Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Projekti mobilnosti za osobe koje rade s mladima

U okviru ove aktivnosti1 organizacije mogu dobiti potporu za provođenje projekata koji se sastoje od jedne ili više aktivnosti učenja za profesionalni razvoj i jačanje kapaciteta osoba koje rade s mladima i njihove organizacije.

Ciljevi aktivnosti

Ova aktivnost podupire profesionalni razvoj osoba koje rade s mladima, a time i razvoj kvalitetnog rada s mladima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, kroz iskustva neformalnog i informalnog učenja u okviru aktivnosti mobilnosti. Doprinosi ciljevima strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027., osobito Europskoj agendi za rad s mladima2 radi kvalitete, inoviranja i priznavanja tog rada.

Konkretnije, svrha je projekata mobilnosti za osobe koje rade s mladima:

 • pružiti mogućnosti za neformalno i informalno učenje za obrazovni i profesionalni razvoj osoba koje rade s mladima, što doprinosi visokokvalitetnoj individualnoj praksi te razvoju organizacija i sustava za rad s mladima
 • izgraditi zajednicu osoba koje rade s mladima koja može poduprijeti kvalitetu projekata i aktivnosti za mlade u okviru programa EU-a i šire
 • razviti lokalnu praksu rada s mladima i pridonijeti jačanju kapaciteta za kvalitetan rad sudionika i njihove organizacije s mladima te vidljivo utjecati na svakodnevni rad osoba koje rade s mladima.

Politički kontekst

Strategijom Europske unije za mlade za razdoblje 2019. – 2027. postavlja se okvir za europsku suradnju u području mladih na temelju Komunikacije Komisije od 22. svibnja 2018. pod nazivom „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih”. Strategijom se potiče sudjelovanje mladih u demokratskom životu, podupire društveni i građanski angažman i nastoji osigurati da svi mladi imaju potrebna sredstva za sudjelovanje u društvu. Strategija EU-a za mlade uključuje i proces dijaloga s mladima, a u tom je kontekstu 2018. razvijeno 11 europskih ciljeva za mlade. U okviru tih ciljeva utvrđena su međusektorska područja koja utječu na život mladih i s njima povezani izazovi: Strategija EU-a za mlade trebala bi pridonijeti ostvarivanju te vizije mladih. U području djelovanja „Osnaživanje” strategija EU-a za mlade podupire osnaživanje mladih poticanjem kvalitete, inoviranja i priznavanja rada s mladima.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_hr

Tematske strategije u području mladih

Program Erasmus+ promiče sudjelovanje mladih, poboljšanje kvalitete informalnih i neformalnih procesa učenja i razvoj kvalitetnog rada s mladima. Daljnja potpora u tim područjima dostupna je putem posebnih tematskih strategija, kao što su Strategija sudjelovanja mladih, Youthpass i Europska strategija osposobljavanja (ETS)3 .">https://www.salto-youth.net/..

Opis aktivnosti

Aktivnosti profesionalnog razvoja

Aktivnosti profesionalnog razvoja su transnacionalne ili međunarodne aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja kojima se podupire profesionalni razvoj osoba koje rade s mladima. One mogu biti u sljedećim oblicima:

 • studijski posjeti i različite vrste aktivnosti, kao što su praćenje rada, razmjene osoba koje rade s mladima i suradničko učenje u okviru organizacija za rad s mladima i organizacija koje djeluju u području mladih u inozemstvu
 • umrežavanje i izgradnja zajednice među osobama koje rade s mladima koje sudjeluju u aktivnosti i podupiru njezine ciljeve
 • tečajevi osposobljavanja koji pridonose razvoju kompetencija (npr. na temelju postojećih modela kompetencija) potrebnih za provedbu kvalitetne prakse u radu s mladima i testiranje inovativnih metoda (primjerice onih koje su povezane s digitalnim i pametnim radom s mladima4 ).
 • seminari i radionice kojima se posebno podupiru prikupljanje znanja i razmjena najbolje prakse povezane s ciljevima, vrijednostima i prioritetima strategije EU-a za mlade i programa EU-a koji pridonose njezinoj provedbi. Sljedeće aktivnosti nisu prihvatljive za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru projekata mobilnosti za osobe koje rade s mladima: akademska studijska putovanja, aktivnosti s ciljem ostvarivanja financijske dobiti, aktivnosti koje se mogu smatrati turizmom, festivali, putovanja na godišnji odmor, turneje, osnivački sastanci.

Aktivnosti za razvoj sustava i informiranje

Projekti mobilnosti za osobe koje rade s mladima mogu uključivati aktivnosti za razvoj sustava i informiranje, što su komplementarne aktivnosti za jačanje učinka projekta mobilnosti na terenu. One uključuju sve aktivnosti koje doprinose Europskoj agendi za rad s mladima5 za kvalitetu, inovacije i priznavanje rada s mladima te vraćanje stečenih iskustava i alata organizacijama uključenima u projekte i šire. Te su komplementarne aktivnosti prilika da korisnici s više iskustva i resursa testiraju inovativne metode i odgovore na zajedničke izazove, što je neka vrsta „europskog laboratorija za rad s mladima”, koji proizlazi iz aktivnosti profesionalnog razvoja koje su provedene u okviru projekata, a imaju i šireg odjeka.

Neki od primjera su razvoj alata i dijeljenje prakse koja pridonosi razvoju i napretku organizacija i sustava osoba koje rade s mladima, aktivnosti informiranja i aktivnosti za izgradnju zajednice te upoznavanje s inovativnim metodama, uključujući upotrebu digitalnih tehnologija u radu s mladima. Te aktivnosti nadilaze prateće diseminacijske aktivnosti, koje su uobičajeni dio životnog ciklusa projekta, no ciljane i strateške diseminacijske aktivnosti mogu se uvrstiti i među te komplementarne aktivnosti.

Aktivnost razvoja sustava i informiranja javnosti može se provoditi na transnacionalnoj, međunarodnoj ili nacionalnoj razini.

Pripremni posjeti

Cilj je pripremnih posjeta osigurati visokokvalitetne aktivnosti olakšavanjem i pripremom administrativnih postupaka, izgradnjom povjerenja i razumijevanja te uspostavljanjem čvrstog partnerstva između organizacija i uključenih osoba. Pripremni posjeti odvijaju se u zemlji jedne od organizacija primateljica prije početka aktivnosti profesionalnog razvoja.

Uspostava projekta

Projekt koji se podupire u okviru ove aktivnosti mora sadržavati jednu ili više aktivnosti profesionalnog razvoja. Aktivnosti se mogu kombinirati na fleksibilan način, ovisno o ciljevima projekta i potrebama organizacija sudionica i uključenih osoba koje rade s mladima.

Projekt provode najmanje dvije organizacije. Sve uključene organizacije treba utvrditi u fazi prijave jer je čvrsto partnerstvo osnovni preduvjet za kvalitetnu provedbu projekata. Uključene organizacije imaju ulogu „pošiljateljica” sudionika i/ili „primateljica”, odnosno domaćina aktivnosti. Jedna od organizacija ima i ulogu koordinatora i prijavljuje cijeli projekt u ime partnerstva.

Projekt se sastoji od četiri faze: planiranje, priprema, provedba i prateće mjere.

 • planiranje (definiranje potreba, ciljeva, ishoda učenja, oblika aktivnosti, izrada programa rada, raspored aktivnosti itd.)
 • priprema (rješavanje praktičnih pitanja, odabir sudionika, sklapanje ugovora s partnerima, jezična i međukulturna priprema te priprema povezana s učenjem i zadaćama za sudionike prije odlaska itd.)
 • provedba aktivnosti
 • prateće mjere (evaluacija aktivnosti, utvrđivanje i evidentiranje ishoda učenja sudionika te diseminacija i korištenje rezultata projekta).

Kvalitetan projekt mobilnosti osoba koje rade s mladima:

 • ima vidljiv učinak na svakodnevni rad uključenih osoba koje rade s mladima i na njihovu organizaciju
 • oslanja se na aktivno sudjelovanje uključenih organizacija i osoba koje rade s mladima, koje bi trebale imati aktivnu ulogu u svim fazama projekta i na taj način poboljšati svoje iskustvo učenja i razvoja
 • temelji se na jasno utvrđenim potrebama obrazovnog i profesionalnog razvoja6 osoba koje rade s mladima, osobito u pogledu kvalitete, inoviranja i priznavanja te je popraćen odgovarajućim mjerama odabira, pripreme i praćenja
 • osigurava da se pravilno priznaju ishodi neformalnog i informalnog učenja sudionika i da se rezultati projekta, uključujući sve metode, materijale i alate, mogu prenijeti i koristiti u organizacijama sudionicama, što pridonosi razvoju organizacija za rad s mladima, te da se mogu diseminirati i šire u području mladih
 • potiče sudionike na razmišljanje o europskim temama i vrijednostima te pruža osobama koje rade s mladima alate i metode za promicanje poštovanja i upravljanje raznolikošću u njihovu svakodnevnom radu
 • promiče inovativnu praksu i metode kao što je uključivanje digitalnih aktivnosti u rad s mladima kao sredstva za sprečavanje svih oblika dezinformacija i lažnih vijesti na internetu.

Proces učenja

U okviru projekta mobilnosti osoba koje rade s mladima potrebno je predvidjeti potporu za proces promišljanja, utvrđivanja i evidentiranja ishoda učenja, osobito putem alata Youthpass, kako bi se poduprlo priznavanje i učinak rezultata projekta te prakse, metodologije i materijala za rad s mladima koji proizlaze iz tog projekta u području mladih.

Zaštita i sigurnost sudionika

Tijekom planiranja i pripreme projekta treba voditi računa o zaštiti i sigurnosti sudionika i predvidjeti sve potrebne mjere za sprečavanje/smanjenje rizika.

Erasmus+ standardi kvalitete u području mladih

Pri provedbi svih projekata koji se podupiru u okviru ove aktivnosti treba se pridržavati Erasmus+ standarda kvalitete u području mladih za organiziranje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja. Obuhvaćaju osnovna načela aktivnosti i konkretne korake za provedbu projektnih zadaća, kao što su odabir i priprema sudionika, definiranje, vrednovanje i priznavanje ishoda učenja, dijeljenje rezultata projekata itd. Erasmus+ standardi kvalitete u području mladih dostupni su na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_hr.

Horizontalne dimenzije

Pri osmišljavanju projekta mobilnosti trebalo bi uključiti sljedeće dimenzije koje su zajedničke cijelom programu Erasmus+.

Uključivost i raznolikost

U svim aktivnostima programa Erasmus+ promiču se jednake mogućnosti i pristup, uključivost i pravednost. Organizacije bi trebale osmisliti pristupačne i uključive projektne aktivnosti uzimajući u obzir stavove sudionika s manje mogućnosti te ih uključiti u proces donošenja odluka. 

 • Projekti mobilnosti osoba koje rade s mladima osobito su prikladni za informiranje tih osoba o raznolikosti i stjecanje vještina i kompetencija za uključivanje sudionika s manje mogućnosti u rad s mladima. Uključivanjem osoba koje rade s mladima u sve faze projekta u kojem sudjeluju potiče se pažljivo usmjeravanje kroz proces učenja i razvoja te se omogućuje detaljnije praćenje.
 • Prisutnost trenera i facilitatora u većini aktivnosti osigurava bliži i prilagođen pristup, oblikovan prema potrebama sudionika.
 • U okviru cijelog projekta trebala bi se svjesno poštovati načela uključivosti i raznolikosti. Ti bi se aspekti trebali uzeti u obzir pri planiranju, pripremi, provedbi i pratećim mjerama. Osobito je važan način na koji projekt poboljšava sposobnost organizacija sudionica da vode računa o uključivosti i raznolikosti u svojim svakodnevnim aktivnostima.
 • Oblik aktivnosti prikladan je i za uključivanje sudionika s manje mogućnosti. Fleksibilnost koju ključna aktivnost pruža u odabiru oblika projektnih aktivnosti (trajanje, vrsta itd.) omogućuje prilagođavanje potrebama sudionika. Projekti mobilnosti osoba koje rade s mladima prikladni su i za to da rad na uključivosti i različitosti bude tema projekta, na primjer razmjena uključive prakse i metoda. 

Okolišna održivost

Projekt bi među sudionicima trebao promicati okolišno održivo i odgovorno ponašanje, ističući važnost zalaganja za smanjenje ili kompenziranje ekološkog otiska aktivnosti mobilnosti. Trebalo bi ga osmisliti i provoditi vodeći računa o okolišu npr. integriranjem održive prakse, kao što su odabir materijala koji se mogu ponovno koristiti ili su prihvatljivi za okoliš, smanjenje otpada i recikliranje i održivi načini prijevoza.

Digitalna transformacija

U okviru programa Erasmus+ sve se organizacije sudionice potiču na uvođenje digitalnih alata i metoda učenja kako bi se nadopunile aktivnosti uz fizičku prisutnost, poboljšala suradnja između partnerskih organizacija i povećala kvaliteta aktivnosti. Potiče se uvođenje digitalnih i internetskih elemenata kako bi se smanjio prag za sudjelovanje osoba s manje mogućnosti. Provođenjem projekata i aktivnosti čiji je cilj jačanje digitalnih vještina, poticanje digitalne pismenosti i/ili razumijevanja rizika i mogućnosti digitalne tehnologije program može pridonijeti promjeni načina razmišljanja te razvoju digitalnih i kombiniranih pristupa u aktivnostima mladih.

Ovisno o planu i ciljevima aktivnosti, razvoj kompetencija i informiranosti o digitalnim izazovima te korištenje novim tehnologijama mogu se uvesti u mobilnosti u svrhu učenja.

Nacionalne agencije u okviru aktivnosti osposobljavanja i suradnje osobama koje rade s mladima i voditeljima mladih nude niz mogućnosti za osposobljavanje, uključujući podupiranje digitalne transformacije u području mladih. Ponude se objavljuju u Europskom kalendaru za osposobljavanje, koji je dostupan na: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Za inspirativne primjere vidjeti alate resursnog centra SALTO: https://www.salto-youth.net/tools/.

Sudjelovanje

Programom Erasmus+ podupire se sve organizacije sudionice da poboljšaju kvalitetu svojih projekata uključivanjem participativne dimenzije i pružanjem relevantnih prilika osobama koje rade s mladima da se aktivno angažiraju i sudjeluju u osmišljavanju i provedbi projektnih aktivnosti i na taj način otkriju koristi aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Resursima za poboljšanje participativne dimenzije podržanih projekata može se pristupiti, među ostalim, putem internetske stranice participationpool.eu. Potiče se i povezivanje s postojećim nacionalnim, međunarodnim ili drugim inicijativama i platformama EU-a koje se temelje na sudjelovanju i građanskom angažmanu te sudjelovanje u njima.

Kriteriji za ocjenjivanje standardnih projekata mobilnosti osoba koje rade s mladima

Kriteriji prihvatljivosti

Opći kriteriji opisani u nastavku primjenjuju se na standardne projekte mobilnosti osoba koje rade s mladima. Za akreditirane prijavitelje pogledajte odgovarajući odjeljak ovog Vodiča.

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija sudionica s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu može biti prijavitelj. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu7 .

Prihvatljive organizacije sudionice

Organizacija sudionica može biti:

 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija, europska nevladina organizacija za mlade, javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, socijalno poduzeće, tijelo koje ostvaruje dobit i koje je aktivno u području društveno odgovornog poslovanja,
 •  skupina mladih ljudi aktivnih u području rada s mladima, ali ne nužno u kontekstu organizacije mladih (tj. neformalna skupina mladih). 8

s poslovnim nastanom u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji u susjedstvu EU-a koja nije pridružena programu (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

Broj organizacija sudionica

Moraju biti uključene najmanje dvije organizacije sudionice (najmanje jedna organizacija pošiljateljica i jedna primateljica) iz različitih zemalja.

Trajanje projekta

Od 3 do 24 mjeseca

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do sljedećih datuma:

23. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. lipnja i 31. prosinca iste godine

4. listopada u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. siječnja i 31. svibnja sljedeće godine

Mogući dodatni krug:

Nacionalne agencije mogu odlučiti otvoriti dodatni krug. Nacionalne agencije obavijestit će prijavitelje o otvaranju dodatnog kruga na svojim internetskim stranicama.

Ako se organizira dodatni krug, prijavitelji zahtjeve moraju predati do 4. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju između 1. kolovoza i 31. prosinca iste godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Prijavnom obrascu mora se priložiti izjava o časti pravnog zastupnika.

Svaki projekt mora sadržavati najmanje jednu aktivnost profesionalnog razvoja.

Prijavnom obrascu mora se priložiti raspored svake aktivnosti profesionalnog razvoja, pripremnih posjeta i aktivnosti za razvoj sustava i informiranje planiranih u okviru projekta.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za aktivnosti profesionalnog razvoja

Trajanje aktivnosti

Od 2 do 60 dana, ne uključujući dane putovanja. Ta minimalna 2 dana moraju biti uzastopna.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnosti se moraju odvijati u zemlji jedne od organizacija (ili nekoliko njih, u slučaju aktivnosti na više lokacija) koje sudjeluju u aktivnosti. 

Broj organizacija sudionica

Moraju biti uključene najmanje dvije organizacije sudionice (najmanje jedna organizacija pošiljateljica i jedna primateljica) iz različitih zemalja.

Aktivnosti unutar država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu: sve organizacije sudionice moraju imati poslovni nastan u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Aktivnosti s trećim zemljama u susjedstvu EU-a koje nisu pridružene programu: u aktivnosti moraju sudjelovati najmanje jedna organizacija sudionica iz države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu i jedna organizacija sudionica iz treće zemlje u susjedstvu EU-a koja nije pridružena programu (regije 1 – 4).

Prihvatljivi sudionici

Nema dobne granice.

Sudionici, osim trenera, osoba u pratnji i facilitatora, moraju imati prebivalište u zemlji u kojoj se nalazi njihova organizacija pošiljateljica ili primateljica.

Broj sudionika

Broj sudionika: do 50 sudionika (ne uključujući, ako je relevantno, trenere, osobe u pratnji i facilitatore) u svakoj aktivnosti planiranoj u okviru projekta. Sudionici iz zemlje u kojoj se nalazi organizacija primateljica moraju biti uključeni u svaku aktivnost.

Ostali kriteriji

Barem jedna od organizacija pošiljateljica ili primateljica u svakoj aktivnosti mora biti iz zemlje u kojoj se nalazi nacionalna agencija kojoj je podnesena prijava.

Dodatni kriteriji prihvatljivosti za pripremne posjete

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnost se mora odvijati u zemlji jedne od organizacija primateljica. 

Prihvatljivi sudionici

Predstavnici organizacija sudionica, treneri i facilitatori koji sudjeluju u glavnoj aktivnosti.

Kriteriji za dodjelu

Projekti se ocjenjuju na temelju kriterija navedenih u nastavku. Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od kategorija kriterija za dodjelu navedenih u nastavku.

Relevantnost, obrazloženje i učinak (najviše 30 bodova)

 • Relevantnost projekta za:
  • ciljeve aktivnosti
  • potrebe razvoja i napretka organizacija sudionica
  • potrebe i ciljeve uključenih osoba koje rade s mladima
 • Primjerenost projekta za:
  • ostvarenje visokokvalitetnih ishoda učenja za uključene osobe koje rade s mladima
  • jačanje ili transformaciju rada s mladima organizacija sudionica u pogledu kvalitete, inoviranja i priznavanja tog rada te njihovih kapaciteta i dosega na lokalnoj ili globalnoj razini, ovisno o slučaju
  • uključivanje sudionika koji su aktivni u radu s mladima iz organizacija sudionica
  • uključivanje organizacija koje se bave konkretnim i svakodnevnim radom s mladima na lokalnoj razini
 • Mogući učinak projekta:
  • na osobe koje rade s mladima i organizacije sudionice, tijekom i nakon završetka projekta
  • na konkretnu praksu i kvalitetu rada s mladima
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili europskoj ili globalnoj razini
 • Vođenje računa o tome da rezultati projekta budu održivi i nakon njegova završetka
 • Mjera u kojoj je projekt prikladan za doprinos uključivosti i raznolikosti te zelenoj, digitalnoj i participativnoj dimenziji programa
 • Mjera u kojoj projekt u aktivnost uvodi nove sudionike i organizacije s manje iskustva.
 • Doprinos predloženih aktivnosti za razvoj sustava i informiranje razvoju okruženja osoba koje rade s mladima (ako je primjenjivo)

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 40 bodova)

 • Usklađenost utvrđenih potreba, ciljeva projekta, profila sudionika i predloženih aktivnosti
 • Doprinos projekta poboljšanju kvalitete rada s mladima organizacija sudionica
 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza projekta: pripreme (uključujući pripremu koja se pruža sudionicima), provedbe aktivnosti i pratećih mjera
 • Primjerenost mjera za odabir osoba koje rade s mladima (u skladu s definicijom osoba koje rade s mladima u pravnoj osnovi) za aktivnosti i stupanj do kojeg su osobe koje rade s mladima aktivno uključene u sve faze projekta
 • Pristupačnost i uključivost aktivnosti te njihova otvorenost za sudionike s manje mogućnosti 
 • Primjerenost predloženih participativnih metoda učenja, uključujući virtualne komponente
 • Kvaliteta rješenja i potpore za proces promišljanja, utvrđivanja i evidentiranja ishoda učenja sudionika i dosljedna upotreba europskih instrumenata za transparentnost i priznavanje, osobito Youthpassa
 • Ravnomjerna zastupljenost sudionika s obzirom na zemlje sudionice i spol
 • Uključivanje održive i ekološki prihvatljive prakse u aktivnosti
 • Kvaliteta alata i prakse predloženih u okviru kategorije „aktivnosti za razvoj sustava i informiranje” i mjera u kojoj se one mogu ponoviti u tom obliku i inspirirati druge organizacije (ako je primjenjivo)

Kvaliteta upravljanja projektom (najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i potpore
 • Kvaliteta suradnje i komunikacije među organizacijama sudionicama i s drugim relevantnim dionicima
 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje različitih faza i ishoda projekta
 • Primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda projekta unutar i izvan organizacija sudionica

Pravila financiranja

Proračunska kategorija - Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika, ne uključujući osobe u pratnji, trenere i facilitatore.

Iznos

100 EUR po sudioniku u aktivnosti profesionalnog razvoja

Proračunska kategorija - Putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Doprinos za putne troškove sudionika, uključujući trenere, osobe u pratnji i facilitatore, od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti i broja osoba.

Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost9 uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija10 .

Za aktivnosti na više lokacija prijavitelj treba zbrojiti udaljenosti između pojedinih lokacija i odabrati raspon udaljenosti koja odgovara tom zbroju11 .

Iznos

Udaljenost Standardno putovanje Zeleno putovanje
10 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km ili više 1500 EUR  

Proračunska kategorija - Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s boravkom.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku, uključujući osobe u pratnji, trenere i facilitatore (prema potrebi), uključujući i jedan dan putovanja prije aktivnosti i jedan dan putovanja nakon aktivnosti te do četiri dodatna dana za sudionike koji primaju bespovratna sredstva za zeleno putovanje.

Iznos

Tablica A2.2 po sudioniku po danu

Najviše 1100 EUR po sudioniku (uključujući trenere, facilitatore i osobe u pratnji)

Proračunska kategorija - Potpora za uključivost

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Potpora za uključivost za organizacije: Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti, ne uključujući osobe u pratnji, trenere i facilitatore.

Iznos

100 EUR po sudioniku

Potpora za uključivost za sudionike: Dodatni troškovi koji se izravno odnose na sudionike s manje mogućnosti i osobe u njihovoj pratnji, trenere i facilitatore (uključujući opravdane putne i životne troškove ako bespovratna sredstva za te sudionike nisu zatražena u okviru proračunskih kategorija „putovanje” i „pojedinačna potpora”).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija -  Potpora za pripremni posjet

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s provedbom pripremnog posjeta, uključujući putne i životne troškove.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: ne uključujući sudionike iz organizacije primateljice. Za svaku aktivnost mogu se financirati najviše dva sudionika po organizaciji sudionici. Osim toga, može se financirati i jedan facilitator po pripremnom posjetu. Uvjetno: potrebu za pripremnim posjetom, ciljeve i sudionike prijavitelj mora obrazložiti i mora ih odobriti nacionalna agencija.  Taj se uvjet ne odnosi na projekte koji se financiraju u okviru sustava akreditiranja.

Iznos

575 EUR po sudioniku po pripremnom posjetu

Proračunska kategorija - Aktivnosti za razvoj sustava i informiranje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi povezani s provedbom dodatnih aktivnosti.

Neizravni troškovi: paušalni iznos koji ne prelazi 7 % prihvatljivih izravnih troškova dodatnih aktivnosti prihvatljiv je u okviru neizravnih troškova koji predstavljaju opće administrativne troškove korisnika i koji se mogu smatrati naplativima u okviru dodatnih aktivnosti (računi za struju ili internet, trošak najma prostora, troškovi stalnog osoblja itd.).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: potrebu i ciljeve prijavitelj mora obrazložiti i mora ih odobriti nacionalna agencija. Tim se aktivnostima može dodijeliti najviše 10 % ukupnih troškova projekta.

Iznos

najviše 80 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija - Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde.

Visoki putni troškovi sudionika, uključujući osobe u pratnji, trenere i facilitatore koji se ne mogu pokriti u okviru standardne kategorije „putovanja” zbog geografske udaljenosti ili drugih prepreka (odnosno ako putovanje čišćim prijevoznim sredstvima s nižim emisijama ugljika dovodi do visokih putnih troškova).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev. Skupa putovanja primjenjuju se samo ako potpora za putovanja koja se temelji na jediničnom trošku ne pokriva 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju standardnu potporu za putovanje.

Iznos

Financijsko jamstvo: 80 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih putnih troškova

Vize i s njima povezani troškovi, boravišne dozvole, cijepljenja, liječničke potvrde: 100 % prihvatljivih troškova

Tablica A2.2 Pojedinačna potpora za aktivnosti profesionalnog razvoja

  Pojedinačna potpora (u eurima po danu)
Austrija 68 EUR
Belgija 73 EUR
Bugarska 60 EUR
Hrvatska 70 EUR
Cipar 65 EUR
Češka 61 EUR
Danska 81 EUR
Estonija 63 EUR
Finska 80 EUR
Sjeverna Makedonija 51 EUR
Francuska 74 EUR
Njemačka 65 EUR
Grčka 80 EUR
Mađarska 62 EUR
Island 80 EUR
Irska 83 EUR
Italija 74 EUR
Latvija 66 EUR
Lihtenštajn 83 EUR
Litva 65 EUR
Luksemburg 74 EUR
Malta 73 EUR
Nizozemska 77 EUR
Norveška 83 EUR
Poljska 66 EUR
Portugal 73 EUR
Rumunjska 61 EUR
Srbija 51 EUR
Slovačka 67 EUR
Slovenija 67 EUR
Španjolska 68 EUR
Švedska 79 EUR
Turska: 61 EUR
Susjedne treće zemlje koje nisu pridružene programu 54 EUR
 • 1 Glavni dio proračunskih sredstava za ovu ključnu aktivnost dodjeljuje se za potporu transnacionalnim aktivnostima u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu. Međutim, s do 25 % raspoloživih proračunskih sredstava mogu se financirati aktivnosti međunarodne mobilnosti u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu u susjedstvu EU-a (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).
 • 2

  Rezolucija Vijeća i predstavnikâ vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, o okviru za uspostavu Europske agende za rad s mladima:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=GA. Više informacija o provedbi Europske agende za rad s mladima može se pronaći na adresi www.bonn-process.net.

 • 3 Te strategije dostupne su ovdje: 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)
 • 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=GA i www.bonn-process.net
 • 6 Više informacija u European Training Strategy Competence model for Youth Workers to work internationally (Model kompetencija iz europske strategije osposobljavanja za rad osoba koje rade s mladima u međunarodnom okruženju), https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.
 • 7 Organizacije sudionice moraju potpisati ovlaštenje za organizaciju prijaviteljicu. Ovlaštenja bi se trebala dostaviti u fazi prijave, najkasnije do potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.
 • 8 Skupina od najmanje četvero mladih u dobi od 13 do 30 godina. Jedan od članova skupine koji ima najmanje 18 godina preuzima ulogu predstavnika i odgovornost u ime skupine. Definiciju neformalne skupine pronaći ćete u pojmovniku.
 • 9 Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).
 • 10 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr
 • 11 Na primjer, ako sudionik iz Madrida (Španjolska) sudjeluje u aktivnosti na više lokacija, koja se najprije provodi u Rimu (Italija), a zatim u Ljubljani (Slovenija), prijavitelj će prvo a) izračunati udaljenost između Madrida i Rima (1365,28 km), zatim između Rima i Ljubljane (489,75 km) i zbrojiti obje udaljenosti (1855,03 km), b) odabrati primjenjivi raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km) i c) izračunati iznos bespovratnih sredstava EU-a kao doprinos putnim troškovima sudionika od Madrida do Ljubljane (preko Rima) i natrag (275 EUR).
Tagged in:  Youth