Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2023.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2023 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Proiecte de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior

În plus, această acțiune sprijină programele intensive mixte, permițând grupurilor de instituții de învățământ superior să elaboreze în comun programe de învățământ și activități de mobilitate mixtă atât pentru studenți, cât și pentru personalul academic și administrativ.

Obiectivele acțiunii

Obiectivul acestei acțiuni este de a contribui la crearea unui spațiu european al educației cu un impact global și de a consolida legătura dintre educație și cercetare.

Această acțiune urmărește încurajarea capacității de inserție profesională, a incluziunii sociale, a angajamentului civic, a inovării și a durabilității mediului în Europa și în afara acesteia, oferind studenților din toate domeniile de studiu și din toate ciclurile de studiu posibilitatea de a studia sau de a se forma în străinătate ca parte a studiilor lor. Obiectivele acțiunii sunt următoarele:

 • expunerea studenților la diferite puncte de vedere, cunoștințe, metode de predare și cercetare, precum și la diferite practici de lucru în domeniul lor de studiu, în context european și internațional;
 • dezvoltarea competențelor lor transversale, cum ar fi competențele de comunicare, competențele lingvistice, gândirea critică, rezolvarea problemelor, competențele interculturale și competențele de cercetare;
 • dezvoltarea competențelor lor orientate către viitor, cum ar fi competențele digitale și competențele verzi, care îi vor ajuta să facă față provocărilor prezente și viitoare;
 • facilitarea dezvoltării personale, cum ar fi capacitatea de adaptare la situații noi și încrederea în sine.

De asemenea, obiectivul este de a permite oricărui membru al personalului, inclusiv al personalului din întreprinderi, să predea sau să se formeze în străinătate ca parte a dezvoltării sale profesionale, cu următoarele scopuri:

 • partajarea expertizei;
 • experimentarea de noi medii de predare;
 • dobândirea unor noi competențe inovatoare în domeniul pedagogiei și al elaborării programelor de învățământ, precum și a unor competențe digitale;
 • conectarea cu colegii din străinătate pentru dezvoltarea de activități comune în scopul realizării obiectivelor programului;
 • schimbul de bune practici și consolidarea cooperării între instituțiile de învățământ superior;
 • îmbunătățirea nivelului de pregătire al studenților pentru câmpul muncii.

În plus, obiectivul este de a încuraja elaborarea programelor de învățământ transnaționale și transdisciplinare, precum și a unor modalități inovatoare de învățare și de predare, inclusiv colaborarea online, învățarea bazată pe cercetare și abordările bazate pe provocări, cu obiectivul de a răspunde provocărilor societale.

Cum se pot accesa oportunitățile de mobilitate Erasmus+ în învățământul superior?

Organizația solicitantă trebuie să fie stabilită întru-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la programul Erasmus+ și trebuie să dețină o acreditare valabilă în învățământul superior. Ea poate depune o cerere fie în calitate de instituție de învățământ superior individuală, dacă deține o Cartă Universitară Erasmus (ECHE), fie în numele unui consorțiu de mobilitate, dacă acesta deține o acreditare de consorțiu.

Acreditarea individuală a organizațiilor – Carta Universitară Erasmus

Instituțiile de învățământ superior trebuie să dețină Carta Universitară Erasmus (ECHE)1 la data depunerii cererii pentru un proiect de mobilitate la agenția națională Erasmus+ din țara lor. Prin semnarea Cartei Universitare Erasmus, instituțiile de învățământ superior se angajează să ofere tot sprijinul necesar participanților la acțiunile de mobilitate, inclusiv pregătire lingvistică. Participanții la acțiuni de mobilitate pot utiliza sprijinul lingvistic online pentru a-și îmbunătăți competențele lingvistice înainte și/sau în timpul perioadei de mobilitate.

Conform celorlalte principii ECHE, instituția de învățământ superior participantă trebuie să desfășoare activități de mobilitate în scopul studiului și al predării exclusiv în baza unor acorduri prealabile între instituții și să selecteze participanții potențiali și să acorde granturi pentru mobilitate într-un mod echitabil, transparent, coerent și documentat, în conformitate cu dispozițiile acordului de grant încheiat cu agenția națională. Instituția trebuie să asigure astfel de proceduri echitabile și transparente în toate etapele activității de mobilitate și în procesul de răspuns la întrebările/plângerile adresate de participanți. Aceasta trebuie să se asigure că, în cazul mobilității creditelor, studenților participanți la mobilitatea de intrare nu li se percep taxe de școlarizare și de înscriere, taxe pentru examene și pentru accesul la laboratoare și la biblioteci. După încheierea proiectului de mobilitate, instituția trebuie, de asemenea, să asigure recunoașterea automată și integrală a rezultatelor perioadei de învățare petrecute în străinătate.

ECHE este completat de Ghidul ECHE2 , un document care sprijină instituțiile de învățământ superior în punerea în aplicare a principiilor ECHE. Instituțiile de învățământ superior trebuie să respecte în mod corespunzător ECHE și ghidul aferent, în cursul punerii în aplicare a tuturor acțiunilor care necesită această acreditare. În acest scop, este pusă la dispoziția instituțiilor de învățământ superior o autoevaluare ECHE3 pentru a le ajuta să își evalueze performanțele în ceea ce privește punerea în aplicare a principiilor ECHE și domeniile care ar putea fi consolidate, precum și pentru a le oferi sugestii de îmbunătățiri viitoare.

Deși instituțiile de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program nu sunt eligibile să semneze ECHE4 , acestea trebuie să respecte principiile ECHE. Prin urmare, aspecte precum selectarea echitabilă și transparentă a participanților, recunoașterea rezultatelor învățării și întregul sprijin necesar oferit participanților la acțiunile de mobilitate trebuie prevăzute explicit în acordul interinstituțional pentru mobilitate internațională.

Acreditarea grupurilor - acreditarea Erasmus pentru consorțiile de mobilitate în învățământul superior

Nu numai instituțiile de învățământ superior individuale, ci și grupurile de instituții de învățământ superior pot depune o cerere de finanțare pentru un proiect de mobilitate în învățământul superior. Un astfel de grup este denumit consorțiu de mobilitate. Consorțiul de mobilitate trebuie să dețină o acreditare Erasmus pentru consorțiile de mobilitate din învățământul superior.

Coordonatorul consorțiului de mobilitate depune o cerere în numele unui consorțiu de mobilitate pentru obținerea acreditării Erasmus pentru consorțiile de mobilitate din învățământul superior și pentru un grant Erasmus+. Această acreditare este acordată de aceeași agenție națională care evaluează cererea de finanțare pentru un proiect de mobilitate în învățământul superior. Cererile de acreditare și de granturi pentru proiectele de mobilitate pot fi depuse în cadrul aceleiași cereri de propuneri. Cu toate acestea, grantul pentru proiecte de mobilitate va fi acordat doar grupurilor de instituții de învățământ superior și de organizații în cazul cărora procesul de acreditare se finalizează cu un rezultat pozitiv.

Pentru a obține o acreditare de consorțiu trebuie îndeplinite următoarele condiții:

Criterii de eligibilitate

Organizații participante eligibile

Un consorțiu de mobilitate în învățământul superior poate fi compus din următoarele organizații participante:

 • instituții de învățământ superior care dețin o Cartă Universitară Erasmus valabilă;
 • orice organizație publică sau privată, activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului.

Fiecare organizație participantă trebuie să fie stabilită în același stat membru al UE sau în aceeași țară terță asociată la program. Consorțiile de mobilitate nu pot fi stabilite în țări terțe care nu sunt asociate la program.

Toate organizațiile membre ale consorțiului de mobilitate trebuie să fie identificate în momentul depunerii cererii de eliberare a acreditării de consorțiu.

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație participantă eligibilă poate acționa drept coordonator și poate depune o cerere în numele tuturor organizațiilor implicate în consorțiu.

Numărul organizațiilor participante

Un consorțiu de mobilitate trebuie să cuprindă cel puțin trei organizații participante eligibile, inclusiv două instituții de învățământ superior.

Perioada de valabilitate a acreditării consorțiului

Întreaga perioadă a programului.

După acordarea acreditării, în cazul unor modificări substanțiale ale componenței consorțiului de mobilitate, este necesară o nouă cerere de acreditare.

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de acreditare până la 23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 iunie a aceluiași an sau în anii următori.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Cererea de acreditare va fi evaluată în funcție de următoarele criterii de atribuire:

Relevanța consorțiului - (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
  • obiectivele acțiunii;
  • nevoile și obiectivele organizațiilor participante la consorțiu și ale participanților individuali;
 • Măsura în care propunerea este adecvată pentru:
  • producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru participanți;
  • consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a organizațiilor participante la consorțiu;
  • crearea de valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate în mod individual de fiecare instituție de învățământ superior individuală.

Calitatea componenței consorțiului și a mecanismelor de cooperare - (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Măsura în care:
  • consorțiul implică o componență adecvată în ceea ce privește instituțiile de învățământ superior de trimitere, cu, dacă este cazul, organizații participante complementare din alte sectoare socioeconomice având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului;
  • coordonatorul consorțiului are experiență anterioară în gestionarea unui consorțiu sau a unui tip de proiect similar;
  • distribuirea rolurilor, responsabilităților și sarcinilor/resurselor este bine definită și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
  • sarcinile/resursele sunt grupate și partajate;
  • responsabilitățile în ceea ce privește aspectele de gestionare contractuală și financiară sunt clare;
  • consorțiul implică în acțiune organizații nou-intrate și organizații cu mai puțină experiență.

Calitatea proiectării și a punerii în aplicare a activităților consorțiului - (punctaj maxim 20 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor unui proiect de mobilitate (pregătirea, punerea în aplicare a activităților de mobilitate și monitorizarea);
 • Calitatea demersurilor practice, a modalităților de gestionare și de sprijin (de exemplu, identificarea de organizații-gazdă, punerea în legătură, informații, sprijin lingvistic și intercultural, monitorizare);
 • Calitatea cooperării, coordonării și comunicării între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante;
 • Dacă este cazul, calitatea măsurilor de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • Dacă este cazul, gradul de adecvare a măsurilor de selecție a participanților la activitățile de mobilitate și de promovare a participării la activitățile de mobilitate a persoanelor cu mai puține oportunități.

Impact și diseminare - (punctaj maxim 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor activităților organizate de consorțiu;
 • Impactul potențial al proiectului:
  • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
  • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel instituțional, local, regional, național și/sau internațional.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților organizate de consorțiu în cadrul și în afara organizațiilor participante și a partenerilor.

Pentru a fi selectate în vederea acreditării, propunerile trebuie să obțină cel puțin 60 de puncte în total. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim pentru fiecare criteriu de atribuire.

Crearea unui proiect

Organizația solicitantă depune cererea de grant pentru proiectul de mobilitate, semnează și pune în aplicare acordul de grant și efectuează raportarea.

Organizațiile participante implicate în proiectul de mobilitate pot avea următoarele roluri și sarcini:

 • Organizația de trimitere: este responsabilă de selectarea studenților/personalului și de trimiterea acestora în străinătate. Printre responsabilități se numără, de asemenea, plata granturilor (pentru participanții din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program), pregătirea, monitorizarea și recunoașterea automată a perioadei de mobilitate.
 • Organizația-gazdă: este responsabilă de primirea studenților/personalului din străinătate și trebuie să le ofere acestora un program de studiu/stagiu ori un program de activități de formare sau să beneficieze de o activitate didactică. Printre responsabilități se numără, de asemenea, plata granturilor (pentru participanții din țări terțe care nu sunt asociate la program).
 • Organizația intermediară: este o organizație activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program. Ea poate fi membru al unui consorțiu de mobilitate, dar nu este o organizație de trimitere. Rolul său ar putea fi acela de a partaja și facilita procedurile administrative ale instituțiilor de învățământ superior de trimitere, de a adecva mai bine profilurile studenților la nevoile întreprinderilor, în cazul stagiilor, și de a pregăti în comun participanții.

Organizațiile de trimitere și organizațiile-gazdă, împreună cu studenții/personalul, trebuie să fi ajuns la un acord cu privire la activitățile care urmează să fie întreprinse de către studenți – printr-un „contract de studii” – sau de către membrii personalului – printr-un „contract de mobilitate” – înainte de începerea perioadei de mobilitate. Aceste contracte definesc conținutul perioadei de mobilitate în străinătate și specifică dispozițiile privind recunoașterea oficială ale fiecărei părți. Drepturile și obligațiile sunt stabilite în acordul de grant semnat între beneficiar și participant. Atunci când activitatea are loc între două instituții de învățământ superior (mobilitatea studenților pentru studii, inclusiv mobilitatea mixtă, și mobilitatea personalului în scopul predării), trebuie încheiat un „acord interinstituțional” între instituția de trimitere și instituția-gazdă înainte de începerea schimburilor.

Dimensiuni orizontale

La elaborarea unui proiect de mobilitate, trebuie consolidate următoarele dimensiuni orizontale:

Incluziune și diversitate în cadrul mobilității din învățământul superior

Pentru a facilita pe cât posibil accesul la mobilitatea studenților și a personalului, în conformitate cu principiile Cartei Universitare Erasmus, instituțiile de învățământ superior trebuie să asigure acces și oportunități egale și echitabile participanților actuali și potențiali din toate mediile. Aceasta înseamnă includerea participanților cu mai puține oportunități, cum ar fi participanții cu afecțiuni fizice, mintale și de sănătate, a studenților cu copii, a studenților care lucrează sau care sunt sportivi profesioniști și a studenților din toate domeniile de studiu subreprezentate în cadrul mobilității. Definirea unor proceduri de selecție internă care să ia în considerare echitatea și incluziunea și să evalueze meritul și motivația solicitanților în mod global este esențială pentru respectarea acestui principiu. În plus, instituțiile de învățământ superior sunt încurajate să creeze oportunități de mobilitate încorporate, cum ar fi ferestrele de mobilitate din programele lor de învățământ, pentru a facilita participarea studenților din toate domeniile de studiu. În acest sens, mobilitatea mixtă poate contribui la oferirea unor oportunități suplimentare care pot fi mai potrivite pentru anumite persoane sau grupuri de studenți. În acest context, existența unor responsabili cu incluziunea în cadrul instituțiilor de învățământ superior contribuie la abordarea incluziunii și a diversității. De exemplu, responsabilii cu incluziunea pot contribui la creșterea gradului de sensibilizare, la definirea strategiilor de comunicare și de informare, la asigurarea unui sprijin adecvat pe tot parcursul perioadei de mobilitate în cooperare cu colegii relevanți, precum și la facilitarea cooperării între membrii personalului relevant din cadrul instituției care au expertiză în domeniul incluziunii și al diversității.

Durabilitatea mediului și practicile ecologice în cadrul mobilității din învățământul superior

În conformitate cu principiile Cartei Universitare Erasmus, instituțiile de învățământ superior trebuie să promoveze practici ecologice în cadrul tuturor activităților legate de program. Aceasta înseamnă promovarea utilizării mijloacelor de transport durabile pentru mobilitate, luarea de măsuri active în contextul organizării de evenimente, conferințe și întâlniri legate de mobilitatea Erasmus+ într-o manieră mai ecologică, precum și înlocuirea proceselor administrative pe suport de hârtie cu procese digitale (în conformitate cu standardele și calendarul inițiativei privind legitimația europeană de student). De asemenea, instituțiile de învățământ superior ar trebui să sporească gradul de sensibilizare în rândul tuturor participanților cu privire la diferitele măsuri pe care le pot lua în timp ce se află în străinătate pentru a reduce amprenta de carbon și amprenta de mediu în cursul activităților lor de mobilitate, precum și să monitorizeze progresele în ceea ce privește realizarea unor activități mai durabile de mobilitate a studenților și a personalului.

Digitalizarea, educația digitală și competențele digitale în cadrul mobilității din învățământul superior

În conformitate cu principiile Cartei Universitare Erasmus, instituțiile de învățământ superior ar trebui să pună în aplicare gestionarea digitală a mobilității studenților în conformitate cu standardele tehnice ale inițiativei privind legitimația europeană de student. Aceasta înseamnă că instituțiile de învățământ superior care participă la program trebuie să se conecteze la rețeaua „Erasmus without Paper”, pentru a face schimb de date privind mobilitatea și pentru a gestiona contractele de studii online și acordurile interinstituționale digitale de îndată ce aceste elemente devin operaționale5 . Instituțiile de învățământ superior își pot utiliza fondurile de sprijin organizatoric pentru implementarea gestionării mobilității digitale. Instituțiile ar trebui să promoveze, în cadrul lor, mobilitatea mixtă, combinația dintre mobilitatea fizică și o componentă virtuală, pentru a oferi formate de mobilitate mai flexibile și pentru a îmbunătăți rezultatele învățării și impactul mobilității fizice. Instituțiile de învățământ superior trebuie să asigure calitatea activităților de mobilitate mixtă și recunoașterea oficială a participării la mobilitatea mixtă, inclusiv a componentei virtuale. De asemenea, instituțiile ar trebui să sporească gradul de sensibilizare în rândul studenților și al personalului lor cu privire la oportunitățile din cadrul programului de a dobândi și de a-și perfecționa competențele digitale relevante în toate domeniile de studiu, inclusiv stagii pentru oportunități digitale prin care studenții și proaspeții absolvenți să își poată perfecționa competențele digitale sau să poată dobândi altele noi6 . Personalul didactic și administrativ poate beneficia și de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale în scopul dobândirii competențelor digitale relevante pentru utilizarea de tehnologii digitale în cadrul cursurilor și pentru digitalizarea administrației.

Participare și implicare civică

Programul are ca scop să îi ajute pe participanți să descopere beneficiile cetățeniei active și ale participării la viața democratică. Activitățile de mobilitate sprijinite ar trebui să consolideze competențele participative în diferite sfere ale societății civile, precum și dezvoltarea competențelor sociale și interculturale, a gândirii critice și a alfabetizării mediatice. În măsura posibilităților, proiectele ar trebui să ofere oportunități pentru participarea la viața democratică și pentru implicarea socială și civică prin activități de învățare formală sau nonformală, precum și să promoveze practici de creare și concepere în comun a activităților de învățare. Participarea la activități de mobilitate ar trebui, de asemenea, să îmbunătățească gradul de înțelegere al participanților cu privire la Uniunea Europeană și cu privire la valorile comune europene, inclusiv respectarea principiilor democratice, a demnității umane și a principiilor unității și diversității, a dialogului intercultural, precum și a patrimoniului social, cultural și istoric european.

Descrierea activităților

Mobilitatea studenților

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu de studiu și în orice ciclu (ciclu scurt/licență/masterat/doctorat). Pentru a asigura activități de mobilitate de înaltă calitate, cu impact maxim asupra studenților, activitatea de mobilitate trebuie să fie compatibilă cu nevoile studenților în materie de învățare și de dezvoltare personală.

Studenții pot desfășura activitățile descrise mai jos:

 • o perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră. Perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru obținerea unei diplome în cadrul oricărui ciclu de studiu. O perioadă de studiu în străinătate poate să includă, de asemenea, o perioadă de stagiu. O astfel de combinație creează sinergii între experiența universitară și cea profesională din străinătate. Din punctul de vedere al volumului de lucru, în țările care fac parte din Spațiul european al învățământului superior (EHEA), un an universitar de studii cu program integral este constituit în mod normal din componente educaționale care totalizează 60 de credite ECTS (sau de unități echivalente în țările care nu fac parte din EHEA). În cazul perioadelor de mobilitate mai scurte decât un an universitar complet, se recomandă ajustarea proporțională a componentelor educaționale incluse în contractul de studii;
 • un stagiu (perioadă de practică) în străinătate într-o întreprindere, într-un institut de cercetare, într-un laborator, într-o organizație sau în orice alt loc de muncă relevant. Stagiile în străinătate sunt sprijinite în timpul studiilor, indiferent de ciclul de studiu, precum și în cazul proaspeților absolvenți. Acest lucru include, de asemenea, stagii de asistență pentru studenții care se pregătesc să devină profesori și stagii de asistență în cercetare pentru studenți și doctoranzi în orice centru de cercetare relevant. Pentru a spori în continuare sinergiile cu programul Orizont Europa, aceste acțiuni de mobilitate pot avea loc și în contextul proiectelor de cercetare finanțate de Orizont Europa, cu respectarea deplină a principiului privind evitarea dublei finanțări din partea UE a activităților. Ori de câte ori este posibil, stagiile trebuie să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților. Din punctul de vedere al volumului de lucru, în principiu, participanții trebuie să lucreze cu normă întreagă, în conformitate cu programul de lucru al organizației-gazdă.

Mobilitatea doctorală

Pentru a satisface mai bine diversele nevoi de învățare și formare ale doctoranzilor și pentru a asigura egalitatea de șanse cu persoanele cu statut de personal din învățământul superior, doctoranzii și proaspeții absolvenți („postdoctoranzii”)7 pot beneficia de perioade de studiu fizic pe termen scurt sau lung sau de perioade de mobilitate sub formă de stagiu în străinătate. Se încurajează adăugarea unei componente virtuale la mobilitatea fizică.

Mobilitatea mixtă

Orice perioadă de studii sau stagiu în străinătate, indiferent de durata sa, inclusiv mobilitatea doctorală, poate fi realizată ca mobilitate mixtă. Mobilitatea mixtă este o combinație între mobilitatea fizică și o componentă virtuală care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. De exemplu, componenta virtuală poate reuni online cursanți din diferite țări și domenii de studiu pentru a urma cursuri online sau pentru a lucra împreună simultan la sarcini care sunt recunoscute ca parte a studiilor lor.

De asemenea, oricare student poate efectua mobilitate mixtă prin participarea la un program intensiv mixt conform criteriilor specifice de eligibilitate pentru programele intensive mixte, descrise în prezentul ghid.

În plus, studenții (ciclu scurt/licență/masterat) care nu pot participa la mobilitatea pentru studii fizice pe termen lung sau sub formă de stagiu, de exemplu, din cauza domeniului lor de studiu sau pentru că au mai puține oportunități de participare, vor putea să efectueze o mobilitate fizică pe termen scurt combinată cu o componentă virtuală obligatorie.

Mobilitatea personalului

Mobilitatea personalului poate fi efectuată de către orice tip de personal din învățământul superior sau de către personalul invitat din afara instituțiilor de învățământ superior. Pentru a asigura activități de mobilitate de înaltă calitate cu impact maxim, activitatea de mobilitate trebuie să fie legată de dezvoltarea profesională a membrilor personalului și să răspundă nevoilor de învățare și de dezvoltare personală a acestora.

Personalul poate desfășura oricare dintre activitățile descrise mai jos:

 • o perioadă de predare în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră. Perioada de predare în străinătate permite oricărui cadru didactic dintr-o instituție de învățământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu de studiu;
 • o perioadă de formare în străinătate într-o instituție de învățământ superior parteneră, într-o întreprindere sau în orice alt loc de muncă relevant. Perioada de formare în străinătate permite oricărui membru al personalului dintr-o instituție de învățământ superior să ia parte la o activitate de formare în străinătate care este relevantă pentru activitatea sa de zi cu zi în instituția de învățământ superior în care lucrează. Aceasta poate lua forma unor evenimente de formare (exceptând conferințele) sau de job shadowing și de perioade de observare.

O perioadă de mobilitate a personalului în străinătate poate combina activități de predare și de formare. Orice perioadă de predare sau de formare în străinătate poate fi realizată sub formă de mobilitate mixtă.

Programe intensive mixte

Acestea sunt programe scurte, intensive, care utilizează modalități inovatoare de învățare și predare, inclusiv cooperarea online. Programele pot include învățarea bazată pe provocări în cadrul căreia echipele transnaționale și transdisciplinare colaborează pentru a aborda provocările, de exemplu cele legate de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite sau alte provocări societale identificate la nivel de regiuni, orașe sau întreprinderi. Programul intensiv ar trebui să aibă valoare adăugată în comparație cu cursurile sau formările existente oferite de instituțiile de învățământ superior participante și poate fi multianual. Obiectivul programelor intensive mixte, care permit aplicarea unor formate de mobilitate noi și mai flexibile, combinând mobilitatea fizică cu o componentă virtuală, este de a fi accesibile tuturor categoriilor de studenți din toate mediile, domeniile de studiu și ciclurile.

Grupurile de instituții de învățământ superior vor avea ocazia să organizeze programe intensive mixte, de scurtă durată, de învățare, predare și formare pentru studenți și personal. În cadrul acestor programe intensive mixte, grupurile de studenți sau de membri ai personalului cu statut de cursanți vor efectua o perioadă de mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate, combinată cu o componentă virtuală obligatorie care să faciliteze schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. Componenta virtuală trebuie să reunească cursanții online pentru a lucra în mod colectiv și simultan la sarcini specifice care sunt integrate în programul intensiv mixt și trebuie luată în considerare la calcularea rezultatelor generale ale învățării.

În plus, programele intensive mixte pot fi deschise studenților și personalului din orice instituție de învățământ superior. Programele intensive mixte dezvoltă capacitatea de elaborare și punere în aplicare a practicilor inovatoare de predare și învățare în instituțiile de învățământ superior participante.

Mobilitatea internațională care implică țări terțe care nu sunt asociate la Program

Obiectivul principal al acțiunii de mobilitate în învățământul superior este sprijinirea activităților de mobilitate între statele membre ale UE și țările terțe asociate la program - dimensiunea europeană. În plus, acțiunea susține dimensiunea internațională prin intermediul a două componente de activități de mobilitate care implică țări terțe care nu sunt asociate la program din întreaga lume. Una dintre aceste componente sprijină mobilitatea către toate țările terțe care nu sunt asociate la program (regiunile 1-148 ) și este finanțată din fondurile politicii interne a UE9 . Cealaltă componentă susține mobilitatea către și dinspre țări terțe care nu sunt asociate la program (cu excepția regiunilor 13 și 14) și este finanțată de instrumentele de acțiune externă ale UE (a se vedea secțiunea privind țările eligibile din partea A a prezentului ghid).

Cele două componente ale mobilității internaționale urmăresc obiective diferite, dar complementare, reflectând prioritățile de politică ale surselor de finanțare corespunzătoare:

Mobilitatea internațională de ieșire susținută din fondurile politicii interne

Accentul prioritar este pus pe dezvoltarea de competențe orientate spre viitor și de alte competențe relevante pentru studenți și pentru personalul din instituțiile de învățământ superior din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program. Activitățile internaționale de mobilitate către orice țară neasociată sunt finanțate din grantul acordat pentru proiectele de mobilitate. Beneficiarii grantului pot utiliza până la 20 % din ultimul grant de proiect acordat pentru mobilitatea de ieșire către țări neasociate din întreaga lume (regiunile 1-14). Aceste oportunități sunt menite să încurajeze o organizație dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program să dezvolte activități de mobilitate de ieșire cu mai multe țări terțe care nu sunt asociate la program și se așteaptă ca acestea să aibă cea mai largă acoperire geografică posibilă.

Mobilitatea internațională de ieșire și de intrare susținută din fondurile politicii interne

 Această acțiune urmărește prioritățile politicii externe ale UE și, prin urmare, sunt stabilite o serie de obiective și de norme de cooperare cu cele douăsprezece regiuni eligibile (1-12), care sunt detaliate în continuare în secțiunea „Informații suplimentare privind proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe”.

Activitățile internaționale de mobilitate descrise în cadrul acestei acțiuni, cu excepția cazului în care se prevede altfel, sunt aplicabile ambelor componente.

Care sunt criteriile utilizate pentru depunerea unei cereri de proiect de mobilitate și pentru punerea în aplicare a proiectului?

Criteriile generale de eligibilitate abordează cerințele generale la nivel de proiect, în timp ce criteriile specifice enumerate în secțiunile următoare abordează cerințele pentru punerea în aplicare a activităților specifice.

Criterii generale de eligibilitate pentru proiectele de mobilitate

Pentru a fi eligibil pentru un grant Erasmus+, un solicitant trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Activități eligibile

Instituțiile de învățământ superior pot pune în aplicare una sau mai multe dintre următoarele activități:

 • mobilitatea studenților pentru studii;
  • mobilitatea studenților pentru stagii;
 • mobilitatea personalului în scopul predării;
 • mobilitatea personalului pentru formare;
 • programe intensive mixte (excluzând proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe).

Fluxurile de activități de mobilitate eligibile:

 • pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii interne: din statele membre ale UE și țările terțe asociate la program menționate către oricare țară din lume (statele membre ale UE, țările terțe asociate la program și țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 1-14);
 • pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe: între statele membre ale UE sau țările terțe asociate la program și țări terțe care nu sunt asociate la program (excluzând regiunile 13 și 14).

Cine poate depune o cerere?

Organizațiile cu următoarea acreditare pot solicita un grant:

 • pentru o cerere de participare în calitate de instituție de învățământ superior individuală: instituțiile de învățământ superior stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program care dețin o Cartă Universitară Erasmus (ECHE);
 • pentru o cerere de participare în calitate de consorțiu de mobilitate: organizațiile coordonatoare stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program și care coordonează un consorțiu căruia i s-a acordat o acreditare Erasmus pentru consorții de mobilitate în învățământul superior. Organizațiile care nu dețin o acreditare valabilă de consorțiu pot solicita eliberarea unei astfel de acreditări în numele unui consorțiu de mobilitate în cadrul aceleiași cereri de propuneri, la fel ca în cazul solicitării unui grant pentru un proiect de mobilitate sau în cazul unei cereri de propuneri anterioare. Toate instituțiile de învățământ superior implicate din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE). Aceste organizații vor fi eligibile pentru un proiect de mobilitate numai în cazul în care cererea lor de acordare a unei acreditări de consorțiu de mobilitate este aprobată.

Studenții și personalul din învățământul superior nu pot solicita direct un grant; criteriile de selecție pentru participarea la activitățile de mobilitate și la programele intensive mixte sunt definite de instituția de învățământ superior în care studiază sau lucrează participanții.

Țări eligibile

Pentru participarea la activități:

 • orice stat membru al UE sau orice țară terță asociată la program;
 • orice țară terță care nu este asociată la program (pentru condițiile posibile privind proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe, vă rugăm să consultați secțiunea „Informații suplimentare privind proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe” din prezenta acțiune și secțiunea „Țări eligibile” din partea A).

Numărul organizațiilor participante

Conform formularului de cerere, poate participa o singură organizație (organizația solicitantă). Aceasta este fie o instituție individuală de învățământ superior, fie un coordonator al unui consorțiu de mobilitate stabilit(ă) într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program.

În cursul etapei de punere în aplicare a proiectului de mobilitate, trebuie să fie implicate minimum două organizații (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație-gazdă). Pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe, trebuie să fie implicată minimum o organizație dintr-o țară terță neasociată.

Pentru programele intensive mixte din cadrul proiectelor de mobilitate susținute din fondurile politicii interne: pe lângă solicitant (instituție de învățământ superior solicitantă sau o instituție de învățământ superior din cadrul unui consorțiu de mobilitate solicitant), în organizarea programului intensiv mixt trebuie să fie implicate, în perioada de punere în aplicare, cel puțin două instituții de învățământ superior din două alte state membre ale UE și țări terțe asociate la program.

Durata proiectului

Proiecte de mobilitate susținute din fondurile politicii interne: 26 de luni

Proiecte de mobilitate susținute din fondurile politicii externe: 24 sau 36 de luni

Unde se depune cererea?

La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 23 februarie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului) atât pentru proiectele finanțate din fondurile politicii interne care încep la data de 1 iunie a aceluiași an, cât și pentru proiectele finanțate din instrumentele de acțiune externă care încep la data de 1 august a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Alte criterii necesare

O instituție de învățământ superior poate depune o cerere de grant la agenția sa națională prin două modalități:

 • direct, în calitate de instituție de învățământ superior individuală;
 • prin intermediul unui consorțiu de mobilitate al cărui coordonator/membru este.

O instituție de învățământ superior poate depune doar o singură cerere în fiecare rundă de selecție pentru un proiect de mobilitate în calitate de instituție de învățământ superior individuală și/sau în calitate de instituție de învățământ superior coordonatoare a unui consorțiu dat. Cu toate acestea, o instituție de învățământ superior poate face parte din sau poate coordona mai multe consorții de mobilitate diferite care depun simultan o cerere.

Ambele modalități (cererea individuală și cererea prin intermediul unui consorțiu) pot fi utilizate simultan. Cu toate acestea, instituția de învățământ superior rămâne responsabilă pentru evitarea dublei finanțări a unui participant, în situația în care cele două modalități sunt utilizate în cursul aceluiași an academic.

Proiectul de mobilitate trebuie să pună în aplicare inițiativa privind legitimația europeană de student pentru a facilita gestionarea online a ciclului de mobilitate, precum și alte abordări mai ecologice și mai favorabile incluziunii, în conformitate cu Carta Universitară Erasmus (ECHE) și cu Ghidul ECHE.

În plus față de criteriile de eligibilitate menționate mai sus, solicitanții vor fi evaluați în raport cu criteriile de eligibilitate relevante prezentate în secțiunea următoare, precum și în raport cu criteriile relevante de excludere, selecție și atribuire. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii specifice de eligibilitate pentru mobilitatea studenților

Organizații participante eligibile

Mobilitatea studenților pentru studii:

Toate organizațiile participante din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program (atât organizațiile de trimitere, cât și organizațiile-gazdă) trebuie să fie instituții de învățământ superior care dețin o ECHE. Toate organizațiile din țări terțe care nu sunt asociate la program (atât organizațiile de trimitere, cât și organizațiile-gazdă) trebuie să fie instituții de învățământ superior recunoscute de autoritățile competente și să fi semnat acorduri interinstituționale cu partenerii lor din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program, înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Mobilitatea studenților pentru stagii:

Toate organizațiile de trimitere trebuie să fie instituții de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care dețin o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

În cazul mobilității studenților pentru stagii, organizația-gazdă poate fi10 :

 • orice organizație publică sau privată activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
  • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
  • un organism public de la nivel local, regional sau național;
  • ambasade sau birouri consulare ale statului membru al UE de trimitere sau ale țării terțe de trimitere asociate la program;
  • un partener social sau alt reprezentant al mediului profesional, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
  • un institut de cercetare;
  • o fundație;
  • o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și educația adulților);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Durata activității

Mobilitatea studenților pentru studii: între 2 luni (sau un semestru sau trimestru universitar) și 12 luni de mobilitate fizică, excluzând timpul de călătorie.

Aceasta poate include o perioadă de stagiu complementară, dacă este planificată, și poate fi organizată în moduri diferite în funcție de context: fie o activitate după cealaltă, fie ambele activități în același timp. Combinația respectă regulile de finanțare și durata minimă a mobilității pentru studiu.

Mobilitatea studenților pentru stagii: între 2 și 12 luni de mobilitate fizică, excluzând timpul de călătorie.

Toți studenții, în special cei care nu pot participa la o activitate de mobilitate fizică pe termen lung în scopul efectuării de studii sau stagii, pot combina o activitate de mobilitate fizică mai scurtă cu o componentă virtuală (mobilitate mixtă de scurtă durată). În plus, orice student poate participa la programe intensive mixte. În aceste cazuri, perioada de mobilitate fizică trebuie să dureze între 5 zile și 30 de zile (excluzând timpul de călătorie) și să fie combinată cu o componentă virtuală obligatorie, care să faciliteze schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. O activitate de mobilitate mixtă pentru studii trebuie să acorde minimum 3 credite ECTS.

Mobilitatea pentru studii și/sau stagii a doctoranzilor: între 5 și 30 de zile sau între 2 și 12 luni de mobilitate fizică (o mobilitate pentru studiu poate include o perioadă de stagiu complementară, dacă aceasta este planificată), excluzând timpul de călătorie.

Durata totală eligibilă pe ciclu de studii:

Același student poate participa la perioade de mobilitate de maximum 12 luni11 de mobilitate fizică în total pentru fiecare ciclu de studii12 , indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate:

 • în timpul primului ciclu de studii (licență sau echivalent), inclusiv ciclul scurt (nivelurile 5 și 6 din CEC);
 • în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat sau echivalent - nivelul 7 din CEC) și
 • în timpul celui de-al treilea ciclu de studii universitare, în calitate de doctorand (nivel de doctorat sau nivelul 8 din CEC).

Durata unui stagiu efectuat de proaspeții absolvenți se ia în considerare la calcularea perioadei maxime de 12 luni pentru ciclul în care se depune cererea de participare la stagiu.

Perioada activității de mobilitate fizică poate fi întreruptă. Perioada de întrerupere nu este luată în calcul la stabilirea duratei activității de mobilitate.

În cazul stagiilor de practică, o zi liberă acordată de o întreprindere/organizație nu constituie o perioadă de întrerupere. Grantul este menținut pe perioada zilei libere respective. Perioada zilelor libere este luată în calcul la stabilirea duratei minime a perioadei de stagiu.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Studenții trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate fizică într-un stat membru al UE sau în țările terțe asociate la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program, diferită de țara organizației de trimitere și de țara în care studentul este cazat pe durata studiilor13 .

Participanți eligibili

Studenții înscriși într-o instituție de învățământ superior și la programe de studii care conduc la obținerea unei diplome recunoscute sau a unei alte calificări recunoscute de nivel terțiar (până la nivelul doctoratului inclusiv). În cazul mobilității doctorale, participantul trebuie să se afle la nivelul 8 din CEC.

Proaspeții absolvenți de învățământ superior pot participa la o activitate de mobilitate pentru stagii. Organizația beneficiară poate opta să nu ia parte la stagiile dedicate proaspeților absolvenți. Proaspeții absolvenți trebuie să fie selectați de către instituția de învățământ superior din care fac parte în timpul ultimului an de studiu și trebuie să își efectueze și să își finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire14 .

Alte criterii

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu de studiu. Mobilitatea studenților poate fi o perioadă de studii combinată cu un stagiu de scurtă durată (mai puțin de 2 luni), fiind considerată perioadă generală de studii. Studentul, organizația de trimitere și organizația-gazdă trebuie să semneze un contract de studii.

Perioada de studii în străinătate trebuie să facă parte din programul de studii al studentului pentru obținerea unei diplome. Ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studii al studenților.

Frecventarea cursurilor la o instituție de învățământ superior nu poate fi considerată stagiu.

În cazul mobilității mixte a studenților, activitățile pot include participarea la cursuri oferite într-un format de învățare mixtă la orice instituție de învățământ superior parteneră, formare și sarcini de lucru online sau participarea la programe intensive mixte.

În ceea ce privește mobilitatea internațională, a se vedea secțiunea „Mobilitatea internațională care implică țări terțe care nu sunt asociate la program”.

Criterii Specifice De Eligibilitate Pentru Mobilitatea Personalului

Organizații participante eligibile

Mobilitatea personalului pentru predare:

Organizația de trimitere trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau
 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program sau
 • în cazul personalului invitat să predea într-o instituție de învățământ superior: orice organizație publică sau privată (care nu deține o ECHE) dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program sau dintr-o țară terță care nu este asociată la program, care este activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
  • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
  • un organism public de la nivel local, regional sau național;
  • un partener social sau alt reprezentant al mediului profesional, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
  • un institut de cercetare;
  • o fundație;
  • o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și educația adulților);
  • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
  • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare.

Organizația-gazdă trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Mobilitatea personalului pentru formare:

Organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Organizația-gazdă trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscută de autoritățile competente, care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc sau
 • orice organizație publică sau privată din statele membre ale UE sau din țările terțe asociate la program (sau din țări terțe care nu sunt asociate la program, în cazul în care proiectul de mobilitate este finanțat din fondurile politicii interne), care este activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării.

Durata activității de mobilitate

Mobilitatea personalului pentru predare și formare:

Durata mobilității între statele membre ale UE și țările asociate la program trebuie să fie cuprinsă între 2 și 60 de zile de mobilitate fizică, excluzând timpul de călătorie. În cazul personalului invitat din întreprinderi, durata minimă este de 1 zi de mobilitate fizică.

În cazul mobilității care implică țări terțe care nu sunt asociate la program, durata trebuie să fie cuprinsă între 5 și 60 de zile, excluzând timpul de călătorie. Același lucru se aplică și în cazul personalului invitat din întreprinderi.

În toate cazurile, numărul minim de zile trebuie să fie constituit din zile consecutive.

Perioada activității de mobilitate fizică poate fi întreruptă. Perioada de întrerupere nu este luată în calcul la stabilirea duratei activității de mobilitate.

O activitate didactică trebuie să conțină minimum 8 ore de predare pe săptămână (sau orice altă perioadă de ședere mai scurtă decât o săptămână). Dacă mobilitatea are o durată mai mare de o săptămână, numărul minim de ore de predare pentru o săptămână incompletă trebuie să fie proporțional cu durata respectivei săptămâni. Se aplică următoarele excepții:

 • Nu există număr minim de ore de predare pentru personalul din întreprinderi invitat.
 • Dacă activitatea de predare se combină cu o activitate de formare pe parcursul unei singure perioade petrecute în străinătate, numărul minim de ore de predare pe săptămână (sau pe orice altă perioadă de ședere mai scurtă decât o săptămână) se reduce la 4 ore.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Membrii personalului trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate fizică în orice stat membru al UE, țară terță asociată la program sau țară terță care nu este asociată la program, diferită de țara organizației de trimitere și de țara lor de reședință.

Participanți eligibili

Mobilitatea personalului pentru predare:

 • Membri ai personalului care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții de învățământ superior dintr-un stat membru al UE, dintr-o țară terță asociată la program sau dintr-o țară terță care nu este asociată la program.
 • Membri ai personalului din orice întreprindere din orice țară, care își desfășoară activitatea într-o organizație publică sau privată (care nu este o instituție de învățământ superior care deține o ECHE) care este activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului, cercetării și inovării și care sunt invitați să predea într-o instituție de învățământ superior din orice țară (inclusiv doctoranzii angajați).

Mobilitatea personalului pentru formare: Membri ai personalului care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții de învățământ superior dintr-un stat membru al UE, dintr-o țară terță asociată la program sau dintr-o țară terță care nu este asociată la program.

Alte criterii

Mobilitatea personalului poate consta într-o perioadă de predare combinată cu o perioadă de formare, fiind considerată drept o perioadă generală de predare. O acțiune de mobilitate în scopul predării sau al formării poate avea loc în mai multe organizații-gazdă din aceeași țară, fiind considerată drept o singură perioadă de predare sau de formare pentru care se aplică durata minimă de ședere.

Mobilitatea în scopul predării poate fi în orice domeniu de studiu.

Mobilitatea în scopul predării poate include furnizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea instituției de învățământ superior partenere.

Membrul personalului, organizația de trimitere și organizația-gazdă trebuie să semneze un contract de mobilitate.

În ceea ce privește mobilitatea internațională, a se vedea secțiunea „Mobilitatea internațională care implică țări terțe care nu sunt asociate la program”.

Criterii specifice de eligibilitate pentru programele intensive mixte

Organizații participante eligibile

Un program intensiv mixt trebuie să fie elaborat și pus în aplicare de cel puțin 3 instituții de învățământ superior care provin din cel puțin 3 state membre ale UE și țări terțe asociate la program.

În plus, orice altă instituție de învățământ superior sau organizație situată într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program poate participa pentru a trimite participanți.

Instituțiile de învățământ superior care trimit studenți și membri ai personalului pentru a participa în calitate de cursanți la programe intensive mixte trebuie să fie instituții de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program care deține o ECHE sau instituții de învățământ superior dintr-o țară terță care nu este asociată la program recunoscute de autoritățile competente, care au semnat acorduri interinstituționale cu partenerii lor dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program înainte ca mobilitatea să aibă loc.

Pentru personalul didactic și de formare implicat în realizarea programului, aceasta poate fi orice organizație dintr-un stat membru al UE, dintr-o țară terță asociată la program sau dintr-o țară terță care nu este asociată la program (a se vedea participanții eligibili).

Participanții pot fi trimiși cu finanțare Erasmus+ sau pot participa pe propria cheltuială. Instituțiile de învățământ superior din țări terțe care nu sunt asociate la program pot trimite participanți cu finanțare Erasmus+, în cazul în care instituția-gazdă desfășoară, în paralel, un proiect de mobilitate finanțat din fondurile politicii externe pentru studenții și membrii personalului proveniți din aceste țări. Acești participanți din țări terțe care nu sunt asociate la program nu sunt luați în considerare la calcularea cerințelor minime.

Instituția-gazdă de învățământ superior trebuie să dețină ECHE. Instituția-gazdă de învățământ superior poate fi aceeași cu instituția de învățământ superior coordonatoare sau poate fi diferită de aceasta. Alte organizații pot găzdui în comun participanți în țara-gazdă în timpul unei activități fizice.

Instituția de învățământ superior coordonatoare trebuie să dețină, de asemenea, o ECHE. Această instituție de învățământ superior coordonatoare/gazdă este fie instituția de învățământ superior solicitantă, fie o instituție de învățământ superior membră a consorțiului de mobilitate solicitant pentru un proiect de mobilitate finanțat din fondurile politicii interne.

Durata activității

Durata componentei fizice a unui program intensiv mixt trebuie să fie cuprinsă între 5 și 30 de zile. Nu sunt stabilite criterii de eligibilitate pentru durata componentei virtuale, dar prin combinarea componentei virtuale cu cea fizică studenții trebuie să obțină cel puțin 3 credite ECTS.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea fizică poate avea loc în instituția de învățământ superior gazdă sau în orice alt loc în țara instituției de învățământ superior gazdă.

Participanți eligibili

Studenți:

Studenții înscriși într-o instituție de învățământ superior dintr-un stat membru al UE, dintr-o țară terță asociată la program sau dintr-o țară terță care nu este asociată la program și la programe de studii care conduc la obținerea unei diplome recunoscute sau a unei alte calificări recunoscute de nivel terțiar (până la nivelul doctoratului inclusiv).

Personal:

Membri ai personalului care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții de învățământ superior dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară terță asociată la program sau dintr-o țară terță care nu este asociată la program.

Personalul didactic și de formare implicat în realizarea programului:

 • membri ai personalului care își desfășoară activitatea în cadrul unei instituții de învățământ superior dintr-un stat membru al UE, dintr-o țară terță asociată la program sau dintr-o țară terță care nu este asociată la program.
 • Membri ai personalului invitați să predea într-o instituție de învățământ superior: care provin dintr-o întreprindere/organizație publică sau privată (cu excepția instituțiilor de învățământ superior care dețin o ECHE); întreprinderea/organizația ar trebui să provină dintr-un stat membru al UE, dintr-o țară terță asociată la program sau dintr-o țară terță care nu este asociată la program, care este activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului, cercetării și inovării; doctoranzii angajați sunt, de asemenea, eligibili în cadrul acestei acțiuni.

Alte criterii

Programele intensive mixte pentru studenți și membri ai personalului trebuie să cuprindă o perioadă de mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate, combinată cu o componentă virtuală obligatorie care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. Componenta virtuală trebuie să reunească cursanții online pentru a lucra în mod colectiv și simultan la sarcini specifice care sunt integrate în programul intensiv mixt și trebuie luată în considerare la calcularea rezultatelor generale ale învățării.

Prin programele intensive mixte, studenții trebuie să primească cel puțin 3 credite ECTS.

Pentru a fi eligibil pentru sprijin organizatoric, un program intensiv mixt trebuie să cuprindă minimum 15 cursanți mobili Erasmus+ susținuți din fondurile politicii interne (fără a include personalul didactic/de formare implicat în realizarea programului). Acești 15 participanți trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate în mod specific pentru a participa la programul intensiv mixt prin intermediul oricăreia dintre următoarele activități de mobilitate Erasmus+: activități de mobilitate mixtă de scurtă durată a studenților pentru studii sau activități de mobilitate mixtă a personalului pentru formare.

Sprijinul individual și, dacă este cazul, sprijinul pentru deplasare acordat participanților pentru activitatea fizică este furnizat de instituția de învățământ superior de trimitere (și de instituția de învățământ superior gazdă în cazul personalului invitat din întreprinderi și al participanților din țări terțe care nu sunt asociate la programul finanțat de instrumentele de acțiune externă).

Informații suplimentare privind proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe

Fondurile disponibile pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe sunt împărțite între diferite regiuni din lume în 12 pachete bugetare, iar dimensiunea fiecărui pachet bugetar este diferită în funcție de prioritățile politicii externe a UE. Informații suplimentare cu privire la sumele disponibile pentru fiecare pachet bugetar vor fi publicate pe site-urile agențiilor naționale.

UE a stabilit o serie de obiective indicative în ceea ce privește echilibrul geografic și prioritățile care trebuie să fie atinse la nivel european pe întreaga durată a programului (2021-2027), inclusiv cooperarea cu țările cel mai puțin dezvoltate. Aceste obiective și priorități indicative nu trebuie să fie atinse de către instituțiile de învățământ superior individuale, însă agențiile naționale le vor lua în considerare pentru alocarea bugetul disponibil. Acestea sunt obiectivele stabilite pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe în ansamblu la nivelul statelor membre ale UE și al țărilor asociate la program prin cererea de propuneri pentru 2027:

 • Asia:
  • minimum 25 % din buget ar trebui să se aloce mobilității organizate cu țările cel mai puțin dezvoltate din regiune;
  • cel mult 25 % din buget ar trebui să se aloce mobilității organizate cu țările cu venituri ridicate din regiune;
  • cel mult 15 % din buget ar trebui să se aloce mobilității organizate cu China;
  • cel mult 10 % din buget ar trebui să se aloce mobilității organizate cu India.
 • Zona Pacificului:
  • cel mult 86,5 % din buget ar trebui să se aloce mobilității organizate cu Australia și Noua Zeelandă.
 • Africa Subsahariană:
  • minimum 35 % din buget ar trebui să se aloce mobilității organizate cu țările cel mai puțin dezvoltate din regiune, cu accent special pe țările prioritare din punctul de vedere al migrație;
  • cel mult 8 % din buget ar trebui să se aloce mobilității organizate cu orice țară.
 • America Latină:
  • cel mult 30 % din buget ar trebui să se aloce, în total, mobilității organizate cu Brazilia și Mexic.
 • Parteneriatul Estic:
  • minimum 40 % din buget ar trebui să se aloce studenților cu mai puține oportunități.
 • Vecinătatea sudică:
  • cel mult 15 % din buget ar trebui să se aloce mobilității organizate cu orice țară;
  • minimum 65 % din fonduri ar trebui să se aloce studenților, dintre care 50 % ar trebui să fie studenți cu mai puține oportunități.
 • Balcanii de Vest: accentul ar trebui pus pe mobilitatea studenților.

În condițiile cerinței de a contribui la obiectivele acțiunii externe a Uniunii, activitățile de mobilitate pentru studenții care urmează ciclul scurt, primul și al doilea ciclu, efectuate cu țări eligibile pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD)15 din regiunile 2-11, sunt limitate doar la mobilitatea de intrare dinspre țările terțe care nu sunt asociate la program. Mobilitatea de ieșire către aceste regiuni este disponibilă doar la nivel de doctorat și pentru personal.

În cazul în care unui solicitant i s-a atribuit un proiect de mobilitate susținut din fondurile politicii interne, fluxurile de mobilitate de ieșire internațională neeligibile menționate anterior către aceste regiuni pot fi finanțate într-un mod complementar prin acest proiect de mobilitate susținut din fondurile politicii interne.

În final, instituțiile de învățământ superior pot depune cereri în proporție de 100 % pentru mobilitatea personalului sau în proporție de 100 % pentru mobilitatea studenților sau pentru orice combinație a celor două, cu condiția ca acest lucru să fie în conformitate cu oricare dintre criteriile de eligibilitate suplimentare pentru proiecte, stabilite de agenția națională (a se vedea secțiunea următoare).

Criterii de eligibilitate suplimentare stabilite de agențiile naționale pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe

În cazul în care pachetul bugetar pentru o anumită regiune parteneră este limitat, o agenție națională poate alege să adauge unul sau mai multe criterii de eligibilitate din lista de mai jos:

 • limitarea nivelului de studii al participanților (de exemplu, limitarea cererilor doar la unul sau la două cicluri – licență, masterat sau doctorat);
 • limitarea tipului de participanți doar la personal sau studenți;
 • limitarea duratei perioadelor de mobilitate (de exemplu, limitarea mobilității studenților la 6 luni sau limitarea mobilității personalului la 10 zile).

În cazul în care o agenție națională decide să utilizeze aceste criterii de eligibilitate suplimentare, această decizie va fi comunicată înainte de termenul-limită de depunere a cererilor, în special pe site-ul agenției naționale.

Criterii de atribuire

Criterii de atribuire pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii interne

Nu există evaluare calitativă (calitatea a fost evaluată în faza de depunere a cererii pentru ECHE sau în momentul selectării unei acreditări de consorțiu de mobilitate), prin urmare, nu există criterii de atribuire.

Orice cerere de grant eligibilă (după ce a trecut de verificarea eligibilității) va primi finanțare.

Valoarea maximă a grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • numărul activităților de mobilitate pentru care s-a depus cererea;
 • performanțele anterioare ale solicitantului în ceea ce privește numărul perioadelor de mobilitate, calitatea punerii în aplicare a activităților și buna gestiune financiară, în cazul în care solicitantul a primit un grant similar în anii anteriori;
 • numărul programelor intensive mixte pentru care s-a depus cererea;
 • bugetul național total alocat pentru acțiunea de mobilitate pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii interne.

Criterii de atribuire pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii interne

Cererile de grant eligibile (după ce au trecut de verificarea eligibilității) vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii de atribuire:

Criteriu de atribuire la nivel de proiect: Calitatea elaborării proiectului și a modalităților de cooperare - (maximum 40 de puncte)

 • Măsura în care organizația solicitantă descrie cu claritate responsabilitățile, rolurile și sarcinile partenerilor.
 • Integralitatea și calitatea dispozițiilor privind selectarea participanților, sprijinul acordat acestora și recunoașterea perioadei lor de mobilitate (în special, în țara terță care nu este asociată la program).

Criteriu de atribuire la nivel de regiune: Relevanța strategiei - (maximum 40 de puncte)

Pentru fiecare parteneriat regional:

 • Măsura în care proiectul de mobilitate prevăzut este relevant pentru strategia de internaționalizare a instituțiilor de învățământ superior implicate.
 • Argumentul care a stat la baza alegerii mobilității pentru personal și/sau studenți.
 • Argumentul care a stat la baza obiectivului de a coopera instituții de învățământ superior/organizații din anumite țări din regiunea parteneră.

Criteriu de atribuire la nivel de regiune: Impact și diseminare - (maximum 20 de puncte)

Pentru fiecare parteneriat regional:

 • Impactul potențial al proiectului asupra participanților, solicitanților și organizațiilor partenere, la nivel local, regional și național.
 • Calitatea măsurilor care au vizat diseminarea rezultatelor proiectului de mobilitate la nivel de facultăți și de instituții, precum și în afara acestora, dacă este cazul, în toate țările implicate.

Solicitantul va explica modul în care proiectul îndeplinește aceste trei criterii din punctul de vedere al propriei instituții (sau al propriilor instituții în cazul cererilor depuse de consorții) și al instituțiilor partenere din țările terțe care nu sunt asociate la program. La întrebarea aferentă criteriului de atribuire Calitatea elaborării proiectului și a modalităților de cooperare trebuie să se răspundă o dată pentru întreaga propunere de proiect, în timp ce la întrebările corespunzătoare criteriilor de atribuire Relevanța strategiei și Impact și diseminare trebuie să se răspundă o dată pentru fiecare regiune pe care solicitantul intenționează să o implice în proiect.

Solicitanții ar trebui să își grupeze propunerile în „parteneriate regionale”, și anume să își regrupeze toate activitățile care implică țări din aceeași regiune. Fiecare parteneriat regional va primi un punctaj distinct. Vor fi luate în considerare în vederea finanțării numai parteneriatele regionale care obțin cel puțin 60 de puncte și care ating în același timp pragul de 50 % pentru fiecare criteriu de atribuire prezentat în tabel.

Valoarea totală a grantului acordat proiectului va reprezenta suma granturilor acordate parteneriatelor regionale care au atins pragul minim de calitate, în funcție de mai multe elemente:

 • numărul de participanți și durata activității pentru care s-a depus cererea;
 • bugetul alocat per țară sau regiune;
 • echilibrul geografic în cadrul unei anumite regiuni.

Indiferent dacă punctajul parteneriatului regional depășește pragul indicat, agenția națională poate acorda prioritate activităților de mobilitate cu anumite țări pentru a asigura echilibrul geografic în regiunea respectivă, astfel cum este definit în obiectivele geografice menționate anterior.

Agenția națională nu este obligată să finanțeze toate proiectele de mobilitate solicitate pentru o anumită țară terță care nu este asociată la program, dacă cererea este considerată excesivă în raport cu bugetul disponibil.

A) Reguli de finanțare aplicabile tuturor activităților de mobilitate din învățământul superior

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate (cu excepția costurilor de ședere și de călătorie pentru participanți).

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți la acțiunea de mobilitate.

Sumă

Pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii interne:

Până la participantul cu numărul 100: 400 EUR pentru fiecare participant, iar după participantul cu numărul 100: 230 EUR pentru fiecare participant suplimentar

Pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe:

500 EUR pentru fiecare participant

Categoria bugetară - Sprijin pentru incluziune

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sprijin pentru incluziune destinat organizațiilor: Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități care necesită sprijin suplimentar pe baza costurilor reale.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: în funcție de numărul de participanți cu mai puține oportunități care beneficiază de sprijin suplimentar pe baza costurilor reale, prin intermediul categoriei de sprijin pentru incluziune.

Sumă

100 EUR pentru fiecare participant

Sprijin pentru incluziune destinat participanților: Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități, care nu pot fi acoperite din suma suplimentară pentru sprijin individual alocată participanților cu mai puține oportunități. În special, aceste costuri vizează să acopere sprijinul financiar suplimentar necesar pentru participanții cu afecțiuni fizice, mintale sau cu probleme de sănătate, pentru a le permite acestora să participe la acțiunea de mobilitate și la vizitele pregătitoare, precum și pentru însoțitori (inclusiv cheltuieli legate de călătorie și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu sunt acoperite prin intermediul categoriilor bugetare „sprijin pentru deplasare” și „sprijin individual” pentru acești participanți)16 .

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

100 % din costurile eligibile

Categoria bugetară - Costuri excepționale

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

În cazul unui proiect de mobilitate finanțat din fondurile politicii interne: costurile ridicate de călătorie ale participanților eligibili pentru a primi sprijin pentru deplasare.

Mecanismul de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Sumă

Costuri pentru garanția financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de călătorie eligibile

Grantul pentru sprijin organizatoric acordat beneficiarilor (instituții de învățământ superior sau consorții):

Sprijinul organizatoric legat de activitățile de mobilitate este o contribuție la costurile suportate de instituții în legătură cu activitățile de sprijinire a acțiunilor de mobilitate, atât de intrare, cât și de ieșire, ale studenților și personalului pentru a se conforma Cartei Universitare Erasmus, în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program, precum și principiilor ECHE reflectate în acordurile interinstituționale convenite, în cazul instituțiilor din țări terțe care nu sunt asociate la program. De exemplu:

 • acorduri organizatorice cu instituțiile partenere, inclusiv vizite la potențiali parteneri, pentru a conveni condițiile acordurilor interinstituționale privind selectarea, pregătirea, primirea și integrarea participanților la acțiunea de mobilitate și pentru a menține actualizate aceste de acorduri interinstituționale;
 • oferirea de cataloage actualizate ale cursurilor pentru studenții internaționali;
 • furnizarea de informații și de asistență studenților și personalului;
 • selectarea studenților și a personalului;
 • pregătirea contractelor de studii pentru a asigura recunoașterea deplină a componentelor educaționale ale studenților; pregătirea și recunoașterea contractelor de mobilitate pentru personal;
 • pregătire lingvistică și interculturală oferită studenților și personalului, aflați atât în intrare, cât și în ieșire, în completarea sprijinului lingvistic online oferit de programul Erasmus+;
 • facilitarea integrării în instituția de învățământ superior a participanților la acțiunea de mobilitate de intrare;
 • asigurarea unor măsuri de îndrumare și de supraveghere eficiente vizând participanții la acțiunea de mobilitate;
 • aranjamente specifice pentru a asigura calitatea stagiilor pentru studenți în întreprinderi;
 • asigurarea recunoașterii componentelor educaționale și a creditelor aferente, prin eliberarea de foi matricole și suplimente la diplomă;
 • sprijinirea reintegrării participanților la acțiunea de mobilitate și valorificarea noilor competențe dobândite de aceștia în beneficiul instituției de învățământ superior și al colegilor;
 • punerea în aplicare a inițiativei privind legitimația europeană de student (digitalizarea gestionării mobilității);
 • promovarea unor modalități ecologice de mobilitate și a ecologizării procedurilor administrative;
 • promovarea și gestionarea participării persoanelor cu mai puține oportunități;
 • identificarea și promovarea activităților de implicare civică și monitorizarea participării la astfel de activități;
 • promovarea și gestionarea mobilității mixte și/sau internaționale.

Instituțiile de învățământ superior se angajează să respecte toate principiile Cartei Universitare Erasmus pentru a asigura o mobilitate de înaltă calitate, inclusiv următoarele: „se asigură că participanții la mobilitatea de ieșire sunt bine pregătiți pentru activitățile lor în străinătate, inclusiv pentru mobilitatea mixtă, prin desfășurarea de activități pentru a atinge nivelul necesar de competențe lingvistice și pentru a-și dezvolta competențele interculturale” și „oferă sprijin lingvistic adecvat pentru participanții la mobilitatea de intrare”. Pot fi folosite în acest sens facilitățile existente de formare lingvistică din cadrul instituțiilor. Instituțiile de învățământ superior care ar fi în măsură să ofere acțiuni de mobilitate de înaltă calitate pentru studenți și personal, inclusiv sprijin lingvistic, la un cost mai redus (sau pentru că finanțarea provine din alte surse decât fondurile UE) ar avea posibilitatea de a transfera o parte din sprijinul organizatoric pentru a finanța mai multe activități de mobilitate. Acordul de grant specifică nivelul de flexibilitate în acest sens.

În toate cazurile, beneficiarii vor fi obligați prin contract să ofere servicii de înaltă calitate, iar performanțele lor vor fi monitorizate și verificate de către agențiile naționale, luând în considerare, de asemenea, rapoartele de participare prezentate de studenți și de membrii personalului, care sunt accesibile în mod direct pentru agențiile naționale și pentru Comisie.

Sprijinul organizatoric se calculează pe baza numărului total al participanților la acțiunea de mobilitate sprijinită (inclusiv al participanților la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile Erasmus+ alocate pentru întreaga perioadă de mobilitate – a se vedea mai jos acțiunile de mobilitate cu grant zero – și al membrilor personalului din întreprinderi, care predau la o instituție de învățământ superior). Participanții la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile alocate programului Erasmus+ pentru întreaga perioadă de mobilitate sunt luați în calcul ca participanți la acțiunea de mobilitate sprijinită, întrucât aceștia beneficiază de cadrul de mobilitate și de activitățile organizatorice. Prin urmare, sprijinul organizatoric este plătit, de asemenea, pentru acești participanți. Acesta exclude persoanele care însoțesc participanții pe parcursul activității lor în străinătate. Calculul sprijinului organizatoric nu crește în mod automat în cazul organizării de activități de mobilitate suplimentare prin transfer de fonduri între categoriile bugetare.

În cazul consorțiilor de mobilitate, sprijinul organizatoric de care beneficiază poate fi împărțit între toți membrii, în conformitate cu regulile pe care le vor fi convenit aceștia.

Pentru proiectele de mobilitate susținute din fondurile politicii externe, grantul pentru sprijin organizatoric va fi împărțit între partenerii în cauză pe o bază reciproc acceptabilă, decisă de instituțiile participante.

Participanți la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile ue alocate programului Erasmus+

Studenții și personalul cu grant zero din fondurile alocate de UE programului Erasmus+ sunt participanții la acțiuni de mobilitate care nu beneficiază de un grant Erasmus+ pentru cheltuielile de călătorie și de ședere, dar care, în rest, îndeplinesc toate criteriile de mobilitate pentru studenți și personal și beneficiază de toate avantajele studenților și personalului din cadrul programului Erasmus+. Aceștia pot beneficia de alte fonduri UE decât cele alocate programului Erasmus+ (FSE etc.), de un grant național, regional sau de un alt tip de grant care să contribuie la costurile lor de mobilitate. Numărul participanților la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE alocate programului Erasmus+ pentru întreaga perioadă de mobilitate este luat în calcul în statisticile privind indicatorul de performanță utilizat pentru repartizarea bugetului UE între țări.

Sprijin pentru incluziune

O persoană cu mai puține oportunități se confruntă cu o situație personală, fizică, mintală sau de sănătate din cauza căreia participarea sa la proiect/acțiunea de mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, financiar sau de altă natură. Instituțiile de învățământ superior care au ales studenți și/sau personal cu mai puține oportunități pot solicita agenției naționale un sprijin suplimentar în cadrul grantului, pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Pentru participanții cu mai puține oportunități, în special pentru cei cu afecțiuni fizice, mintale sau de sănătate, cuantumul grantului poate să fie mai mare decât suma maximă a granturilor individuale stabilite mai jos. Instituțiile de învățământ superior vor descrie pe site-ul lor modul în care studenții și personalul cu mai puține oportunități pot solicita un astfel de sprijin suplimentar în cadrul grantului.

Fondurile suplimentare pentru studenții și personalul cu mai puține oportunități pot fi furnizate, de asemenea, din alte surse de la nivel local, regional și/sau național.

Fiecare instituție de învățământ superior, prin semnarea Cartei Universitare Erasmus, se angajează să asigure acces și oportunități egale participanților din toate mediile sociale. Prin urmare, studenții și personalul cu mai puține oportunități pot beneficia de serviciile de asistență pe care le oferă instituția-gazdă studenților și personalului local.

 

Costuri excepționale pentru deplasări costisitoare

Numai participanții eligibili pentru sprijin pentru deplasare care participă la proiecte de mobilitate susținute din fondurile politicii interne sunt eligibili pentru costurile excepționale pentru deplasări costisitoare.

Beneficiarilor proiectelor de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile ridicate de călătorie ale participanților din capitolul bugetar „costuri excepționale” (80 % din totalul costurilor eligibile). Acest lucru va fi permis cu condiția ca beneficiarii să poată justifica faptul că regulile de finanțare (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcursă) nu acoperă cel puțin 70 % din costurile de călătorie ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasări costisitoare înlocuiesc sprijinul pentru deplasare.

Alte surse de finanțare

Studenții și personalul pot primi, pe lângă grantul Erasmus+ sau în locul grantului Erasmus+ (în cazul participanților la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE), un grant regional, național sau orice alt tip de grant, gestionat de o altă organizație decât agenția națională (de exemplu, un minister sau autorități regionale). Granturile Erasmus+ pot fi, de asemenea, înlocuite cu alte fonduri de la bugetul UE (FSE etc.). Granturile furnizate din alte surse de finanțare decât bugetul UE nu trebuie să respecte limitele minime/maxime stabilite în prezentul document.

Organizațiile-gazdă pentru stagii de practică pot oferi stagiarilor sprijin financiar sau contribuții în natură.

B) Granturi pentru sprijinirea mobilității studenților

Sprijin individual pentru mobilitate fizică – sumele de bază pentru mobilitatea pe termen lung

Studenții pot primi un grant pentru sprijin individual ca o contribuție la costurile suplimentare de călătorie și de ședere ale acestora aferente perioadei de studii sau de stagiu în străinătate.

În ceea ce privește activitățile de mobilitate între statele membre ale UE și țările terțe asociate la program și către țările terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 13 și 14, sumele lunare vor fi stabilite de către agențiile naționale de comun acord cu autoritățile naționale și/sau cu instituțiile de învățământ superior, pe baza unor criterii obiective și transparente, astfel cum sunt descrise mai jos. Sumele exacte vor fi publicate pe site-urile agențiilor naționale și ale instituțiilor de învățământ superior.

Statele membre ale UE, țările terțe asociate la program și țările terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 13 și 1417   sunt împărțite în următoarele trei grupe:

Grupa 1 -Țări cu costuri de trai mai ridicate

Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia.

Țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunea 14.

Grupa 2 - Țări cu costuri de trai medii

Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania, Țările de Jos.

Țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunea 13.

Grupa 3 -Țări cu costuri de trai mai scăzute

Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia.

Grantul de sprijin individual Erasmus+ din partea UE acordat studenților va depinde de fluxul mobilității dintre țara de trimitere și țara-gazdă a studentului, după cum urmează:

 • mobilitate către o țară cu costuri de trai similare: studenții vor primi grantul UE cu valoare medie;
 • mobilitate către o țară cu costuri de trai mai ridicate: studenții vor primi grantul UE cu valoarea cea mai mare;
 • mobilitate către o țară cu costuri de trai mai scăzute: studenții vor primi grantul UE cu valoarea cea mai mică.

Sumele stabilite de agențiile naționale vor fi încadrate în următoarele intervale minime și maxime:

 • Grant UE cu valoare medie: în cazul activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai similare, se va aplica un interval mediu, între 292 și 606 EUR pe lună: (a) din țările din grupa 1 către țările din grupa 1; (b) din țările din grupa 2 către țările din grupa 2 și (c) din țările din grupa 3 către țările din grupa 3.
 • Grant UE cu valoare superioară: corespunde valorii medii aplicate de agenția națională, plus cel puțin 50 EUR și este între 348 și 674 EUR pe lună. Se aplică activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai mai ridicate: (a) din țările din grupa 2 către țările din grupa 1 și (b) din țările din grupa 3 către țările din grupele 1 și 2.
 • Grant UE cu valoare inferioară: corespunde valorii medii aplicate de agenția națională, minus cel puțin 50 EUR și este între 225 și 550 EUR pe lună. Se aplică activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai mai scăzute: (a) din țările din grupa 1 către țările din grupele 2 și 3 și (b) din țările din grupa 2 către țările din grupa 3.

La stabilirea sumelor care urmează să fie aplicate de beneficiari în țara lor, agențiile naționale vor lua în considerare două criterii specifice:

 • disponibilitatea și nivelul celorlalte surse de cofinanțare de la organisme private sau publice de nivel local, regional sau național pentru a completa grantul UE;
 • nivelul general al cererii din partea studenților care doresc să studieze sau să beneficieze de formare în străinătate.

În ceea ce privește activitățile de mobilitate organizate între statele membre ale UE și țările terțe asociate la program și către țările terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 13 și 14, agențiile naționale pot decide să acorde o anumită flexibilitate instituțiilor lor de învățământ superior prin stabilirea unor intervale, în loc de sume, la nivel național. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe motive justificate, de exemplu, în țările în care este disponibilă cofinanțare la nivel regional sau instituțional.

Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități - sumă suplimentară la sprijinul individual pentru mobilitate pe termen lung

Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități primesc o sumă suplimentară la sprijinul individual aferent grantului UE Erasmus+ în valoare de 250 EUR pe lună. Criteriile care trebuie aplicate sunt stabilite la nivel național de agențiile naționale, de comun acord cu autoritățile naționale.

Studenții și proaspeții absolvenți participanți la stagii - sumă suplimentară la sprijinul individual pentru mobilitate pe termen lung

Studenții și proaspeții absolvenți care participă la stagii vor primi o sumă suplimentară la sprijinul individual aferent grantului UE Erasmus+ în valoare de 150 EUR pe lună. Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități care participă la stagii au dreptul să primească suma suplimentară pentru studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități, plus suma suplimentară pentru stagii.

Studenții și proaspeții absolvenți din regiunile ultraperiferice și TTPM participanți la activități de mobilitate pe termen lung

Având în vedere constrângerile impuse de distanța mare față de alte state membre ale UE și de alte țări terțe asociate la program, precum și de nivelul economic, studenții și proaspeții absolvenți care studiază sau au studiat în instituții de învățământ superior situate în regiunile ultraperiferice ale statelor membre ale UE și în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) asociate statelor membre ale UE vor primi un sprijin individual mai ridicat, după cum urmează:

Țări de origine

Țări-gazdă

Sumă

Regiuni ultraperiferice și TTPM

Statele membre ale UE, țările terțe asociate la program și țările terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 13 și 14.

786 EUR pe lună

Suma suplimentară pentru studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități nu se va aplica în acest caz. Se aplică suma suplimentară pentru stagii.

Studenții și proaspeții absolvenți participanți la activitățile de mobilitate internațională pe termen lung care implică țări terțe care nu sunt asociate la program

Suma de bază aferentă sprijinului individual este stabilită după cum urmează:

Țări de origine

Țări-gazdă

Sumă

Statele membre ale UE și țările terțe asociate la program

Țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 1-12.

700 EUR pe lună

Statele membre ale UE și țările terțe asociate la program

Țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 13 și 14.

În conformitate cu secțiunea „Granturi pentru sprijinirea mobilității studenților – Sprijin individual pentru mobilitate fizică” de mai sus

Țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 1-12.

Statele membre ale UE și țările terțe asociate la program din grupa 1

Statele membre ale UE și țările terțe asociate la program din grupa 2

Statele membre ale UE și țările terțe asociate la program din grupa 3

900 EUR pe lună

850 EUR pe lună

800 EUR pe lună

Suma suplimentară pentru studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități se va aplica în acest caz.

Suma suplimentară pentru stagii se va aplica doar în cazul mobilității către țările care nu sunt asociate la program din regiunile 13 și 14.

Statele membre ale UE și țările terțe asociate la program includ regiunile ultraperiferice și TTPM.

Studenții și proaspeții absolvenți participanți la o activitate de mobilitate fizică de scurtă durată - sumele de bază aferente sprijinului individual (mobilitate mixtă și mobilitate doctorală de scurtă durată)

Sumele de bază aferente sprijinului individual sunt stabilite după cum urmează:

Durata activității fizice

Suma (pentru orice stat membru al UE și țară terță asociată la program sau țară terță care nu este asociată la program)

Până în a 14-a zi de activitate

79 EUR pe zi

Între a 15-a și a 30-a zi de activitate

56 EUR pe zi

De asemenea, se poate acorda sprijin individual pentru o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după activitate.

Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități – sumă suplimentară la sprijinul individual pentru mobilitatea fizică de scurtă durată

Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități primesc o sumă suplimentară la sprijinul individual aferent grantului UE Erasmus+ în valoare de 100 EUR pentru o perioadă de activitate de mobilitate fizică de 5-14 zile și de 150 EUR pentru o perioadă de 15-30 de zile. Criteriile care trebuie aplicate sunt stabilite la nivel național de agențiile naționale, de comun acord cu autoritățile naționale.

Suma suplimentară pentru stagii nu se va aplica în acest caz.

Statele membre ale UE și țările terțe asociate la program includ regiunile ultraperiferice și TTPM.

Studenții și proaspeții absolvenți care nu beneficiază de sprijin pentru deplasare – sumă suplimentară la sprijinul individual pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice

Studenții și proaspeții absolvenți care nu beneficiază de categoria bugetară destinată sprijinului pentru deplasare pot opta, de asemenea, pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice. În acest caz, aceștia vor primi o contribuție unică în valoare de 50 EUR ca sumă suplimentară la sprijinul individual și până la 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru a acoperi zilele de deplasare pentru o călătorie dus-întors, dacă este cazul.

Sprijin pentru deplasare

Următorii participanți vor primi sumele enumerate în continuare, cu titlul de sprijin pentru deplasare pentru a-i ajuta să își acopere costurile de călătorie (cu excepția celor cărora li se aplică clauza de neparticipare descrisă în continuare):

 • studenții și proaspeții absolvenți care studiază sau au studiat în instituții de învățământ superior situate în regiunile ultraperiferice ale statelor membre ale UE, în Cipru, Islanda, Malta și în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) asociate statelor membre ale UE și care călătoresc spre state membre ale UE și țări terțe asociate la program sau spre țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunea 13 sau 14;
 • studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități care participă la o activitate de mobilitate de scurtă durată și
 • studenții și proaspeții absolvenți participanți la activitățile de mobilitate internațională de ieșire și de intrare care implică țări terțe care nu sunt asociate la program, cu excepția regiunilor 13 și 14.

Distanțe parcurse18

În cazul deplasării cu mijloace de transport standard

În cazul deplasării cu mijloace de transport ecologice

Între 10 și 99 KM:

23 EUR pentru fiecare participant

 

Între 100 și 499 KM:

180 EUR pentru fiecare participant

210 EUR pentru fiecare participant

Între 500 și 1 999 KM:

275 EUR pentru fiecare participant

320 EUR pentru fiecare participant

Între 2 000 și 2 999 KM:

360 EUR pentru fiecare participant

410 EUR pentru fiecare participant

Între 3 000 și 3 999 KM:

530 EUR pentru fiecare participant

610 EUR pentru fiecare participant

Între 4 000 și 7 999 KM:

820 EUR pentru fiecare participant

 

8 000 KM sau mai mult:

1 500 EUR pentru fiecare participant

 

Studenții și proaspeții absolvenți care optează pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice vor primi până la 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru a acoperi zilele de călătorie pentru o călătorie dus-întors, dacă este cazul.

În cadrul proiectelor de mobilitate sprijinite din fondurile politicii interne, beneficiarii granturilor pot alege să nu acorde sprijin pentru deplasare tuturor studenților și proaspeților absolvenți care participă la acțiuni de mobilitate organizate dinspre statele membre ale UE și țările terțe asociate la program către țări terțe care nu sunt asociate la program. Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități nu sunt incluși în această opțiune și trebuie să primească întotdeauna sprijin pentru deplasare.

C) Granturi pentru sprijinirea mobilității personalului

Personalul participant la acțiuni de mobilitate va primi un grant UE drept contribuție la costurile de călătorie și de ședere pe durata perioadei petrecute în străinătate, după cum urmează:

Categoria bugetară - Sprijin pentru deplasare

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Contribuția la costurile de călătorie ale participanților, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse per participant. Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității19 prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană20 .

Sumă

Distanța parcursă

Deplasare standard

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

10 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000 – 2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000 – 3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000 – 7 999 km

820 EUR

 

8 000 km sau mai mult

1 500 EUR

 

Categoria bugetară - Sprijin individual

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate direct de șederea participanților pe durata activității.

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei perioadei de ședere per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de fiecare activitate și o zi de călătorie după încheierea activității)

Personalul care optează pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice va primi până la patru zile de sprijin individual suplimentar pentru a acoperi zilele de călătorie pentru o călătorie dus-întors, dacă este cazul.

Sumă

Până la a 14-a zi de activitate: tabelul A1.1, pe zi pentru fiecare participant din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program sau tabelul A1.2, pe zi pentru fiecare participant din țările terțe care nu sunt asociate la program

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 70 % din valoarea prevăzută în tabelul A1.1, , pe zi pentru fiecare participant din statele membre ale UE și din țările terțe asociate la program sau 70 % din valoarea prevăzută în tabelul A1.2, pe zi pentru fiecare participant din țări terțe care nu sunt asociate la program

Tabelul A – Sprijin individual (sume în eur pe zi)

Sumele depind de țara de destinație. Sumele vor fi stabilite în limitele minime și maxime prevăzute în tabelul de mai jos. La stabilirea sumelor care urmează să fie aplicate de beneficiari în țara lor, agențiile naționale, de comun acord cu autoritățile naționale, vor lua în considerare două criterii specifice:

 • disponibilitatea și nivelul celorlalte surse de cofinanțare de la organisme private sau publice de nivel local, regional sau național pentru a completa grantul UE;
 • nivelul general al cererii din partea membrilor personalului care doresc să predea sau să beneficieze de formare în străinătate.

Același procent din intervalul definit ar trebui să se aplice tuturor țărilor de destinație. Nu este posibil să se acorde aceeași sumă pentru toate țările de destinație.

             Țara-gazdă

Personalul din statele membre ale UE și țările terțe asociate la program

Personalul din țări terțe care nu sunt asociate la program

 

 

Minimum-maximum (pe zi)

 

Suma (pe zi)

 

A1.1

A1.2

Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia

 

90-180

 

180

Țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunea 14

 

90-180

 

Neeligibil

 

Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania, Țările de Jos

 

79-160

 

160

Țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunea 13

 

79-160

 

Neeligibil

Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia

 

67-140

 

140

Țări terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 1-12

180

 

Neeligibil

În ceea ce privește activitățile de mobilitate organizate între statele membre ale UE și țările terțe asociate la program și către țările terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 13 și 14, agențiile naționale pot decide să acorde o anumită flexibilitate instituțiilor lor de învățământ superior prin stabilirea unor intervale, în loc de sume, la nivel național. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe motive justificate, de exemplu, în țările în care este disponibilă cofinanțare la nivel regional sau instituțional. Sumele exacte vor fi publicate pe site-ul fiecărei agenții naționale și al instituțiilor de învățământ superior.

D) Nivelul de sprijin financiar pentru studenți și personal definit de instituțiile de învățământ superior și de consorțiile de mobilitate

În toate cazurile, instituțiile de învățământ superior și consorțiile de mobilitate vor trebui să respecte următoarele principii și criterii atunci când stabilesc și/sau aplică ratele UE în cadrul instituției lor:

 • După stabilirea ratelor de către instituții/consorții, ele rămân neschimbate pe toată durata proiectului de mobilitate. Nu este posibilă mărirea sau micșorarea nivelului granturilor în cadrul aceluiași proiect.
 • Ratele trebuie să fie definite și/sau aplicate în mod obiectiv și transparent, luând în considerare toate principiile și metodologia descrise mai sus (și anume, având în vedere fluxul mobilității, precum și finanțarea specifică suplimentară).
 • Același nivel de grant trebuie să se acorde tuturor studenților care se deplasează în aceeași grupă de țări pentru același tip de mobilitate – studii sau stagii (cu excepția studenților și a proaspeților absolvenți cu mai puține oportunități sau care provin din regiunile ultraperiferice și TTPM ale statelor membre ale UE și ale țărilor terțe asociate la program).

E) Programe intensive mixte

Categoria bugetară - Sprijin organizatoric

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Costuri legate direct de organizarea programelor intensive (cu excepția costurilor de ședere și de călătorie pentru participanți).

Mecanismul de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți (cursanți) la acțiunea de mobilitate în învățământul superior finanțată din proiectele de mobilitate sprijinite din fondurile politicii interne, fără a lua în considerare cadrele didactice/formatorii implicați în realizarea programului.

Instituția de învățământ superior coordonatoare solicită sprijinul organizatoric în numele grupului de instituții care organizează în comun programul intensiv mixt.

Sumă

400 EUR pentru fiecare participant, numărul de participanți la activități de mobilitate care beneficiază de finanțare Erasmus+ fiind de minimum 15 și de maximum 20.

Grantul pentru sprijin organizatoric pentru programele intensive mixte este o contribuție la costurile suportate de instituții în legătură cu organizarea programelor intensive mixte, cum ar fi costurile pentru pregătirea, elaborarea, dezvoltarea, punerea în aplicare și monitorizarea programelor, inclusiv desfășurarea activităților fizice și virtuale/la distanță, precum și activitățile generale de gestionare și coordonare.

Instituția de învățământ superior coordonatoare este responsabilă de alocarea grantului pentru sprijin organizatoric în cazul programelor intensive mixte din cadrul parteneriatului în care sunt suportate costurile menționate anterior.

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_ro.
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_ro.
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_en.
 • 4 Cu excepția instituțiilor de învățământ superior din țările terțe care nu sunt asociate la program din Balcanii de Vest, în scopul cererii de propuneri din cadrul inițiativei privind universitățile europene, pentru care sunt eligibile.
 • 5 În cazul mobilității internaționale, calendarul pentru digitalizarea gestionării mobilității este dezvoltat în continuare de Comisia Europeană și va fi comunicat într-o etapă ulterioară.
 • 6 Orice stagiu pentru studenți va fi considerat un „stagiu pentru obținerea de competențe digitale” atunci când stagiarul practică una sau mai multe dintre următoarele activități: marketing digital (de exemplu, gestionarea platformelor de comunicare socială, analiza datelor de trafic ale site-urilor web); design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele informatice; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu sunt luate în considerare în această categorie.
 • 7 Postdoctoranzii pot participa la stagii îndeplinind aceleași cerințe ca orice alt proaspăt absolvent, în termen de 12 luni de la absolvire. Pentru țările în care proaspeții absolvenți trebuie să efectueze serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.
 • 8 Pentru definiția regiunilor, a se vedea secțiunea „Țări eligibile” în partea A din prezentul ghid.
 • 9 Rubrica 2 din bugetul UE - Coeziune, reziliență și valori.
 • 10

  Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații-gazdă în cazul mobilității studenților în scopul stagiilor:

  instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă pe site-ul - https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

 • 11 Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus+ și/sau în calitate de bursieri Erasmus Mundus se ia în considerare la calcularea perioadei de 12 luni pe ciclu de studii.
 • 12 În cadrul programelor de studii de un ciclu, cum este medicina, studenții pot participa la acțiuni de mobilitate de până la 24 de luni.
 • 13 În cazul campusurilor-satelit care sunt dependente de instituția-mamă și fac obiectul aceleiași Carte Universitare Erasmus, țara în care se află instituția-mamă va fi considerată țara de trimitere. Prin urmare, nu este posibil să se organizeze activități de mobilitate între campusurile-satelit și instituția-mamă care fac obiectul aceleiași Carte Universitare Erasmus.
 • 14 Pentru țările în care proaspeții absolvenți trebuie să efectueze serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.
 • 15 Lista țărilor cărora li se aplică această cerință este disponibilă în „Lista țărilor care beneficiază de asistența oficială pentru dezvoltare” a CAD DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org). Lista CAD este actualizată periodic, astfel încât țările pot trece de la o categorie la alta sau pot ieși din listă. Cu toate acestea, statutul de AOD al unei țări și restricțiile aferente rămân neschimbate pe durata întregului ciclu de viață al proiectelor din cadrul aceleiași cereri de propuneri.
 • 16 În cazul însoțitorilor, se pot aplica ratele pentru personal, precum și costuri excepționale pentru deplasări costisitoare. În cazuri excepționale, în care însoțitorul trebuie să rămână în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, costurile suplimentare de ședere după cea de-a 60-a zi vor fi încadrate la rubrica bugetară „Sprijin pentru incluziune”.
 • 17 Țările terțe care nu sunt asociate la program din regiunile 13 și 14 sunt exclusiv țări-gazdă.
 • 18 Pe baza distanței parcurse per participant. Distanțele parcurse trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator). Distanța unei călătorii dus trebuie folosită pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors.
 • 19 De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță parcursă aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).
 • 20 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator.
Tagged in:  Higher education