Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Кой може да участва в Програмата „Еразъм+“?

Физическите лица съставляват основната целева група на програмата. Участието на тези лица в програмата се осъществява предимно с посредничеството на организации, институции, органи или групи, които организират дейности, подкрепяни от програмата „Еразъм+“. Условията за достъп до програмата следователно са свързани със следните две групи действащи лица: „участници“ (физически лица, участващи в проектни дейности по програмата „Еразъм+", които може да получат част от безвъзмездните средства от ЕС за покриване на разходите за тяхното участие) и „участващи организации“1 .(включително неформални групи младежи, вземащи участие в проект по програмата „Еразъм+“ като кандидати или партньори, както и самостоятелно заети лица). Условията за участие, приложими както за участниците, така и за участващите организации, зависят от държавата, в която те са установени.

Участници в проектни дейности по Програмата „Еразъм+“

Общото правило е, че участниците в проекти по програмата „Еразъм+“ трябва да са установени в държави — членки на ЕС или в трети държави, асоциирани към програмата. Някои действия, по-специално в областите на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта, са отворени и за участници от трети държави, които не са асоциирани към програмата.

Специфичните условия за участие в проекти по програмата „Еразъм+“ зависят от конкретното действие.

В общ план основните целеви групи са следните:

 • за проекти, свързани с областта на висшето образование, основните целеви групи са: студенти, следващи висше образование (кратък цикъл, първи, втори и трети цикъл), университетски преподаватели и професори, членове на персонала на институции за висше образование, обучители и специалисти в предприятия;
 • за проекти, свързани с областта на професионалното образование и обучение, основните целеви групи са: чиракуващи и учещи в структури за професионално образование и обучение, специалисти и обучители в областта на професионалното образование и обучение, членове на персонала на организации за първоначално професионално образование и обучение, обучители и специалисти в предприятия;
 • за проекти, свързани с областта на училищното образование, основните целеви групи са: директори на училища, учители и училищен персонал, ученици в предучилищно, начално и средно образование;
 • за проекти, свързани с областта на образованието за възрастни, основните целеви групи са: членове на организации за непрофесионално образование за възрастни, обучители, персонал и учещи в областта на непрофесионалното образование за възрастни;
 • за проекти, свързани с областта на младежта, основните целеви групи са: младежи на възраст от  13 до 30 години2 , младежки работници, персонал и членове на организации, чиято дейност е свързана с областта на младежта;
 • за проекти, свързани с областта на спорта, основните целеви групи са: професионалисти и доброволци в областта на спорта, спортисти и треньори.

По-подробна информация относно условията за участие във всяко действие можете да намерите в част Б от настоящото ръководство.

Участващи организации

Проектите по програмата „Еразъм+“ се предлагат и изпълняват от участващи организации. Когато даден проект бъде одобрен за финансиране, кандидатстващата организация става бенефициер на безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“. Бенефициерите сключват споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, което им дава право да получат финансова подкрепа за изпълнението на техния проект.

Общото правило е, че организациите, участващи в проекти по програмата „Еразъм+“, трябва да са установени в държави — членки на ЕС, или в трети държави, асоциирани към програмата. Някои действия са отворени и за участващи организации от трети държави, които не са асоциирани към програмата, по-специално в областите на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.

Специфичните условия за участие в проекти по програмата „Еразъм+“ зависят от конкретното действие, подпомогнато от програмата. Като общо правило програмата е отворена за участие за всички организации, чиято дейност е свързана с областите на образованието, обучението, младежта и спорта. Редица действия са отворени за участие и за други организации, развиващи дейност на пазара на труда.

Повече информация можете да намерите в част Б от настоящото ръководство.

 • 1

  Физическите лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства до националните агенции за „Еразъм+“ или до Изпълнителната агенция EACEA, с изключение на самостоятелно заетите лица (т.е. еднолични търговци, при които дружеството няма юридическа правосубектност, различна от тази на физическото лице).

  Субекти, които нямат юридическа правосубектност съгласно своето национално право, могат да участват по изключение, при условие че представителите им имат право да поемат правни задължения от тяхно име и предоставят гаранция за защита на финансовите интереси на ЕС, равностойна на тази, предоставяна от юридическите лица.

  Органите на ЕС (с изключение на Съвместния изследователски център на Европейската комисия) не могат да са членове на консорциум.

  ↩ back

 • 2 За отделните видове дейности се прилагат различни възрастови ограничения. Повече информация можете да намерите в част Б от настоящото ръководство. Обърнете внимание и на следното: 
 • долни възрастови граници: участниците трябва да са навършили минималната възраст към началната дата на дейността.
 • горни възрастови граници: участниците трябва да не са по-възрастни от посочената максимална възраст към началната дата на дейността. ↩ back