Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Proiecte de mobilitate pentru lucrătorii de tineret

În cadrul acestei acțiuni1 , organizațiile pot primi sprijin pentru realizarea de proiecte care cuprind una sau mai multe activități de învățare pentru dezvoltarea profesională și consolidarea capacităților lucrătorilor de tineret și a organizației acestora.

Obiectivele Acțiunii

Această acțiune sprijină dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret și, prin urmare, dezvoltarea unei activități de calitate pentru tineret la nivel local, regional, național, european și internațional, prin experiențe de învățare nonformală și informală în cadrul activităților de mobilitate. Acțiunea contribuie la obiectivele Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, în special la Programul european pentru activitățile pentru tineret2  vizând calitatea și inovarea în domeniul activităților pentru tineret și recunoașterea acestora.

Mai precis, proiectele de mobilitate pentru lucrătorii de tineret urmăresc:

 • să ofere oportunități de învățare nonformală și informală pentru dezvoltarea educațională și profesională a lucrătorilor de tineret, contribuind la o practică individuală de înaltă calitate, precum și la evoluția organizațiilor și sistemelor de activități pentru tineret;
 • să construiască o comunitate de lucrători de tineret care să poată sprijini calitatea proiectelor și a activităților pentru tineret în cadrul programelor UE și în alte domenii;
 • să dezvolte practici locale în materie de activități pentru tineret și să contribuie la consolidarea capacităților pentru a se asigura că participanții și organizația lor oferă activități de calitate pentru tineret, cu impact clar asupra activității obișnuite cu tinerii a lucrătorilor de tineret participanți.

Contextul politic

Strategia Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2019-2027 stabilește un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, care se bazează pe Comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 privind „Implicarea, conectarea și responsabilizarea tinerilor”. Strategia promovează participarea tineretului la viața democratică, sprijină angajamentul social și civic și își propune să se asigure că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la societate. De asemenea, Strategia UE pentru tineret include un proces de dialog cu tinerii, context în care, în 2018, au fost elaborate 11 obiective europene pentru tineret. Aceste obiective identifică domeniile intersectoriale care au un impact asupra vieții tinerilor și evidențiază provocările. Strategia UE pentru tineret trebuie să contribuie la realizarea acestei viziuni a tinerilor. În cadrul domeniului principal de acțiune denumit „Emancipare”, Strategia UE pentru tineret sprijină responsabilizarea tinerilor prin calitate, inovare și recunoașterea activităților pentru tineret. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Strategii tematice în domeniul tineretului

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze participarea tinerilor, consolidarea calității proceselor de învățare informală și nonformală și dezvoltarea de activități de calitate pentru tineret. În aceste domenii, este disponibil sprijin suplimentar prin strategii tematice specifice, cum ar fi Strategia de participare a tinerilor, Youthpass și Strategia europeană de formare (ETS)3 .

Descrierea activităților

Activități de dezvoltare profesională (PDA)

Activitățile de dezvoltare profesională sunt activități transnaționale sau internaționale de mobilitate în scopul învățării care sprijină dezvoltarea profesională a lucrătorilor de tineret. Acestea pot fi sub formă de:

 • vizite de studii și diferite tipuri de misiuni, precum observare directă la locul de muncă, schimburi de lucrători de tineret și învățare reciprocă, în organizații de activități pentru tineret și organizații active în domeniul tineretului din străinătate;
 • colaborare în rețea și crearea unei comunități în rândul lucrătorilor de tineret care participă la acțiune și care sprijină obiectivele acesteia;
 • cursuri de formare care sprijină dezvoltarea competențelor (de exemplu, pe baza modelelor relevante de competență existente), pentru a pune în aplicare practici de calitate în materie de activități pentru tineret sau pentru a aborda și a testa metode inovatoare (de exemplu, legate de activitățile pentru tineret inteligente și digitale4 );
 • seminare și ateliere de lucru care sprijină în special consolidarea cunoștințelor și schimbul de bune practici legate de obiectivele, valorile și prioritățile Strategiei UE pentru tineret și ale programelor UE care contribuie la punerea în aplicare a acesteia.
 • Următoarele activități nu sunt eligibile pentru granturi în cadrul proiectelor de mobilitate pentru lucrătorii de tineret: călătoriile pentru studii academice; activitățile care au ca scop obținerea de profit financiar; activitățile care pot fi considerate drept turism; festivalurile; călătoriile de vacanță; turnee artistice, reuniuni statutare.

Activități de dezvoltare a sistemului și de informare

Proiectele de mobilitate pentru lucrătorii de tineret pot include activități de dezvoltare a sistemului și de informare, care sunt activități complementare menite să sporească impactul proiectului de mobilitate pe teren. Acestea includ toate activitățile care contribuie la Programul european pentru activitățile pentru tineret5  vizând calitatea și inovarea în domeniul activităților pentru tineret și recunoașterea acestora și care pun lecțiile învățate și instrumentele la dispoziția organizațiilor implicate în proiecte și nu numai. Aceste activități complementare reprezintă o oportunitate pentru beneficiarii cu mai multă experimentă și cu mai multe resurse de a testa metode și răspunsuri inovatoare la provocările comune, un fel de „laborator european pentru activitățile pentru tineret” care rezultă din activitățile de dezvoltare profesională puse în aplicare în cadrul proiectelor și care au ecou dincolo de acestea.

Câteva exemple sunt producția de instrumente și schimbul de practici care contribuie la dezvoltarea și evoluția organizațiilor și sistemelor de lucrători de tineret, activitățile de informare și de creare a unei comunități, precum și introducerea de metode inovatoare, inclusiv utilizarea tehnologiilor digitale prin activitățile pentru tineret. Aceste activități depășesc activitățile de diseminare subsecvente, care fac parte din evoluția normală a proiectului, însă în aceste activități complementare se pot încadra și activități de diseminare mai orientate și mai strategice.

O activitate de dezvoltare a sistemului și de informare poate fi desfășurată la nivel transnațional, internațional sau național.

Vizite pregătitoare

Scopul vizitelor pregătitoare este de a asigura activități de înaltă calitate prin facilitarea și pregătirea acordurilor administrative, prin construirea unui climat de încredere și înțelegere și prin stabilirea unui parteneriat puternic între organizațiile și persoanele implicate. Vizitele pregătitoare au loc în țara uneia dintre organizațiile-gazdă înainte de începerea activității de dezvoltare profesională.

Crearea unui proiect

Un proiect sprijinit de această acțiune trebuie să includă una sau mai multe activități de dezvoltare profesională. Activitățile pot fi combinate într-o manieră flexibilă, în funcție de obiectivele proiectului și de nevoile organizației (organizațiilor) participante și ale lucrătorilor de tineret participanți.

Un proiect este pus în aplicare de cel puțin două organizații. Toate organizațiile implicate trebuie identificate în etapa de depunere a cererii, deoarece un parteneriat puternic reprezintă o condiție fundamentală pentru realizarea unor proiecte de înaltă calitate. Organizațiile implicate își asumă rolurile de „trimitere” a participanților și/sau de „primire”, adică de găzduire a activității. Una dintre organizații preia și rolul de coordonator și depune cererea pentru întregul proiect, în numele parteneriatului.

Un proiect constă în patru etape: planificarea, pregătirea, punerea în aplicare și monitorizarea.

 • planificarea (definirea nevoilor, a obiectivelor, a rezultatelor învățării și a formatelor de activitate, elaborarea programului de lucru și a programului activităților etc.);
 • pregătirea (demersurile practice, selectarea participanților, stabilirea de acorduri cu partenerii, pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic/intercultural și în ceea ce privește activitățile de învățare și sarcinile etc.);
 • punerea în aplicare a activităților;
 • monitorizarea (evaluarea activităților, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților, precum și diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului).

Un proiect de mobilitate de calitate pentru lucrătorii de tineret:

 • are un impact clar asupra activității obișnuite cu tinerii a lucrătorilor de tineret participanți și asupra organizației acestora;
 • se bazează pe implicarea activă a organizațiilor participante și a lucrătorilor de tineret, care trebuie să își asume un rol activ în toate etapele proiectului, îmbunătățindu-și astfel experiența de învățare și de dezvoltare;
 • se bazează pe nevoile educaționale și de dezvoltare profesională clar identificate ale lucrătorilor de tineret6 , în special în ceea ce privește calitatea, inovarea și recunoașterea, și este însoțit de măsuri adecvate de selecție, pregătire și monitorizare;
 • asigură că rezultatele învățării nonformale și informale ale participanților sunt recunoscute în mod corespunzător și că rezultatele proiectului, inclusiv eventualele metode, materiale și instrumente produse, sunt transferabile și utilizate în cadrul organizațiilor participante, contribuind la evoluția organizațiilor care desfășoară activități pentru tineret, și că sunt diseminate mai departe la scară largă în domeniul tineretului;
 • încurajează participanții să reflecteze asupra subiectelor și valorilor europene și oferă lucrătorilor de tineret instrumente și metode pentru a promova respectul și a gestiona diversitatea în activitatea lor de zi cu zi;
 • promovează utilizarea practicilor și metodelor inovatoare, cum ar fi includerea activităților digitale pentru tineret, cu scopul de a fi un instrument de prevenire a oricărei forme de dezinformare și de știri false online.

Procesul de învățare

Un proiect de mobilitate a lucrătorilor de tineret trebuie să prevadă sprijin pentru procesul de reflecție, identificarea și documentarea rezultatelor învățării, în special prin Youthpass, pentru a sprijini recunoașterea și impactul, în domeniul tineretului, ale rezultatelor proiectului, ale practicilor de lucru, metodologiilor și materialelor specifice activităților pentru tineret elaborate în cadrul proiectului.

Protecția și siguranța participanților

În timpul planificării și al pregătirii unui proiect trebuie abordată problema protecției și a siguranței participanților și trebuie prevăzute toate măsurile necesare pentru a preveni/reduce riscurile.

Standardele de calitate Erasmus+ în domeniul tineretului

Punerea în aplicare a tuturor proiectelor sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus+ în domeniul tineretului pentru organizarea unor activități de înaltă calitate de mobilitate în scopul învățării. Standardele de calitate Erasmus+ în domeniul tineretului acoperă principiile de bază ale acțiunii, precum și practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, cum ar fi selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Standardele de calitate Erasmus+ în domeniul tineretului sunt disponibile la adresa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_ro 

Dimensiuni orizontale

La elaborarea unui proiect de mobilitate ar trebui să fie integrate următoarele dimensiuni comune întregului program Erasmus+:

Incluziune și Diversitate

Programul Erasmus+ urmărește să promoveze egalitatea de șanse și accesul, incluziunea și echitatea în toate acțiunile sale. Organizațiile trebuie să elaboreze activități de proiect accesibile și favorabile incluziunii, luând în considerare opiniile participanților cu mai puține oportunități și implicându-i în procesul de luare a deciziilor. 

 • Proiectele de mobilitate a lucrătorilor de tineret sunt foarte potrivite pentru sporirea gradului de sensibilizare în rândul lucrătorilor de tineret în ceea ce privește diversitatea și pentru îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor necesare pentru includerea cu succes a participanților cu mai puține oportunități în practica activităților pentru tineret. Implicarea lucrătorilor de tineret participanți în toate etapele proiectului încurajează îndrumarea atentă pe tot parcursul procesului de învățare și dezvoltare și permite o monitorizare mai atentă;
 • Prezența formatorilor și a facilitatorilor în majoritatea activităților asigură o abordare mai atentă și adecvată, adaptată nevoilor participanților;
 • Întregul proiect ar trebui să adopte o abordare conștientă față de incluziune și diversitate. Aceste aspecte ar trebui luate în considerare în cadrul planificării, al pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării. Deosebit de important este modul în care proiectul îmbunătățește capacitatea organizațiilor participante de a aborda aspectele incluziunii și diversității în cadrul activităților lor curente;
 • Formatul este potrivit și pentru implicarea participanților cu mai puține oportunități. Flexibilitatea pe care o oferă acțiunea în ceea ce privește formatul activităților (de exemplu, durata, tipul etc.) o face adaptabilă la nevoile participanților.

Proiectele de mobilitate a lucrătorilor de tineret sunt potrivite și pentru a introduce incluziunea și diversitatea ca temă de lucru a proiectului, de exemplu, prin schimbul de practici și metode favorabile incluziunii. 

Durabilitatea mediului

Proiectul trebuie să promoveze un comportament responsabil și durabil din punct de vedere al mediului în rândul participanților, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Proiectul trebuie să fie conceput și pus în aplicare ținând cont de mediul înconjurător, de exemplu, prin integrarea unor practici durabile, cum ar fi alegerea materialelor reutilizabile sau ecologice, reducerea deșeurilor și reciclarea, mijloacele de transport durabile.

Transformarea digitală

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în ceea ce privește încorporarea utilizării instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale în completarea activităților lor fizice, cu scopul de a îmbunătăți cooperarea dintre organizațiile partenere și calitatea activităților. Este încurajată introducerea de elemente digitale și online pentru a reduce pragul de participare a persoanelor cu mai puține oportunități. Prin intermediul proiectelor și al activităților care vizează îmbunătățirea competențelor digitale, promovarea alfabetizării digitale și/sau dezvoltarea unei înțelegeri a riscurilor și a oportunităților tehnologiei digitale, programul poate schimba mentalitățile și poate contribui la dezvoltarea unor abordări digitale și mixte în cadrul activităților de tineret.

În funcție de modul de concepere a activităților și de obiectivele acestora, în cadrul activităților de mobilitate în scopul învățării pot fi introduse dezvoltarea competențelor și sensibilizarea cu privire la aspectele digitale, precum și utilizarea noilor tehnologii.

Agențiile naționale oferă o gamă de oportunități de formare pentru lucrătorii de tineret și pentru liderii de tineret, prin intermediul activităților lor de formare și cooperare, care vizează inclusiv sprijinirea transformării digitale în domeniul tineretului. Aceste oferte sunt publicate în Calendarul european de formare, disponibil la: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/ Vă puteți inspira, de asemenea, din instrumentele SALTO, consultând: https://www.salto-youth.net/tools/

Participarea

Programul Erasmus+ sprijină toate organizațiile participante în procesul de îmbunătățire a calității proiectelor lor prin integrarea unei dimensiuni participative și prin faptul că le oferă lucrătorilor de tineret oportunități relevante de implicare și participare activă la conceperea și punerea în aplicare a activităților de proiect, sub forma unui parcurs de descoperire a beneficiilor cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Resursele pentru îmbunătățirea dimensiunii participative a proiectelor sprijinite pot fi accesate, printre altele, prin intermediul site-ului participationpool.eu. Sunt încurajate, de asemenea, legăturile cu, sau implicarea în, inițiative naționale, internaționale sau (alte) inițiative ale UE existente și platforme centrate pe participare și implicare civică.

Criteriile utilizate pentru evaluarea proiectelor standard de mobilitate a lucrătorilor de tineret

Criterii de eligibilitate

Criteriile generale de mai jos se aplică proiectelor de mobilitate a lucrătorilor de tineret. Pentru solicitanții acreditați, consultați secțiunea relevantă din prezentul ghid.

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație participantă eligibilă stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program poate depune o cerere. Organizația prezintă cererea în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect7 .

Organizații participante eligibile

O organizație participantă poate fi:

 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit; un ONG european în domeniul tineretului; un organism public de la nivel local, regional, național; o întreprindere socială; un organism cu scop lucrativ activ în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor.
 •  un grup de tineri implicați în activități pentru tineret, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (și anume, un grup informal de tineri)8

stabilită într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid).

Numărul organizațiilor participante

Trebuie să fie implicate cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație-gazdă) din țări diferite.

Aceeași organizație (un singur OID) nu poate fi implicată în mai mult de 5 cereri pentru fiecare termen-limită din cadrul acestei acțiuni, fie în calitate de solicitant, fie în calitate de partener.

Durata proiectului

Între 3 și 24 de luni

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererile de grant până la următoarele date:

20 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 iunie și data de 31 decembrie a aceluiași an

1 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 ianuarie și data de 31 mai a anului următor

Posibilitatea organizării unei runde suplimentare:

Agențiile naționale pot decide să deschidă o rundă suplimentară. Agențiile naționale vor informa solicitanții cu privire la deschiderea rundei suplimentare prin intermediul site-ului lor.

Dacă este organizată o rundă suplimentară, solicitanții trebuie să depună cererile până la 7 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep între data de 1 august și data de 31 decembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Alte criterii

La formularul de cerere trebuie anexată o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal.

Fiecare proiect trebuie să includă cel puțin o activitate de dezvoltare profesională.

La formularul de cerere trebuie anexat un calendar pentru fiecare activitate de dezvoltare profesională, vizită pregătitoare și activitate de dezvoltare a sistemului și de informare planificate în cadrul proiectului.

Criterii suplimentare de eligibilitate pentru activitățile de dezvoltare profesională

Durata activităților

Între 2 și 60 de zile, excluzând zilele de călătorie.

Cele 2 zile (perioada minimă) trebuie să fie consecutive.

Locul (locurile) de desfășurare a activităților

Activitățile trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile participante la activitate (sau ale mai multora, în cazul activităților itinerante).

Numărul organizațiilor participante

Trebuie să fie implicate cel puțin două organizații participante (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație-gazdă) din țări diferite.

Activități în statele membre ale UE și țările terțe asociate la program: toate organizațiile participante trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

Activități cu țări terțe care nu sunt asociate la program din vecinătatea Uniunii Europene: activitatea trebuie să implice cel puțin o organizație participantă dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program și o organizație participantă dintr-o țară terță care nu este asociată la program din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4).

Participanți eligibili

Nu există limite de vârstă.

Participanții trebuie fie rezidenți în țara organizației de trimitere sau în țara organizației-gazdă.

Formatorii, însoțitorii și facilitatorii nu sunt considerați participanți la activitate, însă sunt eligibili pentru sprijin în cadrul anumitor categorii bugetare.

Numărul de participanți

Număr de participanți: Până la 50 de participanți la fiecare activitate planificată în cadrul proiectului.

Formatorii, însoțitorii și facilitatorii nu sunt incluși în numărul de participanți.

Participanții din țara organizației-gazdă trebuie să fie implicați în fiecare activitate.

Alte criterii

Cel puțin una dintre organizațiile de trimitere sau dintre organizațiile-gazdă din cadrul activității trebuie să provină din țara agenției naționale la care este depusă cererea.

Criterii de eligibilitate suplimentare pentru vizitele pregătitoare

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea trebuie să aibă loc în țara uneia dintre organizațiile-gazdă.

Participanți eligibili

Reprezentanții organizațiilor participante, formatorii și facilitatorii care participă la activitatea principală.

Criterii de atribuire

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii de atribuire, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire

Relevanță, motivație și impact (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul, experiența și activitățile solicitantului sunt relevante pentru domeniul activităților pentru tineret;
 • proiectul va aborda una sau mai multe dintre prioritățile dialogului UE cu tinerii sau obiectivele pentru tineret;
 • proiectul este adecvat pentru contribuția la dimensiunea privind incluziunea și diversitatea, precum și la dimensiunea verde, cea digitală și cea participativă ale programului;
 • propunerea de proiect este relevantă pentru obiectivele acțiunii;
 • proiectul este relevant pentru respectarea și promovarea valorilor comune ale UE, cum ar fi respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, precum și combaterea oricărui tip de discriminare;
 • proiectul și activitățile propuse abordează nevoile de dezvoltare ale lucrătorilor de tineret și ale organizațiilor de activități pentru tineret participante;
 • proiectul este adecvat pentru:
  • consolidarea sau transformarea practicii organizațiilor participante în ceea ce privește calitatea, inovarea și recunoașterea activităților pentru tineret, precum și a domeniului lor de activitate, de la nivel local până la nivel mondial, după caz;
  • producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru lucrătorii de tineret participanți;
  • implicarea participanților care desfășoară activități pentru tineret în cadrul organizațiilor participante, precum și în cadrul organizațiilor care desfășoară activități concrete pentru tineret și activități periodice cu tinerii la nivel local;
  • producerea unui impact asupra lucrătorilor de tineret participanți și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • producerea unui impact în afara organizațiilor și a persoanelor care nu participă în mod direct la proiect, la nivel local, regional, național și/sau european sau mondial;
 • (dacă este cazul) activitățile de dezvoltare a sistemului și de informare propuse contribuie la dezvoltarea mediului de activități pentru tineret;
 • proiectul implică organizații nou-intrate și organizații cu mai puțină experiență în cadrul acțiunii.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 40 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea demonstrează o corelare între nevoile identificate, obiectivele proiectului, profilurile participanților și activitățile propuse;
 • propunerea descrie în mod clar și convingător toate etapele proiectului (pregătire, punere în aplicare și monitorizare) și implicarea activă a participanților în toate etapele;
 • este respectată reprezentarea echilibrată a participanților din punctul de vedere al țărilor și genului;
 • măsurile de selectare a lucrătorilor de tineret sunt adecvate și în conformitate cu definiția juridică a termenului „lucrător de tineret”;
 • activitățile sunt concepute într-un mod accesibil și favorabil incluziunii și sunt deschise participanților din medii și cu abilități diverse; 
 • activitățile includ practici durabile și ecologice;
 • metodele de învățare propuse, inclusiv instrumentele digitale sau componentele virtuale, sunt adecvate pentru activități;
 • măsurile de sprijin pentru procesul de reflecție, identificarea și documentarea rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea instrumentelor de transparență și de recunoaștere, în special a Youthpass, sunt adecvate;
 • (dacă este cazul) instrumentele și practicile propuse în cadrul „activităților de dezvoltare a sistemului și de informare” sunt adecvate, pot fi reproduse și pot inspira alte organizații.

Calitatea gestionării proiectului (punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • calitatea demersurilor practice, a modalităților de gestionare și de sprijin este satisfăcătoare;
 • măsurile prevăzute pentru a garanta siguranța și protecția participanților sunt adecvate și eficiente;
 • sarcinile și responsabilitățile pentru desfășurarea activităților sunt definite în mod clar, în conformitate cu standardele de calitate ale programului Erasmus;
 • planul de cooperare și comunicare între participanții din cadrul grupului (grupurilor), organizațiile participante, precum și cu alte părți interesate relevante oferă un cadru de sprijin pentru gestionarea proiectului; 
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de evaluare a diferitelor etape și rezultate ale proiectului în raport cu obiectivele acestuia;
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de diseminare a rezultatelor proiectului în cadrul și în afara organizațiilor participante;
 • proiectul conține măsuri menite să asigure sustenabilitatea rezultatelor acestuia după încheierea sa.

Reguli de finanțare

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: însoțitorii, formatorii și facilitatorii nu sunt eligibili pentru sprijin organizațional.              

Sumă

125 EUR pentru fiecare participant la o activitate de dezvoltare profesională.

Categoria bugetară - Deplasare

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Contribuția la costurile de călătorie ale participanților, inclusiv ale formatorilor, însoțitorilor și facilitatorilor de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

În cazul unei distanțe mai mici de 500 km, participanții vor călători, ca regulă generală, cu mijloace de transport cu emisii scăzute.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane.

Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității9  prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană10 .

Pentru activitățile itinerante, solicitantul trebuie să însumeze distanțele dintre locurile individuale de desfășurare a activității și să aleagă intervalul de distanță corespunzător totalului11 .

Sumă

Distanța parcursă Deplasare cu mijloace de transport ecologice Deplasare cu mijloace de transport neecologice
10 – 99 km 56 EUR 28 EUR
100 – 499 km 285 EUR 211 EUR
500 – 1 999 km 417 EUR 309 EUR
2 000 – 2 999 km 535 EUR 395 EUR
3 000 – 3 999 km 785 EUR 580 EUR
4 000 – 7 999 km 1 188 EUR 1 188 EUR
8 000 km sau mai mult 1 735 EUR 1 735 EUR

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Costuri legate de ședere.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei șederii pentru fiecare participant, însoțitori, formatori și facilitatori (dacă este cazul), incluzând, de asemenea, o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după încheierea activității și până la patru zile suplimentare pentru participanții, pentru formatorii, facilitatorii și însoțitorii care primesc un grant pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice.

Sumă

Tabelul A2.2 pentru fiecare participant pe zi. Acest tabel se aplică, de asemenea, formatorilor, facilitatorilor și însoțitorilor.

 Maximum 1 100 EUR pentru fiecare participant și pentru formatori, facilitatori și însoțitori

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate care implică participanți cu mai puține oportunități.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități, excluzând însoțitorii, formatorii și facilitatorii.

Sumă

125 EUR pentru fiecare participant

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora, de formatori și de facilitatori (inclusiv costuri justificate de călătorie și de ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Deplasare” și „Sprijin individual”).

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100 % din costurile eligibile

Categoria bugetară - Sprijin pentru vizitele pregătitoare

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Costuri legate de efectuarea vizitei pregătitoare, inclusiv costurile de călătorie și de ședere.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: se exclud participanții din organizația-gazdă. Pentru fiecare organizație participantă, pot beneficia de finanțare maximum 2 participanți pentru fiecare activitate. În plus, poate beneficia, de asemenea, de finanțare un facilitator pentru fiecare vizită pregătitoare. Condiție: necesitatea unei vizite pregătitoare, obiectivele și numărul de participanți trebuie justificate de solicitant și aprobate de agenția națională. Această condiție nu se aplică în cazul proiectelor finanțate în cadrul sistemului de acreditare.

Sumă

680 EUR pentru fiecare participant per vizită pregătitoare.

Categoria bugetară - Activități de dezvoltare a sistemului și de informare

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Costuri legate de punerea în aplicare a activităților complementare.

Costuri indirecte: o sumă forfetară, care nu depășește 7 % din costurile directe eligibile aferente activităților complementare, se încadrează ca eligibilă în categoria costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care pot fi considerate imputabile activităților complementare (de exemplu, facturile la energie electrică sau la internet, costurile pentru spații, costurile cu personalul permanent etc.).

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: necesitatea și obiectivele trebuie să fie justificate de solicitant și aprobate de agenția națională. Maximum 10 % din costurile totale ale proiectului pot fi alocate acestor activități.

Sumă

Maximum 80 % din costurile eligibile.

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile 

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale.

Cheltuielile pentru deplasări costisitoare ale participanților, ale însoțitorilor, ale formatorilor și ale facilitatorilor, care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Deplasare” din cauza distanței geografice mari sau a altor bariere (și anume în cazul în care utilizarea de mijloace de transport mai curate și cu un nivel mai scăzut al emisiilor de carbon implică cheltuieli de deplasare ridicate). Dacă sunt aprobate, cheltuielile excepționale pentru deplasări costisitoare înlocuiesc sprijinul pentru deplasare bazat pe costuri unitare.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională. Sprijinul pentru deplasări costisitoare se aplică în cazurile în care sprijinul pentru deplasare bazat pe costul unitar nu acoperă 70 % din costurile de călătorie ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasările costisitoare înlocuiesc grantul pentru deplasare cu mijloace de transport neecologice.

Sumă

Garanție financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de călătorie eligibile

Costuri pentru viză și legate de viză, permise de ședere, vaccinări, certificate medicale: 100 % din costurile eligibile

Tabelul A2.2 Sprijin individual pentru activități de dezvoltare profesională

  Sprijin individual (EUR pe zi)
Austria 84
Belgia 88
Bulgaria 60
Croația 75
Cipru 81
Cehia 65
Danemarca 95
Estonia 76
Finlanda 93
Franța 85
Germania 77
Grecia 80
Ungaria 77
Islanda 99
Irlanda 91
Italia 85
Letonia 66
Liechtenstein 84
Lituania 65
Luxemburg 84
Malta 77
Țările de Jos 92
Macedonia de Nord 57
Norvegia 94
Polonia 68
Portugalia 78
România 64
Serbia 59
Slovacia 67
Slovenia 78
Spania 81
Suedia 87
Turcia 68
Țări terțe învecinate care nu sunt asociate la program 62
 • 1 Principalul buget al acestei acțiuni este alocat pentru a sprijini activitățile transnaționale care implică organizații și participanți din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program. Cu toate acestea, până la 25 % din bugetul disponibil poate finanța activități internaționale de mobilitate, incluzând organizații și participanți din țări terțe care nu sunt asociate la program, din vecinătatea Uniunii Europene (regiunile 1-4; a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid). ↩ back
 • 2 Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului privind cadrul pentru instituirea unui program european pentru activitățile pentru tineret

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=GA. Mai multe informații privind punerea în aplicare a programului european pentru activitățile pentru tineret pot fi găsite la www.bonn-process.net. ↩ back

 • 3 Strategiile sunt disponibile la următoarea adresă: https://www.salto-youth.net/. ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01). ↩ back
 • 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=GA și www.bonn-process.net. ↩ back
 • 6 Consultați „European Training Strategy Competence model for Youth Workers to work internationally” (Modelul de competențe al strategiei europene de formare pentru lucrătorii de tineret care lucrează la nivel internațional), https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/. ↩ back
 • 7 Organizațiile participante vor trebui să semneze un formular de aderare la organizația solicitantă. Formularele de aderare ar trebui furnizate în etapa de depunere a cererilor și cel târziu până la data semnării acordului de grant. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid. ↩ back
 • 8 Grup format din cel puțin patru tineri cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani. Unul dintre membrii grupului, cu vârsta de minimum 18 ani, își asumă rolul de reprezentant și responsabilitatea în numele grupului. Pentru definiția grupului informal, vă rugăm să consultați glosarul. ↩ back
 • 9 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (adică între 500 și 1 999 km). ↩ back
 • 10 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator. ↩ back
 • 11 De exemplu, dacă un participant din Madrid (Spania) participă la o activitate itinerantă care are loc mai întâi la Roma (Italia) și apoi la Ljubljana (Slovenia), solicitantul (a) va calcula mai întâi distanța dintre Madrid și Roma (1 365,28 km), apoi dintre Roma și Ljubljana (489,75 KM) și va însuma ambele distanțe (1 855,03 KM); (b) va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (între 500 și 1 999 km) și (c) va calcula grantul UE care va contribui la costurile de călătorie dus-întors ale participantului de la Madrid la Ljubljana (via Roma) (275 EUR). ↩ back
Tagged in:  Youth