Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Proġetti ta’ mobbiltà għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ

Taħt din l-Azzjoni1 , l-organizzazzjonijiet jistgħu jirċievu appoġġ biex iwettqu proġetti li jinkludu attività waħda jew aktar ta’ apprendiment għall-iżvilupp professjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u l-organizzazzjoni tagħhom.

Objettivi tal-azzjoni

Din l-Azzjoni tappoġġa l-iżvilupp professjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u b’hekk l-iżvilupp ta’ ħidma ta’ kwalità fost iż-żgħażagħ fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali, Ewropew u internazzjonali, permezz ta’ esperjenzi ta’ apprendiment mhux formali u informali f’attivitajiet ta’ mobbiltà. L-Azzjoni tikkontribwixxi għall-objettivi tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2019-2027, b’mod partikolari għall-Aġenda Ewropea għall-Ħidma fost iż-Żgħażagħ2  għall-kwalità, l-innovazzjoni u r-rikonoxximent tal-ħidma fost iż-żgħażagħ.

B’mod aktar speċifiku, il-proġetti ta’ mobbiltà għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ għandhom l-għan li:

 • Jipprovdu opportunitajiet ta’ apprendiment mhux formali u informali għall-iżvilupp edukattiv u professjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, filwaqt li jikkontribwixxu għal prattika individwali ta’ kwalità għolja kif ukoll għall-evoluzzjoni tal-organizzazzjonijiet u s-sistemi tal-ħidma fost iż-żgħażagħ;
 • Jibnu komunità ta’ persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ li tista’ tappoġġa l-kwalità tal-proġetti u l-attivitajiet għaż-żgħażagħ fil-programmi tal-UE u lil hinn minnhom.
 • Jiżviluppaw prattiki lokali ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ u jikkontribwixxu għall-bini tal-kapaċità għal ħidma ta’ kwalità fil-qasam taż-żgħażagħ tal-parteċipanti u l-organizzazzjoni tagħhom, filwaqt li jkollhom impatt ċar fuq il-ħidma regolari maż-żgħażagħ tal-persuni parteċipanti li jaħdmu maż-żgħażagħ.

Kuntest tal-politika

L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2019-2027 tistabbilixxi Qafas għal Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ, ibbażat fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2018 dwar “L-Impenn, il-Konnessjoni u l-Għoti tas-Setgħa liż-żgħażagħ”. L-Istrateġija trawwem il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika, tappoġġa l-impenn soċjali u ċiviku u għandha l-għan li tiżgura li ż-żgħażagħ kollha jkollhom ir-riżorsi meħtieġa biex jieħdu sehem fis-soċjetà. L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ tinkludi wkoll proċess ta’ djalogu maż-Żgħażagħ u f’dak il-kuntest, fl-2018 ġew żviluppati 11-il għan Ewropew dwar iż-Żgħażagħ. Dawn l-għanijiet jidentifikaw oqsma transsettorjali li jaffettwaw il-ħajja taż-żgħażagħ u jindikaw l-isfidi. L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ għandha tikkontribwixxi għat-twettiq ta’ din il-viżjoni fir-rigward taż-żgħażagħ. Taħt il-qasam ewlieni “Setgħa”, l-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ qed tappoġġa l-għoti tas-setgħa liż-żgħażagħ permezz tal-kwalità, l-innovazzjoni u r-rikonoxximent tal-ħidma fost iż-żgħażagħ.

https://europa.eu/youth/home_mt

Strateġiji tematiċi fil-qasam taż-żgħażagħ

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, it-tisħiħ tal-kwalità ta’ proċessi ta’ apprendiment informali u mhux formali u l-iżvilupp ta’ ħidma ta’ kwalità fost iż-żgħażagħ. Aktar appoġġ f’dawn l-oqsma huwa disponibbli permezz ta’ strateġiji tematiċi speċifiċi, bħall-Istrateġija għall-Parteċipazzjoni taż-Żgħażagħ, il-Youthpass u l-Istrateġija Ewropea għat-Taħriġ (ETS)3 .

Deskrizzjoni tal-attivitajiet

Attivitajiet ta’ Żvilupp Professjonali (PDAs)

L-attivitajiet ta’ żvilupp professjonali huma attivitajiet tranżnazzjonali ta’ mobbiltà għall-apprendiment li jappoġġaw l-iżvilupp professjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ. Dawn jistgħu jieħdu l-forma ta’:

 • Żjarat ta’ studju u tipi differenti ta’ inkarigi, bħal job shadowing, skambji ta’ persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u apprendiment bejn il-pari, f’organizzazzjonijiet ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ u organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ barra l-pajjiż.
 • Networking u bini tal-komunità fost il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ li jieħdu sehem fl-azzjoni u li jappoġġaw l-objettivi tagħha.
 • Korsijiet ta’ taħriġ li jappoġġaw l-iżvilupp ta’ kompetenzi (eż. ibbażati fuq mudelli ta’ kompetenza eżistenti rilevanti), biex jimplimentaw prattiki ta’ kwalità ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ jew jindirizzaw u jittestjaw metodi innovattivi (pereżempju dawk relatati ma’ ħidma diġitali u intelliġenti fost iż-żgħażagħ4 ).

Seminars u workshops li jappoġġaw b’mod partikolari l-bini tal-għarfien u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki marbuta mal-objettivi, il-valuri u l-prijoritajiet tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ u tal-programmi tal-UE li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tagħha. L-attivitajiet li ġejjin mhumiex eliġibbli għal għotjiet taħt proġetti ta’ mobbiltà għall-Persuni li Jaħdmu maż-Żgħażagħ: il-vjaġġi għal studji akkademiċi; l-attivitajiet li għandhom l-għan li jagħmlu profitt finanzjarju; l-attivitajiet li jistgħu jitqiesu bħala turiżmu; festivals; ivvjaġġar għal btala; tours ta’ prestazzjoni, laqgħat statutorji.

Barra minn hekk, il-proġetti jistgħu jinkludu wkoll l-attivitajiet t’hawn taħt.

Attivitajiet ta’ żvilupp u ta’ sensibilizzazzjoni tas-sistema

Il-proġetti ta’ mobbiltà għall-Persuni li Jaħdmu maż-Żgħażagħ jistgħu jinkludu attivitajiet ta’ żvilupp tas-sistema u ta’ sensibilizzazzjoni, li huma attivitajiet komplementari li għandhom l-għan li jsaħħu l-impatt tal-proġett ta’ mobbiltà fuq il-post. Dawn jinkludu dawk l-attivitajiet kollha li jikkontribwixxu għall-Aġenda Ewropea għall-Ħidma fost iż-Żgħażagħ5  għall-kwalità, l-innovazzjoni u r-rikonoxximent tal-ħidma fost iż-żgħażagħ u li jġibu lura t-tagħlimiet meħuda u l-għodod lill-organizzazzjonijiet involuti fil-proġetti u lil hinn minnhom. Dawn l-attivitajiet komplementari jirrappreżentaw opportunità għal benefiċjarji b’aktar esperjenza u riżorsi biex jittestjaw metodi u tweġibiet innovattivi għal sfidi kondiviżi, tip ta’ spazju għal “laboratorju Ewropew tal-ħidma fost iż-żgħażagħ” li jirriżulta mill-attivitajiet ta’ żvilupp professjonali implimentati fi ħdan il-proġetti u li jkollhom tifsira lil hinn minnhom.

Il-produzzjoni ta’ għodod u l-kondiviżjoni ta’ prattiki li jikkontribwixxu għall-iżvilupp u l-evoluzzjoni tal-organizzazzjonijiet u s-sistemi tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ bini tal-komunità u l-introduzzjoni ta’ metodi innovattivi li jinkludu l-użu ta’ teknoloġiji diġitali permezz tal-ħidma fost iż-żgħażagħ huma xi eżempji. Dawn l-attivitajiet imorru lil hinn mill-attivitajiet ta’ tixrid ta’ segwitu, li huma parti miċ-ċiklu tal-ħajja normali tal-proġett, madankollu, attivitajiet ta’ tixrid aktar immirati u strateġiċi jistgħu wkoll ikunu adattati taħt dawn l-attivitajiet komplementari.

Attività ta’ żvilupp tas-sistema u ta’ sensibilizzazzjoni tista’ titwettaq fil-livell tranżnazzjonali jew nazzjonali.

Żjarat preparatorji

Iż-żjarat preparatorji għandhom l-għan li jiżguraw attivitajiet ta’ kwalità għolja billi jiġu ffaċilitati u jitħejjew arranġamenti amministrattivi, jinbnew il-fiduċja u l-fehim, u tiġi stabbilita sħubija soda bejn l-organizzazzjonijiet u l-persuni involuti. Iż-Żjarat Preparatorji jsiru fil-pajjiż ta’ waħda mill-organizzazzjonijiet li jilqgħu qabel ma tibda l-Attività tal-Iżvilupp Professjonali.

Stabbiliment ta’ proġett

Proġett appoġġat minn din l-azzjoni jrid jinkludi PDA waħda jew aktar. L-attivitajiet jistgħu jiġu kkombinati b’mod flessibbli, skont l-objettivi tal-proġett u l-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni(jiet) parteċipanti u l-persuni parteċipanti li jaħdmu maż-żgħażagħ.

Proġett jiġi implimentat minn tal-inqas żewġ organizzazzjonijiet. Kundizzjoni fundamentali għal twassil ta’ proġetti ta’ kwalità għolja hija li l-organizzazzjonijiet involuti kollha jeħtieġ li jiġu identifikati bħala sħubija soda fl-istadju tal-applikazzjoni. L-organizzazzjonijiet involuti jassumu r-rwoli li “jibagħtu” u/jew “li jilqgħu” l-parteċipanti jiġifieri li jospitaw l-attività. Waħda mill-organizzazzjonijiet tassumi wkoll ir-rwol ta’ koordinatur u tapplika għall-proġett kollu f’isem is-sħubija.

Proġett jikkonsisti f’erba’ stadji: l-ippjanar, it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu.

 • L-ippjanar (id-definizzjoni tal-ħtiġijiet, l-objettivi, l-eżiti tal-apprendiment, il-formati tal-attività, l-iżvilupp tal-programm ta’ ħidma, l-iskeda tal-attivitajiet, eċċ.)
 • It-tħejjija (arranġamenti prattiċi, l-għażla tal-parteċipanti, it-twaqqif ta’ ftehimiet ma’ sħab, it-tħejjija lingwistika/interkulturali/relatata mal-apprendiment u l-kompiti tal-parteċipanti qabel it-tluq eċċ.);
 • L-implimentazzjoni tal-attivitajiet;
 • Is-segwitu (l-evalwazzjoni tal-attivitajiet, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, kif ukoll it-tixrid u l-użu tal-eżiti tal-proġett).

Proġett ta’ mobbiltà ta’ kwalità għall-Persuni li Jaħdmu maż-Żgħażagħ:

 • ikollu impatt ċar fuq il-ħidma regolari maż-żgħażagħ tal-persuni parteċipanti li jaħdmu maż-żgħażagħ u fuq l-organizzazzjoni tagħhom;
 • jiddependi mill-involviment attiv tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, li għandhom jassumu rwol attiv fl-istadji kollha tal-proġett, u b’dan il-mod isaħħu l-esperjenza tagħhom ta’ apprendiment u żvilupp;
 • ikun ibbażat fuq ħtiġijiet identifikati b’mod ċar għall-edukazzjoni u l-iżvilupp professjonali tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ6  b’mod partikolari dwar il-kwalità, l-innovazzjoni u r-rikonoxximent, u jkun akkumpanjat minn miżuri xierqa ta’ għażla, tħejjija u segwitu;
 • jiżgura li l-eżiti tal-apprendiment mhux formali u informali tal-parteċipanti jkunu rikonoxxuti kif xieraq u li l-eżiti tal-proġett, inkluż kwalunkwe metodu, materjal u għodda, ikunu trasferibbli u użati fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti, filwaqt li jikkontribwixxu għall-evoluzzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-ħidma fost iż-żgħażagħ, u jkomplu jinxterdu b’mod wiesa’ fil-qasam taż-żgħażagħ;
 • iħeġġeġ lill-parteċipanti biex jirriflettu dwar suġġetti u valuri Ewropej u jipprovdi lill-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ b’għodod u metodi biex jippromwovu r-rispett u jimmaniġġjaw id-diversità fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum.
 • jippromwovi l-użu ta’ prattiki u metodi innovattivi bħall-inklużjoni ta’ attivitajiet ta’ ħidma diġitali fost iż-żgħażagħ bil-ħsieb li jkun strument għall-prevenzjoni ta’ kwalunkwe forma ta’ diżinformazzjoni online u aħbarijiet foloz.

Proċess ta’ Apprendiment

Proġett ta'Mobbiltà għall-Persuni li Jaħdmu maż-Żgħażagħ jeħtieġ li jipprevedi appoġġ għall-proċess ta’ riflessjoni, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment, b’mod partikolari permezz tal-Youthpass, biex jappoġġa r-rikonoxximent u l-impatt tal-eżiti tal-proġett, il-prattiki tal-ħidma fost iż-żgħażagħ, il-metodoloġiji u l-materjali li jirriżultaw fil-qasam taż-żgħażagħ.

Inklużjoni u Diversità

Il-Programm Erasmus+ ifittex li jippromwovi l-opportunitajiet indaqs u l-aċċess, l-inklużjoni u l-ġustizzja fl-azzjonijiet kollha tiegħu. L-organizzazzjonijiet għandhom ifasslu attivitajiet ta’ proġetti aċċessibbli u inklużivi, filwaqt li jqisu l-fehmiet tal-parteċipanti b’inqas opportunitajiet u jinvolvuhom fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet. 

 • Il-proġetti ta’ mobbiltà għall-Persuni li jaħdmu maż-Żgħażagħ huma partikolarment adattati biex itejbu s-sensibilizzazzjoni dwar id-diversità tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ kif ukoll biex itejbu l-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jinvolvu b’suċċess lill-parteċipanti b’inqas opportunitajiet fil-prattika tal-ħidma fost iż-żgħażagħ. L-involviment tal-persuni parteċipanti li jaħdmu maż-żgħażagħ fl-istadji kollha tal-proġett irawwem gwida bir-reqqa permezz tal-proċess ta’ apprendiment u żvilupp u jippermetti segwitu aktar mill-qrib;
 • Il-preżenza ta’ ħarrieġa u faċilitaturi f’ħafna mill-attivitajiet tiżgura approċċ aktar mill-qrib u adattat, imfassal apposta għall-ħtiġijiet tal-parteċipanti;
 • Il-proġett kollu għandu jieħu approċċ konxju lejn l-inklużjoni u d-diversità. Fl-ippjanar, it-tħejjija, l-implimentazzjoni u s-segwitu, dawn l-aspetti għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni. Partikolarment importanti huwa l-mod ta’ kif il-proġett itejjeb il-kapaċità tal-organizzazzjonijiet parteċipanti biex jindirizzaw kwistjonijiet ta’ inklużjoni u diversità fl-attivitajiet regolari tagħhom.
 • Il-format huwa xieraq ukoll biex jinvolvi parteċipanti b’inqas opportunitajiet. Il-flessibbiltà offruta mill-azzjoni fil-format tal-attivitajiet (eż. id-durata, it-tip eċċ…) tagħmilha adattabbli għall-ħtiġijiet tal-parteċipanti. Il-proġetti għall-mobbiltà għall-Persuni li Jaħdmu maż-Żgħażagħ huma adatti wkoll biex jaħdmu fuq l-inklużjoni u d-diversità bħala s-suġġett tal-proġett, pereżempju l-iskambju ta’ prattiki u metodi inklużivi. 

Protezzjoni u Sikurezza tal-parteċipanti

Matul l-ippjanar u t-tħejjija ta’ proġett, għandha tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-protezzjoni u s-sikurezza tal-parteċipanti u għandhom jiġu previsti l-miżuri kollha meħtieġa għall-prevenzjoni/it-tnaqqis tar-riskji.

Sostenibbiltà Ambjentali

Proġett għandu jippromwovi mġiba ambjentalment sostenibbli u responsabbli fost il-parteċipanti, filwaqt li jqajjem is-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza li tittieħed azzjoni biex titnaqqas jew tiġi kkumpensata l-impronta ambjentali tal-attivitajiet ta’ mobbiltà. Dan għandu jitfassal u jiġi implimentat b’kuxjenza ambjentali  billi eż. jiġu integrati prattiki sostenibbli bħall-għażla ta’ materjali li jistgħu jerġgħu jintużaw jew li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, it-tnaqqis tal-iskart u r-riċiklaġġ, mezzi sostenibbli ta’ trasport.

Tranżizzjoni diġitali

Il-Programm Erasmus jappoġġa lill-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha fl-inkorporazzjoni tal-użu ta’ għodod diġitali u metodi ta’ apprendiment biex jikkomplementaw l-attivitajiet fiżiċi tagħhom, biex itejbu l-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet sħab, u biex itejbu l-kwalità tal-attivitajiet.

Standards ta’ kwalità tal-Erasmus+ għaż-żgħażagħ

L-implimentazzjoni tal-proġetti kollha appoġġati taħt din l-Azzjoni trid issegwi l-istandards tal-kwalità tal-erasmus+ għaż-żgħażagħ biex jiġu organizzati attivitajiet ta’ mobbiltà għall-apprendiment ta’ kwalità għolja. L-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus+ għaż-Żgħażagħ ikopru l-prinċipji bażiċi tal-Azzjoni, kif ukoll prattiki ta’ implimentazzjoni konkreti għal kompiti ta’ proġetti bħall-għażla u t-tħejjija tal-parteċipanti, id-definizzjoni, l-evalwazzjoni u r-rikonoxximent tal-eżiti tal-apprendiment, il-kondiviżjoni tar-riżultati tal-proġetti, eċċ. L-Istandards tal-Kwalità tal-Erasmus+ għaż-Żgħażagħ huma disponibbli hawnhekk https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Kriterji li jintużaw biex jiġi vvalutat dan il-proġett

Kriterji ta’ Eliġibbiltà

Kriterji Ġenerali tal-Eliġibbiltà

Il-kriterji ġenerali t’hawn taħt japplikaw għall-proġetti standard ta’ mobbiltà għall-Persuni li Jaħdmu maż-Żgħażagħ. Għall-akkreditazzjonijiet, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima rilevanti ta’ din il-gwida.

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Organizzazzjoni parteċipanti tista’ tkun:

 • organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjoni , NGO; NGO Ewropea taż-Żgħażagħ; korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali; intrapriża soċjali; korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva;
 •  grupp ta’ żgħażagħ attivi fil-ħidma fost iż-żgħażagħ iżda mhux neċessarjament fil-kuntest ta’ organizzazzjoni taż-żgħażagħ (jiġifieri grupp informali ta’ żgħażagħ)7

stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm jew f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm lġar tal-UE (ir-Reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima “Pajjiżi Eliġibbli” fil-parti A ta’ din il-Gwida).

Min jista’ japplika?

Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm tista’ tkun l-applikant. Din l-organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett8 .

Għadd ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Iridu jkunu involuti mill-inqas żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti (mill-inqas organizzazzjoni li tibgħat waħda u mill-inqas organizzazzjoni li tilqa’ waħda) minn pajjiżi differenti.

Durata tal-proġett

Minn 3 xhur sa 24 xahar

Fejn napplika?

Mal-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun stabbilita l-organizzazzjoni applikanti

Meta napplika?

L-applikanti jridu jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sad-dati li ġejjin:

23 ta’ frar f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ ġunju u l-31 ta’ diċembru tal-istess sena

4 ta’ ottubru f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ jannar u l-31 ta’ mejju tas-sena ta’ wara

Rawnd addizzjonali possibbli:

L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jiftħu rawnd addizzjonali. L-Aġenziji Nazzjonali se jinfurmaw lill-applikanti dwar il-ftuħ tar-rawnd addizzjonali permezz tas-sit web tagħhom.

Jekk jiġi organizzat rawnd addizzjonali, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom sal-4  ta’ Mejju  f’12:00:00 (nofsinhar, ħin ta’ Brussell),  għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Awwissu u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena.

Kif napplika?

Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għal dettalji dwar kif wieħed għandu japplika.

Kriterji oħra

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa dikjarazzjoni fuq l-unur tar-rappreżentant legali.

Kull proġett irid jinkludi mill-inqas attività waħda ta’ żvilupp professjonali.

Mal-formola tal-applikazzjoni jrid ikun hemm annessa skeda ta’ żmien għal kull waħda mill-attivitajiet ta’ żvilupp professjonali, iż-żjarat preparatorji u l-attivitajiet ta’ żvilupp tas-sistema u ta’ sensibilizzazzjoni ppjanati fil-proġett.

Kriterji ta’ eliġibbiltà addizzjonali għall-attivitajiet ta’ żvilupp professjonali

Durata tal-attivitajiet

Minn jumejn sa 60 jum, esklużi l-jiem tal-ivvjaġġar.

Il-minimu ta’ jumejn iridu jkunu konsekuttivi.

Post(ijiet) tal-attivitajiet

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiż ta’ waħda (jew diversi, f’każ ta’ attivitajiet itineranti) mill-organizzazzjonijiet parteċipanti fl-attività. 

Għadd ta’ organizzazzjonijiet parteċipanti

Iridu jkunu involuti mill-inqas żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti (mill-inqas organizzazzjoni li tibgħat waħda u mill-inqas organizzazzjoni li tilqa’ waħda) minn pajjiżi differenti.

Attivitajiet fi ħdan l-istati membri tal-ue u pajjiżi terzi assoċjati mal-programm: l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha jridu jkunu minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm.

Attivitajiet ma’ pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-programm ġirien tal-ue: l-attività trid tinvolvi mill-inqas organizzazzjoni parteċipanti waħda minn Stat Membru tal-UE jew minn pajjiż terz assoċjat mal-Programm u organizzazzjoni parteċipanti waħda minn pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm ġar tal-UE (ir-Reġjuni 1-4).

Parteċipanti eliġibbli

L-ebda limitu ta’ età.

Il-parteċipanti, bl-eċċezzjoni ta’ ħarrieġa, akkumpanjaturi u faċilitaturi, iridu jkunu residenti fil-pajjiż tal-organizzazzjoni li tibgħat jew dik li tilqa’ tagħhom.

Għadd ta’ parteċipanti

Għadd of parteċipanti: Sa 50 parteċipant (esklużi, fejn rilevanti, il-ħarrieġa, l-akkumpanjaturi ul-faċilitaturi) f’kull attività pjanata mill-proġett.

F’kull attività jridu jkunu involuti parteċipanti mill-pajjiż tal-organizzazzjoni li tilqa’.

Kriterji oħra

Mill-inqas waħda mill-organizzazzjonijiet li tibgħat jew waħda mill-organizzazzjonijiet li tilqa’ fl-attività trid tkun mill-pajjiż tal-Aġenzija Nazzjonali li lilha tiġi sottomessa l-applikazzjoni.

Kriterji tal-Eliġibbiltà addizzjonali għaż-Żjarat Preparatorji

Post(ijiet) tal-attività

L-attività trid issir fil-pajjiż ta’ waħda mill-organizzazzjonijiet li tilqa’. 

Parteċipanti eliġibbli

Rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, ħarrieġa u faċilitaturi li jieħdu sehem fl-attività ewlenija.

Kriterji għall-għoti

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin. Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jilħqu punteġġ ta’ mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, irid ikollhom punteġġ ta’ mill-inqas nofs il-punti tal-punteġġ massimu f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-għoti msemmija hawn taħt.

Rilevanza, raġunament u impatt (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proġett għall-:
  • objettivi tal-Azzjoni;
  • ħtiġijiet tal-iżvilupp u l-evoluzzjoni tal-organizzazzjonijiet parteċipanti;
  • ħtiġijiet u l-objettivi tal-persuni parteċipanti li jaħdmu maż-żgħażagħ.
 • Kemm il-proposta hi adattata:
  • għall-produzzjoni ta’ eżiti tal-apprendiment ta’ kwalità għolja għall-persuni parteċipanti li jaħdmu maż-żgħażagħ;
  • għat-tisħiħ jew għat-trasformazzjoni tal-ħidma fost iż-żgħażagħ tal-organizzazzjonijiet parteċipanti, fir-rigward tal-kwalità, l-innovazzjoni u r-rikonoxximent, kif ukoll il-kapaċitajiet u l-ambitu tagħhom, minn dawk lokali għal dawk globali kif xieraq.
  • għall-involviment tal-parteċipanti attivi fil-ħidma fost iż-żgħażagħ fl-organizzazzjonijiet parteċipanti,
  • għall-involviment ta’ organizzazzjonijiet li jwettqu ħidma konkreta fost iż-żgħażagħ u ħidma regolari maż-żgħażagħ fuq livell lokali.
 • L-impatt potenzjali tal-proġett:
  • fuq il-persuni parteċipanti li jaħdmu maż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet parteċipanti matul u wara l-ħajja tal-proġett;
  • fuq prattiki konkreti ta’ ħidma fost iż-żgħażagħ u ħidma ta’ kwalità fost iż-żgħażagħ;
  • barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li jieħdu sehem direttament fil-proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew jew globali.
 • Kemm il-proġett jinkorpora miżuri li għandhom l-għan li jagħmlu r-riżultati tiegħu sostenibbli lil hinn mill-ħajja tal-proġett;
 • Il-punt sa fejn il-proġett huwa adattat biex jikkontribwixxi għall-inklużjoni u d-diversità, id-dimensjonijiet ekoloġiċi, diġitali u parteċipatorji tal-Programm;
 • Il-punt sa fejn il-proġett jintroduċi organizzazzjonijiet ġodda u dawk b’inqas esperjenza għall-Azzjoni.
 • Kemm l-attivitajiet proposti ta’ żvilupp tas-sistema u ta’ sensibilizzazzjoni qed jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-ambjent tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, (jekk applikabbli).

Kwalità tat-tfassil u implimentazzjoni tal-proġett (punteġġ massimu ta’ 40 punt)

 • Il-konsistenza bejn il-ħtiġijiet identifikati, l-objettivi tal-proġett, il-profili tal-parteċipanti u l-attivitajiet proposti;
 • Kemm il-proġett jikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-ħidma fost iż-żgħażagħ tal-organizzazzjonijiet parteċipanti
 • Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proġett: it-tħejjija (inkluża t-tħejjija pprovduta lill-parteċipanti), l-implimentazzjoni tal-attivitajiet u s-segwitu;
 • L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ (f’konformità mad-definizzjoni tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ fil-bażi ġuridika) fl-attivitajiet u kemm il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ ikunu involuti b’mod attiv fl-istadji kollha tal-proġett;
 • Kemm l-attivitajiet huma mfassla b’mod aċċessibbli u inklużiv u huma miftuħa għal parteċipanti b’inqas opportunitajiet. 
 • L-adegwatezza tal-metodi ta’ apprendiment parteċipattiv proposti, inkluż ta’ kwalunkwe komponent virtwali;
 • Il-kwalità tal-arranġamenti u l-appoġġ għall-proċess ta’ riflessjoni, l-identifikazzjoni u d-dokumentazzjoni tal-eżiti tal-apprendiment tal-parteċipanti, u l-użu konsistenti tal-għodod Ewropej ta’ trasparenza u ta’ rikonoxximent, b’mod partikolari l-Youthpass;
 • Ir-rappreżentanza bilanċjata tal-parteċipanti f’termini ta’ pajjiżi u ġeneru;
 • Kemm l-attivitajiet jinkorporaw prattiki sostenibbli u li ma jagħmlux ħsara  lill-ambjent;
 • Il-kwalità tal-għodod u l-prattiki proposti taħt “attivitajiet ta’ żvilupp tas-sistema u ta’ sensibilizzazzjoni” u kemm it-tfassil tagħhom jista’ jiġi rreplikat u jispira organizzazzjonijiet oħra (jekk applikabbli)

Kwalità tal-ġestjoni tal-proġetti (punteġġ massimu ta’ 30 punt)

 • Il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ;
 • Il-kwalità tal-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti oħra;
 • Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tal-fażijiet u l-eżiti differenti tal-proġett;
 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tal-eżiti tal-proġett fi ħdan l-organizzazzjonijiet parteċipanti u lil hinn minnhom.

Regoli ta’ finanzjament

Kategorija tal-baġit - Appoġġ Organizzazzjonali

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet marbuta direttament mal-implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti, esklużi l-akkumpanjaturi, il-ħarrieġa u l-faċilitaturi.

Ammont

EUR 100 għal kull parteċipant f’attività ta’ żvilupp professjonali.

Kategorija tal-baġit – Ivvjaġġar

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti, inklużi l-ħarrieġa, l-akkumpanjaturi u l-faċilitaturi, mill-post ta’ oriġini tagħhom sal-post tal-attività u lura.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-distanza tal-ivvjaġġar u l-għadd ta’ persuni..

L-applikant irid jindika d-distanza bejn il-post tal-oriġini u l-post tal-attività9  billi juża l-kalkulatur tad-distanza appoġġat mill-Kummissjoni Ewropea10 .

Għall-attivitajiet itineranti, l-applikant għandu jżid id-distanzi bejn il-postijiet individwali u jagħżel il-medda ta’ distanza li tikkorrispondi għat-total11 .

Ammont

Distanza tal-ivvjaġġar

Vjaġġar standard

Vjaġġar ekoloġiku

10 – 99 km

EUR 23

 

100 – 499 km

EUR 180

EUR 210

500 – 1,999 km

EUR 275

EUR 320

2,000 – 2,999 km

EUR 360

EUR 410

3,000 – 3,999 km

EUR 530

EUR 610

4,000 – 7,999 km

EUR 820

 

8,000 km jew aktar

EUR 1,500

 

Kategorija tal-baġit - Appoġġ individwali

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mas-sussistenza.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall- kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tad-durata tas-soġġorn għal kull parteċipant, inklużi l-akkumpanjaturi, il-ħarrieġa u l-faċilitaturi (jekk ikun meħtieġ), inkluż ukoll jum ta’ vjaġġar wieħed qabel l-attività u jum ta’ vjaġġar ieħor wara l-attività, u sa erbat ijiem addizzjonali għall-parteċipanti li jirċievu għotja għall-ivvjaġġar ekoloġiku.

Ammont

Tabella  A2.2 għal kull parteċipant għal kull jum

 Massimu ta’ EUR 1,100 għal kull parteċipant (inklużi l-ħarrieġa, il-faċilitaturi u l-akkumpanjaturi)

Kategorija tal-baġit - Appoġġ għall-inklużjoni

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Appoġġ għall-inklużjoni għall-organizzazzjonijiet: Kostijiet relatati mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għall-parteċipanti b’inqas opportunitajiet.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: abbażi tal-għadd ta’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet, esklużi l-akkumpanjaturi, il-ħarrieġa u l-faċilitaturi.

Ammont

EUR 100 għal kull parteċipant

Appoġġ għall-inklużjoni għall-parteċipanti: Kostijiet addizzjonali relatati direttament ma’ parteċipanti b’inqas opportunitajiet u l-akkumpanjaturi, il-ħarrieġa u l-faċilitaturi tagħhom (inklużi kostijiet iġġustifikati relatati mal-ivvjaġġar u s-sussistenza jekk ma tintalabx għotja għal dawn il-parteċipanti permezz tal-kategoriji tal-baġit “Vjaġġar” u “Appoġġ individwali”).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali.

Ammont

100 % tal-kostijiet eliġibbli

Kategorija tal-baġit - Appoġġ għaż-żjara preparatorja

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mal-implimentazzjoni taż-żjara preparatorja li jinkludu l-ivvjaġġar u s-sussistenza.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kontribuzzjoni għall-kostijiet unitarji.

Regola tal-allokazzjoni: esklużi parteċipanti mill-organizzazzjoni li tilqa’. Jistgħu jiġu ffinanzjati massimu ta’ żewġ parteċipanti għal kull organizzazzjoni parteċipanti għal kull attività. Barra minn hekk, jista’ jiġi ffinanzjat ukoll faċilitatur wieħed għal kull żjara preparatorja. Kundizzjonali: il-ħtieġa ta’ Żjara Preparatorja, l-objettivi u l-parteċipanti jridu jkunu ġġustifikati mill-applikant u approvati mill-Aġenzija Nazzjonali.  Din il-kundizzjoni ma tapplikax għal proġetti ffinanzjati taħt is-sistema ta’ akkreditazzjoni.

Ammont

EUR 575 għal kull parteċipant għal kull żjara preparatorja.

Kategorija tal-baġit - Attivitajiet tal-iżvilupp tas-sistema u ta’ sensibilizzazzjoni

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet marbuta mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet komplementari.

Kostijiet indiretti: Ammont b’rata fissa, li ma jaqbiżx 7 % tal-kostijiet diretti eliġibbli tal-attivitajiet komplementari, huwa eliġibbli taħt kostijiet indiretti, u jirrappreżenta l-kostijiet amministrattivi ġenerali tal-benefiċjarju li jistgħu jitqiesu debitabbli għall-attivitajiet komplementari (eż. il-kontijiet tad-dawl jew tal-internet, il-kostijiet għall-post, il-kost tal-persunal permanenti, eċċ.).

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: il-ħtieġa u l-objettivi jridu jkunu ġġustifikati mill-applikant u approvati mill-Aġenzija Nazzjonali. Massimu ta’ 10 % tal-kostijiet totali tal-proġett jistgħu jiġu allokati għal dawn l-attivitajiet.

Ammont

Massimu sa 80% tal-kostijiet eliġibbli.

Kategorija tal-baġit - Kostijiet eċċezzjonali

Kostijiet eliġibbli u r-regoli applikabbli

Kostijiet għall-għoti ta’ garanzija finanzjarja, jekk l-Aġenzija Nazzjonali titlob dan.

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi.

Kostijiet tal-ivvjaġġar għali tal-parteċipanti, inklużi l-ħarrieġa, l-akkumpanjaturi u l-faċilitaturi; inkluż l-użu ta’ mezzi tat-trasport aktar nodfa, b’emissjonijiet tal-karbonju aktar baxxi.

Mekkaniżmu ta’ finanzjament: kostijiet reali.

Regola tal-allokazzjoni: it-talba trid tkun iġġustifikata mill-applikant u approvata mill-Aġenzija Nazzjonali. L-ivvjaġġar għali japplika f’każijiet fejn l-appoġġ għall-ivvjaġġar ibbażat fuq il-kost unitarju ma jkoprix 70% tal-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti.

Ammont

Garanzija finanzjarja: 80% tal-kostijiet eliġibbli

Kostijiet għaljin tal-ivvjaġġar: 80% tal-kostijiet eliġibbli

Kostijiet tal-viża u dawk relatati mal-viża, permessi ta’ residenza, vaċċinazzjonijiet, ċertifikati mediċi : 100% tal-kostijiet eliġibbli

Tabella  A2.2  Appoġġ individwali għall-Attivitajiet ta’ Żvilupp Professjonali

 

Appoġġ Individwali (euro għal kull jum)

L-Awstrija

EUR 61

Il-Belġju

EUR 65

Il-Bulgarija

EUR 53

Il-Kroazja

EUR 62

Ċipru

EUR 58

Ir-Repubblika Ċeka

EUR 54

Id-Danimarka

EUR 72

L-Estonja

EUR 56

Il-Finlandja

EUR 71

il-Maċedonja ta’ Fuq

EUR 45

Franza

EUR 66

Il-Ġermanja

EUR 58

Il-Greċja

EUR 71

L-Ungerija

EUR 55

L-Iżlanda

EUR 71

L-Irlanda

EUR 74

L-Italja

EUR 66

Il-Latvja

EUR 59

Il-Liechtenstein

EUR 74

Il-Litwanja

EUR 58

Il-Lussemburgu

EUR 66

Malta

EUR 65

In-Netherlands

EUR 69

In-Norveġja

EUR 74

Il-Polonja

EUR 59

Il-Portugall

EUR 65

Ir-Rumanija

EUR 54

Is-Serbja

EUR 45

Is-Slovakkja

EUR 60

Is-Slovenja

EUR 60

Spanja

EUR 61

L-Iżvezja

EUR 70

It-Turkija

EUR 54

Pajjiżi terzi ġirien mhux assoċjati mal-Programm

EUR 48

 • 1 Il-baġit prinċipali ta’ din l-Azzjoni huwa allokat biex jappoġġa attivitajiet tranżnazzjonali li jinvolvu organizzazzjonijiet u parteċipanti minn Stati Membri tal-UE u pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm. Madankollu, madwar 25 % tal-baġit disponibbli jista’ jiffinanzja attivitajiet ta’ mobbiltà internazzjonali inklużi organizzazzjonijiet u parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm ġirien tal-UE (ir-Reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima “Pajjiżi eliġibbli” fil-Parti A ta’ din il-Gwida).
 • 2 Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri li jiltaqgħu fi ħdan il-Kunsill dwar il-Qafas għall-istabbiliment ta’ Aġenda Ewropea għall-Ħidma fost iż-Żgħażagħ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.MLT 
 • 3 L-istrateġiji jistgħu jinsabu hawn: https://www.salto-youth.net/
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)
 • 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.MLT  
 • 6 Irreferi għall-“Mudell ta’ Kompetenza tal-Istrateġija Ewropea għat-Taħriġ għall-Persuni li Jaħdmu maż-Żgħażagħ biex jaħdmu internazzjonalment”, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 7 Grupp ta’ mill-inqas erba’ żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena. Wieħed mill-membri tal-grupp li għandu mill-inqas 18-il sena jassumi r-rwol ta’ rappreżentant u jieħu r-responsabbiltà f’isem il-grupp. Jekk jogħġbok iċċekkja l-glossarju għad-definizzjoni ta’ grupp informali.
 • 8 L-organizzazzjonijiet parteċipanti se jkollhom jiffirmaw mandat lill-organizzazzjoni applikanti. Il-mandati għandhom jiġu pprovduti fl-istadju tal-applikazzjoni u mhux aktar tard miż-żmien tal-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.
 • 9 Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) qed tieħu sehem f’attività li qed issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant jikkalkula d-distanza minn Madrid sa Ruma (1365.28 KM) u mbagħad jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1,999 km).
 • 10 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm
 • 11 Pereżempju, jekk parteċipant minn Madrid (Spanja) ikun qed jieħu sehem f’attività itineranti li sseħħ l-ewwel f’Ruma (l-Italja) u mbagħad f’Ljubljana (is-Slovenja), l-applikant l-ewwel jikkalkula d-distanza bejn Madrid u Ruma (1365.28 KM), imbagħad bejn Ruma u Ljubljana (489.75 KM) u jżid iż-żewġ distanzi (1855.03 KM) b) jagħżel il-medda tad-distanza tal-ivvjaġġar applikabbli (jiġifieri bejn 500 u 1,999 KM) u c) jikkalkula l-għotja tal-UE li se tipprovdi l-kontribuzzjoni għall-kostijiet tal-ivvjaġġar tal-parteċipant minn Madrid għal Ljubljana (b’waqfa f’Ruma) u r-ritorn (EUR 275).
Tagged in:  Youth