Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2023г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Проекти, ориентирани към развитието в бъдещето

Цел на действието

След неотдавнашната пандемия необходимостта от иновации в нашите системи за образование и обучение, както и в областта на младежта, никога не е била толкова голяма. Иновациите в преподаването и ученето са от решаващо значение както на индивидуално, така и на институционално равнище. Тези новаторски подходи следва не само да осигурят на днешните и бъдещите работници подходящи умения за бързо променящите се пазари на труда, но и да ги подготвят с креативност и умения за справяне с нарастващата сложност на обществените предизвикателства, пред които всички ние сме изправени, като изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие, чистата енергия, общественото здраве, цифровизацията и автоматизацията, изкуствения интелект, роботиката и анализа на данни.

Това действие ще има за цел да се насърчават иновациите, креативността и участието, както и социалното предприемачество в различни области на образованието и обучението, в рамките на секторите или между отделните сектори и дисциплини.

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, са широкомащабни проекти, които имат за цел да се определят, разработват, тестват и оценяват иновативни подходи (в политиката) с потенциал за интегриране, като по този начин се подобряват системите за образование и обучение. С тях ще се подкрепят идеи, ориентирани към развитието в бъдещето, отговарящи на ключови европейски приоритети и с потенциал да бъдат интегрирани и да допринасят за подобряването на системите за образование, обучение и младежта, както и да пораждат съществено иновативно действие по отношение на методите и практиките за всички видове учене и на параметрите за активно участие за европейското социално сближаване.

Целта е да се подкрепят проекти за транснационално сътрудничество, които изпълняват съгласуван и изчерпателен набор от секторни или междусекторни дейности, които:

 • насърчават иновациите по отношение на обхвата, новаторските методи и практики и/или                осигуряват
 • трансфер на иновации (между държави, сектори на политиката или целеви групи), като по този начин на европейско равнище се гарантира устойчиво използване на иновативните резултати от проекти и/или прехвърляемост в различни контексти и аудитории.

Съставът на партньорствата следва да обхваща публични и частни организации, като събира изследователи, практикуващи специалисти и партньори с капацитет за достигане до лицата, разработващи политики.

Поради това проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, следва да се изпълняват от смесено партньорство от организации:

 • на основата на високи постижения и най-съвременни познания,
 • с капацитет за иновации,
 • в състояние да оказват системно въздействие чрез своите дейности и с потенциал да направляват политическата програма в областта на образованието и обучението.

Подкрепяните проекти ще имат за цел да постигнат системно въздействие на европейско равнище, като разполагат с капацитет за внедряване на иновативните си резултати в европейски мащаб и/или като могат да ги прехвърлят в различни тематични или географски контексти.

Обособена позиция 1: Междусекторни приоритети

Проектите по обособена позиция 1 могат да са насочени към различни образователни сектори или да свързват образователни сектори.

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 1, трябва да са насочени към един от следните два приоритета, описани подробно в раздел „Създаване на проект“:

 • Приоритет 1: Подкрепа за висококачественото и приобщаващо цифрово образование в съответствие с плана за действие в областта на цифровото образование
 • Приоритет 2:  Подкрепа за адаптирането на системите за образование и обучение към екологичния преход

Обособена позиция 2: Професионално образование и обучение (ПОО)

Проектите по обособена позиция 2 са насочени към сектора на ПОО.

С тези проекти се подкрепя изпълнението на принципите и целите на Плана за действие по европейския стълб на социалните права1 , наЕвропейската програма за умения2 , на Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост3  и на Декларацията от Оснабрюк относно професионалното образование и обучение4  като фактор за възстановяване и справедлив преход към цифрова и екологична икономика.

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 2, трябва да са насочени към един от следните три приоритета, описани подробно в раздел „Създаване на проект“:

 • Приоритет 3: Подкрепа за Пакта за умения;
 • Приоритет 4: Структури и механизми за Приложни изследвания в областта на ПОО;
 • Приоритет 5: Екологични умения в сектора на ПОО.

Обособена позиция 3: образование за възрастни (ОВ)

С тези проекти се подкрепя изпълнението на принципите и целите на Плана за действие по европейския стълб на социалните права5 , наЕвропейската програма за умения6  и на Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията7  нови възможности за възрастните.

Проектите по обособена позиция 3 са насочени към сектора на образованието за възрастни. Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 3, трябва да са насочени към приоритет 6, описан подробно в раздел „Създаване на проект“:

 • Приоритет 6: Пътища за повишаване на уменията: Нови възможности за възрастните

Цели на действието

Общите цели са следните:

 • Иновативни инициативи със силно въздействие върху реформите в областта на образованието и обучението в специфични стратегически области на политиката;
 • Принос за укрепването на капацитета на Европа за иновации чрез насърчаване на иновациите в образованието и обучението;
 • Създаване на системна промяна чрез насърчаване на иновациите както на практическо, така и на политическо равнище;
 • Подкрепа за идеи, ориентирани към развитието в бъдещето, насочени към ключови теми и приоритети на равнище ЕС, с видим потенциал за интегриране в един или повече сектори;
 • В качеството на напълно иновативни, новаторски образователни методи и практики и/или трансфер на иновации: осигуряване на устойчиво използване на иновативните резултати от проекти на равнището на ЕС и/или прехвърляемост в различни контексти и аудитории.

Специфичните цели включват:

 • Определяне, разработване, изпитване и оценяване на иновативни подходи, които имат потенциала да бъдат интегрирани с цел подобряване на системите за образование и обучение и увеличаване на ефективността на политиките и практиките в областта на образованието и обучението; 
 • Стартиране на пилотни действия за изпробването на решения за настоящи и бъдещи предизвикателства с цел да се даде начален тласък на устойчиво и системно въздействие;
 • Подкрепа за транснационалното сътрудничество и взаимното учене между основните заинтересовани страни по въпроси, ориентирани към развитието в бъдещето, и предоставяне на възможност за разработване на иновативни решения и насърчаване на прехвърлянето на тези решения в нови среди, включително изграждане на капацитет на съответните заинтересовани страни.

Дейностите по проекти, ориентирани към развитието в бъдещето, следва да допринасят за:

 • Подобряване на качеството, ефективността и равнопоставеността на системите за образование и обучение;
 • Подобряване на ефективността на политиките в областите на образованието и обучението;
 • Подкрепа за прилагането на рамките и правните инициативи на ЕС, както и на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър;
 • По-добро познаване и разбиране на целевата група/групи, ситуациите на учене и преподаване и ефективните методологии и инструменти, които могат да вдъхновяват и стимулират иновациите на системно равнище;
 • Разработване на знания в подкрепа на основано на факти определяне на политики;
 • Стимулиране на промяната в поведението на равнището на ЕС.

Основните дейности по тези приоритети могат да включват (неизчерпателно изброяване): 

 • Действия в областта на научните изследвания, картографиране, постигане на широкомащабни секторни или междусекторни резултати;
 • Дейности за изграждане на транснационален капацитет като обучение, анализ на контексти на политики, изследвания на политики, институционални корекции;
 • Пилотни дейности за изпитване на иновативни решения;
 • Широкомащабни транснационални събития или дейности за изграждане на мрежи, секторни или междусекторни;
 • Дейности за използване на резултатите с цел разпространение на резултатите в образователната общност или сектор;
 • Дейности на аналитични центрове, изследване и експериментиране с иновативни идеи.

В проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, трябва да се прилагат инструменти и средства на равнище ЕС, когато това е уместно.

Проектите следва да включват изготвянето на дългосрочен план за действие (след приключването на финансирания по програма „Еразъм+“ проект) за постепенното въвеждане и интегриране на разработените иновации за осъществяване на въздействие върху системите за образование и обучение в сътрудничество със съответните органи и институции. Те също така следва да осигуряват подходяща видимост и широко разпространение на работата, включително на политическо ниво в ЕС и в държавите.

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, могат също така да посочват как изпълнението на проекта може да бъде подпомогнато с друг вид финансиране от ЕС (напр. от европейските структурни фондове, европейския фонд за стратегически инвестиции, механизма за възстановяване и устойчивост, фонда за справедлив преход) и от национални или регионални източници (както и от частно финансиране). Те могат да вземат предвид националните и регионалните стратегии за интелигентна специализация и развитието на европейските промишлени екосистеми.

Критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за проекти, ориентирани към развитието в бъдещето

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, предложенията за проекти, ориентирани към развитието в бъдещето, трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всеки пълноправен партньор, законно установен в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

 • Следните организации могат да участват като пълноправен партньор, свързан субект или асоцииран партньор: Всички публични или частни организации, чиято дейност е свързана с областите на образованието и обучението, които са основни движещи сили на иновациите и са установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).

За обособена позиция 1 и обособена позиция 2: Такива организации може да са (неизчерпателно изброяване):

 • Организации за образование и обучение (например доставчици на образование и обучение като училища, институции за висше образование, доставчици на ПОО и на образование за възрастни, сдружения, НПО);
 • Публични или частни дружества, които предлагат обучение на своите служители или партньори по веригата на стойността/доставките.
 • Организации, които са движещи сили на иновациите и териториалното развитие (напр. лаборатории за екологични иновации, научноизследователски центрове, агенции за иновации, органи за регионално развитие, МСП, големи дружества);
 • Лица, разработващи политики, и публични органи на национално, регионално и местно равнище (напр. министерства на иновациите, образованието, труда, икономиката, публични и частни служби по заетостта, квалификационни органи и др.);
 • Организации, извършващи междусекторни дейности, и други участници на пазара на труда (напр. социални партньори, секторни организации, промишлени/търговски/занаятчийски камари и други посреднически органи, търговски организации, гражданско общество, организации, работещи в сферата на спорта и културата, сдружения на учители и обучители, сдружения на младежи и родители, участници на пазара на труда);
 • Публични или частни субекти, които отговарят за организирането и/или финансирането и/или предоставянето на образователни услуги за възрастни (напр. оценка на уменията, валидиране на компетентностите, образование и обучение, ориентиране и насочване) или имат определена степен на отговорност за тях (или влияние върху тях).
 • Национални, международни, регионални и секторни организации за конкурси за умения.

Институциите за висше образование, установени в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ).

Брой и профил на участващите организации

За всички обособени позиции:

 • Партньорството трябва да включва най-малко 3 пълноправни партньори от минимум 3 държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата (включително най-малко 2 държави — членки на ЕС).

За обособена позиция 2:

 • За поне три от участващите държави партньорствата трябва да включват както работодатели (или техни представители), така и организации за образование и обучение (или техни представители).

За обособена позиция 3:

 • За поне три от участващите държави партньорството трябва да включва като пълноправни или асоциирани партньори публични или частни субекти, които отговарят за организирането и/или финансирането и/или предоставянето на образователни услуги за възрастни (напр. оценка на уменията, валидиране на компетентностите, образование и обучение, ориентиране и насочване) или имат висока степен на отговорност за тях (или влияние върху тях).

Място на провеждане на дейностите

Дейностите трябва да се провеждат в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата.

Продължителност на проекта

За обособена позиция 1 — Междусекторни приоритети, продължителността на проекта е:

 • 24 до 48 месеца.

За обособена позиция 2 и обособена позиция 3 продължителността на проекта е:

 • 24 месеца.

Продължителността трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстването въз основа на целта на проекта, вида на планираните дейности във времето, бюджета и амбициите, заложени в проекта.

Начални дати на проектите

Проектите започват на 1 ноември 2022 г., на 1 декември 2022 г. или на 1 януари 2023 г.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Номер на поканата за обособена позиция 1: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1

Номер на поканата за обособена позиция 2: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2

Номер на поканата за обособена позиция 3: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 15 март до 17:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, следва винаги да имат предвид следните междусекторни политически контексти:

 1. План за действие на Европейския стълб на социалните права.
 2. Зеленият пакт на Европейската комисия8 , целите на ООН за устойчиво развитие9  и Парижката декларация относно изменението на климата10
 3. Европейската програма за умения11  — , по-специално действие 1: Пакт за умения, действие 6: Умения за подпомагане на двойния преход и действие 8: Житейски умения.
 4. Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост12
 5. Препоръка на Съвета относно повишаване на уменията: Нови възможности за възрастните13
 6. Цифровата трансформация в нашите системи за образование и обучение и в областта на младежта, както е посочено в плана за действие на Европейската комисия в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г.14

Обособена позиция 1: Междусекторни приоритети

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 1, трябва да са насочени към един от следните 2 приоритета:

Приоритет 1: Подкрепа за висококачественото и приобщаващо цифрово образование в съответствие с плана за действие в областта на цифровото образование

Понастоящем системите за образование и обучение са в процес на дълбока цифрова трансформация, която се дължи на постиженията в областта на свързаността; широкото използване на устройства и цифрови приложения; необходимостта от индивидуална гъвкавост, по-широката наличност и необходимост от висококачествено цифрово образователно съдържание и все по-нарастващото търсене на цифрови умения. Пандемията от COVID-19, която оказа силно въздействие върху образованието и обучението, ускори промяната и предостави множество нови възможности и перспективи за учене. С плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г. се определя политиката на ЕС за цифровата трансформация в образованието и обучението през следващия програмен период. Планът за действие в областта на цифровото образование има два стратегически приоритета:

 • Подкрепа за развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование (1)
 • Разглеждане на необходимостта от подобряване на цифровите компетентности за цифровата трансформация (2)

Необходимо е всички учещи да придобият цифрови компетентности (знания, умения и нагласи), за да живеят, работят, учат и преуспяват в свят, в който цифровите технологии все повече служат за връзка. Цифровите технологии, когато се използват умело и ефективно от преподавателите, могат напълно да подкрепят програмата за висококачествено и приобщаващо образование и обучение за всички учещи. Технологиите могат да бъдат мощно и завладяващо средство за съвместно и творческо обучение. Те могат да помогнат на учещите и преподавателите да получават достъп, да създават и да споделят цифрово съдържание. Ефективното планиране и развитие на цифровия капацитет е от изключително значение за системите за образование и обучение. Това налага разработване и непрекъснато преразглеждане и актуализиране на цифрови стратегии за преодоляване на технологичните пропуски в инфраструктурата, устройствата и развитие на съответните организационни способности в образованието, включително на капацитета за предоставяне на хибридни начини на учене и преподаване (дистанционно и на място). В този контекст е важно също така да повишим своето познание и разбиране на бързо развиващите се технологии, като например изкуствения интелект (ИИ) и неговото етично внедряване в образованието. Следва да се развие капацитет за осигуряване на достъпност до помощни технологии и достъпно цифрово съдържание и по-общо за преодоляване на неравния достъп, например по социално-икономически или селско-градски признак. Висококачественото цифрово образователно съдържание, удобните за използване инструменти, услугите с добавена стойност и сигурните платформи, които запазват неприкосновеността на личния живот и спазват етичните стандарти, са от съществено значение за висококачественото и приобщаващо цифрово образование.

В допълнение към двата стратегически приоритета, посочени по-горе, Планът за действие в областта на цифровото образование цели да подкрепи по-ефективното сътрудничество в областта на цифровото образование и обучение на равнището на ЕС чрез създаването на Европейски център за цифрово образование. Центърът ще насърчава междусекторното сътрудничество, ще определя и споделя добри практики и ще подпомага държавите членки и сектора на образованието и обучението с инструменти, рамки, насоки, технически експертен опит и изследвания в областта на цифровото образование. Центърът следва да свързва национални и регионални инициативи и участници в областта на цифровото образование и да подкрепя нови модели за обмен на цифрово образователно съдържание, като разглежда въпроси като общи стандарти, оперативна съвместимост, достъпност и осигуряване на качеството. Поради това центърът следва да бъде взет под внимание и в обхвата на областите, посочени по-долу.

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, ще бъдат насочени конкретно към най-малко една от следните три области по приоритет 1:

А) Основни фактори за успех за приобщаващо и висококачествено цифрово образование и обучение.

В рамките на проектите:

 • ще се определят и/или оценяват благоприятните фактори или пречките пред ефективните и добре работещи екосистеми за цифрово образование и обучение. Тези благоприятни фактори и пречки могат да бъдат разгледани на системно (национално/регионално/местно) или на организационно равнище;
 • ще се разглежда взаимодействието между тези фактори/пречки и ще се изготвят препоръки, които могат да бъдат разпространени и използвани на организационно и системно равнище;

Забележка:   Очаква се да бъдат проучени фактори като структурата и организацията на системите за образование и обучение, подходите към националните учебни програми, националната оценка на резултатите от образованието, стратегиите за обучение на учители/обучители, както и инфраструктурата и свързаността, но също така и възможността за други скрити фактори.

Б) Изкуствен интелект в образованието

В рамките на проектите:

 • ще се определят, разработват и изпробват случаи на употреба на изкуствен интелект в образованието и обучението, като ще се отчита въздействието им върху данните, неприкосновеността на личния живот, етиката и ценностите на ЕС;
 • ще се изготвят препоръки, инструментариуми и насоки за прилагане относно ролята и използването на изкуствения интелект в образованието и обучението, които могат да се разпространяват и използват на организационно и системно равнище.

В) Висококачествено цифрово образователно съдържание

В рамките на проектите:

 • ще се определят, разработват и изпробват случаи на пилотно използване за разработване и приемане на висококачествено цифрово образователно съдържание (като се отчита необходимостта от висококачествен педагогически дизайн, достъпност, признаване и многоезичие и се отразява необходимостта от оперативна съвместимост, сертифициране, проверка и прехвърляемост на цифровото образователно съдържание);
 • ще се изготвят препоръки, инструментариуми и насоки за прилагане относно разработването и приемането на висококачествено цифрово образователно съдържание, които могат да се разпространяват и използват на организационно и системно равнище.

Г) Приоритет 2: Подкрепа за адаптирането на системите за образование и обучение към екологичния преход

В Европейския зелен пакт се подчертава значението на мобилизирането на сектора на образованието и обучението в подкрепа на прехода към по-екологична и по-устойчива Европа. Необходимо е да се подкрепи колективното и индивидуалното ниво на действие чрез развиване на знания, умения и нагласи, свързани с устойчивостта, и да се даде възможност на учещите да станат двигатели на промяната. Системите и институциите за образование и обучение могат да бъдат катализатори за постигането на тази промяна.

Едно от шестте измерения на европейското пространство за образование15  и шестото водещо действие на европейската програма за умения16  са насочени конкретно към подпомагане на екологичния преход. Освен това коалицията за образование, посветено на климата, създадена от Европейската комисия на 10 декември 2020 г., има за цел да се мобилизира експертен опит, да се осигурят ресурси за работа в мрежа и да се подкрепят творчески подходи към действията за климата и устойчивостта, включващи учители, ученици и студенти. Целта на коалицията е да се свържат инициативите „от долу нагоре“ с действията на равнище ЕС и да се подкрепят ангажименти и конкретни действия за промяна на поведението по отношение на климата в целия ЕС.

Освен това до края на 2021 г. Комисията ще представи предложение за препоръка на Съвета относно образованието, посветено на екологичната устойчивост. Препоръката ще има за цел да подкрепи държавите членки да включат устойчивостта в системите за образование и обучение и да стимулира сътрудничеството и обмена на опит в областта на обучението за устойчивост на европейско равнище. Комисията също така разработва европейска рамка за компетентност, която да спомогне за развитието и оценката на знанията, уменията и нагласите относно устойчивото развитие.

Всички тези действия имат за цел да помогнат на хората да придобият знания, способности, ценности и нагласи, необходими за живот в устойчиви и ефективни по отношение на ресурсите икономика и общество.

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, ще бъдат насочени към най-малко една от следните три области по приоритет 2:

Д) Насърчаване на подходи, обхващащи цялата институция, по отношение на устойчивостта

Проектите ще бъдат съсредоточени върху:

 • разработване, прилагане и мониторинг на плановете за устойчивост, обхващащи цялата институция, включително чрез използване на инструменти за самооценка; 
 • подпомагане на ръководителите в областта на образованието (напр. чрез професионално развитие, схеми за наставничество, инициативи за работа в мрежа) да включат устойчивостта във всички аспекти на дейността на институциите;
 • подпомагане на участието на студентите и персонала в инициативи за устойчивост, например чрез застъпници/посланици на устойчивостта, развиване на връзки с групи от местната общност и други партньори извън образователната институция;
 • разработване, прилагане и мониторинг на подходи, свързани с устойчиви дейности на територията на училището/кампуса, например потребление на енергия и вода; мобилност и транспорт; екологизиране на средата и инфраструктурата за преподаване и учене.

Е) Развиване на уменията и компетентностите, свързани с устойчивостта, на учещите и преподавателите

Проектите ще бъдат съсредоточени върху:

 • разработване, прилагане и мониторинг на иновативни подходи към преподаването и обучението по въпросите на устойчивостта, които могат да включват ефективно използване на цифровите технологии за подпомагане на ученето в областта на устойчивостта;
 • повишаване на капацитета на преподавателите (учители, обучители и целия образователен персонал) за интегриране на устойчивостта чрез професионално развитие, включително подпомагане на преподавателите с иновативни практики на преподаване и обединяване на предмети от различни дисциплини;
 • свързване на различните образователни сектори в областта на изграждането на компетентности за устойчивост, включително формалното и неформалното образование; 
 • дейности за повишаване на осведомеността, включително дейности, насочени към борбата с дезинформацията (свързана например със „зелените заблуди“) и насърчаване на критичното мислене, например чрез практическо обучение в „пространства за създаване“ и/или подходи за обучение НТИИМ.

Ж) Предоставяне на възможност на гражданите да действат в областта на устойчивостта, околната среда и изменението на климата, включително в контекста на новата коалицията за образование, посветено на климата

Проектите ще бъдат съсредоточени върху:

 • разработване на конкретни и възпроизводими „планове за действие в областта на климата“ на местно равнище, с участието на учещи, учители, обучители, ръководители в областта на образованието, местни стопански субекти, музеи, органи за изкуство и наука и спортни центрове;
 • разработване на основано на проекти учене чрез преживяване, което училищата осъществяват съвместно с родители, местни стопански субекти и по-широката общност, напр.: насърчаване на здравословното хранене; популяризиране на училищата като екологични, устойчиви и интерактивни сгради в съответствие с приоритетите на новия европейски Баухаус; насърчаване на ползотворния обмен между екологичните училища като физически структури и всички останали елементи на учебната среда, като например иновативни педагогически методи, обучение, основано на проекти, и екипи от учители по различни предмети;
 • Подкрепа за иновативни партньорства между формалното образование (напр. училища, институции за висше образование и т.н.) и участници от сектора на неформалното образование (напр. НПО, екологични центрове, библиотеки, музеи и т.н.).

Заявленията могат да бъдат насочени към един или повече сектори на образованието — от образованието и грижите в ранна детска възраст до образованието за възрастни, както и към формалното, неформалното и информалното учене. Заявленията, които са насочени към повече от една област в рамките на един приоритет, няма да получат допълнителни точки при оценяването.

Обособена позиция 2: професионално образование и обучение (ПОО)

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 2, трябва да са насочени към един от следните 3 приоритета: 

Приоритет 3: подкрепа за пакта за умения

Пактът за умения е първото водещо действие на европейската програма за умения за 2020 г. Той е нов модел на ангажираност за справяне с предизвикателствата, свързани с уменията, и за постигане на резултати по пътя на възстановяването, промишлената стратегия на ЕС и екологичния и цифровия преход. Той мобилизира и стимулира всички заинтересовани страни да предприемат конкретни действия за повишаване на уменията и преквалификация на хората в трудоспособна възраст, по-специално чрез обединяване на усилията в широки партньорства. Пактът се основава твърдо на принципите на европейския стълб на социалните права и подкрепя целите на зеления пакт и цифровата трансформация, както е посочено в съобщението на Комисията „Силна социална Европа за справедливи промени“17 .

Наред с другото пактът има за цел да мобилизира и стимулира големите предприятия в сътрудничество с други заинтересовани страни да подкрепят (в контекста на повишаването на уменията и преквалификацията) микро-, малките и средните предприятия.

Целта на този приоритет е да се определят, тестват, разработят или оценят инструменти или структури, насочени към посредничество и изграждане на сътрудничество между големи предприятия и микро-, малки и средни предприятия (МСП) по веригата на стойността в една и съща промишлена екосистема18  с участието на други участници, имащи отношение към повишаването на уменията и преквалификацията. Целта на това сътрудничество трябва да бъде повишаването на уменията и преквалификацията на хората в трудоспособна възраст в определена верига на стойността или промишлена екосистема. Проектите биха могли да послужат и за полагане на основите за широкомащабни партньорства в областта на уменията в промишлените екосистеми.

Инструментите или структурите следва да имат потенциал да бъдат интегрирани и да допринасят за подобряване на системите за образование и обучение и други възможности за предвиждане, развитие и валидиране на умения. Проектът следва да включва съответните заинтересовани страни, като например доставчици на ПОО, институции за висше образование, публични и частни служби по заетостта, иновационни центрове, социални партньори, дружества и публични органи.

Инструментите или структурите за сътрудничество следва да подобряват качеството, ефективността и равнопоставеността на възможностите за повишаване на уменията и преквалификация на хората в трудоспособна възраст и да ги адаптират към променящите се задачи в микро-, малките или средните предприятия.

Инструментите или структурите могат да включват сътрудничество с публични органи (напр. регионални или национални), доставчици на ПОО, социални партньори и други заинтересовани страни, за да се подобри устойчивостта на решенията и да се включи въздействието върху системите за образование и обучение.

Приоритет 4: структури и механизми за приложни изследвания в областта на ПОО

Приложните изследвания обикновено се определят като 19  оригинални изследвания, предприети с цел придобиване на нови знания. Те са насочени предимно към конкретна, практическа цел или задача. Резултатите от приложните изследвания са насочени преди всичко към утвърждаване на възможно внедряване на продукти, операции, методи или системи. Приложните изследвания дават практическа форма на идеите. Те са много тясно свързани с понятието „експериментално развитие“, което се определя като систематична работа, основаваща се на знания, придобити от научни изследвания и практически опит, и създаваща допълнителни знания, които са насочени към създаването на нови продукти или процеси или към подобряване на съществуващи продукти или процеси.

Приложните изследвания са съсредоточени основно върху решаването на действителни проблеми в промишлеността. Отличителна характеристика на приложните изследвания в областта на ПОО е потенциалът на сектора да обедини научните изследвания и иновациите с двойната цел да се постигне разбиране на проблемите на промишлеността и да се осъществи промяна на работното място. Уменията, необходими за създаване и разпространение на знания, се припокриват. И двете изискват проучване, дискусионна практика, комуникация и сътрудничество.

Друга характеристика на приложните изследвания в областта на ПОО е тясната връзка между изследванията и усилията за подобряване на педагогиката в областта на ПОО. Тези усилия могат да доведат до иновативен начин на мислене, нови практики на преподаване и продукти за обучение и в крайна сметка до по-креативни възпитаници20

В Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО) за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост се призовава за създаване на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение, които да действат „...като катализатор за местните бизнес инвестиции, като подкрепят възстановяването, зеления и цифровия преход, европейските и регионалните стратегии за иновации и за интелигентна специализация и развитието на професионалното образование и обучение, включително на по-високи квалификационни нива (нива 5—8 от ЕКР) в съответствие с националния контекст, и да предоставят иновационни услуги, като например клъстери и бизнес инкубатори за стартиращи предприятия и технологични иновации за МСП, както и иновационни решения ...“;

Наред с основните си дейности центровете за високи постижения в областта на ПОО имат за цел:

 • Съвместна работа с местните МСП чрез иновационни центрове, центрове за разпространение на технологии, проекти за създаване на прототипи и приложни изследвания, с участието на учещите и персонала в системата на ПОО;
 • Принос към създаването и разпространението на нови знания в партньорство с други заинтересовани страни, например чрез отворени иновации, съвместна научноизследователска и развойна дейност (НИРД) с университети, дружества и други научноизследователски институти и др.

В Декларацията от Оснабрюк относно професионалното образование и обучение като фактор за възстановяване и справедлив преход към цифрова и зелена икономика21  се призовава за подкрепа на равнището на ЕС за „ развитие и укрепване на центровете за високи професионални постижения в областта на професионално образование и обучение като инкубатори за иновации и екосистеми от умения, включващи дейности по учене, обучение и изследвания...“.

В много държави приложните изследвания водят до стимулиране на иновациите в предприятията, по-специално в микро-, малките и средните предприятия (МСП), както и до непрекъснато подобряване и иновации в практиките на преподаване и обучение в областта на ПОО. Чрез активното си участие в приложни изследвания съвместно с местни предприятия доставчиците на ПОО стават съвместни създатели на местни иновационни екосистеми. Те постигат това, като допринасят за създаването на нови и усъвършенствани продукти, услуги и процеси, но също и чрез осигуряването на квалифицирани, иновативни и предприемчиви възпитаници в областта на ПОО.

В рамките на проектите:

 • ще бъдат определени, оценени, тествани и разработени структури и механизми за приложни изследвания в областта на ПОО, за да се разшири участието им в системите за НИРД и иновации;
 • ще се изгради капацитетът на системите за ПОО с прякото участие на учители и обучители, както и на учещи в системата на ПОО, за провеждане на приложни изследвания и управление на иновационни проекти съвместно с други организации, и по-специално с МСП;
 • Въз основа на натрупания опит и резултати в проекта ще бъде предложена референтна рамка (оперативна и финансова), насочена към интегриране на приложните изследвания и експерименталното развитие в предоставянето на ПОО, като се използват както частни, така и публични (национални и на ЕС) инструменти за финансиране.

Резултатите от тези проекти следва да имат потенциала да бъдат включени в основните дейности и да допринесат за модернизацията на системите за ПОО и за участието им в приложни изследвания и експериментални разработки, като същевременно предоставят на учещите възможности за обучение, основано на предизвикателства/проекти.

Приоритет 5: екологични умения в сектора на ПОО

Европейският зелен пакт представлява новата стратегия за растеж на ЕС, която има за цел да трансформира икономиката и обществото на Европа и да ги насочи по по-устойчив път. Както е посочено в действие 6 от европейската програма за умения, Комисията ще подкрепя придобиването на умения за екологичен преход.

Справедливият и успешен екологичен преход изисква инвестиции в уменията на хората, за да се увеличи броят на специалистите, които i) създават и усвояват екологични технологии, включително цифрови, ii) разработват екологични продукти, услуги и бизнес модели, iii) създават иновативни решения, основани на природата, и iv) помагат да се сведе до минимум отпечатъкът на дейностите върху околната среда. Той изисква също така преквалификация и повишаване на уменията на работната сила, което да съпътства преходите на пазара на труда и мобилността. Това е необходимо, тъй като създаването и загубата на работни места не винаги се случват в едни и същи сектори, а профилите на задачите и изискванията за умения ще се променят коренно в цялата икономика. Освен това Европа ще се превърне в неутрален по отношение на климата континент, в общество с ефективно използване на ресурсите и в кръгова икономика само с информирано население и работна сила, които разбират как да мислят и действат екологично.

Институциите за ПОО разполагат с възможности да осигурят уменията, необходими за успешен екологичен преход, както чрез първоначални, така и чрез продължаващи програми за ПОО. Препоръката на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост има също за цел да превърне ПОО в двигател на иновациите и растежа, като подготвя хората с умения за прехода към цифрови и екологични технологии, както и за професии, за които има голямо търсене. Това включва разширяване на предлаганото обучение, като се насърчава придобиването на предприемачески, цифрови и екологични умения.

В Декларацията от Оснабрюк относно професионалното образование и обучение като фактор за възстановяване и справедлив преход към цифрова и зелена икономика се призовава за:

 • Насърчаване на инициативи в подкрепа на сътрудничеството и обмена на знания между институциите и доставчиците на ПОО относно методите за учене, учебните програми, насоките, ученето в процеса на работа и осигуряването на качеството на предлаганото образование и обучение във връзка с екологични умения чрез използване на европейски програми като „Еразъм+“
 • Определяне на подходящи умения за пазара на труда, необходими за екологичния преход, които трябва да бъдат включени в учебните програми и предоставянето на ПОО, включително основни умения във всички сектори и професии и специфични за сектора умения в сътрудничество със социалните партньори

Проектите ще бъдат насочени и към двете области по Приоритет 5, които са следните:

A) Набор от основни екологични умения за пазара на труда

 • Разработване на набор от основни екологични умения за пазара на труда в различните икономически сектори, които да служат за насока на обучението с цел създаване на поколение от загрижени за климата, околната среда и здравето специалисти, както и на екологични икономически субекти.

B) Интегриране на този набор от умения в ПОО

 • Проектите ще спомогнат за интегрирането на този набор от основни екологични умения в учебните програми за ПОО.
 • Проектите също така ще спомогнат за интегрирането на този набор от умения в обучението на учители, обучители и друг персонал, провеждащ първоначално и продължаващо професионално развитие.

Обособена позиция 3: образование за възрастни (ОВ)

Предложенията, подадени в рамките на обособена позиция 3, трябва да са насочени към следния приоритет: 

Приоритет 6: Пътища за повишаване на уменията: Нови възможности за възрастните

Пътища за повишаване на уменията, както е определено в Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията: Нови възможности за възрастните22  — насочени към възрастните с ниски нива на умения, знания и компетенции, които в най-добрия случай имат завършен прогимназиален етап на основното образование. Те имат за цел да се предоставят на възрастните гъвкави възможности за подобряване на тяхната езикова и математическа грамотност и цифрови умения (включително умения за използване на цифрови технологии), както и за напредък към по-високи квалификационни нива, които имат отношение към пазара на труда и активното участие в обществото.

Пътищата за повишаване на уменията допринасят да се гарантира, че всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, както е определено в принцип 1 на Европейския стълб на социалните права.

Пътищата за повишаване на уменията включват три стъпки:

 1. оценка на уменията (т.е. определяне или скрининг на уменията);
 2. предоставяне на персонализирани, гъвкави и висококачествени предложения за учене; както и
 3. валидиране и признаване на придобитите умения.

Чрез предложените дейности проектите ще подкрепят изпълнението на Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията, на Плана за действие по европейския стълб на социалните права, както и на Европейската програма за умения (действие 8 „Житейски умения“).

В рамките на проектите:

 • ще се допринесе за увеличаване на предлагането на възможности за повишаване на уменията и тяхното използване от възрастните с ниска квалификация;
 • ще се допринесе за практическото и интегрирано изпълнение на етапите от пътищата за повишаване на уменията, подкрепено от мерки за популяризиране и ориентиране;
 • ще се допринесе за повишаване на съгласуваността между съществуващите мерки за възрастни с ниска квалификация;
 • ще се гарантира, че всички съответни участници са мобилизирани и ангажирани с изпълнението на препоръката относно пътищата за повишаване на уменията.

Следва да се осигури партньорски подход, който насърчава ефективната координация и дългосрочното сътрудничество между заинтересованите страни, участващи в планирането, изпълнението и мониторинга на пътищата за повишаване на уменията.

Проектите следва да включват план за внедряване на получените резултати в участващите държави, както и предложения за допълнително развитие на персонализирана подкрепа и обучение за тази специфична целева група.

Участниците в пътищата за повишаване на уменията могат да включват: национални, регионални или местни структури, участващи в планирането, организирането или насърчаването на образованието за възрастни, организации на работодателите, работодатели, синдикални организации, промишлени, търговски и занаятчийски камари, служби по заетостта, доставчици на образование и обучение, посреднически и секторни организации, организации на гражданското общество, местни и регионални икономически субекти, библиотеки и обществени служби.

Очаквано въздействие

Проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, имат за цел да предоставят новаторски решения, които могат да бъдат интегрирани на регионално, национално и европейско равнище и в идеалния случай, с потенциал да бъдат доразвити чрез финансиране от ЕС или чрез национална и регионална подкрепа.

Практиките „от долу нагоре“ следва да са правилно насочени към определените приоритети, формулирани с цел укрепване на капацитета на Европа за иновации, да оказват силно въздействие върху реформите в образованието и обучението и да поставят началото на системни промени.

Чрез широкото разпространение на резултатите от проектите на транснационално, национално и/или регионално равнище, като се вземат предвид също националните, европейските промишлени екосистеми, и регионалните стратегии за интелигентна специализация, се очаква проектите, ориентирани към развитието в бъдещето, да окажат обновяващо въздействие на системно равнище за подкрепа на системите за образование и обучение да посрещат по-успешно предизвикателствата на бързо променящия се свят.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта - (максимум 30 точки/праг от минимум 15 точки)

 • Връзка с политики и инициативи на ЕС: с предложението се създава и разработва проект, който подкрепя ориентирани към развитието в бъдещето идеи на равнището на ЕС, като се отчитат и насърчават съществуващите инструменти и инициативи на ЕС (ако е приложимо). В предложението също така се подкрепя прилагането на политиките на ЕС (напр. Европейската програма за умения), рамките на ЕС и инициативите на ЕС, като например специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър;
 • Цел: предложението е свързано с целта на действието, както и с общите и специфичните цели на действието (вж. раздел „Цели на действието“ по-горе);
 • Обхват: предложението е насочено към един от 6-те приоритета на действието (вж. раздел „Създаване на проект“ по-горе);
 • Иновации: в предложението се предвиждат най-съвременните методи и техники и води до новаторски резултати и решения, които могат да бъдат интегрирани в един или повече икономически или образователни сектори;
 • Последователност: целите са основани на надежден анализ на потребностите; те са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и към действието;
 • Европейска добавена стойност: в предложението се посочва ясно добавената стойност на системно равнище на ЕС, която ще бъде генерирана благодарение на неговия транснационален характер и потенциална прехвърляемост;
 • В зависимост от адресирания приоритет: 
  • Приоритет 1 — Цифрово образование и умения: доколко в предложението последователно се планират и интегрират дейности, научни изследвания и събития, които допринасят ясно за цифровата трансформация;
  • Приоритет 2 — Екологично образование и умения: доколко в предложението последователно се планират и интегрират дейности, научни изследвания и събития, които стимулират прехода към кръгова и по-екологична икономика, като по този начин допринасят за Зеления пакт на Комисията, Парижкото споразумение относно климата и целите за устойчиво развитие;
  • Приоритет 3 — Пакт за умения: доколко в предложението последователно се планират и интегрират дейности, научни изследвания, както и инструменти и структури , които укрепват развитието на умения във веригите за създаване на стойност в промишлена екосистема;
  • Приоритет 4 — Приложни изследвания в ПОО: доколко в предложението се развива съгласуван план за създаване на структури и механизми за приложни изследвания в областта на ПОО, които са предназначени да взаимодействат и да са от полза за процеса на преподаване и учене, като същевременно отговарят на нуждите на външните организации от иновации и развитие;
  • Приоритет 5 — Зелени умения в сектора на ПОО доколко в предложението се развива съдържателен набор от основни екологични умения и се представя как този набор от основни екологични умения да бъде интегриран в учебните програми за ПОО, както и за обучението на учители, обучители и друг персонал;
  • Приоритет 6 — Пътища за повишаване на уменията: доколко предложението допринася за практическото и интегрирано изпълнение на етапите от пътищата за повишаване на уменията, подкрепено от мерки за популяризиране и ориентиране.
 • Обстановка след пандемията: доколко предложението включва мерки за насърчаване на нови политики и практики на системно равнище за посрещане на новите предизвикателства, породени от неотдавнашната пандемия.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимум 30 точки/праг от минимум 15 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, методологията, дейностите, продължителността и предложения бюджет. В предложението се представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности, посредством които ще бъдат удовлетворени установените нужди и ще бъдат реализирани предвидените резултати;
 • Структура: работната програма е ясна и пълна (обхваща подходящи етапи на проекта:  подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка, разпространение и използване). Тя съдържа предварителен и последващ анализ (и двата в рамките на продължителността на проекта) на въведената иновация в образованието;
 • Методология: качеството и осъществимостта на предложената методология и нейната целесъобразност за постигане на очакваните резултати, като се използват инструментите на ЕС, когато това е от значение за проекта;
 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности;
 • Подобряване на качеството и ефективността: в предложението иновациите са изрично включени в дейности и резултати, които подобряват качеството, ефикасността и равнопоставеността на системите за образование и обучение;
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен;
 • Финансов контрол и контрол на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството и обучение, партньорски оценки, съпоставителни дейности и т.н.) и показателите за качество гарантират висококачественото и ефективно по отношение на разходите изпълнение на проекта. Предизвикателствата/рисковете пред проекта са ясно посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете. Процедурите за експертна оценка са планирани като неразделна част от проекта. Работната програма включва независима външна оценка на качеството в средата на проекта и няколко месеца преди края му, за да се даде възможност за евентуални корекции на проектите.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимум 20 точки/праг от минимум 10 точки)

 • Конфигурация: съставът на партньорството съответства на целите на действието и на проекта. То обединява подходящ състав от съответни организации с необходимите профили, умения, опит, експертен капацитет и подкрепа от ръководството, така че целият проект да бъде успешно реализиран. Предложението включва партньори, които осигуряват подходящо представителство на съответния сектор или на съответния междусекторен подход.  По-специално, в рамките на приоритет 4, доколко партньорството организира тандеми от доставчици на ПОО и представители на предприятия или сдружения във всяка участваща държава. По-специално, в рамките на приоритет 5, доколко партньорството организира тандеми от доставчици на ПОО и представители на пазара на труда във всяка участваща държава.
 • Ангажираност: приносът на партньорите е значителен, свързан с целите на проекта и се допълва взаимно. Разпределението на отговорностите и задачите е изрично определено, рационално и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации с оглед на техния експертен капацитет и възможности;
 • Задачи: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление и координация на транснационалните мрежи, както и лидерство в комплексна среда. Отделните задачи се разпределят въз основа на конкретното ноу-хау на всеки от партньорите;
 • Сътрудничество/екипен дух: предложен е действащ механизъм за осигуряване на ефективна координация, вземане на решения, комуникация и решаване на конфликти между участващите организации, участниците и всички други заинтересовани страни;
 • Географско измерение и участие на трети държави, които не са асоциирани към програмата: партньорството включва съответни партньори от различни географски области и този географски състав е мотивиран.  Ако е приложимо, участието на организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, допринася съществена добавена стойност към постигането на целите на проекта, ориентиран към развитието в бъдещето.

Въздействие, разпространение и устойчивост - (максимум 20 точки/ праг от минимум 10 точки)

 • Използване на резултатите: в предложението се показва как резултатите от проекта ще бъдат интегрирани на системно равнище в един или повече сектори. В него се съдържат методи за измерване на използването на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Разпространение: предложението съдържа ясен план за разпространение на резултатите и предвижда подходящи цели, дейности, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред подходящите заинтересовани страни, лицата, разработващи политики, и организациите — движещи сили на иновациите, през периода на изпълнение на проекта и след приключването му. В предложението са посочени и партньорите, които ще отговарят за изпълнението на дейностите за разпространение, както и опитът на тези партньори в изпълнението на такива дейности. При разпространението също така се вземат предвид националните и регионалните стратегии за интелигентна специализация с оглед на постигането на максимално въздействие на тези равнища; Свободен достъп: като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения;
 • Въздействие: предложението излага потенциалното въздействие на проекта по отношение на:
  • Целевите групи и сектора/секторите;
  • Лицата, разработващи политики на системно равнище;
  • Освен лицата, разработващи политики, и органите, към които пряко е насочен проектът — на частните или публичните движещи сили на иновациите на местно, регионално, национално и/или европейско равнище. Предложението демонстрира, че има потенциал да бъде изпълнено от други основни заинтересовани страни в сектора или извън него.

В предложението са включени мерки, цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно);

 • Устойчивост: в предложението се обяснява как проектът, ориентиран към развитието в бъдещето, ще бъде разгърнат и доразвит на различни равнища (местно, регионално, национално). Предложението включва изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване и тяхното внедряване в практиката. В основата на този план трябва да залегнат устойчивите партньорства между лицата, разработващи политики, доставчиците на образование и обучение и основните заинтересовани страни от промишлеността на съответното равнище. В плана следва да се съдържа информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и финансова устойчивост, включително потенциално определяне на ресурси (европейски, национални и частни), чрез които да се осигури дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати и ползи.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки (от общо 100 точки), като се вземат предвид необходимите минимални прагове за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства.

Паритетните предложения в рамките на един и същ приоритет ще бъдат приоритизирани в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „Релевантност“ и след това „Въздействие“.

Ако е възможно, комисията за оценка ще се стреми да осигури балансирано обхващане на приоритетите.

Срок и индикативен график за оценка и сключване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства

Етапи

Дата и час или индикативен период

Краен срок за подаване на заявления

15 март до 17:00 ч. (брюкселско време)  

Период на оценяване

април—юли 2022 г.

Информация за кандидатите

август 2022 г.

Подписване на споразумението за безвъзмездни средства

октомври—декември 2022 г.

Начална дата на действието 

1.11.2022 г., 1.12.2022 г. или 1.1.2023 г.

Какви са правилата за финансиране?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е както следва:

 • За обособена позиция 1 — Междусекторни приоритети: 800,000 EUR
 • За обособена позиция 2 — Професионално образование и обучение (ПОО): 700,000 EUR
 • За обособена позиция 3 — Образование за възрастни (ОВ) 1,000,000 EUR

Максимален брой проекти, които ще бъдат финансирани, е:

За обособени позиции 1 и 3: няма определен максимален брой, освен бюджетните ограничения

За обособена позиция 2: има индикативна цел от 7 проекта за всеки приоритет (съответно за приоритети 3, 4 и 5).

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „анализ“, „обучение“, „организиране на събития“, „прилагане на модела“, „дългосрочен план за действие“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качеството“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията ще бъдат оценявани в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).