Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Gluais téarmaí - An Óige

Cóitseálaí

Duine acmhainne - seachas ball den ghrúpa – a thacaíonn le daoine óga chun a dtionscadal a ullmhú, a chur chun feidhme agus meastóireacht a dhéanamh air.

Tógáil pobail

Cruthú nó feabhsú pobail i measc daoine aonair a bhfuil riachtanas nó leas coiteann acu nó a bhfuil eispéireas coiteann acu, rud a chruthaigh comhthuiscint. Grúpa beoga comhaltaí atá sa phobal a chruthaítear tríd an bpróiseas cruthaithe pobail, agus bíonn cleachtais agus smaointe maidir le forbairt bhreise á gcomhroinnt acu ar mhaithe leis an bpobal féin.

Sásraí idirphlé

Idirphlé le daoine óga agus eagraíochtaí óige agus cinneadóirí, is fóram do mhachnamh frithpháirteach leanúnach é ar thosaíochtaí, ar chur chun feidhme agus ar an obair leantach a bhaineann le comhar Eorpach i réimse na hóige.

Obair Dhigiteach don Óige

Na meáin dhigiteacha agus an teicneolaíocht a úsáid, nó aghaidh a thabhairt orthu, go réamhghníomhach san obair óige. Is féidir le meáin dhigiteacha a bheith mar uirlis, gníomhaíocht nó inneachar san obair óige. Ní modh oibre óige í an obair dhigiteach don óige, is féidir í a áireamh in aon suíomh oibre óige agus tá na spriocanna céanna aici le hobair óige go ginearálta.

Éascaitheoir

Duine óg a chuidíonn le grúpa daoine (óga) chun oibriú le chéile ar bhealach níos fearr, chun a gcuspóirí coiteanna a thuiscint, agus chun pleanáil a dhéanamh i leith cuspóirí sin a bhaint amach trí ghníomhaíochtaí Erasmus+

Ceannaire Grúpa

I dtionscadail soghluaisteachta óige, is é is ceannaire grúpa ann duine fásta atá 18 mbliana d’aois ar a laghad a bhíonn páirteach i Malartú Ógra nó i nGníomhaíocht Cuimsithe DiscoverEU in éineacht leis na daoine óga rannpháirteacha chun foghlaim éifeachtach (Youthpass), cosaint, agus sábháilteacht a chinntiú dóibh.

Grúpa neamhfhoirmiúil daoine óga

Grúpa de cheathrar óg ar a laghad nach bhfuil pearsantacht dhlítheanach acu faoin dlí náisiúnta is infheidhme, ar choinníoll go mbeidh an inniúlacht dhlíthiúil ag a n‑ionadaithe oibleagáidí dlíthiúla a ghlacadh ar láimh thar a gceann. Féadfaidh na grúpaí daoine óga sin a bheith ina n‑iarratasóirí agus ina gcomhpháirtithe de Ghníomhaíochtaí áirithe de Erasmus+. Chun críche an tsimplithe, comhshamhlaítear iad le daoine dlítheanacha (eagraíochtaí, institiúidí, srl.) sa Treoir seo agus tagann siad faoi choincheap eagraíochtaí rannpháirteacha Erasmus+ le haghaidh ghníomhaíochtaí Phríomhghníomhaíocht 1 inar féidir leo a bheith rannpháirteach. Ní mór ceathrar óg ar a laghad a bheith sa ghrúpa, agus ba cheart dá n‑aois a bheith i gcomhréir le haois fhoriomlán na ndaoine óga sa chlár (13-30). I gcásanna eisceachtúla agus más rud é gur mionaoisigh iad na daoine óga uile, féadfaidh duine fásta ionadaíocht a dhéanamh don ghrúpa. Ar an mbealach sin, d’fhéadfadh grúpa daoine óga (ar mionaoisigh iad uile) iarratas a chur isteach le cabhair ó oibrí óige/cóitseálaí.

Gníomhaíocht taistil

Gníomhaíocht a reáchtáiltear i níos mó ná tír amháin. Tuigtear le gníomhaíochtaí taistil gluaiseacht gach rannpháirtí an tráth céanna.

Rannpháirtí áitiúil i ngníomhaíochtaí óige

Rannpháirtithe i ngníomhaíocht soghluaisteachta foghlama a thaistealaíonn níos lú ná 10 km chuig ionad na gníomhaíochta. Níl na rannpháirtithe sin incháilithe don tacaíocht taistil, ach, ag brath ar an ngníomhaíocht, féadfaidh siad a bheith incháilithe don Tacaíocht Aonair, do Thacaíocht Eagraíochtúil agus do Thacaíocht maidir le Cuimsiú.

Obair Chliste don Óige

Forbairt nuálach oibre óige lena gcuimsítear cleachtas oibre digití don óige, agus lena n‑áirítear comhchuid taighde, cáilíochta agus beartais.

Gníomhaíocht óige

Gníomhaíocht a dhéanann daoine óga, ina n‑aonair nó mar chuid de ghrúpa, lasmuigh d'uaireanta scoile (amhail malartuithe ógra nó obair dheonach nó oiliúint óige), go háirithe trí eagraíochtaí óige, agus arb é a príomhthréith cur chuige seachfhoirmiúil maidir leis an bhfoghlaim.

Oibrí óige

Gairmí nó saorálaí atá páirteach san fhoghlaim sheachfhoirmiúil agus a thacaíonn le daoine óga lena bhforbairt shochoideachasúil agus ghairmiúil phearsanta.

Youthpass

An uirlis Eorpach chun feabhas a chur ar aithint torthaí foghlama daoine óga agus oibrithe óige maidir lena rannpháirtíocht i dtionscadail a dtacaíonn Clár Erasmus+ leo. Is éard atá in Youthpass: a) deimhnithe ar féidir le rannpháirtithe iad a fháil i roinnt Gníomhaíochtaí den Chlár; agus b) próiseas sainithe lena dtacaítear le daoine óga, oibrithe óige, agus eagraíochtaí óige chun machnamh a dhéanamh ar na torthaí foghlama ó thionscadal Erasmus+ i réimse na hóige agus na foghlama seachfhoirmiúla. Tá Youthpass ina chuid freisin de straitéis níos leithne de chuid an Choimisiúin arb é is aidhm dó aithint na foghlama seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla agus na hoibre óige san Eoraip agus lastall di a fheabhsú.

Tagged in:  Youth