Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Terminu glosārijs - Jaunieši

Izaugsmes vadības treneris

Konsultants, kurš nav grupas loceklis un kurš atbalsta jauniešus projekta sagatavošanā, īstenošanā un izvērtēšanā.

Kopienas veidošana

Tādu cilvēku kopienas izveidošana vai pilnveidošana, kuriem ir kopējas vajadzības vai intereses vai kuri ir guvuši kopēju pieredzi, kas tos vieno. Kopienas veidošana procesā rodas kopiena, kas ir dinamiska grupa, kuras dalībnieki apmainās ar prakses piemēriem un idejām par tālāku attīstību pašas kopienas labā.

Dialoga mehānismi

Dialogs ar jauniešiem un jauniešu organizācijām, kā arī lēmumu pieņēmējiem, kurš kalpo par forumu pastāvīgai un kopīgai analīzei par Eiropas sadarbības prioritātēm jaunatnes jomā, to īstenošanu un turpmākiem pasākumiem.

Digitālais darbs ar jaunatni

Tas nozīmē proaktīvi izmantot digitālos plašsaziņas līdzekļus un tehnoloģijas darbā ar jaunatni vai pievērst uzmanību to izmantojumam. Digitālie plašsaziņas līdzekļi un tehnoloģijas var būt gan instruments, gan darbība, gan saturs darbā ar jaunatni. Digitālais darbs ar jaunatni nav darba ar jaunatni metode; to var iekļaut jebkādā darba ar jaunatni kontekstā, un tam ir tādi paši mērķi kā vispār darbam ar jaunatni.

Koordinators

Persona, kas palīdz (jauniešu) grupai labāk sadarboties, izprast kopīgos mērķus un izplānot šo mērķu sasniegšanu, izmantojot "Erasmus+" darbības

Grupas vadītājs

Jaunatnes mobilitātes projektos grupas vadītājs ir vismaz 18 gadu vecumu sasniedzis pieaugušais, kas pievienojas jauniešiem, kuri piedalās jauniešu apmaiņā vai DiscoverEU iekļaušanas pasākumā, lai nodrošinātu viņu efektīvu mācīšanos (Youthpass), aizsardzību un drošību.

Neformāla jauniešu grupa

Vismaz četru jauniešu grupa, kam saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem nav juridiskas personas statusa, ar nosacījumu, ka tās pārstāvji ir tiesībspējīgi un rīcībspējīgi uzņemties juridiskas saistības grupas vārdā. Šādas jauniešu grupas var būt pieteikumu iesniedzēji un partneri dažos programmas “Erasmus+” pasākumos. Vienkāršošanas labad tās šajās vadlīnijās ir pielīdzinātas juridiskām personām (organizācijām, iestādēm u. c.) un iekļautas jēdzienā “programmas “Erasmus+” dalīborganizācijas” attiecībā uz 1. pamatpasākuma darbībām, kurās tās var piedalīties. Grupā jābūt vismaz četriem jauniešiem, kuru vecumam jāatbilst programmas vispārējam nosacījumam par jauniešu vecumu (13–30 gadi). Izņēmuma gadījumos un tad, ja visi jaunieši ir nepilngadīgi, grupu var pārstāvēt pieaugušais. Tādējādi jauniešu grupa (kurā visi jaunieši ir nepilngadīgi) ar jaunatnes darbinieka / izaugsmes vadības trenera palīdzību var iesniegt projekta pieteikumu.

Mobilā darbība

Darbība, kas norisinās vairāk nekā vienā valstī. Mobilās darbības paredz, ka visi dalībnieki pārvietojas vienlaikus.

Vietējais jauniešu darbību dalībnieks

Mācību mobilitātes darbības dalībnieki, kas ceļo mazāk nekā 10 km līdz aktivitātes norises vietai. Šādi dalībnieki nav tiesīgi saņemt ceļošanas atbalstu, bet atkarībā no darbības viņi var būt tiesīgi saņemt individuālo atbalstu, organizatorisko atbalstu un iekļaušanas atbalstu.

Viedais darbs ar jaunatni

Novatoriska darba ar jaunatni attīstīšana, kas aptver digitālā darba ar jaunatni praksi, tajā iekļaujot arī pētniecības, kvalitātes un politikas komponentus.

Jaunatnes darbība

Ārpusskolas darbība (piemēram, jauniešu apmaiņa, brīvprātīgais darbs vai jauniešu apmācība), kurā piedalās jaunietis vai nu viens pats, vai grupā, jo īpaši jauniešu organizācijās, un kurai raksturīga neformālas mācīšanās pieeja.

Jaunatnes darbinieks

Neformālās mācīšanās procesā iesaistīts profesionālis vai brīvprātīgais, kas atbalsta jauniešus personīgajā sociālizglītojošajā un profesionālajā attīstībā.

Youthpass

Eiropas instruments, kura mērķis ir uzlabot to jauniešu un jaunatnes darbinieku mācīšanās rezultātu atzīšanu, kas gūti, piedaloties projektos, kurus atbalsta programma “Erasmus+”. Youthpass veido šādi elementi: a) sertifikāti, kurus var iegūt dalībnieki vairākos programmas pasākumos, un b) noteikts process, kas palīdz jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un jauniešu organizācijām analizēt programmas “Erasmus+” projektā sasniegtos mācīšanās rezultātus jaunatnes un neformālas mācīšanās jomā. Youthpass ir arī daļa no plašākas Eiropas Komisijas stratēģijas, kuras mērķis ir uzlabot neformālās un ikdienējās mācīšanās un darba ar jauniešiem atzīšanu Eiropā un ārpus tās.

Tagged in:  Youth