Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Vad är ett mobilitetsprojekt?

Organisationer som är verksamma på utbildnings- och ungdomsområdet kommer att få stöd genom programmet Erasmus+ för att genomföra projekt som främjar olika typer av mobilitet. Ett mobilitetsprojekt omfattar följande etapper:

 • Planering (bland annat fastställande av läranderesultat, verksamhetsformat, utformning av arbetsprogram, aktivitetsschema).
 • Förberedelse (inklusive praktiska arrangemang, urval av deltagare, upprättande av avtal med partner och deltagare, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna före avresan).
 • Genomförande av mobilitetsverksamhet.
 • Uppföljning (inklusive utvärdering av verksamheten, validering och formellt erkännande – när det är aktuellt – av deltagarnas läranderesultat under verksamheten, samt spridning och användning av projektresultaten).

Erasmus+ förstärker det stöd som erbjuds till deltagare i mobilitetsverksamhet när det gäller att förbättra deras språkkunskaper före och under utlandsvistelsen, bland annat i form av stärkta bidrag för språkstöd för dem som deltar i långvarig mobilitetsverksamhet inom yrkesutbildning, vuxenutbildning och skolutbildning. Erasmus+ språkstöd på nätet (Online Language Support, OLS) ger dem som deltar i mobilitetsverksamhet möjlighet att bedöma sina kunskaper i språk och även möjlighet att följa en webbaserad språkkurs för att förbättra sina språkfärdigheter.

Dessutom ger Erasmus+ ett större utrymme för att utveckla mobilitetsverksamhet som involverar partnerorganisationer med olika bakgrund och verksamhet inom olika områden eller socioekonomiska sektorer (t.ex. praktik på företag för universitetsstudenter eller yrkesstuderande, icke-statliga organisationer, offentliga organ, lärare i skolor som deltar i fortbildningskurser vid företag eller utbildningscentrum, företagsexperter som föreläser eller undervisar vid lärosäten).

Ett tredje viktigt innovativt och kvalitetshöjande inslag i mobilitetsverksamheten är att de organisationer som deltar i Erasmus+ kan anordna verksamhet som ingår i en bredare strategisk ram och som bedrivs på medellång sikt. Genom en enda bidragsansökan kommer samordnaren för ett mobilitetsprojekt att kunna anordna mer mobilitetsverksamhet som ger fler enskilda personer möjlighet att resa utomlands i olika länder. Inom ramen för Erasmus+ kommer sökandena därför att kunna utforma sina projekt efter deltagarnas behov, men även anpassa dem till sina egna planer för internationalisering, kapacitetsuppbyggnad och modernisering.

Ackrediteringssystem spelar en viktig roll för att säkerställa att programområde 1 får ett stort genomslag. Erasmusstadgan för högre utbildning, Erasmusackrediteringen för mobilitet inom högre utbildning och Erasmusackrediteringarna inom yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning och ungdomsverksamhet ger organisationerna möjlighet att delta kontinuerligt i programområde 1, så att de kan inrikta sig på mer långsiktiga mål och påverkan på sina institutioner.

Beroende på profilen för de berörda deltagarna stöds följande typer av mobilitetsprojekt inom programområde 1 i Erasmus+:

Inom allmän utbildning och yrkesutbildning:

 • Mobilitetsprojekt för studenter och personal inom högre utbildning.
 • Mobilitetsprojekt för yrkesstuderande och yrkesutbildningspersonal.
 • Mobilitetsprojekt för skolelever och skolpersonal.
 • Mobilitetsprojekt för studerande och personal inom vuxenutbildning.

På ungdomsområdet:

 • Mobilitetsprojekt för unga – ungdomsutbyten
 • Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare
 • Ungdomsverksamhet
 • DiscoverEU:s inkluderingsinsats

På idrottsområdet:

 • Personalmobilitet inom idrottsområdet

I avsnitten nedan finns detaljerad information om kriterierna och villkoren för varje typ av mobilitetsprojekt.