Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Glosář - Mládež

Kouč

Zkušená osoba, která není členem skupiny a která mladé lidi podporuje při přípravě, realizaci a hodnocení jejich projektu.

Budování komunit

Vytváření nebo posilování komunit jednotlivců, kteří sdílejí společnou potřebu nebo zájem nebo kteří mají společnou životní zkušenost, jež představuje společný základ. Komunita vytvořená procesem budování komunit je živou skupinou členů, kteří si vyměňují postupy a náměty pro další rozvoj ve prospěch dané komunity.

Mechanismy dialogu

Dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže a subjekty s rozhodovací pravomocí, který slouží jako stálé fórum pro společné uvažování o prioritách evropské spolupráce v oblasti mládeže, jejím uplatňování a hodnocení.

Digitální Práce s Mládeží

Proaktivní využívání digitálních médií a technologií při práci s mládeží nebo zabývání se touto problematikou. Digitální média a technologie mohou být buď nástrojem, aktivitou nebo obsahem při práci s mládeží. Digitální práce s mládeží není metodou práce s mládeží, může být zahrnuta do jakéhokoli prostředí práce s mládeží a má stejné cíle jako práce s mládeží obecně.

Facilitátor

Osoba, která pomáhá skupině (mladých) lidí lépe spolupracovat, pochopit jejich společné cíle a naplánovat, jak těchto cílů dosáhnout prostřednictvím aktivit programu Erasmus+.

Vedoucí Skupiny

V případě projektů mobility mládeže je vedoucím skupiny dospělá osoba ve věku nejméně 18 let, která doprovází mladé lidi účastnící se výměny mládeže nebo DiscoverEU – akce pro začlenění, aby zajistila jejich efektivní učení (Youthpass), ochranu a bezpečnost.

Neformální skupina mladých lidí

Skupina nejméně čtyř mladých lidí, která podle platných vnitrostátních právních předpisů nemá právní subjektivitu, pokud jsou její zástupci právně způsobilí přijímat právní závazky jejím jménem. Tyto skupiny mladých lidí mohou být v některých akcích programu Erasmus+ žadateli a partnery. Pro zjednodušení jsou v této příručce připodobněny právnickým osobám (organizacím, institucím atd.) a spadají do pojmu zúčastněné organizace programu Erasmus+ v rámci aktivit klíčové akce 1, kterých se mohou účastnit. Skupina musí být složena nejméně ze čtyř mladých lidí a jejich věk by měl odpovídat věku mladých lidí v programu obecně (13–30 let). Ve výjimečných případech, a pokud jsou všichni mladí lidé nezletilí, může být skupina zastupována dospělou osobou. To umožní skupině mladých lidí (kteří jsou všichni nezletilí) předložit žádost s pomocí pracovníka s mládeží / kouče.

Putovní aktivita

Aktivita realizovaná ve více než jedné zemi. Putovní aktivity znamenají současný přesun všech účastníků.

Místní účastník aktivit v oblasti mládeže

Účastníci vzdělávací mobility, kteří cestují do místa konání aktivity méně než 10 km. Tito účastníci nemají nárok na podporu na cestovní náklady, ale v závislosti na akci mohou mít nárok na individuální podporu, organizační podporu a podporu pro inkluzi.

Inteligentní Práce s Mládeží

Inovativní rozvoj práce s mládeží obsahující postup digitální práce s mládeží a zahrnující složku výzkumu, kvality a politiky.

Aktivity Mládeže

Mimoškolní aktivita (například výměnný pobyt mládeže, dobrovolnictví nebo školení mládeže) vykonávaná mladým člověkem buď samostatně, nebo ve skupině, především prostřednictvím mládežnických organizací, která se vyznačuje přístupem na základě neformálního učení.

Pracovník s Mládeží

Odborník nebo dobrovolník, který se podílí na neformálním učení a podporuje mladé lidi v jejich osobním, sociálně pedagogickém a profesním rozvoji.

Certifikát Youthpass

Evropský nástroj ke zlepšení uznávání výsledků učení mladých lidí a pracovníků s mládeží získaných během účasti na projektech podporovaných programem Erasmus+. Certifikát Youthpass sestává z: a) osvědčení, která mohou účastníci získat v řadě akcí programu, a b) stanoveného procesu, který mladé lidi, pracovníky s mládeží a mládežnické organizace vybízí, aby přemýšleli o výsledcích učení získaných během projektu Erasmus+ v oblasti mládeže a neformálního učení. Certifikát Youthpass je rovněž součástí obecnější strategie Evropské komise, která usiluje o lepší uznávání neformálního a informálního učení a práce s mládeží v Evropě i mimo ni.

Tagged in:  Youth