати, като се използват инструментите на ЕС, когато това е от значение за проекта;
 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности;
 • Подобряване на качеството и ефективността: в предложението иновациите са изрично включени в дейности и резултати, които подобряват качеството, ефикасността и равнопоставеността на системите за образование и обучение;
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен;
 • Финансов контрол и контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството и обучение, партньорски оценки, съпоставителни дейности и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачественото и ефективно по отношение на разходите изпълнение на проекта. Предизвикателствата/рисковете пред проекта са ясно посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете. Процедурите за експертна оценка са планирани като неразделна част от проекта. Работната програма включва независима външна оценка на качеството в средата на проекта и няколко месеца преди края му, за да се даде възможност за евентуални корекции на проектите.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимум 20 точки)

 • Конфигурация: съставът на партньорството съответства на целите на действието и на проекта. То обединява подходящ състав от съответни организации с необходимите профили, умения, опит, експертен капацитет и подкрепа от ръководството, така че целият проект да бъде успешно реализиран. Предложението включва партньори, които осигуряват подходящо представителство на съответния сектор или на съответния междусекторен подход. Конфигурация в зависимост от конкретната обособена позиция/съответния приоритет:
  • Приоритет 4 — Микроквалификации за пригодност за заетост: доколко партньорството включва организации, които са активно ангажирани в политика или практика в областта на ученето през целия живот (включително всички нива и видове учене, образование и обучение) и на системите за заетост, включително активни политики за пазара на труда (т.е. услуги по заетостта, подкрепа за обучението и стимули за заетостта).
  • Приоритет 5 — Привлекателност на ПОО: доколко партньорството:
   • включва европейски, национални, регионални или браншови сдружения или мрежи от доставчици на ПОО;
   • включва публични органи с цел да се обезпечи въздействието на дейностите;
   • осигурява добро географско покритие, по-специално за държави, които имат ограничени договорености за представителство сред доставчиците на ПОО.
 • Ангажираност: приносът на партньорите е значителен, свързан с целите на проекта и се допълва взаимно. Разпределението на отговорностите и задачите е изрично определено, рационално и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации с оглед на техния експертен капацитет и възможности;
 • Задачи: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление и координация на транснационалните мрежи, както и лидерство в комплексна среда. Отделните задачи се разпределят въз основа на конкретното ноу-хау на всеки от партньорите;
 • Сътрудничество/екипен дух: предложен е действащ механизъм за осигуряване на ефективна координация, вземане на решения, комуникация и решаване на конфликти между участващите организации, участниците и всички други заинтересовани страни;
 • Географско измерение и участие на трети държави, които не са асоциирани към програмата (ако е приложимо): партньорството включва съответни партньори от различни географски области и този географски състав е мотивиран. Ако е приложимо, участието на организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, допринася съществена добавена стойност към постигането на целите на проекта, ориентиран към развитието в бъдещето.

Въздействие, разпространение и устойчивост - (максимум 20 точки)

 • Използване на резултатите: в предложението се показва как резултатите от проекта ще бъдат интегрирани на системно равнище в един или повече сектори. В него се съдържат методи за измерване на използването на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Разпространение: предложението съдържа ясен план за разпространение на резултатите и предвижда подходящи, определени количествени цели, дейности, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред подходящите заинтересовани страни, лицата, разработващи политики, и организациите — движещи сили на иновациите, през периода на изпълнение на проекта и след приключването му. В предложението са посочени и партньорите, които ще отговарят за изпълнението на дейностите за разпространение, както и опитът на тези партньори в изпълнението на такива дейности. При разпространението също така се вземат предвид националните и регионалните стратегии за интелигентна специализация с оглед на постигането на максимално въздействие на тези равнища;
 • Свободен достъп: като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения;
 • Въздействие: предложението излага потенциалното въздействие на проекта по отношение на:
  • Целевите групи и сектора/секторите;
  • Лицата, разработващи политики на системно равнище;
  • Освен лицата, разработващи политики, и органите, към които пряко е насочен проектът — на частните или публичните движещи сили на иновациите на местно, регионално, национално и/или европейско равнище. Предложението демонстрира, че има потенциал да бъде изпълнено от други основни заинтересовани страни в сектора или извън него.

В предложението са включени мерки, както и определени количествени цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно);

 • Устойчивост: в предложението се обяснява как проектът, ориентиран към развитието в бъдещето, ще бъде разгърнат и доразвит на различни равнища (местно, регионално, национално). Предложението включва изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване и тяхното внедряване в практиката. В основата на този план трябва да залегнат устойчивите партньорства между лицата, разработващи политики, доставчиците на образование и обучение и основните заинтересовани страни от промишлеността на съответното равнище. В плана следва да се съдържа информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и финансова устойчивост, включително потенциално определяне на ресурси (европейски, национални и частни), чрез които да се осигури дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати и ползи.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки (от общо 100 точки), като се вземат предвид необходимите минимални прагове за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 15 точки за категорията „релевантност на проекта“; 15 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“, 10 точки за категорията „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и 10 точки за категорията „въздействие“.

Паритетните предложения в рамките на един и същ приоритет ще бъдат приоритизирани в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „Релевантност“ и след това „Въздействие“.

Ако е възможно, комисията за оценка ще се стреми да осигури балансирано обхващане на приоритетите.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е както следва:

 • За обособена позиция 1 — Цифрово образование (междусекторно): 1 500 000 EUR
 • За обособена позиция 2 — Професионално образование и обучение (ПОО): 900 000 EUR
 • За обособена позиция 3 — Образование за възрастни (ОВ) 1,000,000 EUR

Максимален брой проекти, които ще бъдат финансирани, е:

За всички обособени позиции: няма определен максимален брой на проектите, освен бюджетните ограничения.

За обособена позиция 1: има индикативна цел от 3 проекта за всеки приоритет.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „анализ“, „обучение“, „организиране на събития“, „прилагане на модела“, „дългосрочен план за действие“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качеството“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Не се допуска финансова подкрепа за трети страни. Допускат се разходи за доброволци и МСП. Можете да намерите повече информация в раздел „Допустими преки разходи“ в част В от настоящото ръководство за програмата.

По обособена позиция 2, приоритет 5, предложението следва да включва разходи ориентировъчно за едно съвместно събитие годишно, позволяващо обмен на добри практики и сътрудничество с други проекти, избрани по приоритета (до двама души на кандидатура/съвместно събитие).

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).