Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ordlista - Ungdom

Handledare

En resursperson – inte en medlem av gruppen – som stöder unga människor i deras förberedelser, genomförande och utvärdering av projekten.

Gemenskapsbyggande

Att skapa eller förstärka en gemenskap bestående av enskilda individer som har samma behov eller intresse eller delar en erfarenhet som gett dem en känsla av samhörighet. Den gemenskap som skapas på detta sätt utgör en aktiv grupp vars medlemmar delar med sig av praxis och idéer för vidare utveckling till nytta för själva gemenskapen.

Dialogmekanismer

Dialog med ungdomar, ungdomsorganisationer och beslutsfattare, som fungerar som ett forum för fortlöpande gemensam reflektion om prioriteringar, genomförande och uppföljning när det gäller europeiskt samarbete på ungdomsområdet.

Digitalt ungdomsarbete

Proaktiv användning av eller arbete med digitala medier och teknik i ungdomsverksamhet. Digitala medier och tekniker kan antingen vara ett verktyg, en verksamhet eller ett innehåll i ungdomsarbetet. Digitalt ungdomsarbete är inte en metod för ungdomsarbete, det kan ingå i alla ungdomsverksamheter och har samma mål som ungdomsarbete i allmänhet.

Handledare

En person som hjälper en grupp (unga) personer att samarbeta bättre, förstå sina gemensamma mål och planera hur dessa mål ska uppnås inom ramen för Erasmus+-verksamheter.

Gruppledare

Med gruppledare i mobilitetsprojekt för ungdomar avses en vuxen som har fyllt 18 år och som följer med de ungdomar som deltar i ett ungdomsutbyte eller i DiscoverEU:s inkluderingsinsats för att säkerställa ett effektivt lärande (ungdomspasset) och garantera ungdomarnas skydd och säkerhet.

Informell ungdomsgrupp

Grupp av minst fyra ungdomar som enligt tillämplig nationell lag saknar rättslig handlingsförmåga, förutsatt att gruppens företrädare har rättskapacitet att ingå rättsliga förpliktelser på gruppens vägnar. Dessa ungdomsgrupper kan vara sökande och partner i vissa insatser inom Erasmus+. För enkelhetens skull betraktas de i denna handledning som juridiska personer (organisationer, institutioner osv.), motsvarande deltagande organisationer i de insatser inom programområde 1 i Erasmus+ som de kan delta i. Gruppen måste bestå av minst fyra ungdomar i den ålder som gäller för hela programmet (13–30 år). Om alla ungdomar är minderåriga får gruppen i undantagsfall företrädas av en vuxen. En ungdomsgrupp (där alla är minderåriga) kan då lämna in en ansökan med hjälp av en ungdomsarbetare eller handledare.

Verksamhet som genomförs på flera platser

En aktivitet som äger rum i flera länder. Verksamhet som genomförs på flera platser och som innebär att alla deltagare reser samtidigt.

Lokal deltagare i ungdomsverksamhet

Deltagare i mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte som har mindre än 10 km att resa till platsen för verksamheten. Sådana deltagare är inte berättigade till resestöd, men beroende på insatsen kan de vara berättigade till individuellt stöd, organisatoriskt stöd och inkluderingsstöd.

Smart ungdomsarbete

Innovativ utveckling av ungdomsarbete som omfattar digitalt ungdomsarbete samt forskning, kvalitet och politiska åtgärder som komponenter.

Ungdomsaktivitet

Fritidsaktivitet (t.ex. ungdomsutbyte, volontärtjänst eller ungdomsutbildning) som en ung person deltar i, individuellt eller i grupp, särskilt genom ungdomsorganisationer, och som kännetecknas av icke-formellt lärande.

Ungdomsarbetare

Yrkesutövare eller volontär som medverkar i icke-formellt lärande och stöder ungdomar i deras personliga, sociala och yrkesmässiga utveckling.

Ungdomspass

Europeiskt verktyg för bättre erkännande av ungdomars läranderesultat och ungdomsarbetares deltagande i projekt som stöds genom Erasmus+. Ungdomspasset består av a) intyg som deltagarna kan få inom flera insatser i programmet och av b) en fastställd process för att hjälpa ungdomar, ungdomsarbetare och ungdomsorganisationer att reflektera över läranderesultaten i ett ungdomsprojekt inom Erasmus+ som bygger på icke-formellt lärande. Ungdomspasset ingår också i Europeiska kommissionens bredare strategi för att förbättra erkännandet av icke-formellt och informellt lärande och ungdomsarbete i och utanför Europa.

Tagged in:  Youth