Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Част А - Обща информация за програмата „Еразъм+“

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2021—2027 г. Образованието, обучението, младежта и спортът са ключови области, които подпомагат личностното и професионалното развитие на гражданите. Висококачественото приобщаващо образование и обучение, както и информалното и неформалното учене, са изключително важни, тъй като дават отлична възможност на младежите и участниците от всички възрасти да придобият необходимите квалификации и умения за пълноценното си участие в демократичното общество, междукултурно разбирателство и успешен преход към пазара на труда. Въз основа на успеха, постигнат през периода 2014—2020 г., в рамките на програмата „Еразъм+“ се полагат по-големи усилия за увеличаване на възможностите, предлагани на повече участници и на по-широк кръг организации, като се обръща специално внимание на качественото въздействие на програмата и се допринася за по-приобщаващи и сплотени, по-екологични и адаптирани към цифровите технологии общества.

В динамично променящото се общество, което става все по-мобилно, мултикултурно и цифрово, европейските граждани трябва да са по-добре подготвени с необходимите знания, умения и компетентности. Прекарването на време в друга държава за обучение, учене или работа следва да се превърне в стандарт, а възможността за изучаване на два други езика освен майчиния следва да се предлага на всички. Програмата е ключов компонент в подкрепа на целите на европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г., стратегията на ЕС за младежта и работния план на ЕС за спорта (2021—2024 г.).

Както показа пандемията от COVID-19, днес повече от всякога достъпът до образование се утвърждава като изключително важен, за да се осигури бързо възстановяване, като същевременно се насърчават равните възможности за всички. Като част от този процес на възстановяване приобщаващото измерение на програмата „Еразъм+“ се извежда на ново равнище, като се подкрепят възможностите за личностно, социално-образователно и професионално развитие на хората в Европа и извън нея, така че никой да не бъде изоставен.

С цел да се увеличи качественото въздействие на действията по програмата и да се осигурят равни възможности, обхватът на „Еразъм+“ ще бъде разширен, така че да се достига по-успешно до хора от различни възрасти с разнообразно културно, социално и икономическо положение. Стремежът да се достигне по-близо до хората с по-малко възможности, включително до хората с увреждания и мигрантите, както и до гражданите на Европейския съюз, живеещи в отдалечени райони или изправени пред социално-икономически трудности, е в основата на програмата. По този начин програмата ще насърчи и участниците в нея, и по-специално младежите, да се ангажират и да се научат да участват в гражданското общество, като повишават осведомеността за общите ценности на Европейския съюз. През 2023 г. програмата ще продължи също да мобилизира усилията си за смекчаване на социално-икономическите и образователните последици от руското нахлуване в Украйна, включително чрез подкрепа за проекти, които насърчават образователни дейности и улесняват интеграцията на хората, бягащи от войната в Украйна, в новата им учебна среда, както и дейности в подкрепа на организации, учащи се и персонал в Украйна.

Освен това, в съответствие с целите на Европейската програма за иновации за подкрепа на развитието на таланти за повишаване на капацитета на Европа за иновации, развиването на цифрови умения и компетентности и на умения в ориентирани към развитието в бъдещето области като борбата с изменението на климата, чистата енергия, изкуствения интелект, роботиката, анализа на големи информационни масиви и други са от основно значение за бъдещия устойчив растеж и за сближаването на Европа. Програмата може да допринася в значителна степен чрез стимулиране на иновациите и преодоляване на различията в знанията, уменията и компетентностите в Европа. Предприятията от ЕС трябва да станат по-конкурентоспособни чрез талант и иновации. Тези инвестиции в знания, умения и компетентности ще облагодетелстват физически лица, институции, организации и обществото като цяло, като допринасят за устойчив растеж и осигуряват равнопоставеност, благоденствие и социално приобщаване в Европа и отвъд нейните граници.

Друго предизвикателство е свързано с общоевропейските тенденции на ограничено участие в демократичния живот и ниски равнища на знания и осведоменост по европейските въпроси и тяхното въздействие върху живота на всички европейски граждани. Много хора не са склонни или срещат трудности да се ангажират и да участват активно в своите общности или в политическия и социалния живот на Европейския съюз. Укрепването на европейската идентичност и на участието на младежите в демократичните процеси е от първостепенно значение за бъдещето на Европейския съюз. Мерките в тази област могат да включват и дейности в сферата на неформалното учене, насочени към усъвършенстване на уменията и компетентностите на младежите и засилване на тяхното активно гражданско участие.

В съответствие с приоритетите на Европейския съюз за постигане на устойчива икономика проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проектите организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, който ще ги насърчи да обсъждат и да се запознават с проблемите на околната среда, ще ги подтиква да анализират възможностите за действие на тяхното равнище и ще им помага да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите си.

Подкрепата и улесняването на транснационалното и международното сътрудничество между организациите в областта на образованието, обучението, младежта и спорта е от съществено значение за овластяване на хората с повече ключови компетентности, намаляване на преждевременното напускане на училище и признаване на компетентностите, придобити чрез формално, информално и неформално учене. Това улеснява движението на идеи, преноса на най-добри практики и експертен опит и развитието на цифрови способности, като по този начин се допринася за по-високо качество на образованието и се укрепва социалното сближаване. Програмата „Еразъм+“ е един от най-видимите примери за успех на Европейския съюз. Тя се основава на постиженията на изпълняваните в продължение на повече от 30 години европейски програми в областите на образованието, обучението, младежта и спорта и обхваща партньорство както с вътрешноевропейско, така и с международно измерение.

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е изготвено в съответствие с приетите от Европейската комисия годишни работни програми за „Еразъм+“ и поради това може да бъде изменяно с цел в него да бъдат отразени предвидените приоритети и действия. Прилагането на настоящото ръководство зависи и от наличието на предвидените в проектобюджета средства след приемането на бюджета за годината от бюджетния орган на ЕС или както произтича от режима на „временните суми от една дванадесета“.