Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Съществени характеристики на Програма „Еразъм+“

Посочените по-долу характеристики на програмата „Еразъм+“ заслужават специално внимание:

Зачитане на ценностите на ЕС

Изпълнението на програмата „Еразъм+“, а следователно и бенефициерите на програмата и дейностите, изпълнявани в рамките на програмата, трябва да съблюдават ценностите на ЕС за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства, в пълно съответствие с ценностите и правата, залегнали в Договорите на ЕС и в Хартата на основните права на ЕС.

Съобразно със споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, при неспазване на тези разпоредби споразумението за безвъзмездни средства за бенефициера може да бъде прекратено, или размерът на отпуснатите средства да бъде намален.

Защита, здраве и безопасност на участниците

Защитата, здравето и безопасността на участниците в проекти по програмата „Еразъм+“ са важни принципи на програмата. Всички участници следва да имат възможност да се възползват пълноценно от възможностите за личностно и професионално развитие и учене, предлагани чрез „Еразъм+“. Това следва да се осигурява в безопасна среда при зачитане и защита на правата, физическата и емоционална неприкосновеност, психичното здраве и благополучието на всички хора.

Всички организации, които участват в програмата, трябва да прилагат ефективни процедури и механизми за повишаване и гарантиране на безопасността, защитата и недискриминацията на участниците в изпълняваните от тях дейности. Когато е необходимо, в дейностите за мобилност непълнолетните участници (ученици, учещи в ПОО, младежи) следва да се придружават от възрастни. Придружителите възрастни лица следва да осигурят достатъчно качество на учебния компонент на мобилността, както и защитата и безопасността на непълнолетните участници.

Освен това всички ученици, студенти, стажанти, чиракуващи, възрастни учещи, младежи и персонал, които участват в дейности за мобилност по всички ключови действия на програмата „Еразъм+“, трябва да бъдат застраховани срещу рисковете, свързани с участието им в тези дейности. Програмата дава свобода на организаторите на проектите да избират най-подходящия вид застраховка с оглед на вида на провеждания проект и предлаганите на национално равнище застрахователни услуги. Освен това не е необходимо да се сключват специални застраховки във връзка с изпълняваните проекти, когато участниците вече имат застрахователно покритие по договори, сключени от организаторите на проекта.

Във всички случаи следните области трябва да бъдат обхванати от застрахователно покритие:

 • Когато е уместно, застраховки за пътуване (включително повреждане или загуба на багаж);
 • Гражданска отговорност (включително, когато е уместно, професионална отговорност или застраховка за отговорност за вреди);
 • Злополука и тежко заболяване (включително постоянна или временна нетрудоспособност);
 • Смърт (включително репатриране в случай на смърт при проекти, изпълнявани в чужбина).

Ако е приложимо, настоятелно се препоръчва участниците в транснационални дейности да имат издадена европейска здравноосигурителна карта. Това е безплатна карта, която в случай на нужда дава достъп до държавно медицинско обслужване при временен престой в някоя от 27-те държави от ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия при същите условия и на същите цени (безплатно в някои държави), приложими към хората, осигуряващи се в съответната държава. Повече информация за картата и за това как да бъде получена може да се намери на адрес: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=bg.

Накрая, ако в проектите участват младежи на възраст до 18 години, участващите организации трябва да получат предварително разрешение за участието им от техните родители или от лицата, които ги представляват.

Многоезичие

Многоезичието е една от основите на европейския проект и е ярък символ на стремежа на ЕС към единство в многообразието. Владеенето на чужди езици заема важно място сред уменията, които са необходими на хората, за да се подготвят по-добре за пазара на труда и да се възползват най-пълноценно от съществуващите възможности. ЕС си е поставил за цел всеки гражданин да има възможност да изучава поне два чужди езика от ранна възраст.

Насърчаването на изучаването на езици и езиковото многообразие е една от специфичните цели на програмата. Липсата на езикови компетентности е една от основните пречки за участие в европейските програми в областта на образованието, обучението и младежта. Предвидените възможности за предоставяне на езикова подкрепа имат за цел повишаване на ефективността и ефикасността на дейностите за мобилност, както и на ефективността на ученето, с което ще допринесат за постигането на специфичната цел на програмата.

Програмата ще предлага подкрепа за изучаване на езици на участниците, които осъществяват дейност за мобилност. Тази подкрепа ще се предоставя основно чрез платформата за онлайн езикова подкрепа (ОЕП) по програмата „Еразъм+“, при необходимост адаптирана към отделните сектори, тъй като електронното обучение има определени предимства по отношение на изучаването на езици, свързани с достъпа и гъвкавостта. Онлайн езиковата подкрепа (ОЕП) по програмата „Еразъм+“ ще позволява на участниците да оценяват, практикуват и подобряват своите езикови познания. В допълнение към ОЕП могат да се предлагат и други форми на езикова подкрепа в помощ на нуждите на определени целеви групи от изучаване на езици, като например използване на жестомимичен език или на брайлово писмо, които могат да бъдат финансирани чрез специалната категория за подкрепа на финансовото приобщаване.

Преподаването и изучаването на езици ще се насърчават и в рамките на проектите за сътрудничество. Иновациите и добрите практики, предназначени да стимулират усъвършенстването на езиковите умения, могат да включват например методи на преподаване и оценяване, разработване на педагогически материали, научни изследвания, изучаване на езици с помощта на компютри и предприемачески дейности с използване на чужди езици.

Европейската комисия връчва Европейския езиков знак (ЕЕЗ) като признание за качество, подкрепа за споделянето на резултатите от отлични проекти в областта на многоезичието и насърчаване на обществения интерес към изучаването на езици. Националните агенции ежегодно или на всеки две години ще отличават с ЕЕЗ организациите за образование и обучение, които са осъществили възложен от национална агенция проект по програмата „Еразъм+“ със забележителни резултати в областта на изучаването и преподаването на езици. Освен на избрани проекти по програмата „Еразъм+“, националната агенция може да връчва ЕЕЗ и на други инициативи с всеобхватни, приобщаващи или иновативни подходи към преподаването и изучаването на езици.

Международно измерение

Програмата „Еразъм+“ включва силно застъпено международно измерение (т.е. сътрудничество с трети държави, които не са асоциирани към програмата) в дейностите за мобилност, сътрудничество и диалог относно политиката. Тя подкрепя европейските организации за посрещане на световните предизвикателства, породени от глобализацията, изменението на климата и цифровия преход, по-специално чрез активизиране на международната мобилност и на сътрудничеството с трети държави и с цел укрепване на ролята на Европейския съюз като глобален фактор. Тя укрепва обществените връзки чрез мобилност, обмен и изграждане на капацитет, като насърчава социалната устойчивост, човешкото развитие, пригодността за заетост, активното участие и осигурява редовни канали за сътрудничество между хората чрез насърчаването на ценности, принципи и интереси около общи приоритети. Дейностите предлагат отговор на предизвикателствата, свързани с качеството, модернизацията и пригодността за заетост, чрез по-голяма значимост и отзивчивост на образованието за екологосъобразно и устойчиво социално-икономическо възстановяване, растеж и просперитет в трети държави, които не са асоциирани към програмата, като допринасят за човешкото и институционалното развитие, цифровия преход, растежа и работните места, доброто управление и мира и сигурността. Ангажирането на младежите в трети държави, които не са асоциирани към програмата, е ключов елемент в процеса на изграждането на по-устойчиви общества, основани на взаимно доверие и междукултурно разбирателство.

Признаване и валидиране на умения и квалификации

Програмата „Еразъм+“ подкрепя инструментите на ЕС, насочени към осигуряването на прозрачност и признаването на компетентности, умения и квалификации — по-специално „Европас“ (включително европейските цифрови удостоверения за учене), Youthpass, Европейската квалификационна рамка (ЕКР), Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO), Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET), Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR), Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование (ENQA), както и мрежите на равнището на ЕС в областта на образованието и обучението, които подкрепят тези инструменти, по-конкретно националните информационни центрове за академично признаване (NARIC), мрежите Euroguidance, националните центрове „Европас“ и националните координационни звена за ЕКР. Общата цел на тези инструменти е да се осигури по-лесно признаване и по-добро разбиране на компетентностите, уменията и квалификациите във и извън националните граници, във всички подсистеми за образование и обучение, както и във всички сектори на пазара на труда, независимо дали те са придобити чрез формално образование и обучение или чрез друг вид учене (например професионален опит, доброволческа дейност, онлайн обучение).

За да бъдат постигнати тези цели, наличните инструменти следва да са приложими и спрямо нови явления като интернационализацията на образованието и обучението и нарастващото използване на ученето с помощта на цифровите технологии и цифровите квалификации, както и да подпомагат разработването на гъвкави модели за обучение, съответстващи на потребностите и целите на учещите. С тези инструменти следва също така да се подобрят съпоставимостта и преносимостта на уменията, компетентностите и квалификациите през границите, което да позволи на учещите и работниците да се движат свободно за учене или работа.

В редица утвърдени документи на политиката са включени насоки относно прилагането и по-нататъшното развитие на тези инструменти, включително Препоръката на Съвета от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, Решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и Препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене. В допълнение към тези документи на хоризонталната политика, тематични [fn]стратегии[ft/]Стратегиите могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.salto-youth.net/[/fn] като Youthpass и Европейската стратегия за обучение (ETS) в областта на младежта имат за цел да се предложи допълнителна подкрепа за развитието в тези области.

Разпространяване на информация за проектите и резултатите от тях за постигане на максимално въздействие

Разпространяването на информация за проектите и резултатите от тях е от решаващо значение за осигуряването на въздействие на различни равнища. В зависимост от действието от кандидатите за финансиране по програмата „Еразъм+“ се изисква да планират своите комуникационни дейности, насочени към споделяне на информация за проекта и на резултатите от него по време на жизнения цикъл на проекта и след него. Заявленията за проекти ще бъдат оценявани въз основа на съответни критерии, за да се гарантира, че тези аспекти са обхванати. Равнището и интензивността на дейностите за комуникация и разпространение следва да са пропорционални на целите, обхвата и целевите групи на отделните действия в рамките на програмата „Еразъм+“. Бенефициерите на финансиране по програмата „Еразъм+“ ще трябва да спазват насоките за корпоративните комуникации, изготвени от Европейската комисия, и да наблюдават и оценяват успеха на своите комуникационни дейности, както в качествено, така и в количествено отношение.

Както е предвидено в насоките за корпоративните комуникации, бенефициерите трябва ясно да посочват подкрепата на Европейския съюз за всички дейности и продукти по комуникация и разпространение, като събития, уебсайтове, визуални материали и публикации. Те трябва по-специално да осигурят включването на емблемата на Европейския съюз във всички комуникационни материали в съответствие с разпоредбите, предвидени в споразумението или в решението за отпускане на безвъзмездни [fn]средства[ft/]Насоки за използването на визуалната идентичност на Европейската комисия, включително на емблемата на Европейския съюз, могат да бъдат намерени на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity_bg#documents и https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_bg.pdf[/fn]. При неспазване на тези разпоредби размерът на отпуснатите на бенефициера безвъзмездни средства може да бъде намален.

Бенефициерите разработват комуникационна стратегия и план за комуникация, като вземат предвид следните фактори:

 • Комуникационни цели: кандидатите следва да определят какво биха искали да постигнат с конкретни комуникационни дейности, т.е. повишаване на осведомеността, популяризиране на обществени ценности, развитие на нови партньорства за бъдещето или въздействие върху политиките и практиките;

 • Аудитория или целева група: кандидатите трябва да определят хората, до които биха искали да достигнат и които биха могли да се възползват от резултатите от проекта. Аудиторията или целевата група следва да бъдат определени възможно най-конкретно. Това могат да бъдат широката общественост, конкретни заинтересовани страни, експерти и други заинтересовани страни, лицата, вземащи решения, медиите и т.н.;

 • Канали и дейности за достигане до целевата аудитория: кандидатите трябва да изберат каналите и дейностите, които са най-ефективни и подходящи за удовлетворяване на нуждите на избраните от тях цели, като социални медии, събития, публикации.

 • Резултати от проекта (резултати и крайни продукти) като ръководство за добри практики, практически инструмент или продукт, изследователски доклади от проучване, придобити знания и умения и т.н. Резултатите следва също да бъдат споделяни или популяризирани в платформата за резултатите от проекти по програмата „Еразъм+“ (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en).

 • Разпределение във времето: кандидатите трябва ефективно да планират времето на извършване на различните дейности (във връзка с работния план/основните етапи), да договарят реалистични цели и да осигуряват гъвкавост в зависимост от напредъка на проекта, промяната в нуждите на целевата аудитория или група и промените в политиката и процедурите.

 • Ключови показатели за ефективност (КПЕ): показателите за ефективност са ценен управленски инструмент за наблюдение на напредъка (с възможност за корекции при необходимост) по време на изпълнението на дейностите за комуникация и разпространение на информация, както и за оценка на степента на успех при постигането на целите им. КПЕ следва да бъдат в съответствие с показателите на корпоративната комуникационна [fn]мрежа[ft/]Показателите на комуникационната мрежа и помощното ръководство са налични на следния адрес:

  https://commission.europa.eu/system/files/2023-02/2022%20EC%20Comm%20indicators.pdf

  https://commission.europa.eu/publications/resources-evaluation-communication_bg[/fn]

Изискване на програмта „еразъм+“ за свободен достъп до образователни материали

Програмата „Еразъм+“ насърчава свободния достъп до крайните продукти от проекти в подкрепа на ученето, преподаването, обучението и младежката работа. По-конкретно бенефициерите на програмата „Еразъм+“ се задължават да предоставят всички образователни ресурси и инструменти, разработени в контекста на подпомаганите по програмата проекти — документи, аудиовизуални продукти, софтуер или други материали —безплатно на обществеността при условията на отворен лиценз. Материалите следва да са леснодостъпни и удобни за изтегляне без разходи или ограничения, а отвореният лиценз трябва да позволява на обществеността да използва ресурса еднократно и многократно, да го адаптира и споделя. Такива материали са известни като „образователни ресурси със свободен достъп“ (ОРСД). За постигане на тази цел ресурсите следва да бъдат публикувани в подлежащ на редактиране цифров формат и на подходяща и свободно достъпна платформа. Независимо че програмата „Еразъм+“ насърчава бенефициерите да предоставят най-отворените видове [fn]лицензи[ft/]Например широко използваните лицензи Creative Commons Attribution или Creative Commons Attribution-Share Alike за творчески произведения, GNU Public License и GNU Lesser Public License за софтуер и Open Database License за бази данни.[/fn], те могат да избират лицензи, които налагат известни ограничения, например ограничаване на използването за търговски цели от други лица или задължаване на други лица да предоставят същия лиценз за производни разработки, при условие че това е целесъобразно с оглед на естеството на проекта и вида на съответния материал и че лицензът във всички случаи позволява на обществеността да използва ресурса еднократно и многократно, да го адаптира и споделя. Изискването за свободен достъп е задължително и не засяга правата върху интелектуалната собственост на бенефициерите на безвъзмездни средства.

Свободен достъп до научни изследвания и данни по Програмата „Еразъм+“

Програмата „Еразъм+“ насърчава бенефициерите да публикуват крайните продукти от своите изследвания по пътищата на свободния достъп, т.е. по начини, които са безплатни и не налагат други ограничения на достъпа за потребителите. Бенефициерите се насърчават също така да предоставят отворени лицензи за своите изследователски крайни продукти. При всяка възможност събраните чрез проектите данни следва да се публикуват като „отворени данни“, т.е. под отворен лиценз, в подходящ формат и на подходяща платформа за данни с отворен достъп.