Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2024. aasta programmijuhendi sisu.

Saate 2024. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

Põhimõistete sõnast - Noorte valdkond

Nõustaja

Rühma mittekuuluv tugiisik, kes toetab noori nende projekti ettevalmistamisel, elluviimisel ja hindamisel.

Kogukonna arendamine

Kogukonna loomine või tugevdamine selliste üksikisikute seas, kellel on ühine vajadus või huvi või kes on läbi elanud ühise kogemuse, mis neid seob. Kogukonna arendamise protsessi abil loodud kogukond on rühm, kus vahetatakse aktiivselt tavasid ja mõtteid kogukonna kui terviku edasise arengu nimel.

Dialoogi mehhanismid

Noorte ja noorteorganisatsioonide ning otsusetegijatega peetav dialoog ning jätkuva ühise mõttetöö foorum, mille raames käsitletakse noorte valdkonnas tehtava üleeuroopalise koostöö prioriteete, rakendamist ja järelmeetmeid.

Digitaalne noorsootöö

Digitaalmeedia ja -tehnoloogia proaktiivne kasutamine ja käsitlemine noorsootöös. Digitaalmeedia ja -tehnoloogia võib olla noorsootöö vahend, tegevus või sisu. Digitaalne noorsootöö ei ole noorsootöö meetod – seda saab kasutada mis tahes noorsootöö vormi puhul ning sellel on samad eesmärgid mis noorsootööl üldiselt.

Rühmajuht

Noorte õpirände projektide puhul on rühmajuht täiskasvanu (vähemalt 18-aastane), kes saadab noortevahetuses või algatuse „DiscoverEU“ kaasamismeetmes osalevaid noori, et tagada nende tõhus õpe (noortepass), kaitse ja turvalisus.

Mitteametlik noorterühm

Vähemalt neljast noorest koosnev rühm, millel kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt puudub juriidilise isiku staatus, tingimusel et nende esindajatel on õigus võtta rühma nimel juriidilisi kohustusi. Sellised noorterühmad võivad teatavate programmi „Erasmus+“ meetmete puhul olla taotlejad ja partnerid. Lihtsustamise otstarbel samastatakse need rühmad käesolevas juhendis juriidiliste isikutega (organisatsioonidega, asutustega jne) ning 1. põhimeetme puhul, milles neil on õigus osaleda, käsitatakse neid programmis „Erasmus+“ osalevate organisatsioonidena. Rühma peab kuuluma vähemalt neli noort ning nende vanus peab vastama programmis üldiselt osalevate noorte vanusele (13–30). Erandjuhtudel ja kui kõik noored on alaealised, võib rühma esindada täiskasvanu. See võimaldaks noorterühmal (kus kõik on alaealised) esitada taotluse noorsootöötaja/nõustaja abil.

Liikuv tegevus

Enam kui ühes riigis toimuv tegevus. Liikuv tegevus on selline tegevus, mille käigus kõik osalejad liiguvad ühel ja samal ajal.

Nutikas noorsootöö

Noorsootöö innovaatiline edasiarendamine, mis hõlmab digitaalset noorsootööd ja sisaldab teadusuuringute, kvaliteedi ja poliitika komponenti.

Noortetegevus

Kooliväline tegevus (nt noortevahetus, tegutsemine vabatahtlikuna või noortele mõeldud koolitus), mille viib ellu noor kas üksinda või rühmas, eeskätt noorteorganisatsioonide kaudu, ja mida iseloomustab mitteformaalne lähenemine õppimisele.

Noorsootöötaja

Spetsialist või vabatahtlik, kes on seotud mitteformaalse õppimisega ning kes toetab noorte isiklikku, sotsiaalhariduslikku ja kutsealast arengut.

Noortepass

Euroopa vahend, mille abil parandatakse programmi „Erasmus+“ raames toetatavates projektides osalevate noorte ja noorsootöötajate õpiväljundite tunnustamist. Noortepass hõlmab: a) tunnistusi, mille osalejad võivad saada programmi mitme meetme raames, ning b) kindlaksmääratud protsessi, millega aidatakse noortel, noorsootöötajatel ja noorteorganisatsioonidel kajastada programmi „Erasmus+“ projektiga noorte ja mitteformaalse õppimise valdkonnas saavutatud õpiväljundeid. Ühtlasi on noortepass osa Euroopa Komisjoni ulatuslikumast strateegiast eesmärgiga parandada mitteformaalse ja informaalse õppimise ning noorsootöö tunnustamist nii Euroopas kui ka mujal.

Tagged in:  Youth