Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosar izrazov - Mladi

Inštruktor

Oseba, ki ni član skupine ter ki podpira mlade pri pripravi, izvajanju in ocenjevanju njihovega projekta.

Ustvarjanje skupnosti

Ustvarjanje ali krepitev skupnosti med posamezniki, ki imajo enake potrebe ali interese ali imajo skupne izkušnje, ki so njihove skupne točke. Skupnost, nastala v postopku ustvarjanja skupnosti, je živa skupina članov, ki si izmenjujejo prakse in ideje za nadaljnji razvoj v korist skupnosti same.

Mehanizmi dialoga

Dialog z mladimi, mladinskimi organizacijami in odločevalci, ki je forum za stalno skupno razmišljanje o prednostnih nalogah, izvajanje in nadaljnje spremljanje evropskega sodelovanja na področju mladine.

Digitalno mladinsko delo

Proaktivna uporaba ali obravnavanje digitalnih medijev in tehnologije v mladinskem delu. Digitalni mediji in tehnologija so lahko orodje, aktivnost ali vsebina v okviru mladinskega dela. Digitalno mladinsko delo ni metoda mladinskega dela, mogoče ga je vključiti v katero koli okolje mladinskega dela in ima enake cilje kot mladinsko delo na splošno.

Olajševalec

Oseba, ki pomaga skupini (mladih) ljudi, da bolje sodelujejo, razumejo svoje skupne cilje in načrtujejo, kako doseči te cilje, v okviru aktivnosti Erasmus+.

Vodja skupine

Pri projektih mobilnosti mladih je vodja skupine odrasla oseba, stara vsaj 18 let, ki spremlja mlade, ki sodelujejo pri mladinski izmenjavi ali ukrepu za vključevanje v okviru pobude DiscoverEU, da bi zagotovila njihovo učinkovito učenje (Youthpass), zaščito in varnost.

Neformalna skupina mladih

Skupina vsaj štirih mladih, ki ni pravna oseba v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, če lahko njeni predstavniki zakonito prevzamejo pravne obveznosti v njenem imenu. Te skupine mladih so lahko prijaviteljice in partnerke v nekaterih ukrepih programa Erasmus+. Zaradi poenostavitve so v tem vodniku izenačene s pravnimi osebami (organizacijami, institucijami itd.) in se uvrščajo med sodelujoče organizacije v programu Erasmus+ za ukrepe v okviru ključnega ukrepa 1, v katerih lahko sodelujejo. Skupino morajo sestavljati vsaj štirje mladi, katerih starost mora ustrezati starosti vseh drugih mladih v programu (13–30). V izjemnih primerih in če so vsi mladi mladoletni, lahko skupino zastopa odrasla oseba. To bi skupini mladih (od katerih so vsi mladoletni) omogočalo, da s pomočjo mladinskega delavca/inštruktorja oddajo vlogo.

Potujoča aktivnost

Aktivnost, ki poteka v več kot eni državi. Potujoče aktivnosti pomenijo sočasno gibanje vseh udeležencev.

Lokalni udeleženec aktivnosti na področju mladine

Udeleženci aktivnosti učne mobilnosti, ki do kraja izvajanja aktivnosti potujejo manj kot 10 km. Taki udeleženci niso upravičeni do podpore za potne stroške, vendar so lahko, odvisno od ukrepa, upravičeni do individualne podpore, organizacijske podpore in podpore za vključevanje.

Pametno Mladinsko Delo

Inovativni razvoj mladinskega dela, ki zajema digitalne prakse mladinskega dela ter vključuje raziskovalno, kvalitativno in politično komponento.

Mladinska aktivnost

Zunajšolska aktivnost (kot je mladinska izmenjava, prostovoljstvo ali mladinsko usposabljanje), ki jo izvaja mlada oseba posamično ali v skupini, zlasti v okviru mladinskih organizacij, in za katero je značilen neformalen učni pristop.

Mladinski delavec

Poklicni delavec ali prostovoljec, ki sodeluje v neformalnem učenju in zagotavlja podporo mladim pri njihovem osebnem, družbeno-izobraževalnem in poklicnem razvoju.

Youthpass

Evropsko orodje za izboljšanje priznavanja učnih izidov mladih in mladinskih delavcev, ki jih pridobijo med udeležbo v projektih, podprtih v okviru program Erasmus+. Youthpass zajema: a) potrdila, ki jih lahko pridobijo udeleženci v več ukrepih programa, in b) opredeljen proces, ki podpira mlade, mladinske delavce in mladinske organizacije pri razmisleku o učnih izidih v okviru projekta Erasmus+ na področju mladine in neformalnega učenja. Youthpass je tudi del širše strategije Evropske komisije, katere cilj je krepitev priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja ter mladinskega dela v Evropi in po svetu.

Tagged in:  Youth