Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Кой може да участва в програма „Еразъм+“?

Физическите лица съставляват основната целева група на програмата. Участието на тези лица в програмата обаче се осъществява предимно с посредничеството на организации, институции, органи или групи, които организират такива дейности. Условията за достъп до програмата следователно са свързани със следните две групи действащи лица: „участници“ (физически лица, участващи в програмата) и „участващи организации“ (включително неформални групи и самостоятелно заети лица1 ). Условията за участие, приложими както за участниците, така и за участващите организации, зависят от държавата, в която те са установени. 

Участници в проектни дейности по програмата „Еразъм+“:

Общото правило е, че участниците в проекти по програмата „Еразъм+“ трябва да са установени в държави по програмата. Някои действия, по-специално в областите на висшето образование, професионалното образование и обучение и младежта, са отворени и за участници от държави партньори.

Специфичните условия за участие в проекти по програмата „Еразъм+“ зависят от конкретното действие.

В общ план основните целеви групи са следните:

  • за проекти, свързани с областта на висшето образование, основните целеви групи са: студенти, следващи висше образование (кратък цикъл, първи, втори и трети цикъл), университетски преподаватели и професори, членове на персонала на висши училища, обучители и специалисти в предприятия;
  • за проекти, свързани с областта на професионалното образование и обучение, основните целеви групи са: чиракуващи и учещи в структури за професионално образование и обучение, специалисти и обучители в областта на професионалното образование и обучение, членове на персонала на организации за първоначално професионално образование и обучение, обучители и специалисти в предприятия;
  • за проекти, свързани с областта на училищното образование, основните целеви групи са: директори на училища, учители и училищен персонал, ученици в предучилищно, начално и средно образование;
  • за проекти, свързани с областта на ученето за възрастни, основните целеви групи са: членове на организации за непрофесионално учене за възрастни, обучители, персонал и учещи в областта на непрофесионалното учене за възрастни;
  • за проекти, свързани с областта на младежта, основните целеви групи са: младежи на възраст от 13 до 30 години2 , специалисти, работещи с младежи, персонал и членове на организации, чиято дейност е свързана с областта на младежта;
  • за проекти, свързани с областта на спорта, основните целеви групи са: професионалисти и доброволци в областта на спорта, спортисти и треньори. 

По-подробна информация относно условията за участие във всяко действие можете да намерите в част Б от настоящото ръководство.

Допустими участващи организации

Проектите по програмата „Еразъм+“ се предлагат и управляват от участващи организации. Когато даден проект бъде одобрен за финансиране, кандидатстващата организация става бенефициер на безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“. Бенефициерите сключват споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или биват уведомени за решението за отпускане на безвъзмездни средства, което им дава право да получат финансова подкрепа за реализирането на техния проект (споразумения за отпускане на безвъзмездни средства не се сключват с индивидуални участници). 

Общото правило е, че организациите, участващи в проекти по програмата „Еразъм+“, трябва да са установени в държави по програмата. Някои действия са отворени и за участващи организации от държави партньори, по-специално в областите на висшето образование, професионалното образование и обучение и младежта . 

Специфичните условия за участие в проекти по програмата „Еразъм+“ зависят от конкретното действие, подпомогнато от програмата. Като общо правило програмата е отворена за участие за всички организации, чиято дейност е свързана с областите на образованието, обучението, младежта и спорта. Редица действия са отворени за участие и за други организации, развиващи дейност на пазара на труда. 

Повече информация можете да намерите в част Б от настоящото ръководство.  

 

  • 1 Физическите лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства до националните агенции за „Еразъм+“ или до Изпълнителната агенция EACEA (с изключение на самостоятелно заетите лица (т.е. еднолични търговци, когато дружеството няма юридическа правосубектност, различна от тази на физическото лице). Субекти, които нямат юридическа правосубектност съгласно своето национално право, могат да участват по изключение, при условие че представителите им имат право да поемат правни задължения от тяхно име и предоставят гаранция за защита на финансовите интереси на ЕС, равностойна на тази, предоставяна от юридическите лица.). Органите на ЕС (с изключение на Съвместния изследователски център на Европейската комисия) не могат да са членове на консорциум.
  • 2 За отделните видове дейности се прилагат различни възрастови ограничения. Повече информация можете да намерите в част Б от настоящото ръководство. Обърнете внимание и на следното:  долни възрастови граници: участниците трябва да са навършили минималната възраст към началната дата на дейността.; горни възрастови граници: участниците трябва да не са по-възрастни от посочената максимална възраст към началната дата на дейността.