Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Речник на термините - Младеж

Наставник

Ресурсен специалист, който не е член на групата, и който оказва подкрепа на младежите при подготовката, изпълнението и оценката на техния проект.

Изграждане на общности

Създаване или укрепване на общност сред лица, които споделят общи нужди или интереси или са получили съвместен опит, който е създал обща основа за разбирателство. Общността, създадена чрез този процес на изграждане, е жизнена група от членове, които обменят практики и идеи за по-нататъшно развитие в полза на самата общност.

Механизми за диалог

Диалог с младежите, младежките организации и лицата, вземащи решения, който служи като средище за продължаващо съвместно обмисляне на приоритетите, изпълнението и следващите стъпки в европейското сътрудничество по въпросите на младежта.

Цифрови дейности за младежка работа

Проактивно използване или включване на цифрови медии и технологии в младежката работа. Цифровите медии и технологии могат да бъдат инструмент, дейност или съдържание в младежката работа. Цифровите дейности за младежка работа не са метод за младежка работа; те могат да бъдат включени във всяка среда за младежка работа и имат същите цели като младежката работа като цяло.

Водач на група

В младежките проекти за мобилност водачът на група е възрастен на най-малко 18 години, който се присъединява към младежите, участващи в младежки обмен или в действието за приобщаване DiscoverEU, за да осигури тяхното ефективно учене (Youthpass), защита и безопасност.

Неформална група младежи

Група от поне четирима младежи, които нямат юридическа правосубектност съгласно приложимото национално право, но техните представители имат правоспособност да поемат правни задължения от тяхно име. Тези групи младежи могат да са кандидати и партньори по някои от действията по програмата „Еразъм+“. С цел опростяване в настоящото ръководство те са приравнени на юридически лица (организации, институции и т.н.) и във връзка с действията по ключово действие 1, в които могат да вземат участие, попадат в понятието „участващи организации“ по програмата „Еразъм+“. Групата трябва да се състои от поне четирима младежи и тяхната възраст следва да съответства на общата възраст на младежите в програмата (13—30 години). В изключителни случаи и ако всички младежи са непълнолетни, групата може да бъде представлявана от възрастен. Това би позволило на група от младежи (всички от които са непълнолетни) да подадат заявление с помощта на младежки работник/наставник.

Дейност, свързана с пътуване

Дейност, осъществявана в повече от една държава. Дейностите, свързани с пътуване, предполагат придвижването на всички участници едновременно.

Интелигентна младежка работа

Иновативно развитие на младежката работа, включващо практически цифрови дейности за младежка работа, както и компонент на научните изследвания, качеството и политиката.

Младежка дейност

Извънучилищна дейност (като например младежки обмен, доброволческа дейност или обучение на младежи), извършвана от младеж, самостоятелно или в група, по-специално чрез младежки организации, и която се характеризира с подход за неформално учене.

Младежки работник

Лице, което на професионални или доброволни начала работи в областта на неформалното учене и подкрепя младежите в личното им социално-образователно и професионално развитие.

Youthpass

Европейски инструмент за подобряване на признаването на резултатите от обучението на младежи и младежки работници, постигнати в рамките на участието им в проекти, подкрепени по програмата „Еразъм+“. Youthpass се състои от: а) сертификати, които могат да бъдат получени от участниците в няколко от действията по програмата, и б) структуриран процес, който подпомага младежи, младежки работници, и младежки организации да анализират резултатите от обучението в рамките на проект по програмата „Еразъм+“ в областта на младежта и неформалното учене. Youthpass също така е част от по-широкообхватна стратегия на Европейската комисия за подобряване на признаването на неформалното и информалното учене и на младежката работа във и извън Европа.

Tagged in:  Youth