Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Sąvokų žodynas - Jaunimas

Ugdantysis vadovas

Patirties turintis ir grupei nepriklausantis asmuo, padedantis jaunuoliams rengti, įgyvendinti ir vertinti savo projektą.

Bendruomenės telkimas

Pavienių asmenų, kuriuos vienija bendri poreikiai ar interesai arba turinčių panašios patirties, padėjusios sukurti bendrą pagrindą, bendruomenės kūrimas ar plėtotė. Bendruomenės telkimo būdu atsiradusi bendruomenė – gyvybinga grupė, kuri dalijasi patirtimi ir idėjomis, kad jos nariai galėtų toliau tobulėti.

Dialogo mechanizmai

Dialogas su jaunimu, jaunimo organizacijomis ir sprendimų priėmėjais, per kurį nuolat bendrai apžvelgiami prioritetai, Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje įgyvendinimas ir tolesnė susijusi veikla.

Darbas su Jaunimu naudojantis skaitmeninėmis technologijomis

Aktyvus skaitmeninių medijų ir technologijų naudojimas ar skatinimas naudoti darbo su jaunimu srityje. Skaitmeninės medijos ir technologijos gali būti darbo su jaunimu priemonė, veiklos rūšis arba turinys. Darbas su jaunimu naudojantis skaitmeninėmis technologijomis nėra darbo su jaunimu metodas; jį galima įtraukti į bet kokią darbo su jaunimu kontekstą, o jo tikslai yra tokie patys kaip ir bendrieji darbo su jaunimu tikslai.

Fasilitatorius

Asmuo, padedantis (jaunų) asmenų grupei geriau bendradarbiauti, suprasti jų bendrus tikslus ir planuoti, kaip pasiekti šiuos tikslus vykdant programos „Erasmus+“ veiklą.

Grupės lyderis

Jaunimo mobilumo projektuose grupės lyderis yra bent 18 m. sulaukęs asmuo, lydintis jaunimo mainuose ar „DiscoverEU“ įtraukties veiksmuose dalyvaujančius jaunuolius, kad užtikrintų jų veiksmingą mokymąsi („Youthpass“), apsaugą ir saugumą.

Neformalioji jaunimo grupė

Bent keturių jaunuolių grupė, pagal taikomą nacionalinę teisę neturinti juridinio asmens statuso, jeigu jos atstovai teisėtai gali grupės vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus. Tokios grupės gali teikti paraiškas dalyvauti tam tikruose programos „Erasmus+“ veiksmuose kaip partnerės. Siekiant paprastumo, šiame vadove jos prilyginamos juridiniams asmenims (organizacijoms, institucijoms ir t. t.) ir patenka į 1 pagrindinio veiksmo, kuriame jos gali dalyvauti, programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių organizacijų sąvokos taikymo sritį. Grupėje turi būti bent keturi jaunuoliai ir jų amžius turėtų atitikti bendrą jaunuolių, kurie gali dalyvauti programoje, amžių (13–30 metų). Išimtiniais atvejais ir jeigu visa jaunuolių grupė yra nepilnamečiai, grupei atstovauti gali suaugęs asmuo. Tai suteiktų galimybę nepilnamečių grupei (jei visi yra nepilnamečiai), padedant su jaunimu dirbančiam asmeniui, pateikti paraišką.

Veikla, dėl kurios reikia vykti į kitą šalį

Daugiau nei vienoje šalyje vykdoma veikla. Tokia veikla reiškia, kad visi dalyviai turi keliauti tuo pačiu metu.

Vietos jaunimo veiklos dalyvis

Mobilumo mokymosi tikslais veiklos dalyviai, keliaujantys mažiau nei 10 km iki veiklos vietos. Tokie dalyviai negali gauti kelionės paramos, tačiau, priklausomai nuo veiksmo, jie gali atitikti reikalavimus individualiai, organizacinei ir įtraukties paramai gauti.

Pažangusis darbas su jaunimu

Novatoriškas darbas su jaunimu, apimantis darbą su jaunimu naudojantis skaitmeninėmis technologijomis, ir, be kita ko, mokslinių tyrimų, kokybės ir politikos komponentą.

Jaunimo veikla

Jaunuolių individualiai ar su grupe, visų pirma per jaunimo organizacijas, vykdoma nemokyklinė veikla (pavyzdžiui, jaunimo mainai, savanoriška veikla ar jaunimo mokymas), kuriai būdingas neformalusis mokymasis.

Su jaunimu dirbantis asmuo

Specialistas ar savanoris, dalyvaujantis neformaliojo mokymosi veikloje ir remiantis jaunuolius, vykstant jų asmeninei socialinei, edukacinei ir profesinei raidai.

„Youthpass“

Europos priemonė, kuria siekiama gerinti jaunuolių ir su jaunimu dirbančių asmenų mokymosi rezultatų, pasiektų dalyvaujant pagal programą „Erasmus+“ remiamuose projektuose, pripažinimą. „Youthpass“ sudaro: a) pažymėjimai, kuriuos gali gauti kelių Programos veiksmų dalyviai, ir b) nustatytas procesas, kuriuo jaunuoliams, su jaunimu dirbantiems asmenims ir jaunimo organizacijoms padedama suvokti, kokių mokymosi rezultatų galima pasiekti dalyvaujant programos „Erasmus+“ jaunimo srities veikloje per neformalųjį mokymąsi. Priemonė „Youthpass“ taip pat įtraukta į platesnę Europos Komisijos strategiją, kuria siekiama didinti neformaliojo ugdymo ir savaiminio mokymosi, taip pat darbo su jaunimu pripažinimą Europoje ir už jos ribų.

Tagged in:  Youth