Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Slovník pojmov - Mládež

Kouč

Usmerňujúca osoba, ktorá nie je členom skupiny, ale podporuje mladých ľudí pri príprave, realizácii a hodnotení ich projektu.

Budovanie komunity

Vytvorenie alebo posilnenie komunity jednotlivcov so spoločnými potrebami alebo záujmami, prípadne jednotlivcov, ktorí majú spoločné skúsenosti, ktoré ich spájajú. Komunita vytvorená prostredníctvom procesu budovania komunity je aktívna skupina členov, ktorí si vymieňajú postupy a nápady s cieľom ďalšieho rozvoja samotnej komunity.

Mechanizmy dialógu

Dialóg s mladými ľuďmi, mládežníckymi organizáciami a subjektmi s rozhodovacou právomocou, ktorý slúži ako fórum na stálu spoločnú výmenu názorov o prioritách európskej spolupráce v oblasti mládeže, o jej realizácii a nadväzujúcich opatreniach.

Digitálna Práca s Mládežou

Aktívne využívanie digitálnych médií a technológií alebo venovanie pozornosti takýmto médiám a technológiám v rámci práce s mládežou. Digitálne médiá a technológie môžu byť v rámci práce s mládežou nástrojom, činnosťou alebo obsahom. Digitálna práca s mládežou nie je metóda práce s mládežou – môže byť súčasťou každej práce s mládežou a má rovnaké ciele ako práca s mládežou vo všeobecnosti.

Facilitátor

Osoba, ktorá pomáha skupine (mladých) ľudí lepšie spolupracovať, pochopiť ich spoločné ciele a naplánovať, ako tieto ciele dosiahnuť prostredníctvom aktivít v rámci programu Erasmus+.

Vedúci Skupiny

V projektoch mobility mládeže je vedúcim skupiny dospelá osoba vo veku aspoň 18 rokov, ktorá sa pripojí k mladým ľuďom zúčastňujúcim sa na mládežníckej výmene alebo akcii DiscoverEU týkajúcej sa inklúzie s cieľom zabezpečiť ich účinné vzdelávanie (Youthpass), ochranu a bezpečnosť.

Neformálna skupina mladých ľudí

Skupina aspoň štyroch mladých ľudí, ktorá nemá právnu subjektivitu podľa platného vnútroštátneho práva, za predpokladu, že jej zástupcovia majú právnu spôsobilosť uskutočňovať právne úkony v ich mene. Tieto skupiny mladých ľudí môžu byť v niektorých akciách programu Erasmus+ žiadateľmi a partnermi. V záujme zjednodušenia sa v tomto sprievodcovi prirovnávajú k právnickým osobám (organizáciám, inštitúciám atď.) a zaraďujú sa do vymedzenia pojmu účastníckych organizácií programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 1, na ktorej sa môžu zúčastňovať. Skupinu musia tvoriť aspoň štyria mladí ľudia, ktorých vek by mal byť v súlade s vekom mladých ľudí v programe všeobecne (13 až 30 rokov). Vo výnimočných prípadoch a ak sú všetci mladí ľudia maloletí, môže skupinu zastupovať dospelý. Tým sa umožní skupine mladých ľudí (ktorú tvoria iba maloleté osoby) podať žiadosť s pomocou pracovníka s mládežou/kouča.

Putovná aktivita

Aktivita, ktorá sa uskutočňuje vo viacerých krajinách. Putovné aktivity predpokladajú pohyb všetkých účastníkov zároveň.

Miestny účastník mládežníckych aktivít

Účastníci na aktivite vzdelávacej mobility, ktorí cestujú do miesta konania aktivity menej ako 10 km. Takíto účastníci nemajú nárok na podporu na cestné náklady, ale v závislosti od akcie môžu mať nárok na individuálnu podporu, organizačnú podporu a podporu na začlenenie.

Inteligentná Práca s Mládežou

Inovačný rozvoj práce s mládežou zahŕňajúci postupy digitálnej práce s mládežou, ktoré obsahujú prvky výskumu, kvality a politiky.

Mládežnícka aktivita

Mimoškolská aktivita (napr. mládežnícka výmena, dobrovoľnícka práca alebo odborná príprava mládeže) vykonávaná mladou osobou buď samostatne, alebo v skupine, najmä prostredníctvom mládežníckych organizácií, a charakterizovaná neformálnym prístupom k vzdelávaniu.

Pracovník s mládežou

Odborný pracovník alebo dobrovoľník zapojený do neformálneho vzdelávania, ktorý podporuje mladých ľudí v ich osobnom sociálno-vzdelávacom a profesijnom rozvoji.

Youthpass

Európsky nástroj určený na skvalitnenie uznávania vzdelávacích výstupov mladých ľudí a pracovníkov s mládežou, ktoré získali v rámci svojej účasti na projektoch podporovaných programom Erasmus+. Youthpass tvoria: a) osvedčenia, ktoré môžu účastníci získať v rámci viacerých akcií programu; a b) vymedzený postup podporujúci mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie pri zohľadňovaní vzdelávacích výstupov z projektu Erasmus+ v oblasti mládeže a neformálneho vzdelávania. Youthpass je aj súčasťou širšej stratégie Európskej komisie, ktorej cieľom je posilniť uznávanie neformálneho vzdelávania, informálneho učenia sa a práce s mládežou v Európe aj mimo nej.

Tagged in:  Youth