Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Проекти за мобилност на младежки работници

В рамките на това действие1  организациите могат да получат подкрепа за осъществяването на проекти, включващи една или повече дейности за учене, насочени към професионалното развитие и изграждането на капацитет на младежките работници, и на тяхната организация.

Цели на Действието

Настоящото действие подкрепя професионалното развитие на младежките работници, и по този начин, развитието на качествена младежка работа на местно, регионално, национално, европейско и международно равнище чрез неформално и информално учене посредством дейности за мобилност. Действието допринася за постигането на целите на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., по-специално на Европейската програма за младежката работа2  с цел постигане на качество, иновации и признание на младежката работа.

По-конкретно проектите за мобилност на младежки работници, имат за цел:

 • Предоставяне на възможности за неформално и информално учене за образователно и професионално развитие на младежките работници, като допринася за висококачествена индивидуална практика и за развитието на организациите и системите за младежка работа;
 • Изграждане на общност от младежки работници, която може да подкрепя качеството на проектите и дейностите за младежи в програмите на ЕС и извън тях.
 • Развитие на местни практики на младежка работа и принос за изграждането на капацитет на участниците и на тяхната организация за качествена младежка работа посредством реално въздействие върху редовната работа с младежи на участващите младежки работници.

Контекст на политиката

Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. определя рамка за европейското сътрудничество в областта на младежта въз основа на съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта“. Стратегията насърчава участието на младежите в демократичния живот, подпомага социалното и гражданското участие и има за цел да гарантира, че всички младежи разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот. Стратегията на ЕС за младежта включва и процес на диалог по въпросите на младежта, като в този контекст през 2018 г. бяха разработени 11 европейски цели за младежта. Тези цели набелязват междусекторни области, които засягат живота на младежите, и посочват предизвикателствата. Стратегията на ЕС за младежта следва да допринася за осъществяването на тази визия на младежите. В рамките на основната област „Овластяване“ стратегията на ЕС за младежта подкрепя овластяването на младежта чрез качество, новаторство и признание на младежката работа.

https://europa.eu/youth/home_bg

Тематични стратегии в областта на младежта

Програмата „Еразъм+“ има за цел да се насърчава младежкото участие, да се повишава качеството на процесите на информално и неформално учене и да се развива качествена младежка работа. Допълнителна подкрепа в тези области се предоставя чрез специфични тематични стратегии като стратегията за младежко участие, Youthpass и Европейската стратегия за обучение  (ETS)3 .

Описание на дейностите

Дейности за професионално развитие (ДПР)

Дейностите за професионално развитие са дейности за транснационална или международна образователна мобилност, подпомагащи професионалното развитие на младежките работници. Те могат да бъдат под формата на:

 • Проучвателни посещения и различни видове задачи, като например обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги, обмен на младежки работници, и партньорско обучение, в организации за младежка работа и организации, чиято дейност е свързана с областта на младежта в чужбина.
 • Изграждане на мрежи и на общности сред младежките работници, които участват в действието и подкрепят неговите цели.
 • Курсове за обучение в подкрепа на развитието на компетентности (например въз основа на съответни налични модели на компетентност), за прилагане на качествени практики за младежка работа или за разглеждане и изпитване на иновативни методи (например свързани с цифрова и интелигентна младежка работа4 ).
 • Семинари и работни срещи, подпомагащи по-специално изграждането на знания и обмена на най-добри практики, свързани с целите, ценностите и приоритетите на стратегията на ЕС за младежта и на програмите на ЕС, допринасящи за нейното изпълнение.
 • Следните дейности не са допустими за финансиране в рамките на проекти за мобилност на специалисти, работещи с младежи: пътувания за академично обучение, дейности, предприети с цел финансова печалба, дейности с туристическа насоченост, фестивали, ваканционни пътувания, турнета, официални заседания.

Дейности за развиване на системи и за популяризиране

Проектите за мобилност на младежки работници, могат да включват допълващи дейности за развиване на системи и за популяризиране, насочени към засилване на въздействието на проекта за мобилност в областта на младежта. В това се включват всички дейности, които допринасят за Европейската програма за младежката работа5 за постигане на качество, иновации и признаване на младежката работа, както и за разпространяване на извлечените поуки и разработените инструменти в организациите, участващи в проектите, и извън тях. Тези допълващи дейности представляват възможност по-опитните и изобретателни бенефициери да изпитват иновативни методи и мерки в отговор на общи предизвикателства като на своеобразно „опитно поле за младежка работа“, възникнало от дейностите за професионално развитие, осъществявани в рамките на проектите и предизвикващи отзвук и извън тях.

Някои примери са създаването на инструменти и споделянето на практики, допринасящи за развитието и растежа на организациите и системите на младежки работници, дейностите за популяризиране и изграждане на общности и запознаването с иновативни методи, включително използването на цифрови технологии в младежката работа. Тези допълващи дейности надхвърлят последващите дейности за разпространение, които са част от обичайния жизнен цикъл на проекта, но в тях могат да се впишат по-целенасочените и стратегически дейности за разпространение.

Дейността за развитие на системи и за популяризиране може да се осъществява на транснационално, международно или национално равнище.

Подготвителни посещения

Целта на подготвителните посещения е да се осигури високо качество на дейностите чрез улесняване и подготовка на административните условия, изграждане на доверие и разбирателство и установяване на стабилно партньорство между участващите организации и лица. Подготвителните посещения се осъществяват в държавата на една от приемащите организации преди началото на дейността за професионално развитие.

Създаване на проект

Проектът, подкрепян от това действие, трябва да включва една или повече ДПР. Дейностите могат да бъдат комбинирани по гъвкав начин в зависимост от целите на проекта и нуждите на участващата организация или организации и участващите младежки работници.

Проектът се изпълнява от най-малко две организации. Всички участващи организации трябва да бъдат посочени на етапа на кандидатстването, тъй като стабилното партньорство е основно условие за висококачественото изпълнение на проектите. Участващите организации поемат ролите на „изпращащи“ участници и/или на „приемащи“, т.е. домакини на дейността. Една от организациите също така поема ролята на координатор и кандидатства за целия проект от името на партньорството.

Проектът се състои от четири етапа: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности.

 • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от обучението, форматите на дейности, разработване на работна програма, график на дейностите и т.н.);
 • Подготовка (практическа организация, подбор на участници, сключване на споразумения с партньори, езикова/междукултурна/образователна и свързана с определени задачи подготовка на участниците преди заминаването им и т.н.);
 • Изпълнение на дейностите;
 • Последващи дейности (оценка на дейностите, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците и разпространение и използване на резултатите от проекта).

Качественият проект за мобилност на младежки работници:

 • оказва реално въздействие върху редовната работа с младежи на участващите младежки работници, и върху тяхната организация;
 • разчита на активното участие на участващите организации и на младежките работници, които следва да играят активна роля във всички етапи на проекта, като по този начин обогатяват своя опит в областта на обучението и развитието;
 • се основава на ясно определени потребности от образование и професионално развитие6  на младежките работници, по-специално по отношение на качеството, иновациите и признаването, и е придружен от подходящи мерки за подбор, подготовка и последващи действия;
 • гарантира, че резултатите от неформалното и информалното учене на участниците са надлежно признати и че резултатите от проекта, включително всички методи, материали и инструменти, могат да бъдат прехвърляни и се използват в участващите организации, като допринасят за развитието на организациите за младежка работа, с по-нататъшно широко разпространение в областта на младежта;
 • насърчава участниците да разсъждават върху европейски теми и ценности и предоставя на младежките работници, инструменти и методи за насърчаване на зачитането и управлението на многообразието в ежедневната им работа;
 • подкрепя използването на иновативни практики и методи като включването на цифрови дейности за младежка работа, които да служат като инструменти за предотвратяване на всякакви форми на онлайн дезинформация и фалшиви новини.

Процес на обучение

В проекта за мобилност на младежки работници, трябва да се предвиди подкрепа за процеса на анализ, определянето и документирането на резултатите от обучението, по-специално чрез Youthpass, в подкрепа на признаването и въздействието на резултатите от проекта и произтичащите от него практики, методологии и материали за младежка работа в областта на младежта.

Защита и безопасност на участниците

По време на планирането и подготовката на проект следва да се обърне внимание на въпроса за защитата и безопасността на участниците и да се предвидят всички необходими мерки за предотвратяване/намаляване на рисковете.

Стандарти за качество на програмата „Еразъм+“ в областта на младежта

При изпълнението на всички проекти, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм+“ в областта на младежта за организиране на висококачествени дейности за образователна мобилност. Стандартите за качество на програмата „Еразъм+“ в областта на младежта обхващат както основните принципи на действието, така и конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участниците, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта можете да откриете на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_bg 

Хоризонтални измерения

При проектирането на проект за мобилност следва да бъдат интегрирани следните измерения, които са в сила за цялата програма „Еразъм+“:

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в процеса на вземане на решения. 

 • Проектите за мобилност на младежки работници, са особено подходящи за повишаване на осведомеността за многообразието на младежките работници, както и за подобряване на уменията и компетентностите, необходими за успешното включване на участници с по-малко възможности в практиката на младежката работа. Ангажирането на участващите младежки работници, във всички етапи на проекта подпомага внимателното насочване в хода на процеса на учене и развитие и позволява по-добро проследяване;
 • Присъствието на обучители и модератори в повечето от дейностите осигурява по-близък и адаптиран подход, съобразен с нуждите на участниците;
 • Целият проект следва да възприема съзнателен подход за приобщаване и многообразие. При планирането, подготовката, изпълнението и последващите действия тези аспекти следва да се вземат под внимание. Особено важен е начинът, по който чрез проекта се повишава способността на участващите организации да се справят с проблеми, свързани с приобщаването и многообразието, в своите редовни дейности.
 • Форматът е подходящ и за включване на участници с по-малко възможности. Гъвкавостта, която действието предлага по отношение на формата на дейностите (напр. продължителност, вид и т.н.), го прави адаптивен към нуждите на участниците.

Проектите за мобилност на младежки работници, също така са подходящи за работа по приобщаването и многообразието като предмет на проекта, например обмен на приобщаващи практики и методи. 

Устойчивост на околната среда

Чрез проекта следва да се насърчава екологично устойчиво и отговорно поведение на участниците, като се повишава осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Той следва да бъде проектиран и осъществяван с екологично съзнание, например чрез интегриране на устойчиви практики като избор на материали за многократна употреба или на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците и рециклиране, устойчиви транспортни средства.

Цифрова трансформация

Програмата „Еразъм+“ подкрепя всички участващи организации за включване на използването на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и подобряване на качеството на дейностите. Насърчава се въвеждането на цифрови и онлайн елементи, за да се намали прагът за участие на участници с по-малко възможности. Програмата може да промени нагласите и да допринесе за развитието на цифрови и смесени подходи в младежките дейности чрез проекти и дейности, които имат за цел да повишат цифровите умения, да насърчат цифровата грамотност и/или да развият разбиране за рисковете и възможностите на цифровите технологии.

В зависимост от замисъла и целите на дейностите, развиването на компетентности и осведоменост в областта на цифровите въпроси, както и използването на нови технологии, могат да бъдат включени в дейности за образователна мобилност.

Националните агенции предлагат набор от възможности за обучение на младежки работници и младежки лидери чрез своите дейности за обучение и сътрудничество, включително за подкрепа на цифровата трансформация в областта на младежта. Тези предложения се публикуват в Европейския календар за обучение https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ Вдъхновение може да се намери и сред инструментите на SALTO https://www.salto-youth.net/tools/

Участие

С програмата „Еразъм+“ се подкрепят всички участващи организации да подобрят качеството на своите проекти като интегрират измерение, свързано с участието, и предлагат на младежките работници подходящи възможности за активно ангажиране и участие в планирането и изпълнението на дейностите по проекта като път към откриване на ползите от активното гражданство и участието в демократичния живот. Уебсайтът participationpool.eu предлага достъп до ресурсите за подобряване на измерението, свързано с участието в подкрепяните проекти. Също така се насърчават връзките и участието в съществуващи национални, международни или (други видове) инициативи и платформи на ЕС, свързани с участието и гражданската ангажираност.

Критерии, които се използват за оценяване на стандартните проекти за мобилност на младежки работници

Критерии за допустимост

Общите критерии по-долу се прилагат за стандартните проекти за мобилност на младежки работници. За кандидати, притежаващи акредитация, моля, вижте съответния раздел от настоящото ръководство.

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяка допустима участваща организация, установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта7 .

Допустими участващи организации

Участваща организация може да бъде:

 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; европейска младежка НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; социално предприятие; организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;
 •  група младежи, чиято дейност е свързана с областта на младежката работа, но не непременно в контекста на младежка организация (т.е. неформална група младежи8

установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата, или в трета държава, която не е асоциирана към програмата, съседна на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).

Брой на участващите организации

Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави.

Една и съща организация (един OID) не може да участва в повече от 5 заявления за всеки краен срок по това действие нито като заявител, нито като партньор.

Продължителност на проекта

От 3 до 24 месеца.

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

20 февруари до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 юни и 31 декември същата година.

1 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 януари и 31 май следващата година.

Възможен допълнителен кръг:

Националните агенции може да решат да определят допълнителен кръг. Националните агенции ще информират кандидатите за определянето на допълнителния кръг чрез своя уебсайт.

Ако бъде организиран допълнителен кръг, кандидатите трябва да подадат своите заявления не по-късно от 7 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 август и 31 декември същата година.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Други критерии

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложена клетвена декларация от законния представител.

Всеки проект трябва да включва поне една дейност за професионално развитие.

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложен график за всяка от дейностите за професионално развитие, подготвителните посещения и дейностите за развиване на системи и за популяризиране, планирани в проекта.

Допълнителни критерии за допустимост за дейности за професионално развитие

Продължителност на дейностите

От 2 до 60 дни, без дните за пътуване.

Минималните 2 дни трябва да бъдат последователни.

Място (места) на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се реализират в държавата на една (или няколко, в случай на дейности, свързани с пътуване) от организациите, които участват в тази дейност. 

Брой на участващите организации

Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави.

Дейности в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата: всички участващи организации трябва да са от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата.

Дейности с трети държави, които не са асоциирани към програмата, съседни на ЕС: в изпълнението на дейността трябва да участват поне една организация от държава — членка на ЕС, или от трета държава, асоциирана към програмата, и една организация от трета държава, която не е асоциирана към програмата, съседна на ЕС (региони 1—4).

Допустими участници

Няма възрастови ограничения.

Участниците трябва да пребивават в държавата, където е установена изпращащата или приемащата организация.

Обучителите, придружаващите лица и модераторите не се считат за участници в дейността, но имат право на подкрепа в рамките на определени бюджетни категории.

Брой на участниците

Брой на участниците: До 50 участници във всяка дейност, планирана в рамките на проекта.

Обучителите, придружаващите лица и модераторите не се включват в броя на участниците.

Във всяка дейност трябва да са включени участници от държавата на приемащата организация.

Други критерии

Най-малко една от изпращащите или приемащите организации, участващи в дейността, трябва да е от държавата на националната агенция, в която е подадено заявлението.

Допълнителни критерии за допустимост за подготвителни посещения

Място (места) на изпълнение на дейността

Дейността трябва да се осъществи в държавата на една от приемащите организации. 

Допустими участници

Представители на участващите организации, обучители и модератори, които участват в основната дейност.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Подадените заявления ще бъдат оценени чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии и коефициенти. За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • най-малко 60 от общо 100 точки и
 • най-малко половината от максималния брой точки за всеки от трите критерия за отпускане на безвъзмездни средства.

Релевантност, обосновка и въздействие (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • профилът, опитът и дейностите на кандидата са свързани с областта на младежта;
 • проектът ще бъде насочен към един или няколко от приоритетите на диалога на ЕС по въпросите на младежта или целите на ЕС за младежта;
 • проектът е подходящ да допринесе за приобщаването и многообразието, за екологичните и цифровите измерения на програмата, както и за измерението, свързано с участието;
 • проектното предложение е свързано с целите на действието;
 • проектът е от значение за зачитането и насърчаването на общите ценности на ЕС, като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и за борбата с всякакъв вид дискриминация;
 • проектът и предложените дейности отговарят на нуждите от развитие на участващите младежки работници и организации за работа с младежи;
 • проектът има капацитет:
  • да укрепва или да трансформира практиката на участващите организации по отношение на качеството, иновациите и признаването на младежката работа, както и техния обхват, от местно към глобално равнище, когато е целесъобразно;
  • да гарантира висококачествени резултати от обучението за участващите младежки работници;
  • да включва активни участници в младежката работа в участващите организации, както и организации, които предприемат конкретни действия за младежка работа и редовно работят с младежи на местно равнище;
  • да оказва въздействие върху участващите младежки работници, и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • да оказва въздействие извън организациите и върху физическите лица, които не участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско или световно равнище;
 • (ако е приложимо) предложените дейности за развиване на системи и за популяризиране допринасят за развитието на средата за младежки работници;
 • проектът включва нови участници и организации с по-малко опит в действието.

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 40 точки)

Доколко:

 • предложението демонстрира съгласуваност между установените нужди, целите на проекта, профилите на участниците и предлаганите дейности;
 • предложението описва по ясен и убедителен начин всички етапи на проекта (подготовка, изпълнение и последващи действия), както и активното участие на участниците във всички етапи;
 • балансираното представителство на участниците от гледна точка на държави и пол се спазва;
 • мерките за подбор на младежки работници са целесъобразни и в съответствие с определението за младежки работници в правното основание;
 • дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за участници с различен произход и способности; 
 • дейностите включват устойчиви и екологосъобразни практики;
 • предложените методи за учене, включително цифрови инструменти или виртуални компоненти, са подходящи за дейностите;
 • мерките за подкрепа на процеса на анализ, определянето и документирането на резултатите от обучението на участниците и използването на инструменти за прозрачност и признаване, по-специално Youthpass, са подходящи;
 • (ако е приложимо) инструментите и практиките, предложени в рамките на „дейности за развиване на системи и за популяризиране“, са подходящи и могат да бъдат възпроизведени и да вдъхновят други организации.

Качество на управлението на проекта (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • качеството на практическата организация и условията за управление и предоставяне на подкрепа са задоволителни;
 • предвидените мерки за гарантиране на безопасността и защитата на участниците са адекватни и ефективни;
 • задачите и отговорностите за дейностите са ясно определени в съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“;
 • планът за сътрудничеството и комуникацията между участниците от групата(ите), участващите организации, както и с други заинтересовани страни, предоставя помощна рамка за управлението на проекта; 
 • кандидатът е предложил подходящ начин за оценка на различните етапи и резултати от проекта по отношение на неговите цели;
 • кандидатът е предложил подходящ начин за разпространение на резултатите от проекта в рамките на участващите организации и извън тях;
 • проектът съдържа мерки, насочени към постигане на устойчивост на неговите резултати след жизнения цикъл на проекта.

Правила за финансиране

Бюджетна категория - Организационна подкрепа           

Допустими разходи и приложими правила 

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане:  Придружаващите лица, обучителите и модераторите нямат право на организационна подкрепа.

Сума

125 EUR на участник в дейност за професионално развитие.

Бюджетна категория - пътни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Принос към пътните разходи на участниците, включително на обучителите, придружаващите лица и модераторите, от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Общото правило е, че на разстояние под 500 km участникът ще пътува с транспортни средства с ниски емисии.   

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността9  с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния10 .

За дейности, свързани с пътуване, кандидатът следва да сумира разстоянията между отделните места на провеждане и да избере категорията разстояния, съответстваща на общата сума11 .

Сума

Разстояние на пътуване Екологично пътуване Неекологично пътуване
10—99 km: 56 EUR 28 EUR
100—499 км: 285 EUR 211 EUR
500—1999 км: 417 EUR 309 EUR
2000—2999 km: 535 EUR 395 EUR
3000—3999 km: 785 EUR 580 EUR
4000—7999 km: 1188 EUR 1188 EUR
8000 km или повече: 1735 EUR 1735 EUR

Бюджетна категория - индивидуална подкрепа

Допустими разходи и приложими правила

Дневни разходи

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане:  въз основа на продължителността на престоя на участник, придружаващите лица, обучителите и модераторите (ако е необходимо), като се включват и един ден за пътуване преди дейността и един — след нея, както и до четири допълнителни дни за участниците, за обучителите, модераторите и придружаващите лица, които получават безвъзмездни средства за екологично пътуване.

Сума

Таблица A2.2 на участник на ден.  Тази таблица се прилага и за обучители, модератори и придружаващи лица.

 Максимум 1100 EUR на участник, обучители, модератори и придружаващи лица.

Бюджетна категория - Подкрепа за приобщаване

Допустими разходи и приложими правила

Подкрепа за приобщаване за организации: Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност, включваща участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности, с изключение на придружаващите лица, обучителите и модераторите. 

Сума

125 EUR на участник

Подкрепа за приобщаване за участници: Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица, обучителите и модераторите (включително обосновани пътни и дневни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Сума

100 % от допустимите разходи

Бюджетна категория - Подкрепа за подготвително посещение

Допустими разходи и приложими правила

Разходи свързани с осъществяването на подготвително посещение, включително пътни и дневни разходи.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: с изключение на участници от приемащата организация. На дейност се финансират  максимум 2 участници от участваща организация. Освен това на подготвително посещение се финансира един модератор. Условно: необходимостта от подготвително посещение, целите и участниците трябва да бъдат обосновани от кандидата и одобрени от националната агенция. Това условие не се прилага за проекти, финансирани по системата за акредитация.    

Сума

680 EUR на участник на подготвително посещение.

Бюджетна категория - Дейности за развиване на системи и за популяризиране

Допустими разходи и приложими правила

Разходи, свързани с изпълнението на допълващите дейности.

Непреки разходи: Фиксирана ставка в размер до 7 % от допустимите преки разходи за допълващите дейности е допустима за отчитане като непряк разход, представляващ общи административни разноски на бенефициера, които могат да се разглеждат като разходи, свързани с осъществяването на допълващите дейности (например електроенергия или интернет достъп, разходи за помещения, разходи за постоянния персонал и пр.).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: необходимостта и целите трябва да бъдат обосновани от кандидата и одобрени от националната агенция. За тези дейности могат да бъдат разпределени максимум 10 % от общия размер на разходите по проекта.  

Сума

Максимален размер до 80 % от допустимите разходи.

Бюджетна категория - Извънредни разходи

Допустими разходи и приложими правила

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения.

Високи пътни разходи на участниците, придружаващите лица, обучителите и модераторите, които не могат да бъдат подкрепени по стандартната категория „Пътни разходи“ поради географска отдалеченост или други пречки (т.е. когато използването на по-чисти транспортни средства с по-ниски въглеродни емисии води до високи пътни разходи).  Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват подкрепата за пътуване въз основа на единичните разходи.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция. Разходи за скъпо пътуване се прилагат в случаите, когато подкрепата за пътуване, основана на единичните разходи, не покрива 70 % от пътните разходи на участниците.  Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват безвъзмездните средства за неекологично пътуване.        

Сума

Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

Таблица A2.2 Индивидуална подкрепа за дейности за професионално развитие

  Индивидуална подкрепа (евро на ден)
Австрия 84
Белгия 88
България 60
Хърватия 75
Кипър 81
Чехия 65
Дания 95
Естония 76
Финландия 93
Франция 85
Германия 77
Гърция 80
Унгария 77
Исландия 99
Ирландия 91
Италия 85
Латвия 66
Лихтенщайн 84
Литва 65
Люксембург 84
Малта 77
Нидерландия 92
Северна Македония 57
Норвегия 94
Полша 68
Португалия 78
Румъния 64
Сърбия 59
Словакия 67
Словения 78
Испания 81
Швеция 87
Турция 68
Съседни трети държави, които не са асоциирани към програмата 62
 • 1 Основната част от бюджета по това действие се отпуска за подпомагане на транснационални дейности, включващи организации и участници от държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата. Същевременно до 25 % от наличния бюджет може да се използва за финансиране на дейности за международна мобилност, включващи организации и участници от трети държави, които не са асоциирани към програмата, съседни на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство). ↩ back
 • 2

  Резолюция на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно рамката за създаване на Европейска програма за младежката работа

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.BUL. Допълнителна информация относно изпълнението на Стратегията на ЕС за младежта е достъпна на адрес www.bonn-process.net. ↩ back

 • 3 Стратегиите могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.salto-youth.net/ ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01) ↩ back
 • 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.BUL и www.bonn-process.net ↩ back
 • 6 Вж. „Модел на компетентности от Европейската стратегия за обучение на младежките работници, за работа в международни условия“, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/ ↩ back
 • 7 Участващите организации ще трябва да подпишат формуляр за присъединяване на кандидатстващата организация. Формулярите за присъединяване следва да бъдат предоставени на етапа на кандидатстването и най-късно към момента на подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. За повече информация, моля, направете справка в част В от настоящото ръководство. ↩ back
 • 8 Група от най-малко четирима младежи на възраст между 13 и 30 години. Един от членовете на групата, който има навършени 18 години, поема ролята на представител на останалите и носи отговорност от името на групата. Моля, проверете в речника определението за неформална група. ↩ back
 • 9 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км). ↩ back
 • 10 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg ↩ back
 • 11 Например, ако участник от Мадрид (Испания) участва в дейност, свързана с пътуване и осъществявана първо в Рим (Италия), а след това в Любляна (Словения), кандидатът първо ще изчисли разстоянието между Мадрид и Рим (1365,28 км), след това между Рим и Любляна (489,75 км), и ще събере двете разстояния (1855,03 км); б) ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км); и в) ще изчисли безвъзмездните средства от ЕС, които ще представляват принос към пътните разходи на участника от Мадрид до Любляна (през Рим) и обратно (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth