Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere

Under dette tiltag 1 kan organisationer modtage støtte til at gennemføre projekter, der består af en eller flere læringsaktiviteter, der er relevante for ungdomsarbejdernes og deres organisations faglige udvikling og kapacitetsopbygning.

Tiltagets Mål

Dette tiltag støtter ungdomsarbejderes faglige udvikling og dermed udviklingen af ungdomsarbejde af høj kvalitet på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan gennem ikkeformelle og uformelle læringserfaringer i forbindelse med mobilitetsaktiviteter. Tiltaget bidrager til målene i EU-strategien for unge 2019-2027, navnlig den europæiske dagsorden for ungdomsarbejde 2 , som omhandler kvalitet, innovation og anerkendelse af ungdomsarbejde.

Mobilitet for ungdomsarbejdere har mere specifikt til formål at:

 • Tilbyde ungdomsarbejdere ikkeformelle og uformelle læringsmuligheder med henblik på deres uddannelsesmæssige og faglige udvikling, som styrker kvaliteten af den enkeltes praksis og ungdomsorganisationernes og -systemernes udvikling
 • Skabe et fællesskab af ungdomsarbejdere, der kan støtte kvaliteten af projekter og aktiviteter for unge i og uden for EU's programmer
 • Udvikle lokale arbejdsmetoder for ungdomsarbejde og bidrage til kapacitetsopbygningen med henblik på at forbedre kvaliteten af deltagernes og deres organisationers arbejde med klart fokus på de deltagende ungdomsarbejderes daglige arbejde med unge.

Politisk baggrund

I EU-strategien for unge 2019-2027 fastsættes der en ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet baseret på Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge". Strategien fremmer unges deltagelse i det demokratiske liv, støtter et socialt engagement og et aktivt medborgerskab og sigter mod at sikre, at alle unge har de nødvendige ressourcer til at deltage i samfundet. EU-strategien for unge omfatter en proces for ungdomsdialog, og i den sammenhæng blev der i 2018 opstillet 11 europæiske ungdomsmål. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. EU-strategien for unge bør bidrage til virkeliggørelsen af denne vision for unge. Under kerneområdet "Mobilisering" støtter EU-strategien for unge mobiliseringen af unge gennem kvalitet, innovation og anerkendelse af ungdomsarbejde.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematiske strategier på ungdomsområdet

Erasmus+-programmet har til formål at fremme ungdomsdeltagelse, højne kvaliteten af uformelle og ikkeformelle læringsprocesser og udvikle godt ungdomsarbejde. Yderligere støtte på disse områder er tilgængelig gennem specifikke tematiske strategier som f.eks. strategien for unges deltagelse, Youthpass og den europæiske uddannelsesstrategi (ETS) 3

Beskrivelse af aktiviteterne

Faglige udviklingsaktiviteter

Faglige udviklingsaktiviteter er tværnationale eller internationale læringsmobilitetsaktiviteter, der støtter ungdomsarbejdernes faglige udvikling. De kan have form af:

 • studiebesøg og forskellige typer opgaver, f.eks. job shadowing, udveksling af ungdomsarbejdere og peer learning, inden for ungdomsorganisationer og organisationer på ungdomsområdet i udlandet
 • opbygning af netværk og fællesskaber blandt ungdomsarbejdere, som deltager i tiltaget og støtter dens mål
 • kurser, der støtter udviklingen af kompetencer (f.eks. baseret på relevante eksisterende kompetencemodeller), med henblik på at implementere praksis af høj kvalitet inden for ungdomsarbejde eller undersøge og teste innovative metoder (f.eks. vedrørende digital og intelligent ungdomsarbejde 4 )
 • seminarer og workshops, der navnlig støtter videnopbygning og deling af bedste praksis i forbindelse med målene, værdierne og prioriteterne i EU-strategien for unge og de EU-programmer, der bidrager til dens gennemførelse.
 • Følgende aktiviteter er ikke tilskudsberettigede under mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere: akademiske studierejser, aktiviteter med økonomisk fortjeneste for øje, aktiviteter, der kan betragtes som turisme, festivaler, ferierejser, turnéer og vedtægtsbestemte møder.

Systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter

Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere kan omfatte systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter, som er supplerende aktiviteter, der har til formål at forbedre mobilitetsprojektets virkning på området. De omfatter alle aktiviteter, der har til formål at bidrage til den europæiske dagsorden for ungdomsarbejde 5 , som omhandler kvalitet, innovation og anerkendelse af ungdomsarbejde, og at tage de høstede erfaringer og værktøjer med hjem til de organisationer, der er involveret i projekterne, og andre organisationer. Disse supplerende aktiviteter kan bl.a. give mere erfarne og ressourcestærke tilskudsmodtagere mulighed for at afprøve innovative metoder og løsninger på fælles udfordringer, en form for "laboratorium for europæisk ungdomsarbejde", der udspringer af de faglige udviklingsaktiviteter, der gennemføres inden for projekterne, og som har bredere gennemslagskraft.

Produktion af værktøjer og deling af praksis, som bidrager til udvikling af organisationer og systemer for ungdomsarbejdere, opsøgende og fællesskabsopbyggende aktiviteter og indførelse af innovative metoder, herunder brugen af digitale teknologier i ungdomsarbejde, er eksempler på dette. Disse aktiviteter rækker ud over de opfølgende formidlingsaktiviteter, som er en del af den almindelige livscyklus, men mere målrettede og strategiske formidlingsaktiviteter kan også indgå i disse supplerende aktiviteter.

Systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter kan gennemføres på tværnationalt, internationalt eller nationalt plan.

Forberedende besøg

Formålet med forberedende besøg er at sikre aktiviteternes kvalitet og forberede administrative ordninger, opbygge tillid og forståelse samt at etablere et velfunderet partnerskab mellem de organisationer og personer, der er involveret. Forberedende besøg gennemføres i det land, hvor en af modtageorganisationerne er etableret, inden selve den faglige udviklingsaktivitet påbegyndes.

Planlægning af et projekt

Et projekt, der støttes af dette tiltag, skal omfatte en eller flere faglige udviklingsaktiviteter. Aktiviteterne kan kombineres på en fleksibel måde, afhængigt af projektets mål og de deltagende organisationers og ungdomsarbejderes behov.

Et projekt gennemføres af mindst to organisationer. Alle de involverede organisationer skal identificeres i ansøgningsfasen, da et solidt partnerskab er en grundlæggende forudsætning for at opnå et projekt af høj kvalitet. De involverede organisationer "udsender" deltagere og/eller "modtager" deltagere, dvs. de er vært for aktiviteten. En af organisationerne påtager sig også rollen som koordinator og ansøger om hele projektet på vegne af partnerskabet.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning.

 • Planlægning (fastlæg behov, mål, læringsresultater, aktivitetsformater, arbejdsprogramudvikling, aktivitetsplan osv.)
 • Forberedelse (praktiske foranstaltninger, udvælgelse af deltagere, indgåelse af aftaler med partnere og sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse osv.)
 • Gennemførelse af aktiviteter
 • Opfølgning (evaluering af aktiviteterne, kortlægning og dokumentation af deltagernes læringsresultater samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne).

Et godt mobilitetsprojekt for ungdomsarbejdere:

 • har en klar indvirkning på de deltagende ungdomsarbejderes daglige arbejde med unge og deres organisation
 • kræver aktiv inddragelse af ungdomsarbejdere og deltagende organisationer, som bør spille en aktiv rolle i alle faser af projektet, så de forstærker deres lærings- og udviklingserfaring
 • er baseret på ungdomsarbejdernes klart identificerede uddannelsesmæssige og faglig udviklingsbehov 6 , navnlig med hensyn til kvalitet, innovation og anerkendelse, og som ledsages af hensigtsmæssige udvælgelses-, forberedelses- og opfølgningsforanstaltninger
 • sikrer, at deltagernes ikkeformelle og uformelle læringsresultater anerkendes behørigt, og at projektresultaterne, herunder metoder, materialer og værktøjer, kan overføres til og anvendes i de deltagende organisationer, hvor de kan bidrage til ungdomsorganisationernes udvikling og udbredes yderligere på ungdomsområdet
 • tilskynder deltagerne til at reflektere over europæiske emner og værdier og giver ungdomsarbejdere de værktøjer og metoder, de skal bruge for at fremme respekt for og håndtere mangfoldighed i deres daglige arbejde
 • fremmer brugen af innovative praksisser og metoder såsom, f.eks. inklusion af digitale aktiviteter i ungdomsarbejde for at forebygge misinformation på nettet og fake news.

Læringsproces

Et mobilitetsprojekt for ungdomsarbejdere skal støtte refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af læringsresultater, navnlig via Youthpass, med det formål at støtte anerkendelsen og virkningen af projektresultaterne, de udviklede praksisser, metoder og materialer på ungdomsområdet.

Deltagernes sikkerhed og beskyttelse

Under planlægningen og forberedelsen af et projekt bør deltagernes beskyttelse og sikkerhed vurderes, og alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge/mindske risiciene, bør træffes.

Erasmus+-kvalitetsstandarder på ungdomsområdet

Alle de projekter, der støttes under dette tiltag, skal gennemføres i overensstemmelse med Erasmus+-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet med henblik på at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet. Erasmus+-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet omfatter tiltagets grundprincipper samt konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus+-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet kan findes på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Horisontale dimensioner

Ved udformningen af et mobilitetsprojekt bør følgende dimensioner, der er fælles for hele Erasmus+-programmet, integreres i projektet: :

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets tiltag. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen. 

 • Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere er særligt velegnede til at øge ungdomsarbejderes bevidsthed om mangfoldighed og forbedre de færdigheder og kompetencer, der kræves for at involvere deltagere med færre muligheder i ungdomsarbejde. Inddragelsen af de deltagende ungdomsarbejdere i alle faser af projektet sikrer omhyggelig vejledning gennem lærings- og udviklingsprocessen og muliggør en tættere opfølgning.
 • Tilstedeværelsen af undervisere og formidlere i de fleste aktiviteter sikrer tæt og målrettet tilgang, der er skræddersyet til deltagernes behov.
 • I hele projektet bør der arbejdes målrettet med inklusion og mangfoldighed. Disse aspekter bør tages i betragtning ved planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning af projektet. Den måde, hvorpå projektet styrker de deltagende organisationers kapacitet til at inddrage inklusion og mangfoldighed i deres almindelige aktiviteter, er særligt vigtig.
 • Formatet er også egnet til at involvere deltagere med færre muligheder. Tiltagets fleksibilitet med hensyn til aktiviteterne format (f.eks. varighed, type osv.) gør det muligt at tilpasse projektet til deltagernes behov.

Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere er også egnede til projekter, hvor inklusion og mangfoldighed er emnet, f.eks. udveksling af inkluderende praksisser og metoder. 

Miljømæssig bæredygtighed

Et projekt bør fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deltagerne med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. Projekterne bør udformes og gennemføres på en miljøbevidst måde, f.eks. ved at integrere bæredygtig praksis, hvor man vælger genanvendelige eller miljøvenlige materialer, reducerer og genanvender affald og benytter bæredygtige transportmidler.

Digital omstilling

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre aktiviteternes kvalitet. Der bør indføres digitale elementer og onlineelementer for at sænke tærsklen for deltagelsen af deltagere med færre muligheder. Gennem projekter og aktiviteter, der har til formål at fremme digitale færdigheder, fremme den digitale forståelse og/eller udvikle en forståelse af risici og muligheder i forbindelse med digital teknologi, kan programmet ændre tankegange og bidrage til at udvikle digitale og blandede tilgange inden for ungdomsaktiviteter.

Afhængigt af aktiviteternes udformning og mål kan udviklingen af kompetencer vedrørende og bevidsthed om digitale spørgsmål og brugen af nye teknologier introduceres i læringsmobiliteter.

De nationale agenturer tilbyder en række uddannelsesmuligheder til ungdomsarbejder og ungdomsledere gennem deres uddannelses- og samarbejdsaktiviteter, herunder om støtte til den digitale omstilling på ungdomsområdet. Disse tilbud offentliggøres i European Training Calendar på https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/. Inspiration kan også findes under SALTO Tools https://www.salto-youth.net/tools/.

Deltagelse

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i at forbedre kvaliteten af deres projekter ved at integrere en deltagerorienteret dimension og give ungdomsarbejdere relevante muligheder for aktivt at engagere sig og deltage i udformningen og gennemførelsen af projektaktiviteter som et middel til at opdage fordelene ved aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv. Der er adgang til ressourcer til at styrke de støttede projekters deltagerorienterede dimension, bl.a. via webstedet participationpool.eu. Der tilskyndes også til forbindelser til og deltagelse i eksisterende nationale, internationale eller (andre) EU-initiativer og -platforme, der fokuserer på deltagelse og aktivt medborgerskab.

Kriterier til vurdering af mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere

Kriterier for tilskudsberettigelse

Følgende generelle kriterier gælder for almindelige mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere. Oplysninger om akkrediterede ansøgere kan findes i det relevante afsnit i denne guide.

Hvem kan ansøge?

En deltagende organisation, der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, kan ansøge. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet 7

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

En deltagende organisation kan være:

 • en almennyttig organisation, forening eller NGO en europæisk ungdoms-NGO en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau en socialøkonomisk virksomhed et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar)
 • en gruppe unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis inden for rammerne af en ungdomsorganisation (dvs. en uformel gruppe af unge) 8

der er etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides del A).

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Projektets varighed

Mellem 3 og 24 måneder

Hvor ansøger man?

Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgerne skal indsende deres tilskudsansøgninger inden følgende datoer:

23. februar kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. juni og den 31. december samme år

4. oktober kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 31. maj det følgende år.

Eventuel yderligere runde:

De nationale agenturer kan vælge at åbne en yderligere runde. De nationale agenturer underretter ansøgerne om åbningen af en yderligere runde via deres websted.

Hvis der gennemføres en yderligere runde, skal ansøgere indsende deres ansøgning senest den 4. maj kl. 12.00.00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. august og den 31. december samme år.

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Andre kriterier

Ansøgningsskemaet skal vedlægges en tro og love-erklæring fra den lovlige repræsentant.

Hvert projekt skal omfatte mindst én faglig udviklingsaktivitet.

Ansøgningsskemaet skal vedhæftes en tidsplan for alle de planlagte faglige udviklingsaktiviteter, forberedende besøg, systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse for faglige udviklingsaktiviteter

Aktiviteternes varighed

2-60 dage, ekskl. rejsetid. Minimumsgrænsen på 2 dage skal være hinanden følgende dage.

Sted(er) for aktiviteterne

Aktiviteterne skal finde sted i en (eller flere, hvis aktiviteterne ikke foregår et fast sted) af de deltagende organisationers land. 

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Aktiviteter i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet: Alle deltagende organisationer skal være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet.

Aktiviteter med tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU Aktiviteten skal involvere mindst én deltagende organisation fra en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet, og en deltagende organisation fra et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU (region 1-4).

Tilskudsberettigede deltagere

Ingen aldersgrænser.

Deltagerne, bortset fra undervisere, ledsagere og formidlere, skal bo i samme land som deres sende- eller modtageorganisation.

Antal deltagere

Antal deltagere: Op til 50 deltagere (herunder, hvor det er relevant, undervisere, ledsagere og formidlere) i hver aktivitet, der er planlagt under projektet.

Deltagere fra modtageorganisationens land skal være involveret i hver aktivitet.

Andre kriterier

Mindst én af sendeorganisationerne eller modtageorganisationerne i aktiviteten skal være fra det land, hvor det nationale agentur, som ansøgningen er indgivet til, er hjemmehørende.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med forberedende besøg

Sted(er) for aktiviteten

Aktiviteten skal finde sted i en af modtageorganisationernes land. 

Tilskudsberettigede deltagere

Repræsentanter for de deltagende organisationer, undervisere og formidlere, der deltager i hovedaktiviteten.

Tildelingskriterier

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier: For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. Desuden skal de opnå mindst halvdelen af det højeste antal point i hver af kategori af tildelingskriterier, der er nævnt nedenfor.

Relevans, begrundelse og virkning  (højst 30 point)

 • Projektets relevans for:
  • tiltagets mål
  • de deltagende organisationers behov for udvikling
  • de deltagende ungdomsarbejderes behov og mål.
 • I hvor høj grad projektet er egnet til at:
  • skabe læringsresultater af høj kvalitet for de deltagende ungdomsarbejdere
  • styrke eller transformere de deltagende organisationers ungdomsarbejde med hensyn til kvalitet, innovation og anerkendelse samt deres kapacitet og omfang fra lokalt til globalt plan, for så vidt det er relevant
  • inddrage deltagere, som er aktive inden for ungdomsarbejde i de deltagende organisationer
  • inddrage organisationer, der udfører konkret ungdomsarbejde og almindeligt arbejde med unge på lokalt plan.
 • Projektets potentielle virkning:
  • på de deltagende ungdomsarbejdere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
  • på konkrete arbejdsmetoder og kvaliteten af ungdomsarbejdet
  • på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk eller globalt plan.
 • Den udstrækning, hvori projektet omfatter foranstaltninger, der sigter mod at gøre dets resultater bæredygtige ud over projektets levetid.
 • Det omfang, hvori projektet er egnet til at bidrage til programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner, samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner
 • I hvor høj grad projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i tiltaget.
 • Hvorvidt de foreslåede systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter bidrager til udviklingen af ungdomsarbejdernes miljø (hvis relevant).

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 40 point)

 • Sammenhæng mellem de identificerede behov, projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter
 • Den udstrækning, hvori projektet bidrager til at forbedre kvaliteten af ungdomsarbejdet i deltagende organisationer
 • Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektets faser: forberedelse (herunder af deltagerne), gennemførelse og opfølgning af aktiviteterne
 • Hensigtsmæssigheden af foranstaltninger til udvælgelse af ungdomsarbejdere (i overensstemmelse med definitionen af ungdomsarbejder i retsgrundlaget) i aktiviteterne og det omfang, hvori ungdomsarbejderne aktivt involveres i alle faser af projektet
 • I hvor høj grad aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for deltagere med færre muligheder. 
 • Hensigtsmæssigheden af de foreslåede deltagelsesbaserede læringsmetoder, herunder af eventuelle virtuelle komponenter
 • Kvaliteten af arrangementer og støtte til refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af deltagernes læringsresultater og konsekvent brug af europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer, især Youthpass
 • Deltagernes afbalancerede sammensætning med hensyn til lande og køn
 • I hvilket omfang aktiviteterne omfatter bæredygtig og miljøvenlig praksis
 • Kvaliteten af de værktøjer og praksisser, der foreslås under "systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter", og det omfang, hvori deres udformning kan kopieres og inspirere andre organisationer (hvis relevant)

Kvaliteten af projektstyringen (højst 30 point)

 • Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støttemetoderne
 • Kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter
 • Kvaliteten af foranstaltningerne til evaluering af de forskellige faser og resultater af projektet
 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisationer.

Finansieringsregler

Budgetpost - Organisatorisk tilskud

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere, ekskl. ledsagere, undervisere og formidlere.

Beløb

100 EUR pr. deltager i en faglig udviklingsaktivitet.

Budgetpost – Rejse

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Bidrag til deltagernes, herunder underviseres, ledsageres og formidleres, rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten 9 ifølge Kommissionens afstandsberegner 10

For aktiviteter, der ikke foregår et fast sted, skal ansøgeren lægge afstandene mellem de enkelte steder sammen og vælge det afstandsinterval, der svarer til totalen 11

Beløb

Rejseafstand Almindelig rejse Grøn rejse
10-99 km 23 EUR  
100-499 km 180 EUR 210 EUR
500-1 999 km 275 EUR 320 EUR
2 000-2 999 km 360 EUR 410 EUR
3 000-3 999 km 530 EUR 610 EUR
4 000-7 999 km 820 EUR  
8 000 km og derover 1 500 EUR  

Budgetpost - Individuel støtte

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til ophold.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på opholdets varighed pr. deltager, herunder evt. ledsagere, undervisere og formidlere), inklusive én rejsedag før aktiviteten og én rejsedag efter aktiviteten, og op til fire yderligere dage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Beløb

Tabel A2.2 pr. deltager pr. dag.

Højst 1 100 EUR pr. deltager (inkl. ledsagere, undervisere og formidlere)

Budgetpost - Støtte til inklusion

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Inklusionsstøtte til organisationer: Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder, ekskl. ledsagere, undervisere og formidlere.

Beløb

100 EUR pr. Deltager

Inklusionsstøtte til deltagere: Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere, undervisere og formidlere (herunder begrundede rejse- og opholdsomkostninger, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Budgetpost - Støtte til forberedende besøg

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af det forberedende besøg, herunder rejse- og opholdsudgifter.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: eksklusive deltagere fra modtageorganisationen. Der kan højst finansieres to deltagere pr. deltagende organisation pr. aktivitet. Desuden kan der ydes tilskud til en formidler pr. forberedende besøg. Betinget: Behovet for et forberedende besøg, mål og deltagere skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.  Denne betingelser gælder ikke for projekter, der er finansieres under akkrediteringsordningen.

Beløb

575 EUR pr. deltager pr. forberedende besøg.

Budgetpost - Systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger, som er forbundet med gennemførelsen af de supplerende aktiviteter.

Indirekte omkostninger: Et beløb efter fast sats, der ikke overstiger 7 % af de supplerende aktiviteters tilskudsberettigede direkte omkostninger, er tilskudsberettiget under indirekte omkostninger og repræsenterer tilskudsmodtagerens generelle administrationsomkostninger, som kan betragtes som hidrørende fra de supplerende aktiviteter (el- eller internetregninger, omkostninger til lokaler, omkostninger til fast personale osv.).

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Behovet og målene skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Højst 10 % af de samlede projektomkostninger kan tildeles disse aktiviteter.

Beløb

Op til 80% af tilskudsberettigede omkostninger.

Budgetpost - Ekstraordinære omkostninger

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer, lægeattester.

Høje rejseomkostninger for deltagere, herunder ledsagere, undervisere og formidlere, som ikke dækkes af den almindelige kategori "Rejse" på grund af geografisk afstand eller andre barrierer (dvs. hvor anvendelsen af renere transportmidler med lavere CO2-emissioner medfører høje rejseomkostninger).

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Høje rejseomkostninger finder anvendelse, hvis rejsetilskuddet baseret på enhedsomkostninger ikke dækker 70 % af deltagernes rejseomkostninger. Hvis de tildeles, erstatter de ekstraordinære omkostninger til dyre rejser standardrejsetilskuddet.

Beløb

Finansiel garanti: 80% af de tilskudsberettigede omkostninger

Høje rejseomkostninger: 80% af de tilskudsberettigede rejseomkostninger.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger

Tabel A2.2 Individuel støtte til faglige udviklingsaktiviteter

  Individuel støtte (beløb i euro pr. dag)
Østrig 68 EUR
Belgien 73 EUR
Bulgarien 60 EUR
Kroatien 70 EUR
Cypern 65 EUR
Tjekkiet 61 EUR
Danmark 81 EUR
Estland 63 EUR
Finland 80 EUR
Nordmakedonien 51 EUR
Frankrig 74 EUR
Tyskland 65 EUR
Grækenland 80 EUR
Ungarn 62 EUR
Island 80 EUR
Irland 83 EUR
Italien 74 EUR
Letland 66 EUR
Liechtenstein 83 EUR
Litauen 65 EUR
Luxembourg 74 EUR
Malta 73 EUR
Nederlandene 77 EUR
Norge 83 EUR
Polen 66 EUR
Portugal 73 EUR
Rumænien 61 EUR
Serbien 51 EUR
Slovakiet 67 EUR
Slovenien 67 EUR
Spanien 68 EUR
Sverige 79 EUR
Tyrkiet 61 EUR
Tredjelande, der ikke er associeret med programmet, som grænser op til EU 54 EUR
Tagged in:  Youth