Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Glosariusz - Młodzież

Osoba wspierająca

Osoba niebędąca członkiem grupy, która wspiera osoby młode w przygotowaniu ich projektu, jego realizacji i ocenie.

Budowanie społeczności

Tworzenie lub wzmacnianie społeczności wśród osób, które mają wspólne potrzeby lub zainteresowania lub które przeżyły wspólne doświadczenie, które dało im wspólny punkt odniesienia. Społeczność powstała w procesie budowania społeczności to aktywna grupa osób, które wymieniają się praktykami i pomysłami dotyczącymi dalszego rozwoju tej społeczności.

Mechanizmy dialogu

Dialog z młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi oraz decydentami, który stanowi forum stałej, wspólnej refleksji nad priorytetami europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, jej realizacją i działaniami podejmowanymi po zakończeniu projektów.

Cyfrowa praca z młodzieżą

Proaktywne używanie mediów i technologii cyfrowych w pracy z młodzieżą lub podejmowanie tego zagadnienia. Media i technologie cyfrowe mogą być narzędziem, sposobem prowadzenia działań albo przedmiotem działań w ramach pracy z młodzieżą. Cyfrowa praca z młodzieżą nie jest metodą pracy z młodzieżą, może zostać włączona do pracy z młodzieżą w każdym jej kontekście i ma takie same cele jak praca z młodzieżą w ogóle.

Lider grupy

W projektach mobilności młodzieży liderem grupy jest osoba dorosła w wieku co najmniej 18 lat, która towarzyszy osobom młodym uczestniczącym w wymianie młodzieży w celu zapewnienia im skutecznego uczenia się (Youthpass), ochrony i bezpieczeństwa.

Nieformalna grupa młodzieży

Grupa składająca się z co najmniej czterech młodych osób, która nie posiada osobowości prawnej na podstawie właściwego prawa krajowego, pod warunkiem że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w ich imieniu zobowiązań prawnych. Takie grupy młodzieży mogą być wnioskodawcami i partnerami w niektórych akcjach programu Erasmus+. Dla uproszczenia w niniejszym przewodniku są traktowane na równi z osobami prawnymi (organizacjami, instytucjami itp.) i mieszczą się w pojęciu organizacji uczestniczących w programie Erasmus+ na potrzeby działań w ramach akcji 1, w których mają prawo uczestniczyć. Grupę muszą tworzyć co najmniej cztery młode osoby w wieku mieszczącym się w ramach ogólnego wieku młodzieży w programie (13–30). W sytuacjach wyjątkowych i w przypadku, gdy wszystkie młode osoby tworzące grupę są małoletnie, grupę może reprezentować osoba dorosła. Umożliwia to grupie młodzieży (w której wszystkie osoby są małoletnie) złożenie wniosku z pomocą osoby pracującej z młodzieżą / osoby wspierającej.

Działalność mobilna

Działalność odbywająca się w więcej niż jednym kraju. Działania mobilne oznaczają przemieszczanie wszystkich uczestników w tym samym czasie.

Inteligentna praca z młodzieżą

Innowacyjne kształtowanie pracy z młodzieżą obejmujące praktykę cyfrowej pracy z młodzieżą oraz komponent badawczy, jakościowy i polityczny.

Aktywność młodzieży

Aktywność pozaszkolna (taka jak wymiana młodzieży, wolontariat lub szkolenia dla młodzieży) realizowana przez osobę młodą, indywidualnie albo w grupie, w szczególności poprzez udział w działaniach organizacji młodzieżowych, charakteryzująca się podejściem opartym na uczeniu się pozaformalnym.

Osoba pracująca z młodzieżą

Specjalista/pracownik lub wolontariusz, zaangażowany w proces uczenia się pozaformalnego i wspierający młodzież w osobistym rozwoju społeczno-edukacyjnym oraz doskonaleniu zawodowym.

Youthpass

Europejskie narzędzie służące zwiększeniu uznawalności efektów kształcenia (uczenia się) młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, które wynikają z ich uczestnictwa w projektach współfinansowanych w ramach programu Erasmus+. Youthpass obejmuje: a) świadectwa, które uczestnicy mogą uzyskać w kilku akcjach programu oraz b) zdefiniowany proces obejmujący wsparcie młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych w refleksji nad efektami kształcenia (uczenia się) wynikającymi z projektu w ramach programu Erasmus+ w obszarze młodzieży i uczenia się pozaformalnego. Youthpass jest również częścią szerszej strategii Komisji Europejskiej, której celem jest zwiększenie uznawania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz pracy z młodzieżą w Europie i poza nią.

Tagged in: