Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosariusz - Młodzież

Aktywność młodzieży

Aktywność pozaszkolna (taka jak wymiana młodzieży, wolontariat lub szkolenia dla młodzieży) realizowana przez osobę młodą, indywidualnie albo w grupie, w szczególności poprzez udział w działaniach organizacji młodzieżowych, charakteryzująca się podejściem opartym na uczeniu się pozaformalnym.

Budowanie społeczności

Tworzenie lub wzmacnianie społeczności wśród osób, które mają wspólne potrzeby lub zainteresowania lub które przeżyły wspólne doświadczenie, które dało im wspólny punkt odniesienia. Społeczność powstała w procesie budowania społeczności to aktywna grupa osób, które wymieniają się praktykami i pomysłami dotyczącymi dalszego rozwoju tej społeczności.

Cyfrowa praca z młodzieżą

Proaktywne używanie mediów i technologii cyfrowych w pracy z młodzieżą lub podejmowanie tego zagadnienia. Media i technologie cyfrowe mogą być narzędziem, sposobem prowadzenia działań albo przedmiotem działań w ramach pracy z młodzieżą. Cyfrowa praca z młodzieżą nie jest metodą pracy z młodzieżą, może zostać włączona do pracy z młodzieżą w każdym jej kontekście i ma takie same cele jak praca z młodzieżą w ogóle.

Działalność mobilna

Działalność odbywająca się w więcej niż jednym kraju. Działania mobilne oznaczają przemieszczanie wszystkich uczestników w tym samym czasie.

Inteligentna praca z młodzieżą

Innowacyjne kształtowanie pracy z młodzieżą obejmujące praktykę cyfrowej pracy z młodzieżą oraz komponent badawczy, jakościowy i polityczny.

Lider grupy

W projektach mobilności młodzieży liderem grupy jest osoba dorosła w wieku co najmniej 18 lat, która towarzyszy osobom młodym uczestniczącym w wymianie młodzieży lub działaniu na rzecz włączenia „DiscoverEU” w celu zapewnienia im skutecznego uczenia się (Youthpass), ochrony i bezpieczeństwa.

Lokalny uczestnik działań młodzieżowych

Uczestnicy działania w zakresie mobilności edukacyjnej podróżujący mniej niż 10 km do miejsca działania. Tacy uczestnicy nie kwalifikują się do dofinansowania kosztów podróży, ale w zależności od działania mogą kwalifikować się do wsparcia indywidualnego, wsparcia organizacyjnego i wsparcia w zakresie włączenia społecznego.

Mechanizmy dialogu

Dialog z młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi oraz decydentami, który stanowi forum stałej, wspólnej refleksji nad priorytetami europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, jej realizacją i działaniami podejmowanymi po zakończeniu projektów.

Nieformalna grupa młodzieży

Grupa składająca się z co najmniej czterech młodych osób, która nie posiada osobowości prawnej na podstawie właściwego prawa krajowego, pod warunkiem że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w ich imieniu zobowiązań prawnych. Takie grupy młodzieży mogą być wnioskodawcami i partnerami w niektórych akcjach programu Erasmus+. Dla uproszczenia w niniejszym przewodniku są traktowane na równi z osobami prawnymi (organizacjami, instytucjami itp.) i mieszczą się w pojęciu organizacji uczestniczących w programie Erasmus+ na potrzeby działań w ramach akcji 1, w których mają prawo uczestniczyć. Grupę muszą tworzyć co najmniej cztery młode osoby w wieku mieszczącym się w ramach ogólnego wieku młodzieży w programie (13–30). W sytuacjach wyjątkowych i w przypadku, gdy wszystkie młode osoby tworzące grupę są małoletnie, grupę może reprezentować osoba dorosła. Umożliwia to grupie młodzieży (w której wszystkie osoby są małoletnie) złożenie wniosku z pomocą osoby pracującej z młodzieżą / osoby wspierającej.

Osoba pracująca z młodzieżą

Specjalista/pracownik lub wolontariusz, zaangażowany w proces uczenia się pozaformalnego i wspierający młodzież w osobistym rozwoju społeczno-edukacyjnym oraz doskonaleniu zawodowym.

Osoba wspierająca

Osoba niebędąca członkiem grupy, która wspiera osoby młode w przygotowaniu ich projektu, jego realizacji i ocenie.

Osoba wspomagająca proces kształcenia

Osoba, która pomaga grupie osób (młodych) w nawiązaniu lepszej współpracy, zrozumieniu wspólnych celów i zaplanowaniu sposobu osiągnięcia tych celów przez działania w ramach programu Erasmus+

Youthpass

Europejskie narzędzie służące zwiększeniu uznawalności efektów kształcenia (uczenia się) młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, które wynikają z ich uczestnictwa w projektach współfinansowanych w ramach programu Erasmus+. Youthpass obejmuje: a) świadectwa, które uczestnicy mogą uzyskać w kilku akcjach programu oraz b) zdefiniowany proces obejmujący wsparcie młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych w refleksji nad efektami kształcenia (uczenia się) wynikającymi z projektu w ramach programu Erasmus+ w obszarze młodzieży i uczenia się pozaformalnego. Youthpass jest również częścią szerszej strategii Komisji Europejskiej, której celem jest zwiększenie uznawania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz pracy z młodzieżą w Europie i poza nią.

Tagged in:  Youth