Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek

A pályázattípus1 keretében a szervezetek/intézmények az ifjúságsegítők és a szervezetük/intézményük szakmai fejlődését és kapacitásépítését szolgáló, egy vagy több tanulási célú tevékenység lebonyolításához kapnak támogatást.

A pályázattípus célkitűzései

A pályázattípus mobilitási tevékenységek keretében kínált nemformális és informális tanulási tapasztalatok révén támogatja az ifjúságsegítők szakmai fejlődését, és ezáltal a helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szintű ifjúsági munka színvonalának javítását. A pályázattípus hozzájárul a 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia célkitűzéseihez, és különösen az ifjúsági munka minőségét, megújítását és elismerését célzó európai program2 megvalósításához.

Konkrétabban, az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek céljai az alábbiak:

 • Nemformális és informális tanulási lehetőségek biztosítása az ifjúságsegítők oktatási és szakmai fejlődéséhez, hozzájárulás a magas színvonalú egyéni gyakorlathoz, valamint az ifjúsági munka területén tevékenykedő szervezetek/intézmények és rendszerek fejlődéséhez;
 • Egy olyan, ifjúságsegítőkből álló közösség kialakítása, amely támogathatja az uniós programok részét képező, és azokon kívüli, fiataloknak szóló projektek és tevékenységek minőségét.
 • Helyi ifjúságimunka-gyakorlatok kialakítása, és hozzájárulás a résztvevők és a szervezetük/intézményük magas színvonalú ifjúsági munkáját lehetővé tévő kapacitások bővítéséhez; egyértelmű hatás gyakorlása a részt vevő ifjúságsegítők fiatalokkal folytatott mindennapi munkájára.

Szakpolitikai háttér

A 2019 és 2027 közötti időszakra szóló uniós ifjúsági stratégia a Bizottság 2018. május 22-i, „A fiatalok bevonása, összekapcsolása és felelősségvállalásának ösztönzése” című közleménye alapján meghatározza az ifjúsági területen zajló európai együttműködés keretét. A stratégia elősegíti a fiatalok részvételét a demokratikus életben, támogatja a társadalmi és polgári szerepvállalást, és biztosítja, hogy valamennyi fiatal rendelkezzen a társadalomban való részvételhez szükséges erőforrásokkal. Az uniós ifjúsági stratégia egy ifjúságipárbeszéd-folyamatot is magában foglal. Ezen összefüggésen belül 2018-ban 11 európai ifjúsági cél került meghatározásra. Ezek a célok olyan szektorközi területeket azonosítanak, amelyek hatással vannak a fiatalok életére, valamint rávilágítanak a kihívásokra. Az uniós ifjúsági stratégiának hozzá kell járulnia e jövőkép megvalósításához a fiatalok számára. Az uniós ifjúsági stratégia a „Felelősségvállalás ösztönzése” elnevezésű fő terület keretében az ifjúsági munka minősége, megújítása és elismerése révén támogatja a fiatalok érdekérvényesítési képességét.

https://europa.eu/youth/strategy_hu

Tematikus stratégiák az ifjúsági szektorban

Az Erasmus+ program célja a fiatalok részvételének előmozdítása, az informális és nemformális tanulási folyamatok minőségének javítása, valamint a minőségi ifjúsági munka fejlesztése. Ezeken a területeken további támogatás áll rendelkezésre olyan konkrét tematikus stratégiák révén, mint az ifjúsági részvételi stratégia, a Youthpass és az európai képzési stratégia3 .

A tevékenységek leírása

Szakmai továbbképzési tevékenységek

A szakmai továbbképzési tevékenységek az ifjúságsegítők szakmai fejlődését támogató transznacionális vagy nemzetközi tanulási célú mobilitási tevékenységek. A következő formát ölthetik:

 • Tanulmányutak és különböző típusú tevékenységek, például szakmai látogatások, ifjúságsegítők közötti tapasztalatcserék, illetve társaktól való tanulás az ifjúsági munka területén tevékenykedő szervezeteknél/intézményeknél, valamint az ifjúsági területen aktív külföldi szervezeteknél/intézményeknél.
 • Hálózat- és közösségépítés az e pályázattípusban részt vevő, valamint annak célkitűzéseit támogató ifjúságsegítők körében.
 • A kompetenciák fejlesztését szolgáló (például meglévő releváns kompetenciamodelleken alapuló) képzések, amelyek célja az ifjúsági munka gyakorlatának minőségi fejlesztése, vagy innovatív (például a digitális és intelligens ifjúsági munkához kapcsolódó4 ) módszerek alkalmazása és tesztelése.
 • Szemináriumok és műhelyfoglalkozások, amelyek különösen az uniós ifjúsági stratégia, valamint az annak végrehajtásához hozzájáruló uniós programok célkitűzéseihez, értékeihez és prioritásaihoz kapcsolódó tudásgyarapítást, illetve a bevált gyakorlatok megosztását támogatják. Az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek finanszírozása keretében a következő tevékenységek nem támogathatók: tudományos célú tanulmányutak; profitszerzésre irányuló tevékenységek; turizmusnak minősíthető tevékenységek; fesztiválok; nyaralás; előadói körutak, alapszabály által előírt ülések.

Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek

Az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek magukban foglalhatnak rendszerfejlesztési és tájékoztatási tevékenységeket, amelyek a mobilitási projekt e területre gyakorolt hatásának fokozását célzó kiegészítő tevékenységek. Ezek magukban foglalják mindazokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak az ifjúsági munka minőségét, megújítását és elismerését célzó európai programhoz5 , valamint tanulságokat és eszközöket adnak a projektekben részt vevő és azon kívüli szervezetek/intézmények számára. Ezek a kiegészítő tevékenységek lehetőséget kínálnak a tapasztaltabb és találékonyabb kedvezményezettek számára, hogy teszteljék az innovatív módszereket és a közös kihívásokra adott válaszokat, egyfajta „európai ifjúsági munkaügyi laboratóriumként” működnek, amely a projektek keretében végrehajtott szakmai továbbképzési tevékenységekből ered, és azokon túlmutató visszhangot kelt.

A példák közé tartozik az ifjúságsegítők szervezeteinek/intézményeinek és rendszereinek fejlődéséhez hozzájáruló eszközök létrehozása, valamint idevágó gyakorlatok megosztása, a tájékoztatási és közösségépítési tevékenységek, valamint az innovatív módszerek – többek között a digitális technológiák – ifjúsági munkán keresztüli bevezetése. Ezek a tevékenységek túlmutatnak a projekt szokásos életciklusának részét képező, utánkövetési disszeminációs tevékenységeken, azonban a célzottabb és stratégiaibb disszeminációs tevékenységek is e kiegészítő tevékenységek körébe tartozhatnak.

A rendszerfejlesztési és tájékoztatási tevékenységet transznacionális, nemzetközi vagy nemzeti szinten is el lehet végezni.

Előkészítő látogatások

Az előkészítő látogatások célja színvonalas tevékenységek biztosítása az adminisztratív intézkedések elősegítése és előkészítése, a bizalom megteremtése, valamint az érintett szervezetek/intézmények és személyek közötti szilárd partnerség feltételeinek megismerése és annak kialakítása révén. Az előkészítő látogatásokra valamelyik fogadó szervezet/intézmény országában kerül sor a szakmai továbbképzési tevékenység kezdete előtt.

Projekttervezés

A pályázattípus keretében támogatott projekteknek egy vagy több szakmai továbbképzési tevékenységet kell magukban foglalniuk. A tevékenységek rugalmas módon kombinálhatók a projekt célkitűzéseitől, valamint a részt vevő szervezet(ek)/intézmény(ek), illetve a részt vevő ifjúságsegítők igényeitől függően.

A projektet legalább két szervezet/intézmény valósítja meg. Valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt azonosítani kell a pályázati szakaszban, ugyanis a szilárd partnerség alapvető feltételét képezi a projekt magas színvonalú megvalósításának. A részt vevő szervezetek/intézmények a résztvevőt „küldő”, és/vagy a (pl. tevékenységet/résztvevőket) „fogadó” szervezet/intézmény szerepét tölthetik be. Az egyik szervezet/intézmény emellett koordinátori szerepet vállal, és az egész partnerség nevében benyújtja a pályázatot a teljes projektre vonatkozóan.

A projektek négy szakaszból állnak: tervezés, előkészítés, megvalósítás és utánkövetés.

 • Tervezés (az igények, célkitűzések, a tanulási eredmények és a tevékenységek formájának meghatározása, a munkaprogram kialakítása, a tevékenységek ütemezése stb.);
 • Előkészítés (gyakorlati intézkedések, a résztvevők kiválasztása, a partnerekkel és a résztvevőkkel kötött megállapodások kidolgozása, a résztvevők kiutazás előtti nyelvi/interkulturális/tanulás- és feladatspecifikus felkészítése stb.);
 • A tevékenységek végrehajtása;
 • Utánkövetés (a tevékenységek értékelése, a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítása és dokumentálása, valamint a projekt eredményeinek disszeminációja és hasznosítása).

Minőségi mobilitási projektek ifjúságsegítők számára:

 • egyértelmű hatást gyakorolnak a részt vevő ifjúságsegítők fiatalokkal folytatott mindennapi munkájára, valamint a szervezetükre/intézményükre;
 • a részt vevő szervezetek/intézmények és ifjúságsegítők aktív részvételén alapulnak, akiknek tevékenyen ki kell venniük a részüket a projekt valamennyi szakaszából, és ezáltal eredményesebbé kell tenniük a tanulási és fejlődési tapasztalatokat;
 • az ifjúságsegítők egyértelműen meghatározott oktatási és szakmai fejlődési6 szükségletein alapulnak, nevezetesen a minőséggel, az innovációval és az elismeréssel kapcsolatban, és megfelelő kiválasztási, előkészítési és nyomonkövetési intézkedések kísérik azokat;
 • biztosítják, hogy a résztvevők nem formális és informális tanulási eredményeit megfelelően elismerjék, és a projekteredmények – többek között különféle módszerek, anyagok és eszközök – átvihetők legyenek a részt vevő szervezetekbe/intézményekbe, és ott felhasználhassák őket, ezáltal pedig hozzájáruljanak az ifjúsági munka területén tevékenykedő szervezetek/intézmények fejlődéséhez, és az ifjúsági szektoron belüli szélesebb körben való disszeminációhoz;
 • arra ösztönzik a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el az európai témákról és értékekről, valamint eszközöket és módszereket bocsátanak az ifjúságsegítők rendelkezésére a sokszínűség tiszteletének és kezelésének mindennapi szakmai tevékenységeken belüli előmozdításához;
 • előmozdítják az olyan innovatív gyakorlatok és módszerek használatát, mint a digitális ifjúságimunka-tevékenységek abból a célból történő beépítése, hogy azok segédkezzenek az online dezinformációk és álhírek terjesztésének megelőzésében.

Tanulási folyamat

Az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projekteknek támogatást kell előirányoznia a reflexiós folyamathoz, valamint a tanulási eredmények azonosításához és – különösen a Youthpass segítségével történő – dokumentálásához annak érdekében, hogy segítsék a projekteredmények, valamint a tevékenység eredményeként létrejött ifjúságimunka-gyakorlatok, -módszertanok és -anyagok elismerését és hatásosságát az ifjúsági területen.

A résztvevők védelme és biztonsága

A projektek tervezése és előkészítése során foglalkozni kell a résztvevők védelmének és biztonságának kérdésével, és elő kell irányozni a kockázatok megelőzéséhez/csökkentéséhez szükséges valamennyi intézkedést.

Erasmus+ Ifjúsági Minőségbiztosítási Szabályok az Ifjúsági Területen

A magas színvonalú tanulási célú mobilitási tevékenységek megszervezése érdekében a pályázattípus keretében támogatott összes projekt megvalósításakor be kell tartani az Erasmus+ ifjúsági minőségbiztosítási szabályait. Az Erasmus+ ifjúsági minőségbiztosítási szabályok lefedik a pályázattípus alapelveit, valamint kiterjednek az olyan projektfeladatok konkrét megvalósítási gyakorlataira, mint a résztvevők kiválasztása és előkészítése, a tanulási eredmények meghatározása, értékelése és elismerése, a projekteredmények terjesztése és így tovább. Az Erasmus+ ifjúsági minőségbiztosítási szabályok a következő oldalon tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Horizontális dimenziók

A mobilitási projektek tervezésekor az Erasmus+ program egészére vonatkozó alábbi közös dimenziókat kell integrálni a projektbe: :

Befogadás és sokszínűség

Az Erasmus+ program valamennyi tevékenysége keretében az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés, a befogadás és a méltányosság előmozdítására törekszik. A szervezeteknek/intézményeknek hozzáférhető és befogadó projekttevékenységeket kell tervezniük, valamint figyelembe kell venniük a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők álláspontját, és be kell vonniuk őket a döntéshozatali folyamatba. 

 • Az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek különösen alkalmasak az ifjúságsegítők sokszínűséggel kapcsolatos tudatosságának növelésére, valamint a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőknek az ifjúságsegítői munka gyakorlatába való sikeres bevonásához szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésére. A részt vevő ifjúságsegítőknek a projekt valamennyi szakaszába való bevonása elősegíti a gondos iránymutatást a tanulási és fejlesztési folyamat során, és lehetővé teszi a szorosabb nyomon követést;
 • Ha a tevékenységek nagy részénél oktatók és facilitátorok is jelen vannak, azzal biztosítható a kifejezetten a résztvevők igényeire szabott, szorosabb és helyzethez igazított megközelítés;
 • A projekt egészének tudatosan kell megközelítenie a befogadás és a sokszínűség kérdését. A tervezési, előkészítési, megvalósítási és utánkövetési szakaszban figyelembe kell venni ezeket a megfontolásokat. Különösen fontos az, hogy a projekt milyen módon növeli a részt vevő szervezetek/intézmények azon képességét, hogy rendszeres tevékenységeik keretében foglalkozzanak a befogadás és a sokszínűség kérdésével;
 • A formátum a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők bevonására is alkalmas. A tevékenység által a tevékenységek formájával kapcsolatban lehetővé tett rugalmasság (pl. időtartam, típus stb.) révén a tevékenységet a résztvevők igényeihez lehet igazítani.

Az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek arra is alkalmasak, hogy a projekt tárgyát képező befogadással és sokszínűséggel foglalkozzanak, például az inkluzív gyakorlatok és módszerek cseréjével. 

Környezeti fenntarthatóság

A projekteknek elő kell mozdítaniuk a környezet szempontjából fenntartható és felelősségteljes magatartást a résztvevők körében, és növelniük kell a tudatosságukat a mobilitási tevékenységek környezeti lábnyomának csökkentésére vagy ellensúlyozására irányuló intézkedések fontosságával kapcsolatban. A projektek tervezése és megvalósítása során ügyelni kell a környezettudatosságra, például olyan fenntartható gyakorlatok beépítése révén, mint az újrahasználható vagy a környezetbarát anyagok előnyben részesítése, a hulladék csökkentése és az újrahasznosítás, valamint a közlekedés fenntartható módjainak igénybevétele.

Digitális átállás

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat abban, hogy a fizikai tevékenységek kiegészítéseképpen beépítsék az eljárásaikba a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát annak érdekében, hogy fokozzák a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködést, és javítsák a tevékenységek minőségét. Célszerű digitális és online elemeket bevezetni a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők részvételi küszöbértékének csökkentése érdekében. A digitális készségek fejlesztését, a digitális jártasság előmozdítását és/vagy a digitális technológia kockázatainak és lehetőségeinek megértését célzó projektek és tevékenységek révén a program megváltoztathatja a gondolkodásmódot, és hozzájárulhat az ifjúsági tevékenységek digitális és vegyes megközelítéseinek kidolgozásához.

A tevékenységek kialakításától és célkitűzéseitől függően a kompetenciák fejlesztése és a digitális kérdésekkel kapcsolatos tudatosság, valamint az új technológiák alkalmazása beépíthető a tanulási célú mobilitásba.

A nemzeti irodák képzési és együttműködési tevékenységeik révén számos képzési lehetőséget kínálnak az ifjúságsegítők és az ifjúsági vezetők számára, többek között az ifjúságpolitika digitális átállásának támogatása terén. Ezek az ajánlatok megtalálhatók az európai képzési naptárban: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiráció a SALTO-eszközöknél is található: https://www.salto-youth.net/tools/.

Részvétel

Az Erasmus+ program valamennyi részt vevő szervezetet/intézményt támogat projektjeik minőségének javításában azáltal, hogy beépíti a részvételi dimenziót, és megfelelő lehetőségeket kínál az ifjúságsegítőknek arra, hogy aktívan részt vegyenek a projekttevékenységek megtervezésében és végrehajtásában, és ily módon felfedezzék az aktív polgári szerepvállalás és a demokratikus életben való részvétel előnyeit. A támogatott projektek részvételi dimenziójának erősítésére szolgáló források többek között a participationpool.eu weboldalon keresztül érhetők el. A részvételt és a polgári szerepvállalást célzó, meglévő nemzeti, nemzetközi vagy (egyéb) uniós kezdeményezésekkel és platformokkal való kapcsolatok és az azokban való részvétel is ösztönzést élveznek.

A standard ifjúságsegítői mobilitási projektek értékeléséhez használt kritériumok

Támogathatósági feltételek

Az alább ismertetett általános feltételek a standard ifjúságsegítőknek szóló projektekre vonatkoznak. Az akkreditált pályázókkal kapcsolatos tudnivalókat a pályázati útmutató vonatkozó része ismerteti.

Ki pályázhat?

Bármely támogatható részt vevő szervezet/intézmény, amely valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkezik, pályázhat. Ez a szervezet/intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő szervezet/intézmény nevében7 .

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

Részt vevő szervezet/intézmény lehet:

 • nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet; európai ifjúsági nem kormányzati szervezet; helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmény; szociális vállalkozás; a vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv;
 •  fiatalok olyan csoportjai, akik ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet/intézmény keretében teszik (fiatalok informális csoportjai) 8

Egy uniós tagállamban, a programhoz társult harmadik országban vagy az EU szomszédságában megtalálható, a programhoz nem társult harmadik országban rendelkezik székhellyel (az 1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

Legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező szervezetnek/intézménynek részt kell vennie (azaz legalább egy küldő és egy fogadó szervezetnek/intézménynek).

A projekt időtartama

3–24 hónap

Hová kell benyújtani a pályázatot?

A pályázó szervezet/intézmény székhelye szerinti ország nemzeti irodájához

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:

Február 23. déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint) az ugyanazon év június 1. és december 31. között kezdődő projektekre

A következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre október 4. (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig

Lehetséges további forduló:

a nemzeti irodák dönthetnek úgy, hogy további fordulót indítanak. A nemzeti irodák a weboldalukon tájékoztatják a pályázókat a további forduló meghirdetéséről.

További pályázati forduló szervezése esetén a pályázóknak az ugyanazon év augusztus 1. és december 31. között kezdődő projektekre (közép-európai idő szerint) május 4. déli 12:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

Hogyan kell pályázni?

Ennek részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

Egyéb feltételek

A pályázati űrlaphoz csatolni kell a törvényes képviselő nyilatkozatát.

Minden projektnek magában kell foglalna legalább egy szakmai továbbképzési tevékenységet.

A pályázati űrlaphoz a projekt során tervezett minden egyes szakmai továbbképzési tevékenységre, előkészítő látogatásra, valamint rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységre vonatkozóan programtervet kell csatolni.

A szakmai továbbképzési tevékenységekre vonatkozó kiegészítő támogathatósági feltételek

A tevékenységek időtartama

2–60 nap, amelybe az utazással töltött napok nem számítanak bele.

A minimum 2 napos tevékenységnek egymást követő napokon kell teljesülnie.

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységeket valamelyik (vagy nem helyhez kötött tevékenységek esetében több), a tevékenységben részt vevő szervezet/intézmény országában kell megvalósítani. 

A részt vevő szervezetek/intézmények száma

Legalább két, különböző országban székhellyel rendelkező szervezetnek/intézménynek részt kell vennie (azaz legalább egy küldő és egy fogadó szervezetnek/intézménynek).

Uniós tagállamokon és a programhoz társult harmadik országokon belüli tevékenységek: minden részt vevő szervezetnek/intézménynek valamelyik uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Az Unióval szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országokkal folytatott tevékenységek: a tevékenységbe be kell vonni legalább egy uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országból származó részt vevő szervezetet/intézményt, valamint egy, az EU-val szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országból származó részt vevő szervezetet/intézményt (1–4. régió).

Támogatható résztvevők

Nincs korhatár.

A résztvevőknek – az oktatókat, a kísérőket és a facilitátorokat kivéve – a küldő vagy fogadó szervezet/intézmény országában kell tartózkodási hellyel rendelkezniük.

Résztvevők száma

Résztvevők száma: A projekt minden egyes tevékenységében legfeljebb 50 résztvevő (adott esetben az oktatók, kísérő személyek és a facilitátorok nélkül) vehet részt. A fogadó szervezet/intézmény országából származó résztvevőknek minden egyes tevékenységben részt kell venniük.

Egyéb feltételek

A tevékenység esetében legalább egy küldő vagy fogadó szervezetnek/intézménynek a pályázatot befogadó nemzeti iroda országában kell működnie.

Az Előkészítő látogatásokra vonatkozó kiegészítő támogathatósági feltételek

A tevékenység helyszíne(i)

A tevékenységet a fogadó szervezetek/intézmények egyikének országában kell megvalósítani. 

Támogatható résztvevők

A fő tevékenységben részt vevő szervezetek/intézmények oktatói és facilitátorai.

Értékelési szempontok

A projektek értékelése a következő szempontok szerint történik. A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenfelül a lent említett értékelési szempontok minden egyes kategóriájában el kell érniük a maximálisan megszerezhető pontok legalább felét.

Relevancia, megalapozottság és hatás  (maximális pontszám: 30 pont)

 • A projekt relevanciája a következő szempontok alapján:
  • a pályázattípus célkitűzései;
  • a fejlesztési igények és a részt vevő szervezetek/intézmények fejlődése;
  • a részt vevő ifjúságsegítők igényei és célkitűzései.
 • Milyen mértékben alkalmas a projekt a következők megvalósítására:
  • kiváló tanulási eredmények biztosítása a részt vevő ifjúságsegítők számára;
  • a részt vevő szervezetek/intézmények ifjúsági munkájának megerősítése vagy átalakítása a minőség, az újítás és az elismerés szempontjából, valamint adott esetben a kapacitásuk és hatókörük kiterjesztése helyi szintűről globálissá;
  • a részt vevő szervezetekben/intézményekben az ifjúsági munka területén tevékenykedő résztvevők bevonása;
  • a fiatalokkal helyi szinten konkrét és rendszeres ifjúsági munkát végző szervezetek/intézmények bevonása.
 • A projekt lehetséges hatása:
  • a részt vevő ifjúságsegítőkre és a részt vevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
  • a konkrét ifjúságimunka-gyakorlatokra és a színvonalas ifjúsági munkára;
  • a projektben közvetlenül részt vevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túlmutató, azaz helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai vagy globális szintű hatás.
 • Milyen mértékben épít be a projekt arra szolgáló intézkedéseket, hogy az eredmények a projekt időtartamán túl is fenntarthatók legyenek;
 • A projekt milyen mértékben alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a befogadáshoz és sokszínűséghez, valamint a program zöld, digitális és részvételen alapuló dimenzióihoz;
 • A projekt milyen mértékben vezet be új résztvevőket és kevésbé tapasztalt szervezeteket/intézményeket a pályázattípusba.
 • Milyen mértékben járulnak hozzá a javasolt rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek az ifjúságsegítők környezetének javításához (adott esetben).

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 40 pont)

 • Az azonosított igények, a projekt célkitűzései, a résztvevői profilok és a tervezett tevékenységek közötti összhang;
 • Milyen mértékben járul hozzá a projekt a részt vevő szervezetek/intézmények ifjúsági munkája színvonalának javításához;
 • A projekt valamennyi szakaszának áttekinthetősége, teljessége és minősége: Előkészítés (a résztvevők számára biztosított felkészítés), a tevékenységek megvalósítása, valamint utánkövetés;
 • A tevékenységben részt vevő ifjúságsegítők kiválasztására szolgáló intézkedések megfelelősége (az ifjúságsegítő jogalapban szereplő fogalommeghatározásával összhangban), és milyen mértékben vonják be aktívan az ifjúságsegítőket a projekt egyes szakaszaiba;
 • Milyen mértékben tervezték meg hozzáférhető és befogadó módon a tevékenységeket, és azok mennyire nyitottak kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára. 
 • Mennyire megfelelőek a javasolt, részvételen alapuló tanulási módszerek, többek között az esetleges virtuális elemek;
 • A reflexiós folyamatra, valamint a résztvevők tanulási eredményeinek azonosítására és dokumentálására irányuló lépések minősége, valamint az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök, különösen a Youthpass következetes használata;
 • A résztvevők kiegyensúlyozott részvétele az országok és a társadalmi nem tekintetében;
 • Milyen mértékben képezik fenntartható és környezetbarát gyakorlatok a tevékenységek részét;
 • A „Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek” keretében javasolt eszközök és gyakorlatok minősége, valamint az, hogy ezek milyen mértékben reprodukálhatóak, és milyen mértékben szolgálhatnak inspirációul más szervezetek/intézmények számára (adott esetben).

A projektmenedzsment minősége (maximális pontszám: 30 pont)

 • A gyakorlati intézkedések, valamint az irányítási és támogatási módszerek minősége;
 • A részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekeltek közötti együttműködés és kommunikáció minősége;
 • A projekt különböző szakaszainak és eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége;
 • a projekt eredményeinek a részt vevő szervezetek/intézmények körében és azon kívül történő disszeminációját célzó lépések megfelelősége és minősége.

Finanszírozási szabályok

Költségvetési kategória - Szervezési támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A mobilitási tevékenységek megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevők száma alapján, a kísérő személyeket, az oktatókat és a facilitátorokat nem számítva.

Összeg

100 EUR a szakmai továbbképzési tevékenységek egyes résztvevői után.

Költségvetési kategória - Utazás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A kiindulás helyétől a tevékenység helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők (így az oktatók, a kísérő személyek és a facilitátorok) utazási költségeihez való hozzájárulás.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: az utazási távolság és a személyek száma alapján.

A pályázónak a kiindulás helye és a tevékenység helyszíne közötti távolságot9 kell feltüntetnie az Európai Bizottság által biztosított távolságkalkulátor10 segítségével.

Nem helyhez kötött tevékenységek esetén a pályázónak össze kell adnia az egyes helyszínek közötti távolságokat, és a teljes távolságnak megfelelő sávot kell választania11 .

Összeg

Utazási távolság Standard utazás Környezettudatos/környezetkímélő utazás
10–99 km-es távolság esetén 23 EUR  
100–499 km-es távolság esetén 180 EUR 210 EUR
500–1999 km-es távolság esetén 275 EUR 320 EUR
2000–2999 km-es távolság esetén 360 EUR 410 EUR
3000–3999 km-es távolság esetén 530 EUR 610 EUR
4000–7999 km-es távolság esetén 820 EUR  
8000 km-es vagy nagyobb távolság esetén 1500 EUR  

Költségvetési kategória - Egyéni támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Tartózkodási költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a résztvevőnkénti tartózkodás időtartama alapján, beleértve a kísérő személyeket, oktatókat és facilitátorokat (szükség esetén), valamint a tevékenység előtt és a tevékenység után egy utazási napot, továbbá a környezetkímélő/környezettudatos utazásra irányuló támogatásban részesülő résztvevők esetén legfeljebb négy további napot.

Összeg

A2.2. táblázat/résztvevő/nap.

 Résztvevőnként (beleértve az oktatókat, a facilitátorokat és a kísérő személyeket) legfeljebb 1100 EUR

Költségvetési kategória - Esélyegyenlőségi támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Szervezeteknek/intézményeknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: A kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők számára szervezett mobilitási tevékenységekhez kapcsolódó költségek.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a kevesebb lehetőséggel résztvevők száma alapján, a kísérő személyeket, az oktatókat és a facilitátorokat nem számítva.

Összeg

100 EUR résztvevőnként

Résztvevőknek nyújtott esélyegyenlőségi támogatás: Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőkhöz, valamint a kísérőkhöz, oktatókhoz és facilitátorokhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos költségek (ideértve az utazással és a tartózkodással kapcsolatos indokolt költségeket, amennyiben e résztvevőkre nem igényeltek támogatást az „Utazás” és az „Egyéni támogatás” költségvetési kategóriákon keresztül).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának.

Összeg

az elszámolható költségek 100%-a

Költségvetési kategória - Előkészítő látogatáshoz nyújtott támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Az előkészítő látogatás lebonyolításához kapcsolódó költségek, beleértve az utazást és a tartózkodást.

Finanszírozási mechanizmus: egységköltség-hozzájárulás.

Támogatási szabályok: a fogadó szervezet/intézmény résztvevőit nem számítva. Részt vevő szervezetenként/intézményenként legfeljebb 2 résztvevő finanszírozható tevékenységenként. Ezenkívül előkészítő látogatásonként egy facilitátor is finanszírozható. Feltételes: az előkészítő látogatás szükségességét, a célkitűzéseket és a résztvevőket a pályázónak indokolnia kell, és a nemzeti irodának jóvá kell hagynia.  Ez a feltétel nem vonatkozik az akkreditációs rendszer keretében finanszírozott projektekre.

Összeg

575 EUR/résztvevő/előkészítő látogatás.

Költségvetési kategória - Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

A kiegészítő tevékenységek végzéséhez kapcsolódó költségek.

Közvetett költségek: Közvetett költségek kategóriában elszámolható egy átalányösszeg, amely nem haladhatja meg a kiegészítő tevékenységek elszámolható közvetlen költségeinek 7%-át, és amely a kedvezményezett általános, a kiegészítő tevékenységeknek tulajdonítható adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál (például villanyáram vagy internetszámla, ingatlannal és állandó munkatársakkal/szakemberekkel/oktatókkal kapcsolatos költségek stb.).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: az igényt és a célkitűzéseket meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A projekt összes költségének legfeljebb 10%-a rendelhető ezekhez a tevékenységekhez.

Összeg

az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a.

Költségvetési kategória - Rendkívüli támogatás

Elszámolható költségek és alkalmazandó szabályok

Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a nemzeti iroda kéri.

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások.

A résztvevők – beleértve a kísérő személyeket, az oktatókat és a facilitátorokat is – magas utazási költségei, amelyek földrajzi távolságuk vagy egyéb akadályok miatt nem támogathatók a standard „Utazás” kategórián belül (azaz ahol a tisztább, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású közlekedési eszközök használata drága utazási költségeket eredményez).

Finanszírozási mechanizmus: ténylegesen felmerült költségek.

Támogatási szabályok: a kérelmet meg kell indokolnia a pályázónak, és jóvá kell hagynia a nemzeti irodának. A drága utazás azokban az esetekben alkalmazandó, amikor az egységköltségen alapuló utazási támogatás nem fedezi a résztvevők utazási költségeinek 70%-át. Odaítélése esetén a magas utazási költségek jelentette rendkívüli költségek megtérítése helyettesíti a standard útiköltség-támogatást.

Összeg

Pénzügyi garancia: az elszámolható költségek 80 %-a

Magas utazási költségek: a támogatható utazási költségek 80%-a

Vízumköltségek és vízummal kapcsolatos költségek, tartózkodási engedélyek, védőoltások, orvosi igazolások: az elszámolható költségek 100%-a

A2.2. táblázat: Egyéni támogatás a szakmai továbbképzési tevékenységekhez

  Egyéni támogatás (EUR/nap)
Ausztria 68 €
Belgium 73 €
Bulgária 60 €
Horvátország 70 EUR
Ciprus 65 €
Cseh Köztársaság 61 €
Dánia 81 €
Észtország 63 €
Finnország 80 €
Észak-Macedónia 51 €
Franciaország 74 €
Németország 65 €
Görögország 80 €
Magyarország 62 EUR
Izland 80 €
Írország 83 €
Olaszország 74 €
Lettország 66 €
Liechtenstein 83 €
Litvánia 65 €
Luxemburg 74 €
Málta 73 €
Hollandia 77 €
Norvégia 83 €
Lengyelország 66 €
Portugália 73 €
Románia 61 €
Szerbia 51 €
Szlovákia 67 €
Szlovénia 67 €
Spanyolország 68 €
Svédország 79 €
Törökország 61 €
A programhoz nem társult, szomszédos harmadik országok 54 €
 • 1 E pályázattípus fő költségvetését az uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit érintő transznacionális tevékenységek támogatására fordítják. Ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetés legfeljebb 25%-ából finanszírozhatók nemzetközi mobilitási tevékenységek, beleértve az EU-val szomszédos, a programhoz nem társult harmadik országok szervezeteit/intézményeit és résztvevőit (1–4. régió; lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” című szakaszát).
 • 2

  A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által megfogalmazott állásfoglalás az európai ifjúsági munkára vonatkozó menetrend létrehozásának keretérőlhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.HUN Az ifjúsági munkára vonatkozó európai program végrehajtásáról további információk a www.bonn-process.net weboldalon találhatók.   

 • 3 A stratégiák itt találhatók: https://www.salto-youth.net/
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)
 • 5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.HUN és www.bonn-process.net
 • 6 Lásd „Az ifjúságsegítők nemzetközi tevékenységére vonatkozó, európai képzési stratégián alapuló kompetenciamodellt”, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 7 A részt vevő szervezeteknek/intézményeknek aláírt megbízólevelet kell adniuk a pályázó szervezet/intézmény részére. A megbízóleveleket a pályázati szakaszban, de legkésőbb a támogatási megállapodás aláírásakor kell rendelkezésre bocsátani. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.
 • 8 Legalább négy, 13 és 30 év közötti fiatalból álló csoport. A csoport egyik, legalább 18 éves tagja tölti be a képviselő szerepét, és ő vállal felelősséget a csoport nevében. Az informális csoport meghatározását az útmutató D. része (Fogalmak magyarázata) tartalmazza.
 • 9 Ha például egy madridi (spanyolországi) személy Rómában (Olaszországban) szervezett mobilitási tevékenységben vesz részt, a pályázónak ki kell számítania a Madrid és Róma közötti távolságot (1365,28 km), majd ki kell választania az utazási távolságnak megfelelő sávot (amely az 500–1999 km közötti távolság).
 • 10 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/node/2626
 • 11 Ha például egy Madridból (Spanyolország) érkező résztvevő először Rómában (Olaszország), majd Ljubljanában (Szlovénia) zajló, nem helyhez kötött tevékenységben vesz részt, a pályázó először kiszámolja a Madrid és Róma közötti (1365,28 km), majd a Róma és Ljubljana közötti távolságot (489,75 km), és azokat összeadja (1855,03 km), b) majd kiválasztja az alkalmazandó utazási távolságsávot (azaz 500 és 1999 km között), és c) kiszámolja az uniós támogatást, amely hozzájárulást biztosít a résztvevő (Rómán keresztül) Madridtól Ljubljanába irányuló utazásának és a visszaútnak a költségeihez (275 EUR).
Tagged in:  Youth