Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

Проектите за изграждане на капацитет са международни проекти за сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, работещи в областта на младежта в държави по програмата и държави партньори. Те имат за цел да се подкрепят международното сътрудничество и диалогът относно политиката в областта на младежта и неформалното учене като двигатели на устойчиво социално-икономическо развитие и благополучие на младежките организации и младежите.

ЦЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕТО

Това действие ще има следните цели:

 • повишаване на капацитета на организациите, работещи с младежи извън формалното учене;
 • насърчаване на дейности за неформално учене, изрично насочени към младежи с по-малко възможности, в държави партньори с цел усъвършенстване на компетентностите на участниците и осигуряване на активното участие на младежите в обществото.
 • подкрепа за развитието на младежката работа в държавите партньори, като се подобрява нейното качество и признаване;
 • насърчаване на разработването, изпитването и реализацията на схеми и програми за неформална образователна мобилност в държави партньори;
 • допринасяне за изпълнението на стратегията на ЕС за младежта (2019—2027 г.), включително на 11-те европейски цели за младежта;
 • насърчаване на сътрудничеството между различни региони в света чрез съвместни инициативи;
 • засилване на единодействията и взаимното допълване с формалните образователни системи и/или пазара на труда;

 

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ/СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Предложенията следва да са насочени към една или повече от следните тематични области:

 • политическо участие и диалог с лицата, вземащи решения;
 • приобщаване на младежи с по-малко възможности;
 • демокрация, върховенство на закона и ценности;
 • овластяване/ангажиранe/пригодност за заетост на младежите:
 • мир и следконфликтно помирение;
 • околна среда и климат;
 • борба с дискриминацията и равенство между половете;
 • умения в областта на цифровите технологии и предприемачески умения.

ДЕЙНОСТИ

Предложените дейности трябва да са пряко свързани с общите и специфичните цели на действието, т.е. те трябва да съответстват на една или повече от тематичните области, изброени по-горе, и да са изложени в описание на проекта, което обхваща целия период на изпълнение. Накрая, в контекста на това международно действие в световен мащаб дейностите по проекта трябва да се съсредоточат върху изграждането и укрепването на капацитета на младежките организации и младежите главно в държавите партньори, обхванати от действието.

Финансираните проекти ще могат да интегрират широк спектър от сътрудничество, обмен, комуникация и други дейности, които:

 • допринасят за насърчаването на диалог относно политиката, сътрудничеството, работата в мрежа и обмена на практики;
 • насърчават стратегическото сътрудничество между младежки организации, от една страна, и публични органи, по-специално в допустимите държави партньори, от друга страна;
 • насърчават сътрудничеството между младежките организации и организациите, работещи в областите на образованието и обучението, както и с организации от пазара на труда;
 • повишават капацитета на младежките съвети, младежките платформи и органите на местната, регионалната и националната администрация, работещи в областта на младежта, по-специално в допустимите държави партньори;
 • повишават капацитета за управление и иновации, ръководните умения и интернационализацията на младежките организации, по-специално в допустимите държави партньори;
 • подкрепят разгръщането на информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, както и разработването на информационни, комуникационни и медийни инструменти;
 • подпомагат разработването на методи, инструменти и материали за младежка работа;
 • създават нови форми на младежка работа и осигуряват обучение и подкрепа; улесняват неформалната образователна мобилност.

Примерите за дейности включват:

 • разработване на инструменти и методи за социално и професионално развитие на специалисти, работещи с младежи, и обучители;
 • разработване на методи за неформално учене, особено такива, които стимулират придобиването/усъвършенстването на компетентности, включително умения, свързани с медийната грамотност;
 • разработване на нови видове схеми за практическо обучение и симулиране на реални ситуации в обществото;
 • разработване на нови форми на младежка работа и по-конкретно, стратегическо използване на отворено и гъвкаво учене, виртуално сътрудничество, образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД) и по-ефективно използване на потенциала на ИКТ;
 • организиране на събития/семинари/работни срещи/обмен на добри практики за сътрудничество, работа в мрежа, повишаване на осведомеността и партньорско обучение;
 • организиране на дейности за мобилност за младежи и/или специалисти, работещи с младежи, с цел изпитване на инструменти и методи, разработени от партньорството. Моля, имайте предвид, че дейностите за мобилност трябва да са второстепенни спрямо основните цели на действието и трябва да са инструмент за постигането на тези цели и да го подкрепят.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ

Проектът за изграждане на капацитет в областта на младежта включва четири етапа, които започват още преди проектното предложение да бъде избрано за финансиране[1], а именно: 1) Определяне и стартиране на проекта; 2) Подготовка, проектиране и планиране на проекта; 3) Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите; и 4) Преглед на проекта и оценка на въздействието.

Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • Определяне и стартиране: определяне на проблем, нужда или възможност, към които можете да се насочите с идеята си за проект в контекста на поканата; определяне на ключовите дейности и основните резултати, които могат да се очакват от проекта; картографиране на съответните заинтересовани страни и потенциални партньори; формулиране на целта/целите на проекта; осигуряване на привеждането на проекта в съответствие със стратегическите цели на участващите организации; предприемане на известно първоначално планиране с оглед да се даде добър старт на проекта и събиране на необходимата информация за продължаване до следващия етап и т.н.;
 • Подготовка, проектиране и планиране: конкретизиране на обхвата на проекта и подходящия подход; ясно очертаване на предложената методология, осигуряваща съответствие между целите на проекта и дейностите по него; приемане на график на съответните задачи; оценка на необходимите ресурси и разработване на подробностите по проекта, например оценка на нуждите; определяне на стабилни цели и показатели за въздействието (конкретни, измерими, достижими, релевантни и обвързани със срокове); определяне на резултатите от проекта и от обучението; разработване на работна програма, формати на дейности, очаквано въздействие, прогнозен общ бюджет; изготвяне на план за изпълнение на проекта и на надежден и реалистичен план за комуникация, включващ стратегически аспекти на управлението на проекта, мониторинга, контрола на качеството, докладването и разпространението на резултатите; определяне на практическата организация и утвърждаване на целевата група/групи за предвидените дейности; сключване на споразумения с партньори, изготвяне на предложението и др.;
 • Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите: изпълнение на проекта в съответствие с планове, отговарящи на изискванията за докладване и комуникация; наблюдение на текущите дейности и оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо плановете на проекта; определяне и предприемане на корективни действия за справяне с отклоненията от плановете и с проблеми и рискове; установяване на несъответствия с определените стандарти за качество и предприемане на корективни действия, и др.;
 • Преглед на проекта и оценка на въздействието: оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо целите на проекта и плановете за изпълнение; оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта и др.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект:

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на проектите за изграждане на капацитет в различните фази на проекта. Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на своя проект.

Устойчивост на околната среда

Проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проекта организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, като това ще насърчава всички участници в проекта да обсъждат и да проучват въпросите на околната среда и да анализират възможностите за действие на различни равнища, и ще помага на организациите и участниците да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите по проекта.

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. За прилагането на тези принципи е разработена стратегия за приобщаване и многообразие, която да подпомага по-доброто информиране на участниците от различни среди, по-специално на тези от тях с по-малко възможности, които срещат пречки пред участието си в европейски проекти. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в целия процес на вземане на решения.

Цифрово измерение

Виртуалното сътрудничество и експериментирането с възможности за виртуално и смесено учене са от ключово значение за успеха на проектите. По-специално изрично се насърчава използването на Европейския младежки портал и платформата на стратегията на ЕС за младежта в рамките на проектите за съвместна работа преди и по време на дейностите по проекта и след тяхното приключване.

Общи ценности, гражданска ангажираност и участие

Проектите ще подкрепят активното гражданство и етиката и ще насърчават развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Те ще бъдат насочени и към повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз в света.

КОИ СА КРИТЕРИИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, ЗА ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА?

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за изграждане на капацитет в областта на младежта трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Следните организации могат да участват като координатор:

 • НПО (включително европейски младежки НПО и национални младежки съвети), работещи в областта на младежта;
 • Публични органи на местно, регионално или национално равнище

Кандидатстващата организация, която трябва да е законно установена и да се намира в държава по програмата „Еразъм+“, подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Участваща организация може да е всяка публична или частна организация заедно със свързаните с нея субекти (ако има такива), която работи със или за младежи извън официалните форми и е установена в държава по програмата „Еразъм+“ или държава партньор[2].

Такива организации могат да бъдат например:

 • организация с нестопанска цел, асоциация, НПО (вкл. европейска младежка НПО);
 • национален младежки съвет;
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • образователна или изследователска институция;
 • фондация;

публични или частни дружества (които могат да са малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие). Следователно, докато това действие е насочено основно към сдружения, НПО и по-общо организации с нестопанска цел, организациите със стопанска цел могат да участват, ако се докаже ясна добавена стойност за проекта. В рамките на целта за изграждане на капацитет обаче координаторските задачи трябва да бъдат ограничени до организациите с нестопанска цел.

Брой и профил на участващите организации

Проектите за изграждане на капацитет са транснационални и включват минимум 2 организации от 2 различни държави по програмата и 2 организации от най-малко 1 допустима държава партньор (т.е. най-малко 4 организации от най-малко 3 държави).

Броят на организациите от държави по програмата не може да надвишава броя на организациите от държави партньори.

Място на изпълнение на дейностите

Дейността трябва да се реализира в държавите на организациите, които участват в тази дейност, освен в надлежно обосновани случаи във връзка с целите на действието.

Освен това в надлежно обосновани случаи, свързани с целите или изпълнението на проекта:

  • дейности могат да се осъществяват и в седалището на институция на Европейския съюз дори ако в проекта не участва организация от държавата домакин на съответната институция;
  • дейностите, включващи споделяне и популяризиране на резултатите, могат да се провеждат и в рамките на съответните тематични транснационални събития/конференции в държави по програмата или държави партньори.

Продължителност на проекта

Проектите за изграждане на капацитет могат да са с продължителност една, две или три години. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване въз основа на целта на проекта и вида на планираните дейности.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-YOUTH-2021-CB

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 1 юли, 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Други критерии

Една и съща организация кандидат може да подаде само едно предложение на краен срок. Ако един и същ кандидат подаде повече от едно предложение, ще бъде взето предвид само най-ранното, а другото/другите предложения ще бъдат автоматично отхвърлени.

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Очакваният принос на проектите, за които са отпуснати безвъзмездни средства, следва да се демонстрира чрез:

 • принос за посочените в стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г. приоритети за ангажиране, свързване и овластяване;
 • надграждане на резултатите от европейските цели за младежта, диалога по въпросите на младежта и други проекти в сферата на младежта;
 • подобряване на участието на младежите в демократичния живот от гледна точка на активното гражданство и установяването на връзка с лицата, вземащи решения (овластяване, усвояване на нови умения, участие на младежите в разработване на проекти и т.н.), по-специално в допустимите държави партньори;
 • подобряване на предприемаческия и иновационния капацитет на младежите в държавите партньори;
 • подобряване на капацитета на младежкия сектор за транснационална работа с грижа за приобщаване, солидарност и устойчивост;
 • насърчаване и принос към транснационалното учене и сътрудничество между младежите и лицата, вземащи решения, по-специално в допустимите държави партньори;
 • засилено прилагане на съществуващите практики и обхват отвъд партньорството, включително използване на цифрови средства за поддържане на връзка при всякакви обстоятелства, дори в ситуации на отдалеченост, изолация или ограничителни мерки;
 • свързване на резултатите с местните общности, създаване на възможности за работа и подхранване на новаторски идеи, които биха могли да бъдат възпроизведени и разширени в други среди в държавите партньори;
 • демонстриране на включването и достъпността на целеви групи с по-малко възможности и лица в държавите партньори;
 • разработване на нови инструменти и методи за неформално учене, особено такива, които стимулират придобиването/усъвършенстването на компетентности, включително умения, свързани с медийната грамотност, и иновативни практики, по-специално в допустимите държави партньори;
 • разпространение на резултатите от тях по ефективен и увлекателен начин сред младежите, участващи в младежки организации.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Релевантност на проекта

(максимален резултат: 30 точки)

 • Релевантност на предложението по отношение на целите на действието;
 • Доколко:
 • целите са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и целевите групи;
 • предложението е иновативно и/или допълва други вече осъществени от участващите организации инициативи;
 • дейностите за изграждане на капацитет са ясно определени и са насочени към укрепване на капацитета на участващите организации;
 • в проекта участват младежи с по-малко възможности.

Качество на структурата и изпълнението на проекта

(максимален резултат: 30 точки)

 • Яснота, пълнота и качество на работната програма, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и разпространение;
 • Целесъобразност и качество на предложената методология за посрещане на определените нужди;
 • Съответствие между целите на проекта и предвидените дейности за постигането им;
 • Качество и ефективност на работния план, включително доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати;
 • Качество на предложените методи за неформално учене;
 • Качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците, както и системно използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване;
 • Наличие и релевантност на мерки за контрол на качеството, гарантиращи, че проектът ще бъде изпълнен с високо качество, в посочените времеви и бюджетни рамки;
 • Степен на ефективност на проекта по отношение на разходите и разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности.
 • Целесъобразност на мерките за подбор и/или включване на участници в дейности за мобилност, ако има такива (моля, вижте „Защита, здраве и безопасност на участниците“ в част А от настоящото ръководство, както и други изисквания и препоръки, приложими за проекти за мобилност KA1.)

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество

(максимален резултат: 20 точки)

 • Доколко:
 • проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта;
 • разпределението на отговорностите и задачите отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации.
 • Наличие на ефективни механизми за координация и комуникация между участващите организации, както и с останалите заинтересовани страни.

Въздействие

(максимален резултат: 20 точки)

 • Качество на мерките за оценяване на резултатите от проекта;
 • Потенциално въздействие на проекта:
 • върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.
 • Качество на плана за разпространение: целесъобразност и качество на мерките за споделяне на резултатите от проекта във и извън участващите организации;
 • ако е приложимо, предложението описва начините, по които изготвените материали, документи и аудиовизуални ресурси ще се предоставят безплатно и ще бъдат популяризирани чрез отворени лицензи, и не съдържа непропорционални ограничения;
 • Качество на плановете за осигуряване на устойчивостта на проекта; т.е. неговия капацитет да продължи да оказва въздействие и да генерира резултати през периода след усвояването на безвъзмездната финансова подкрепа от ЕС.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат поне половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-горе категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и 10 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“).

При паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по критерия „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Безвъзмездните средства от ЕС за проект ще варират от минимум 100 000 EUR до максимум 300 000 EUR.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване или превод).

Предложенията се оценяват в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

 1. Моля, имайте предвид, че макар подготвителните дейности да могат да започнат преди предложението да бъде представено или избрано за финансиране, разходите могат да бъдат направени и дейностите да бъдат изпълнени едва след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

 2. Подробният списък на държавите, към които е насочено това действие, ще бъде публикуван на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=EPLUS2027

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: