Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Verklarende termenlijst - Jeugdzaken

Begeleider

Een contactpersoon — geen lid van de groep — die jongeren ondersteunt bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van hun project.

Een gemeenschap creëren

Een gemeenschap creëren of versterken tussen individuen die een gemeenschappelijke behoefte of gemeenschappelijk belang delen of een gezamenlijke ervaring hebben opgedaan die raakvlakken heeft gecreëerd. De gemeenschap die tot stand komt via het proces om een gemeenschap te creëren, is een levendige groep van leden die praktijken en ideeën voor verdere ontwikkeling uitwisselen die de gemeenschap zelf ten goede komen.

Dialoogmechanismen

Dialoog met jongeren en jeugdorganisaties en beleidsmakers die een forum biedt voor permanent gezamenlijk overleg over de prioriteiten, de uitvoering en de follow-up van de Europese samenwerking in jeugdzaken.

Digitaal jeugdwerk

Op proactieve wijze digitale media en technologie gebruiken of aan de orde stellen in jeugdwerk. Digitale media en technologie kunnen een instrument, een activiteit of inhoud vormen in jeugdwerk. Digitaal jeugdwerk is geen methode voor jeugdwerk, het kan worden opgenomen in elke context voor jeugdwerk en heeft dezelfde doelstellingen als jeugdwerk in zijn geheel.

Facilitator

Een persoon die een groep (jonge) mensen helpt om beter samen te werken, hun gemeenschappelijke doelstellingen te begrijpen en de verwezenlijking van deze doelstellingen via Erasmus+-activiteiten te plannen.

Groepsleider

Bij mobiliteitsprojecten voor jongeren, een volwassene van ten minste 18 jaar die de jongeren vergezelt tijdens hun deelname aan een uitwisseling van jongeren of de op inclusie gerichte actie DiscoverEU om hun leerproces te bevorderen (Youthpass) en hun bescherming en veiligheid te waarborgen.

Informele groep jongeren

Groep van ten minste vier jongeren die naar het toepasselijke nationale recht geen rechtspersoonlijkheid heeft, mits de vertegenwoordigers van die groep juridisch bevoegd zijn namens hen juridische verbintenissen aan te gaan. Deze groepen jongeren kunnen aanvragers en partners zijn voor sommige onder het Erasmus+-programma vallende acties. Eenvoudigheidshalve worden zij in deze gids gelijkgesteld aan en staan zij op gelijke voet met de aan het Erasmus+-programma deelnemende organisaties voor de acties in het kader van Kernactie 1 waaraan zij kunnen deelnemen. De groep moet uit ten minste vier jongeren bestaan en hun leeftijd moet vallen binnen de leeftijdscategorie van de jongeren in het programma (13-30). In uitzonderlijke gevallen en indien alle jongeren minderjarig zijn, kan de groep door een volwassene worden vertegenwoordigd. Hierdoor kan een groep jongeren (wanneer alle jongeren minderjarig zijn) een aanvraag indienen met behulp van een jeugdwerker/begeleider.

Rondreizende activiteit

Een activiteit die in meer dan één land plaatsvindt. Rondreizende activiteiten houden in dat alle deelnemers op hetzelfde moment mobiel zijn.

Lokale deelnemer aan jeugdactiviteiten

Deelnemers aan een activiteit voor leermobiliteit die minder dan 10 km moeten afleggen tot de locatie van de activiteit. Deze deelnemers komen niet in aanmerking voor steun voor reiskosten, maar kunnen naargelang van de actie wel in aanmerking komen voor individuele steun, organisatorische steun en steun voor inclusie.

Slim jeugdwerk

De innovatieve ontwikkeling van jeugdwerk, met inbegrip van praktijken voor digitaal jeugdwerk, die een onderzoeks-, een kwaliteits- en een beleidscomponent omvat.

Jeugdactiviteit

Een buitenschoolse activiteit (zoals uitwisseling van jongeren, vrijwilligerswerk of jongerenopleiding) die, individueel of in groepsverband, met name via jeugdorganisaties, wordt uitgeoefend door een jongere en gekenmerkt is door een niet-formele leerbenadering.

Jeugdwerker

Een persoon die beroepsmatig of op vrijwillige basis betrokken is bij niet-formeel leren en jongeren begeleidt bij hun persoonlijke sociaalpedagogische en beroepsontwikkeling.

Youthpass

Het Europese instrument ter bevordering van de erkenning van de leerresultaten van jongeren en jeugdwerkers die deelnemen aan projecten die steun ontvangen uit hoofde van het Erasmus+-programma. Youthpass bestaat uit: a) certificaten die verkrijgbaar zijn voor deelnemers aan verscheidene programma-acties; en b) een duidelijk omlijnd proces ter ondersteuning van jongeren, jeugdwerkers en jeugdorganisaties om zich te bezinnen over de leerresultaten van een Erasmus+-project op het gebied van jeugdzaken en niet-formeel leren. Youthpass is tevens onderdeel van de ruimere strategie van de Europese Commissie ter bevordering van de erkenning van niet-formeel en informeel leren alsook van jeugdwerk in Europa en daarbuiten.

Tagged in:  Youth