Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Projekti mobilnosti za studente i osoblje u visokom obrazovanju

U okviru ove aktivnosti mobilnosti u području visokog obrazovanja podupiru se fizička i kombinirana mobilnost studenata u svim studijskim područjima i ciklusima (kratki stručni studij te preddiplomska, diplomska i doktorska razina). Studenti mogu studirati u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu ili stažirati u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju, organizaciji ili drugom relevantnom mjestu rada u inozemstvu. Mogu i kombinirati razdoblje studiranja u inozemstvu sa stručnom praksom (stažiranjem), čime se dodatno poboljšavaju ishodi učenja i razvoj transverzalnih vještina. Iako se preporučuje dugoročna fizička mobilnost, za ovu se aktivnost uzima u obzir potreba za fleksibilnijim trajanjem fizičke mobilnosti kako bi se osigurala pristupačnost programa studentima iz svih sredina, okolnosti i studijskih područja.

U okviru ove aktivnosti potiče se nastavno i administrativno osoblje u visokom obrazovanju da sudjeluje u aktivnostima stručnog usavršavanja u inozemstvu, a osoblje iz poslovnog svijeta da sudjeluje u osposobljavanju studenata i osoblja visokih učilišta. Te se aktivnosti mogu sastojati od razdoblja poučavanja, ali i osposobljavanja (kao što su praćenje rada, hospitiranje ili tečajevi osposobljavanja).

Osim toga, u okviru ove aktivnosti podupiru se kombinirani intenzivni programi, što skupinama visokih učilišta omogućuje da zajednički osmisle kurikulume i aktivnosti kombinirane mobilnosti za studente i za akademsko i administrativno osoblje.

Ciljevi Aktivnosti

Cilj je ove aktivnosti pridonijeti uspostavi europskog prostora obrazovanja globalnog dosega i učvrstiti vezu između obrazovanja i istraživanja.

Cilj je i poticati zapošljivost, socijalnu uključivost, građanski angažman, inovativnost i okolišnu održivost u Europi i šire tako da se studentima iz svih studijskih područja i ciklusa omogući da studiraju ili se osposobljavaju u inozemstvu u okviru svojeg studija. Ciljevi su inicijative sljedeći:

 • upoznati studente s različitim stajalištima, znanjem, nastavnim i istraživačkim metodama i praksom rada u njihovu studijskom području u europskom i međunarodnom kontekstu
 • razviti njihove transverzalne vještine, kao što su komunikacijske vještine, jezične vještine, kritičko mišljenje, rješavanje problema, međukulturne i istraživačke vještine
 • razviti njihove vještine usmjerene na budućnost, kao što su digitalne i zelene vještine, koje će im omogućiti da se nose sa sadašnjim i budućim izazovima
 • pospješiti osobni razvoj, na primjer sposobnost prilagodbe na nove situacije i samopouzdanje.

Cilj je i omogućiti svim članovima osoblja, uključujući osoblje iz poduzeća, da poučavaju ili pružaju osposobljavanje u inozemstvu u okviru svojeg stručnog usavršavanja kako bi:

 • dijelili stručno znanje
 • iskusili nova okruženja za poučavanje
 • stekli nove i inovativne vještine u području pedagogije i izrade kurikuluma te digitalne vještine
 • povezali se s kolegama stručnjacima u inozemstvu kako bi osmislili zajedničke aktivnosti radi ostvarenja ciljeva programa
 • razmjenjivali dobru praksu i poboljšali suradnju među visokim učilištima
 • bolje pripremili studente za tržište rada.

Uz to, cilj je i poticati izradu transnacionalnih i transdisciplinarnih kurikuluma, ali i inovativnih načina učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta, učenje na temelju istraživanja i pristupe koji su usmjereni na rješavanje konkretnih društvenih pitanja.

Kako pristupiti mogućnostima za mobilnost u visokom obrazovanju Programa Erasmus+?

Organizacija prijaviteljica mora imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu Erasmus+ i valjanu akreditaciju za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Ako ima Erasmus povelju u visokom obrazovanju, može se prijaviti kao pojedinačno visoko učilište. Ako ima akreditaciju za konzorcij, može se prijaviti u ime konzorcija za mobilnost.

Pojedinačna akreditacija organizacije – Erasmus povelja u visokom obrazovanju

Visoka učilišta moraju dobiti Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE)1  prije nego što se svojoj nacionalnoj agenciji zaduženoj za program Erasmus+ prijave za projekt mobilnosti. Potpisivanjem Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta obvezuju se pružati svu potrebnu potporu sudionicima u programu mobilnosti, uključujući jezičnu pripremu. Sudionici u mobilnosti mogu se služiti mrežnom jezičnom potporom (OLS) programa Erasmus+ kako bi poboljšali znanje stranog jezika prije i/ili tijekom mobilnosti.

Osim drugih načela ECHE-a, visoko učilište koje sudjeluje mora provoditi aktivnost mobilnosti u svrhu studiranja i poučavanja isključivo u okviru prethodnih sporazuma između ustanova te odabrati potencijalne sudionike i dodjeljivati bespovratna sredstva za mobilnost na pravedan, transparentan, koherentan i dokumentiran način, u skladu s odredbama svojeg ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s nacionalnom agencijom. Trebalo bi osigurati takve pravedne i transparentne postupke u svim fazama mobilnosti i u postupku odgovaranja na upite/pritužbe sudionika. Studentima koji dolaze u okviru programa mobilnosti u svrhu stjecanja bodova ne smije naplaćivati školarinu, troškove prijave, ispita ili pristupa laboratoriju ili knjižnici. Nakon mobilnosti ustanova mora automatski i u potpunosti priznati ishode razdoblja učenja u inozemstvu.

Erasmus povelju u visokom obrazovanju dopunjavaju njezine smjernice2 , dokument koji visokim učilištima pomaže u provedbi načela ECHE-a. Visoka učilišta moraju se pridržavati ECHE-a i njegovih popratnih smjernica pri provedbi svih aktivnosti za koje je ta akreditacija potrebna. U tu je svrhu dostupan postupak samoprocjene ECHE-a3  za potporu visokim učilištima koji služi za procjenu njihove učinkovitosti u provedbi načela ECHE-a i područja koje treba ojačati, ali i davanje prijedloga za daljnja poboljšanja.

Iako visoka učilišta iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu ne ispunjavaju uvjete za potpisivanje ECHE-a4 , moraju poštovati njegova načela. Stoga se aspekti kao što su pravedan i transparentan odabir sudionika, priznavanje ishoda učenja i sva potrebna potpora koja se nudi sudionicima u programu mobilnosti moraju izričito navesti u međuinstitucijskom sporazumu o međunarodnoj mobilnosti.

Skupna akreditacija – Erasmus akreditacija za konzorcije za mobilnost u visokom obrazovanju

Osim pojedinačnih visokih učilišta, za financiranje projekta mobilnosti u visokom obrazovanju mogu se prijaviti i skupine visokih učilišta. Takva se skupina naziva konzorcijem za mobilnost. Konzorcij za mobilnost mora imati Erasmus akreditaciju za konzorcije za mobilnost u visokom obrazovanju.

Koordinator konzorcija za mobilnost prijavljuje se u ime konzorcija za mobilnost za Erasmus akreditaciju za konzorcije za mobilnost u visokom obrazovanju i za bespovratna sredstva programa Erasmus+. Tu akreditaciju dodjeljuje ista nacionalna agencija koja ocjenjuje zahtjev za financiranje projekta mobilnosti u visokom obrazovanju. Prijava za akreditaciju i zahtjev za bespovratna sredstva za projekte mobilnosti mogu se podnijeti pod istim pozivom. Međutim, bespovratna sredstva za projekte mobilnosti dodjeljuju se samo onim skupinama visokih učilišta i organizacija koje uspješno prođu postupak akreditacije.

Za dobivanje akreditacije za konzorcij potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Konzorcij za mobilnost u visokom obrazovanju može se sastojati od sljedećih organizacija sudionica:

 • visokih učilišta koja imaju valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju
 • bilo koje javne ili privatne organizacije aktivne na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Svaka organizacija sudionica mora imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu. Konzorcij za mobilnost ne može imati sjedište u trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Sve organizacije članice konzorcija za mobilnost moraju biti navedene u trenutku prijave za akreditaciju za konzorcij.

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija sudionica može biti koordinator i prijaviti se u ime svih organizacija uključenih u konzorcij.

Broj organizacija sudionica

Konzorcij za mobilnost mora se sastojati od najmanje tri prihvatljive organizacije sudionice, uključujući dva visoka učilišta.

Trajanje akreditacije za konzorcij

Tijekom cijelog trajanja programa.

Znatne promjene u sastavu konzorcija za mobilnost nakon dodjele akreditacije zahtijevaju novu prijavu za akreditaciju.

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za akreditaciju moraju predati do 20. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju 1. lipnja iste godine ili narednih godina.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Prijava za akreditaciju ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija za dodjelu:

Relevantnost konzorcija (najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za:
  • ciljeve aktivnosti
  • potrebe i ciljeve organizacija koje sudjeluju u konzorciju i pojedinih sudionika.
 • Mjera u kojoj je prijedlog relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • Primjerenost prijedloga za:
  • ostvarivanje visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
  • jačanje kapaciteta i međunarodnog dosega organizacija koje sudjeluju u konzorciju
  • ostvarivanje dodane vrijednosti na razini EU-a rezultatima koji se ne bi mogli postići kad bi svako visoko učilište zasebno provodilo aktivnosti.

Kvaliteta sastava konzorcija i sporazuma o suradnji (najviše 20 bodova)

 • Mjera u kojoj:
  • konzorcij ima odgovarajući sastav visokih učilišta pošiljatelja, ako je relevantno s komplementarnim organizacijama sudionicama iz drugih socioekonomskih sektora s potrebnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješno ostvarivanje svih aspekata projekta
  • koordinator konzorcija ima prethodno iskustvo u upravljanju konzorcijem ili sličnom vrstom projekta
  • podjela uloga, odgovornosti i zadaća/resursa jasna je i pokazuje angažiranost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica
  • zadaće/resursi objedinjuju se i dijele
  • jasne su odgovornosti u pogledu upravljanja ugovorima i financijama
  • konzorcij u aktivnosti uključuje nove sudionike i organizacije s manje iskustva.

Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti konzorcija (najviše 20 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza projekta mobilnosti (priprema, provedba aktivnosti mobilnosti i prateće aktivnosti)
 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i pružanja potpore (npr. pronalaženje organizacija primateljica, spajanje, informiranje, jezična i međukulturna potpora, praćenje)
 • Kvaliteta suradnje, koordinacije i komunikacije među organizacijama sudionicama te s drugim relevantnim dionicima
 • Ako je relevantno, kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika te dosljedna primjena europskih instrumenata za transparentnost i priznavanje
 • Ako je primjenjivo, primjerenost mjera za odabir sudionika u aktivnostima mobilnosti i za poticanje osoba s manje mogućnosti na sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti.

Učinak i diseminacija (najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda aktivnosti koje predvodi konzorcij
 • Mogući učinak projekta:
  • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
  • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na institucijskoj, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini
 • Primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti koje predvodi konzorcij unutar i izvan organizacija sudionica i partnera.

Da bi bili odabrani za akreditaciju, prijedlozi moraju dobiti ukupno najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova za svaki kriterij za dodjelu.

Uspostava projekta

Organizacija prijaviteljica podnosi zahtjev za bespovratna sredstva za projekt mobilnosti, potpisuje i provodi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i sastavlja izviješće.

Organizacije sudionice u projektu mobilnosti imaju sljedeće uloge i zadaće:

 • Organizacija pošiljateljica: odgovorna za odabir studenata/osoblja i njihovo slanje u inozemstvo. Te odgovornosti uključuju i isplatu bespovratnih sredstava (sudionicima u državama članicama EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu), pripremu, praćenje i automatsko priznavanje povezano s razdobljem mobilnosti
 • Organizacija primateljica: odgovorna za primanje studenata/osoblja iz inozemstva i za ponudu programa studija / stručne prakse ili programa osposobljavanja, a može i sudjelovati u aktivnosti poučavanja. Te odgovornosti uključuju i isplatu bespovratnih sredstava (sudionicima iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu)
 • Posrednička organizacija: to je organizacija koja je aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu. Ona može biti članica konzorcija za mobilnost, ali nije organizacija pošiljateljica. Može razmjenjivati i pojednostavnjivati administrativne postupke visokih učilišta pošiljatelja, usklađivati profile studenata s potrebama poduzeća kad je riječ o stručnoj praksi (stažiranju) i zajednički pripremati sudionike.

Organizacije pošiljateljice i primateljice moraju prije početka razdoblja mobilnosti sa studentima sklopiti „ugovor o učenju”, a s osobljem „ugovor o mobilnosti” za aktivnosti koje su pred njima. U tim se ugovorima definira sadržaj za razdoblje mobilnosti u inozemstvu i navode odredbe za formalno priznavanje svake strane. Prava i obveze utvrđuju se u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji potpisuju korisnik i sudionik. Kad se aktivnost odvija na dva visoka učilišta (mobilnost studenata u svrhu studija, uključujući kombiniranu mobilnost, i mobilnost osoblja u svrhu poučavanja), prije početka razmjena ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica moraju sklopiti „međuinstitucijski sporazum”.

Horizontalne dimenzije

Pri osmišljavanju projekta mobilnosti treba ojačati sljedeće horizontalne dimenzije:

Uključivost i raznolikost u mobilnosti u visokom obrazovanju

Kako bi pristup mobilnosti studenata i osoblja bio što jednostavniji, u skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta moraju osigurati jednak i pravedan pristup i mogućnosti trenutačnim i potencijalnim sudionicima iz svih sredina. To podrazumijeva uključivanje osoba s manje mogućnosti, kao što su osobe s fizičkim, mentalnim i zdravstvenim teškoćama, studenti s djecom, studenti koji rade ili profesionalni sportaši i studenti iz svih studijskih područja koja nisu dovoljno zastupljena u aktivnostima mobilnosti. Da bi se poštovalo to načelo, ključno je definirati interne postupke odabira u kojima se u obzir uzima pravednost i uključivost te sveobuhvatno procijeniti zasluge i motivaciju prijavitelja. Nadalje, visoka učilišta potiču se da mogućnosti za mobilnost, odnosno razdoblja predviđena za mobilnost uvedu u kurikulume kako bi se olakšalo sudjelovanje studenata iz svih studijskih područja. Kombinirana mobilnost u tom bi pogledu mogla otvoriti dodatne mogućnosti, koje bi za neke pojedince ili skupine studenata mogle biti prikladnije. U tom bi kontekstu uvođenje službenika za uključivost u visokim učilištima pomoglo da se obuhvate pitanja uključivosti i raznolikosti. Službenici za uključivost mogli bi npr. pridonijeti informiranosti o tim pitanjima, određivati strategije za komunikaciju i informiranje, osigurati odgovarajuću potporu tijekom mobilnosti u suradnji s relevantnim kolegama te svojim stručnim znanjem u području uključivosti i raznolikosti olakšati suradnju relevantnog osoblja u ustanovi.

Okolišna održivost i zelena praksa u mobilnosti u visokom obrazovanju

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta moraju promicati ekološki prihvatljivu praksu u svim aktivnostima povezanima s programom. To podrazumijeva poticanje korištenja održivih prijevoznih sredstava za mobilnost, aktivno vođenje računa o zaštiti okoliša pri organizaciji događanja, konferencija i susreta povezanih s mobilnosti u okviru programa Erasmus+ i zamjenu administrativnih postupaka u papirnatom obliku digitalnim postupcima (u skladu sa standardima i vremenskim rasporedom inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice). Visoka učilišta bi osim toga svim sudionicima trebala skrenuti pozornost na to kako da tijekom boravka u inozemstvu smanje ugljični i ekološki otisak svojih aktivnosti mobilnosti i pratiti napredak u ostvarivanju održivijih aktivnosti mobilnosti studenata i osoblja.

Digitalizacija i digitalno obrazovanje i vještine u okviru mobilnosti u visokom obrazovanju

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta trebaju uvesti digitalno upravljanje mobilnosti studenata prema tehničkim standardima inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice5 . To znači da se visoka učilišta koja sudjeluju u programu moraju povezati s mrežom Erasmus bez papira radi razmjene podataka o mobilnosti i upravljanja digitalnim ugovorima o učenju i međuinstitucijskim sporazumima čim te značajke postanu funkcionalne. Visoka učilišta mogu za uvođenje digitalnog upravljanja mobilnošću iskoristiti svoja sredstva za organizacijsku potporu. Trebala bi promicati kombiniranu mobilnost, tj. kombinaciju fizičke mobilnosti i virtualne komponente kako bi se omogućili fleksibilniji oblici mobilnosti i dodatno poboljšali ishodi učenja i učinak fizičke mobilnosti. Visoka učilišta moraju osigurati kvalitetu aktivnosti kombinirane mobilnosti i formalno priznavanje sudjelovanja u kombiniranoj mobilnosti, uključujući virtualnu komponentu. Studentima i osoblju trebala bi skrenuti pozornost na to da program nudi mogućnosti za stjecanje i daljnji razvoj relevantnih digitalnih vještina u svim studijskim područjima, među ostalim u okviru inicijative „Digitalna prilika” za studente i osobe koje su nedavno diplomirale, čija je svrha daljnji razvoj ili stjecanje digitalnih vještina6 . Nastavno i administrativno osoblje također može pohađati programe osposobljavanja u području digitalnih vještina radi stjecanja relevantnih vještina za korištenje digitalnih tehnologija u nastavnim programima i za digitalnu administraciju7 .

Sudjelovanje i građanski angažman

Cilj je programa pomoći sudionicima u otkrivanju koristi aktivnog građanstva i sudjelovanja u demokratskom životu. Podržane aktivnosti mobilnosti trebale bi ojačati participativne vještine u različitim sferama građanskog društva, kao i razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Ako je moguće, projekti bi trebali nuditi mogućnosti za sudjelovanje u demokratskom životu te za društveni i građanski angažman u okviru aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja, kao i poticati praksu zajedničkog stvaranja i oblikovanja aktivnosti učenja. Sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti trebalo bi i jačati razumijevanje sudionika o Europskoj uniji i zajedničkim europskim vrijednostima, uključujući poštovanje demokratskih načela, ljudsko dostojanstvo, jedinstvo i raznolikost, međukulturni dijalog te društvenu, kulturnu i povijesnu baštinu.

Opis aktivnosti

Mobilnost studenata

Mobilnost studenata može se odvijati u bilo kojem studijskom području i ciklusu (kratki stručni studij, preddiplomski, diplomski ili doktorski studij). Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti sa što većim učinkom na studente, moraju odgovarati potrebama studenta u pogledu ishoda učenja ovisno o kvalifikaciji i njegovim potrebama za osobnim razvojem.

Studenti mogu biti uključeni u aktivnosti opisane u nastavku.

 • Razdoblje studiranja u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu. Razdoblje studiranja u inozemstvu mora biti dio studentova studijskog programa kojim se stječe kvalifikacija u bilo kojem ciklusu studija. Razdoblje studiranja u inozemstvu može obuhvaćati i razdoblje stručne prakse (stažiranja). Takvom kombinacijom stvaraju se sinergije između akademskog i stručnog iskustva u inozemstvu.

  Kad je riječ o radnom opterećenju, akademska godina na redovnom studiju u zemljama europskog prostora visokog obrazovanja obično se sastoji od obrazovnih sastavnica od ukupno 60 ECTS bodova (ili ekvivalentnih jedinica u zemljama izvan europskog prostora visokog obrazovanja). Ako razdoblje mobilnosti traje kraće od akademske godine, preporučuje se da se obrazovne sastavnice sadržane u ugovoru o učenju razmjerno prilagode.
 • Stručna praksa (stažiranje, pripravništvo) u inozemstvu u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Stručna praksa (stažiranje) u inozemstvu podupire se za vrijeme studiranja u bilo kojem ciklusu studija i za osobe koje su nedavno diplomirale. To uključuje i asistenturu u nastavi za studente na nastavnoj praksi te znanstvenu asistenturu za studente i doktorande u bilo kojoj relevantnoj istraživačkoj ustanovi. Da bi se dodatno ojačale sinergije s programom Obzor Europa, te mobilnosti mogu se odvijati i u kontekstu istraživačkih projekata financiranih iz tog programa, uz puno poštovanje načela prema kojemu nije dopušteno dvostruko financiranje aktivnosti sredstvima EU-a. Ako je moguće, stručna praksa trebala bi biti sastavni dio studentova studijskog programa.

  Kad je riječ o radnom opterećenju, sudionici u načelu moraju raditi puno radno vrijeme na temelju radnog vremena organizacije primateljice.

U slučaju mobilnosti u okviru doktorskog studija doktorandi i osobe koje su nedavno doktorirale („poslijedoktorandi”)8  mogu se odlučiti na kratkoročna ili dugoročna razdoblja fizičke mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse u inozemstvu kako bi se bolje ispunile njihove raznolike potrebe za učenjem i osposobljavanjem i osigurale jednake mogućnosti s onima koji imaju status osoblja u visokom obrazovanju. Potiče se dodavanje virtualne komponente fizičkoj mobilnosti.

Svako razdoblje studiranja ili stručne prakse u inozemstvu bilo kojeg trajanja, uključujući mobilnost u okviru doktorskog studija, može biti u obliku kombinirane mobilnosti. Kombinirana mobilnost spoj je fizičke mobilnosti i virtualne komponente, koja olakšava suradničko učenje i timski rad putem interneta. Na primjer, virtualna komponenta može putem interneta okupiti studente iz različitih zemalja i studijskih područja radi pohađanja programa putem interneta ili zajedničkog i istodobnog rada na zadacima koji se priznaju kao dio njihova studija.

Svaki student može se uključiti i u kombiniranu mobilnost sudjelovanjem u kombiniranom intenzivnom programu u skladu s posebnim kriterijima prihvatljivosti za kombinirane intenzivne programe koji su opisani u ovom vodiču.

Mobilnost osoblja

U mobilnosti osoblja mogu sudjelovati članovi nastavnog i nenastavnog osoblja u visokom obrazovanju ili članovi pozvanog osoblja koji dolaze izvan visokih učilišta. Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti sa što većim učinkom, aktivnost mobilnosti mora biti povezana s profesionalnim razvojem članova osoblja i odgovarati njihovim potrebama za učenjem i osobnim razvojem.

Osoblje može biti uključeno u bilo koju od aktivnosti opisanih u nastavku.

 • Razdoblje poučavanja u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu. Razdoblje poučavanja u inozemstvu omogućuje nastavnom osoblju visokog učilišta ili osoblju poduzeća da poučava na partnerskom visokom učilištu u inozemstvu. Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja može se odvijati u bilo kojem studijskom području.
 • Razdoblje osposobljavanja u inozemstvu u partnerskom visokom učilištu, poduzeću ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Razdoblje osposobljavanja u inozemstvu omogućuje osoblju visokog učilišta da sudjeluje u aktivnosti osposobljavanja u inozemstvu koja je relevantna za njihov svakodnevni rad na visokom učilištu. Može biti u obliku aktivnosti osposobljavanja (isključujući konferencije) ili praćenja rada i hospitiranja.

U razdoblju mobilnosti osoblja u inozemstvu mogu se kombinirati aktivnosti poučavanja i osposobljavanja. Svako razdoblje poučavanja ili osposobljavanja u inozemstvu može se provoditi kao kombinirana mobilnost.

Kombinirani intenzivni programi

Riječ je o kratkim, intenzivnim programima u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta. Programi mogu uključivati učenje usmjereno na konkretna pitanja, u kojem transnacionalni i transdisciplinarni timovi zajedno rade na njihovu rješavanju. To na primjer mogu biti pitanja povezana s UN-ovim ciljevima održivog razvoja ili druga društvena pitanja relevantna u određenim regijama, gradovima ili poduzećima. Intenzivni program trebao bi imati dodanu vrijednost u usporedbi s postojećim kolegijima ili programima osposobljavanja koje pružaju visoka učilišta sudionici i može trajati više godina. Omogućivanjem novih i fleksibilnijih oblika mobilnosti u kojima se fizička mobilnost kombinira s virtualnim elementom, kombinirani intenzivni programi imaju za cilj obuhvatiti sve vrste studenata iz svih sredina, studijskih područja i ciklusa.

Skupine visokih učilišta imat će priliku organizirati kratke kombinirane intenzivne programe učenja, poučavanja i osposobljavanja za studente i osoblje. Tijekom tih kombiniranih intenzivnih programa skupine studenata i/ili članova osoblja kao polaznici programa obavljaju kratkoročnu fizičku mobilnost u inozemstvu u kombinaciji s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. Virtualna komponenta mora okupiti sudionike putem interneta kako bi zajednički i istodobno radili na posebnim zadacima koji su integrirani u kombinirani intenzivni program i ubrajaju se u ukupne ishode učenja.

Osim toga, kombinirani intenzivni programi mogu biti otvoreni za studente i osoblje bilo kojeg visokog učilišta, uključujući lokalne studente i osoblje. Ti programi jačaju kapacitete za razvoj i uvođenje inovativne prakse poučavanja i učenja u visokim učilištima sudionicima.

Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene Programu

Aktivnost mobilnosti u visokom obrazovanju prvenstveno je usmjerena na podupiranje aktivnosti mobilnosti među državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu, odnosno europsku dimenziju. Osim toga, međunarodna dimenzija podupire se u okviru dva potprograma aktivnosti mobilnosti koji uključuju treće zemlje koje nisu pridružene programu iz cijelog svijeta. U okviru jednog potprograma, koji se financira sredstvima EU-a za unutarnju politiku9 , podupire se mobilnost u sve treće zemlje koje nisu pridružene programu ( regije 1 – 1410 ).U okviru drugog potprograma, koji se financira instrumentima za vanjsko djelovanje EU-a (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog vodiča), podupire se mobilnost u treće zemlje koje nisu pridružene programu i iz njih (isključujući regije 13 i 14).

Ti potprogrami međunarodne mobilnosti imaju različite, ali komplementarne ciljeve, koji odražavaju prioritete politike odgovarajućih izvora financiranja.

Međunarodna odlazna mobilnost financirana sredstvima za unutarnju politiku:

pozornost je prvenstveno usmjerena na razvoj vještina okrenutih budućnosti i drugih relevantnih vještina studenata i osoblja visokih učilišta koja se nalaze u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu. Aktivnosti međunarodne mobilnosti u bilo koju zemlju koja nije pridružena programu financiraju se bespovratnim sredstvima koja su dodijeljena projektima mobilnosti. Korisnici bespovratnih sredstava mogu iskoristiti do 20 % posljednjih dodijeljenih bespovratnih sredstava za projekt za odlaznu mobilnost u nepridružene zemlje cijelog svijeta (regije 1 – 14). Svrha je tih mogućnosti potaknuti organizaciju u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu da razvije odlazne aktivnosti mobilnosti s više trećih zemalja koje nisu pridružene programu, a očekuje se da obuhvate što širi geografski opseg.

Međunarodna odlazna i dolazna mobilnost financirana sredstvima za vanjsku politiku:

ta aktivnost usklađena je s prioritetima vanjske politike EU-a, što znači da su s 12 prihvatljivih regija (1 – 12) utvrđeni brojni ciljevi i pravila za suradnju koji su opisani u odjeljku „Dodatne informacije za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku”.

Ako nije drukčije navedeno, aktivnosti međunarodne mobilnosti opisane u toj ključnoj aktivnosti primjenjuju se na oba potprograma.

Koji su kriteriji za prijavu za projekt mobilnosti i njegovu provedbu?

Opći kriteriji prihvatljivosti odnose se na opće zahtjeve na razini projekta, a posebni kriteriji navedeni u sljedećim odjeljcima na zahtjeve za provedbu posebnih aktivnosti. 

Opći kriteriji prihvatljivosti za projekte mobilnosti

Kako bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, prijavitelj mora ispuniti sljedeće kriterije.

Prihvatljive aktivnosti

Visoka učilišta mogu provoditi jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • mobilnost studenata u svrhu studija
 • mobilnost studenata u svrhu stručne prakse
 • mobilnost osoblja u svrhu poučavanja
 • mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja
 • kombinirane intenzivne programe (osim za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku).

Smjerovi prihvatljivih aktivnosti mobilnosti:

 • za projekte mobilnosti financirane sredstvima za unutarnju politiku: iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu u bilo koju zemlju svijeta (države članice EU-a, treće zemlje pridružene programu i treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 1 – 14)
 • za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku: između država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu i trećih zemalja koje nisu pridružene programu (osim regija 13 i 14).

Tko se može prijaviti?

Bespovratna sredstva mogu zatražiti organizacije sa sljedećom akreditacijom:

 • u slučaju prijave pojedinačnog visokog učilišta: visoka učilišta sa sjedištem u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu kojima je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE)
 • u slučaju prijave kao konzorcij za mobilnost: organizacije koordinatorice sa sjedištem u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu koje koordiniraju konzorcij kojemu je dodijeljena Erasmus akreditacija za konzorcije za mobilnost u visokom obrazovanju. Organizacije koje nemaju valjanu akreditaciju za konzorcij mogu je zatražiti u ime konzorcija za mobilnost pod istim pozivom kao i za prijavu projekta mobilnosti ili pod prethodnim pozivom. Sva uključena visoka učilišta iz država članica EU-a i trećih zemalja koje nisu pridružene programu moraju imati Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE). Te organizacije bit će prihvatljive za projekt mobilnosti samo ako dobiju akreditaciju za konzorcij.

Studenti i osoblje u visokom obrazovanju ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva; kriterije za odabir za sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti i u kombiniranim intenzivnim programima određuje visoko učilište na kojem studiraju ili rade.

Prihvatljive zemlje

Za sudjelovanje u aktivnostima:

 • sve države članice ili treće zemlje pridružene programu
 • sve treće zemlje koje nisu pridružene programu (za moguće uvjete projekata mobilnosti koji su financirani sredstvima za vanjsku politiku vidjeti odjeljak ove aktivnosti „Dodatne informacije za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku” i „Prihvatljive zemlje” u dijelu A).

Broj organizacija sudionica

U prijavnom obrascu navodi se jedna organizacija (prijavitelj). To može biti pojedinačno visoko učilište ili koordinator konzorcija za mobilnost sa sjedištem u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

U provedbu projekta mobilnosti moraju biti uključene najmanje dvije organizacije (najmanje jedna organizacija pošiljateljica i najmanje jedna organizacija primateljica). U projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku mora biti uključena najmanje jedna organizacija iz treće zemlje koja nije pridružena programu.

Kad je riječ o kombiniranim intenzivnim programima u okviru projekata mobilnosti financiranih sredstvima za unutarnju politiku: osim prijavitelja (visoko učilište koje se prijavljuje ili visoko učilište u konzorciju za mobilnost koji se prijavljuje) u organizaciju kombiniranog intenzivnog programa tijekom provedbe moraju biti uključena najmanje dva visoka učilišta iz druge dvije države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu. 

Trajanje projekta

Projekti mobilnosti financirani sredstvima za unutarnju politiku: 26 mjeseci

Projekti mobilnosti financirani sredstvima za vanjsku politiku: 24 ili 36 mjeseci

Gdje se prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima sjedište.

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 20. veljače u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte financirane sredstvima za unutarnju politiku koji počinju 1. lipnja iste godine i za projekte financirane instrumentima za vanjsko djelovanje koji počinju 1. kolovoza iste godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog vodiča.

Ostali kriteriji

Visoko učilište može se prijaviti za bespovratna sredstva svojoj nacionalnoj agenciji na dva načina:

 • izravno kao pojedinačno visoko učilište
 • preko nacionalnog konzorcija za mobilnost čiji je koordinator/član.

Visoko učilište može se prijaviti samo jednom po krugu odabira za projekt mobilnosti kao pojedinačno visoko učilište i/ili kao koordinator određenog konzorcija. Međutim, visoko učilište može biti član ili koordinator nekoliko nacionalnih konzorcija za mobilnost koji se istodobno prijavljuju.

Ta dva načina (pojedinačna prijava i prijava konzorcija) mogu se koristiti istodobno. Međutim, visoko učilište odgovorno je za sprečavanje dvostrukog financiranja sudionika ako se oba načina koriste u istoj akademskoj godini.

Projekt mobilnosti trebao bi provoditi inicijativu za uvođenje europske studentske iskaznice kako bi se olakšalo internetsko upravljanje ciklusom mobilnosti te druge ekološki prihvatljivije i uključivije pristupe u skladu s Erasmus poveljom u visokom obrazovanju (ECHE) i njezinim smjernicama.

Osim na temelju navedenih kriterija prihvatljivosti prijavitelje se ocjenjuje na temelju relevantnih kriterija prihvatljivosti navedenih u sljedećem odjeljku i na temelju relevantnih kriterija za isključenje, odabir i dodjelu. Više informacija potražite u dijelu C ovog vodiča.

Posebni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost studenata

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti navedene su pod podnaslovom Opći kriteriji prihvatljivosti za projekte mobilnosti.

Prihvatljive organizacije sudionice

Mobilnost studenata u svrhu studija:

Sve organizacije sudionice iz država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu (i pošiljateljice i primateljice) moraju biti visoka učilišta kojima je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju. Sve organizacije iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu (i pošiljateljice i primateljice) moraju biti visoka učilišta koja su priznala nadležna tijela i koja su prije početka razdoblja mobilnosti potpisala međuinstitucijske sporazume sa svojim partnerima iz država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu.

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse:

Organizacija pošiljateljica mora biti visoko učilište u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu kojem je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju ili visoko učilište u trećoj zemlji koja nije pridružena programu koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka razdoblja mobilnosti potpisalo međuinstitucijske sporazume sa svojim partnerima iz država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu.

U slučaju mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse organizacija primateljica može biti11 :

 • bilo koja javna ili privatna organizacija koja je aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija. Takva organizacija može npr. biti:
  • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
  • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
  • veleposlanstvo ili konzularni ured države članice pošiljateljice ili treće zemlje pošiljateljice pridružene programu
  • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
  • znanstveni institut
  • zaklada
  • škola/institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, stručnog savjetovanja i informiranja
 • visoko učilište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu kojem je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju ili visoko učilište u trećoj zemlji koja nije pridružena programu koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka razdoblja mobilnosti potpisalo međuinstitucijske sporazume sa svojim partnerima iz države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu.

Trajanje aktivnosti

Mobilnost studenata u svrhu studija: od 2 mjeseca (ili jedan trimestar akademske godine) do 12 mjeseci fizičke mobilnosti, ne računajući vrijeme provedeno na putu. Može uključivati dodatno razdoblje stručne prakse, ako je planirano, te se može organizirati na različite načine ovisno o kontekstu: jedna aktivnost nakon druge ili obje aktivnosti istodobno. Takva kombinacija treba biti u skladu s pravilima financiranja i minimalnim trajanjem mobilnosti u svrhu obrazovanja.

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse: od 2 do 12 mjeseci fizičke mobilnosti, ne uključujući vrijeme putovanja.

Svi studenti, a posebno oni koji ne mogu sudjelovati u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, npr. zbog svojeg studijskog područja ili zato što imaju manje mogućnosti za sudjelovanje, mogu kombinirati kraću fizičku mobilnost s virtualnom komponentom (kombinirana kratkoročna mobilnost). Osim toga, svaki student može sudjelovati u kombiniranim intenzivnim programima. U tom slučaju fizička mobilnost mora trajati od 5 do 30 dana (ne računajući vrijeme provedeno na putu) i kombinirati se s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. Kombinirana mobilnost u svrhu studija mora donositi najmanje 3 ECTS boda.

Mobilnost doktoranada u svrhu studija i/ili stručne prakse: od 5 do 30 dana ili od 2 do 12 mjeseci fizičke mobilnosti (mobilnost u svrhu studija može uključivati dodatno razdoblje stručne prakse, ako je planirano), ne računajući vrijeme provedeno na putu.

Ukupno prihvatljivo trajanje po ciklusu studija:

Isti student može sudjelovati u razdobljima mobilnosti u ukupnom trajanju do 12 mjeseci12  fizičke mobilnosti, što je maksimum po svakom ciklusu studija13 , bez obzira na broj i vrstu aktivnosti mobilnosti:

 • za vrijeme prvog ciklusa studija (preddiplomski ili istovjetan studij), uključujući kratki stručni studij (5. i 6. razina EQF-a)
 • za vrijeme drugog ciklusa studija (diplomski ili istovjetan studij – 7. razina EQF-a) i
 • za vrijeme trećeg ciklusa kao doktorand (doktorska razina ili 8. razina EQF-a).

Trajanje stručne prakse osoba koje su nedavno stekle kvalifikaciju ulazi u maksimalno razdoblje od 12 mjeseci ciklusa tijekom kojeg su se prijavile za stručnu praksu.

Razdoblje fizičke mobilnosti može se prekinuti. Razdoblje prekida ne računa se u vrijeme trajanja aktivnosti mobilnosti.

Kad je riječ o stručnoj praksi, neradni dani poduzeća/organizacije ne smatraju se razdobljem prekida.  Bespovratna sredstva obuhvaćaju i te neradne dane. Neradni dani računaju se u minimalno trajanje razdoblja stručne prakse.

Mjesto provedbe aktivnosti

Studenti moraju obavljati aktivnost fizičke mobilnosti u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu u kojoj se ne nalazi organizacija pošiljateljica ni u kojoj je student smješten tijekom studija14 .

Prihvatljivi sudionici

Studenti registrirani na visokom učilištu i upisani na studij na kraju kojeg će steći priznatu diplomu, uključujući dvostruki studij / združeni akademski ili stručni naziv15 , ili neku drugu priznatu kvalifikaciju na tercijarnoj razini (do razine doktorata). U slučaju mobilnosti u okviru doktorskog studija sudionik mora biti na 8. razini EQF-a.

Osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju u visokom obrazovanju mogu sudjelovati u mobilnosti u svrhu stručne prakse. Organizacija korisnica može odlučiti da neće sudjelovati u stručnoj praksi tih osoba. Njih mora odabrati visoko učilište na posljednjoj godini studija i oni moraju završiti stručnu praksu u inozemstvu u roku od godinu dana od stjecanja kvalifikacije16 .

Ostali kriteriji

Mobilnost studenata može se odvijati u bilo kojem studijskom području. Mobilnost studenata može biti razdoblje studiranja u kombinaciji s kratkom stručnom praksom (kraćom od 2 mjeseca) te se istodobno smatrati ukupnim razdobljem studiranja. Student, organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica moraju potpisati ugovor o učenju.

Razdoblje studiranja u inozemstvu mora biti dio studentova studijskog programa na kraju kojeg stječe diplomu. Ako je moguće, stručna praksa trebala bi biti sastavni dio studentova studijskog programa.

Pohađanje kolegija na visokom učilištu ne može se smatrati stručnom praksom (stažiranjem).

U slučaju kombinirane mobilnosti studenata, aktivnosti mogu uključivati sudjelovanje u programima koji se nude u obliku kombiniranog učenja na bilo kojem partnerskom visokom učilištu, osposobljavanje i radne zadatke putem interneta ili sudjelovanje u kombiniranim intenzivnim programima.

Za međunarodnu mobilnost vidjeti odjeljak „Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene programu”.

Posebni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost osoblja

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti navedene su pod podnaslovom Opći kriteriji prihvatljivosti za projekte mobilnosti.

Prihvatljive organizacije sudionice

Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja:

Organizacija pošiljateljica mora biti:

 • visoko učilište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu kojem je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju ili
 • visoko učilište u trećoj zemlji koja nije pridružena programu koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka razdoblja mobilnosti potpisalo međuinstitucijske sporazume sa svojim partnerima iz države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu ili
 • u slučaju osoblja koje je pozvano da poučava na visokom učilištu: bilo koja javna ili privatna organizacija (kojoj nije dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju) u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija. Takva organizacija može npr. biti:
  • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
  • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
  • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
  • znanstveni institut
  • zaklada
  • škola/institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
  • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
  • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, stručnog savjetovanja i informiranja.

Organizacija primateljica mora biti visoko učilište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu kojemu je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju ili visoko učilište u trećoj zemlji koja nije pridružena programu koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka razdoblja mobilnosti potpisalo međuinstitucijske sporazume sa svojim partnerima iz država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu.

Mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja:

Organizacija pošiljateljica mora biti visoko učilište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu kojemu je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju ili visoko učilište u trećoj zemlji koja nije pridružena programu koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka razdoblja mobilnosti potpisalo međuinstitucijske sporazume sa svojim partnerima iz države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu.

Organizacija primateljica mora biti:

 • visoko učilište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu kojem je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju ili visoko učilište u trećoj zemlji koja nije pridružena programu koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka razdoblja mobilnosti potpisalo međuinstitucijske sporazume sa svojim partnerima iz države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu, ili
 • bilo koja javna ili privatna organizacija iz države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu (ili treće zemlje koja nije pridružena programu ako se projekt mobilnosti financira sredstvima za unutarnju politiku) aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija.

Trajanje aktivnosti mobilnosti

Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja i osposobljavanja:

Trajanje mobilnosti među državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu mora iznositi od 2 do 60 dana fizičke mobilnosti, ne računajući vrijeme provedeno na putu. U slučaju pozvanog osoblja iz poduzeća minimalno trajanje iznosi 1 dan fizičke mobilnosti.

U slučaju mobilnosti koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene programu aktivnost mora trajati od 5 do 60 dana, ne računajući vrijeme provedeno na putu. Isto se odnosi na pozvano osoblje iz poduzeća.

U svim slučajevima minimalan broj dana odnosi se na uzastopne dane.

Razdoblje fizičke mobilnosti može se prekinuti. Razdoblje prekida ne računa se u vrijeme trajanja aktivnosti mobilnosti.

Aktivnost poučavanja mora obuhvaćati najmanje 8 sati poučavanja tjedno (ili bilo koje drugo razdoblje boravka kraće od tjedan dana). Ako mobilnost traje dulje od jednog tjedna, najmanji broj sati nastave u nepunom tjednu mora biti proporcionalan trajanju tog tjedna. Iznimke su sljedeće:

 • ne postoji minimalni broj sati poučavanja za osoblje pozvano iz poduzeća
 • ako se aktivnost poučavanja kombinira s aktivnošću osposobljavanja tijekom istog razdoblja u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno (ili bilo koje drugo razdoblje boravka kraće od tjedan dana) smanjuje se na 4 sata.

Sve osoblje može sudjelovati u kombiniranim intenzivnim programima. U slučaju mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru kombiniranog intenzivnog programa fizička mobilnost mora trajati od 5 do 30 dana (ne računajući vrijeme provedeno na putu) i kombinirati se s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. Kad je riječ o mobilnosti osoblja u svrhu poučavanja u kombinirani intenzivni program koji se podupire sredstvima unutarnje politike, fizička mobilnost mora trajati između 2 i 30 dana (ne računajući vrijeme provedeno na putu) ili najmanje 1 dan za pozvano osoblje iz poduzeća, a virtualna komponenta je opcionalna.

Mjesto provedbe aktivnosti

Osoblje aktivnost fizičke mobilnosti mora obavljati u bilo kojoj državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu koja nije zemlja organizacije pošiljateljice ni zemlja boravišta17  osoblja.

Prihvatljivi sudionici

Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja:

 • osoblje koje radi na visokom učilištu u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu
 • osoblje iz bilo kojeg poduzeća u bilo kojoj zemlji koje radi u javnoj ili privatnoj organizaciji (isključujući visoko učilište kojemu je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju) aktivnoj na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija i koje je pozvano da poučava na visokom učilištu u bilo kojoj zemlji (uključujući zaposlene doktorande). 

Mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja:

osoblje koje radi na visokom učilištu u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Ostali kriteriji

Mobilnost osoblja može biti razdoblje poučavanja u kombinaciji s razdobljem osposobljavanja te se istodobno smatrati ukupnim razdobljem poučavanja. Mobilnost u svrhu poučavanja ili osposobljavanja može se obaviti u više organizacija primateljica u istoj zemlji te se istodobno smatrati jednim razdobljem poučavanja ili osposobljavanja uz primjenu minimalnog trajanja boravka.

Mobilnost u svrhu poučavanja može se odvijati u bilo kojem studijskom području.

Mobilnost u svrhu poučavanja može uključivati pružanje osposobljavanja radi razvoja partnerskog visokog učilišta.

Član osoblja, organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica moraju potpisati ugovor o mobilnosti.

Za međunarodnu mobilnost vidjeti „Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene programu”.

Posebni kriteriji prihvatljivosti za kombinirane intenzivne programe

Prihvatljive organizacije sudionice

Kombinirani intenzivni program moraju razviti i uvesti najmanje tri visoka učilišta koja se nalaze u najmanje tri države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu.

Osim toga, bilo koje drugo visoko učilište ili organizacija koja se nalazi u državi članici EU-a, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu može sudjelovati i slati sudionike.

Visoka učilišta koja šalju studente i osoblje da pohađaju kombinirani intenzivni program moraju biti u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu i imati Erasmus povelju u visokom obrazovanju, ili moraju biti u trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a da su ih priznala nadležna tijela i da su prije početka razdoblja mobilnosti potpisala međuinstitucijske sporazume sa svojim partnerima iz države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu.

U slučaju nastavnog osoblja i predavača koji su uključeni u održavanje programa to može biti bilo koja organizacija iz države članice EU-a ili treće zemlje pridružene programu ili treće zemlje koja nije pridružena programu (vidjeti prihvatljive sudionike).

Sudionici mogu biti financirani sredstvima programa Erasmus+ ili sudjelovati o vlastitom trošku. Visoka učilišta u trećim zemljama koje nisu pridružene programu mogu slati sudionike u okviru programa Erasmus+ ako ustanova primateljica usporedno provodi projekt mobilnosti financiran sredstvima za vanjsku politiku kojim bi se financirao dolazak studenata i osoblja iz tih zemalja. Ti sudionici iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu ne uračunavaju se u minimalne zahtjeve.

Visoko učilište primatelj mora biti visoko učilište kojemu je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju. Visoko učilište primatelj može ujedno biti i visoko učilište koordinator. Druge organizacije isto tako mogu primati sudionike u zemlji primateljici tijekom dijela aktivnosti koji se odvija uz fizičku prisutnost.

Visoko učilište koordinator mora biti visoko učilište kojemu je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju. Visoko učilište koordinator/primatelj jest ili prijavitelj ili član konzorcija za mobilnost koji se prijavljuje za projekt mobilnosti koji se financira sredstvima za unutarnju politiku.

Trajanje aktivnosti

Trajanje fizičke komponente kombiniranog intenzivnog programa za polaznike mora biti od 5 do 30 dana. Nisu utvrđeni kriteriji prihvatljivosti za trajanje virtualne komponente, ali kombinirana virtualna i fizička komponenta moraju studentima donositi najmanje 3 ECTS boda.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnost uz fizičku prisutnost može se odvijati na visokom učilištu primatelju ili na bilo kojem drugom mjestu u zemlji visokog učilišta primatelja.

Prihvatljivi sudionici

Studenti:

studenti registrirani na visokom učilištu u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu i upisani na studij na kraju kojeg će steći priznatu diplomu ili drugu priznatu kvalifikaciju na tercijarnoj razini (do razine doktorata).

Osoblje:

osoblje koje radi na visokom učilištu u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Nastavno osoblje i predavači koji sudjeluju u održavanju programa:

 • osoblje koje radi na visokom učilištu u državi članici EU-a, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu
 • osoblje koje je pozvano da poučava na visokom učilištu: iz bilo kojeg javnog ili privatnog poduzeća ili organizacije (osim visokih učilišta kojima je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju); poduzeće ili organizacija trebali bi biti iz države članice EU-a, treće zemlje pridružene programu ili treće zemlje koja nije pridružena programu i aktivni na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija; za ovu aktivnost prihvatljivi su i zaposleni doktorandi.

Ostali kriteriji

Kombinirani intenzivni programi za studente i osoblje moraju se sastojati od kratkoročne fizičke mobilnosti u inozemstvu u kombinaciji s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. Virtualna komponenta mora okupiti sudionike putem interneta kako bi zajednički i istodobno radili na posebnim zadacima koji su integrirani u kombinirani intenzivni program i ubrajaju se u ukupne ishode učenja.

Kombinirani intenzivni programi moraju studentima donositi najmanje 3 ECTS boda.

Kombinirani intenzivni program mora imati najmanje 10 mobilnih učenika iz programa Erasmus+ koji se financiraju sredstvima za unutarnju politiku (ne uključujući nastavno osoblje i predavače koji sudjeluju u održavanju programa) da bi bio prihvatljiv za organizacijsku potporu. Tih 10 sudionika mobilnosti mora se uključiti u mobilnost posebno radi pohađanja kombiniranog intenzivnog programa putem jedne od sljedećih aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+: kombinirana kratkoročna mobilnost studenata u svrhu studija ili kombinirana mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja.

Pojedinačnu potporu i, ako je primjenjiva, potporu za putovanje sudionicima u aktivnosti uz fizičku prisutnost pruža visoko učilište pošiljatelj (i visoko učilište primatelj u slučaju pozvanog osoblja iz poduzeća i sudionika iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu čije se sudjelovanje financira instrumentima za vanjsko djelovanje).

Dodatne informacije za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku

Raspoloživa sredstva za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku raspodijeljena su na više svjetskih regija u 12 proračunskih omotnica, a veličina svake razlikuje se ovisno o prioritetima vanjske politike EU-a. Dodatne informacije o raspoloživim iznosima u okviru svake proračunske omotnice objavit će se na internetskim stranicama nacionalnih agencija.

EU je postavio okvirne ciljeve u pogledu geografske ravnoteže i prioriteta koji se na europskoj razini moraju ostvariti tijekom cijelog trajanja programa (2021. – 2027.), uključujući suradnju s najmanje razvijenim zemljama. Te okvirne ciljeve i prioritete ne moraju ostvariti pojedinačna visoka učilišta, ali će ih nacionalne agencije uzeti u obzir pri dodjeli raspoloživih proračunskih sredstava. U nastavku su navedeni ciljevi koji su na temelju poziva za 2027. postavljeni za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku ukupno na razini država članica EU-a i zemalja pridruženih programu:

 • Azija:
  • najmanje 25 % proračunskih sredstava trebalo bi potrošiti na mobilnost s najmanje razvijenim zemljama regije
  • najviše 25 % proračunskih sredstava trebalo bi potrošiti na mobilnost sa zemljama s visokim dohotkom u regiji
  • najviše 15 % proračunskih sredstava trebalo bi potrošiti na mobilnost s Kinom
  • najviše 10 % proračunskih sredstava trebalo bi potrošiti na mobilnost s Indijom
 • Pacifik:
  • najviše 86,5 % proračunskih sredstava trebalo bi potrošiti na mobilnost s Australijom i Novim Zelandom
 • Supsaharska Afrika:
  • najmanje 35 % proračunskih sredstava trebalo bi potrošiti na mobilnost s najmanje razvijenim zemljama regije, osobito s prioritetnim zemljama s obzirom na migracije
  • najviše 8 % proračunskih sredstava trebalo bi potrošiti na mobilnost s bilo kojom zemljom
 • Latinska Amerika:
  • najviše 30 % proračunskih sredstava trebalo bi potrošiti na mobilnost s Brazilom i Meksikom
 • Istočno partnerstvo:
  • najmanje 40 % proračunskih sredstava trebalo bi dodijeliti studentima s manje mogućnosti
 • Južno susjedstvo:
  • najviše 15 % proračunskih sredstava trebalo bi potrošiti na mobilnost s bilo kojom zemljom
  • najmanje 65 % sredstava trebalo bi dodijeliti studentima, pri čemu bi 50 % trebali činiti studenti s manje mogućnosti
 • Zapadni Balkan: težište bi trebalo biti na mobilnosti studenata.

Zbog zahtjeva da se doprinosi ciljevima vanjskog djelovanja EU-a, mobilnost studenata na kratkom stručnom studiju, preddiplomskom ili diplomskom studiju koja se provodi sa zemljama prihvatljivima za službenu razvojnu pomoć (ODA)18  u regijama 2 – 11 ograničena je na dolaznu mobilnost iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu. Odlazna mobilnost u te regije dostupna je samo za studente na doktorskom studiju i za osoblje.

Ako je prijavitelju odobren projekt mobilnosti financiran sredstvima za unutarnju politiku, spomenuti neprihvatljivi smjerovi međunarodne odlazne mobilnosti u te regije mogu se na komplementaran način financirati u okviru tog projekta mobilnosti financiranog sredstvima za unutarnju politiku.

Konačno, visoka učilišta mogu se prijaviti za 100 % mobilnosti osoblja ili 100 % mobilnosti studenata ili za kombinaciju tih dviju mobilnosti ako je to u skladu sa svim dodatnim kriterijima prihvatljivosti za projekte koje je odredila nacionalna agencija (vidjeti odjeljak u nastavku).

Dodatni kriteriji prihvatljivosti nacionalnih agencija za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku

Ako je proračunska omotnica za određenu partnersku regiju ograničena, nacionalna agencija može dodati jedan ili više kriterija prihvatljivosti s popisa u nastavku:

 • ograničena razina obrazovanja sudionika (na primjer ograničavanje prijava samo na jedan ili dva studija – preddiplomska, diplomska ili doktorska razina)
 • vrsta sudionika ograničena samo na osoblje ili studente
 • ograničeno trajanje razdoblja mobilnosti (na primjer ograničavanje mobilnosti studenata na šest mjeseci ili ograničavanje mobilnosti osoblja na deset dana).

Ako nacionalna agencija odluči primijeniti te dodatne kriterije prihvatljivosti za projekte, ta se odluka objavljuje prije roka za dostavu prijave, i to na internetskim stranicama nacionalne agencije.

Kriteriji za dodjelu

Kriteriji za dodjelu za projekte mobilnosti financirane sredstvima za unutarnju politiku

Budući da nema kvalitativnog ocjenjivanja (kvaliteta je već ocijenjena u fazi prijave za Erasmus povelju u visokom obrazovanju ili pri odabiru akreditacije za konzorcij za mobilnost), nema ni kriterija za dodjelu.

Nakon provjere prihvatljivosti sredstva će se dodijeliti svakom prihvatljivom zahtjevu za bespovratna sredstva.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju ovisit će o nizu elemenata:

 • broju mobilnosti za koje se podnosi zahtjev
 • prijašnjem broju razdoblja mobilnosti, kvaliteti provedbe aktivnosti i kvaliteti financijskog upravljanja prijavitelja ako je prethodnih godina dobio sličnu potporu
 • broju kombiniranih intenzivnih programa za koje se podnosi zahtjev
 • ukupnim nacionalnim proračunskim sredstvima dodijeljenima za aktivnost mobilnosti u okviru projekata mobilnosti financiranih sredstvima za unutarnju politiku.

Kriteriji za dodjelu za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku

Prihvatljivi zahtjevi za bespovratna sredstva (nakon provjere prihvatljivosti) ocjenjuju se na temelju sljedećih kriterija za dodjelu:

Kriterij za dodjelu na razini projekta:Kvaliteta projektnog plana i sporazuma o suradnji (najviše 40 bodova)

 • Mjera u kojoj organizacija prijaviteljica jasno opisuje odgovornosti, uloge i zadatke partnerâ.
 • Mjera u kojoj je prijedlog relevantan za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • Potpunost i kvaliteta rješenja za odabir sudionika, potpora koja im se pruža i priznavanje njihova razdoblja mobilnosti (posebno u trećoj zemlji koja nije pridružena programu).

Kriterij za dodjelu na razini regije: Relevantnost strategije (najviše 40 bodova)

Za svako regionalno partnerstvo:

 • mjera u kojoj je planirani projekt mobilnosti relevantan za strategiju internacionalizacije uključenih visokih učilišta
 • razlog za odabir mobilnosti osoblja i/ili studenata
 • razlog za usmjeravanje na suradnju s visokim učilištima / organizacijama u određenim zemljama u partnerskoj regiji.

Kriterij za dodjelu na razini regije: Učinak i diseminacija (najviše 20 bodova)

Za svako regionalno partnerstvo:

 • mogući učinak projekta na sudionike, prijavitelje, partnerske organizacije na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
 • kvaliteta mjera za diseminaciju rezultata projekta mobilnosti na razini fakulteta i ustanova, ali i šire ako je primjenjivo, u svim uključenim zemljama.

Prijavitelj će objasniti kako projekt ispunjava ta tri kriterija iz perspektive vlastite ustanove (ili ustanova ako su zahtjeve podnijeli konzorciji) i partnerskih ustanova u trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Na pitanje koje odgovara kriteriju za dodjelu kvaliteta projektnog plana i sporazuma o suradnji treba odgovoriti jednom za cjelokupni projektni prijedlog, a na pitanja koja odgovaraju kriterijima za dodjelu relevantnost strategije i učinak i diseminacija treba odgovoriti jednom za svaku regiju koju prijavitelj planira uključiti u projekt.

Prijavitelji bi svoj prijedlog trebali grupirati u „regionalna partnerstva”, odnosno regrupirati sve aktivnosti u koje su uključene zemlje iz iste regije. Svako regionalno partnerstvo boduje se zasebno. U obzir za financiranje dolaze samo regionalna partnerstva koja dobiju najmanje 60 bodova i zadovolje prag od 50 % za svaki kriterij za dodjelu naveden u tablici.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih projektu bit će zbroj bespovratnih sredstava dodijeljenih regionalnim partnerstvima koja su dosegla minimalni prag kvalitete, ovisno o sljedećim elementima:

 • broj sudionika i trajanje aktivnosti za koje su zatražena sredstva
 • proračunska sredstva dodijeljena po zemlji ili regiji
 • geografska ravnoteža u predmetnoj regiji.

Neovisno o bodovima koje neko regionalno partnerstvo ostvari iznad navedenog praga, nacionalna agencija prednost može dati mobilnosti s određenim zemljama kako bi se postigla geografska ravnoteža u toj regiji, kako je definirano u prethodno navedenim geografskim ciljevima.

Nacionalna agencija nije dužna financirati sve mobilnosti koje su zatražene za treću zemlju koja nije pridružena programu ako se zahtjev smatra pretjeranim u odnosu na dostupna proračunska sredstva.

 1. Pravila financiranja koja se primjenjuju na sve aktivnosti mobilnosti u visokom obrazovanju

Proračunska kategorija - Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti (osim putnih i životnih troškova sudionika).

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika u mobilnosti.

Iznos

Za projekte mobilnosti financirane sredstvima za unutarnju politiku:

Do 100. sudionika: 400 EUR po sudioniku, a nakon 100. sudionika: 230 EUR po dodatnom sudioniku

Za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku:

500 EUR po sudioniku

Proračunska kategorija - Potpora za putovanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila    

Doprinos za putne troškove sudionika od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Kad je putovanje kraće od 500 km, sudionik će u pravilu putovati prijevoznim sredstvima s niskom razinom emisija.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti putovanja po sudioniku. Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost19  uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija20 .

Ako je potrebno, pojedinačna potpora za pokrivanje životnih troškova prihvatljiva je za vrijeme putovanja prije i nakon aktivnosti, i to za najviše dva dana putovanja za sudionike i osobe u pratnji koji primaju potporu za putovanje koje nije zeleno, a najviše šest dana putovanja u slučaju potpore za zeleno putovanje.

Ako je to opravdano, nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima21  mogu odustati od pružanja potpore za putovanja za dugoročnu mobilnost studenata unutar Europe u okviru projekata mobilnosti koji se financiraju iz fondova za unutarnju politiku (tj. dugoročna mobilnost studenata u države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu ili u treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 ili 14).

Iznos

Udaljenost Zeleno putovanje Putovanje koje nije zeleno
10 – 99 km 56 EUR 28 EUR
100 – 499 km 285 EUR 211 EUR
500 – 1999 km 417 EUR 309 EUR
2000 – 2999 km 535 EUR 395 EUR
3000 – 3999 km 785 EUR 580 EUR
4000 – 7999 km 1188 EUR 1188 EUR
8000 km ili više 1735 EUR 1735 EUR

Proračunska kategorija - Potpora za uključivanje

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Potpora za uključivanje za organizacije: Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti kojima je potrebna dodatna potpora na temelju stvarnih troškova.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti koji dobivaju dodatnu potporu na temelju stvarnih troškova u okviru kategorije potpore za uključivost.             

Iznos

125 EUR po sudioniku

Potpora za uključivanje za sudionike: Dodatni troškovi izravno povezani sa sudionicima s manje mogućnosti. Ti troškovi prije svega služe pokrivanju dodatne financijske potpore sudionicima s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim teškoćama koja im je potrebna da bi mogli sudjelovati u mobilnosti i pripremnim posjetima te osobama u pratnji (uključujući putne i životne troškove, ako su opravdani i ako nisu obuhvaćeni proračunskim kategorijama „potpora za putovanje” i „pojedinačna potpora” za te sudionike)22 .

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Iznos

100 % prihvatljivih troškova

Proračunska kategorija - Izvanredni troškovi

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

U slučaju projekta mobilnosti financiranog sredstvima za unutarnju politiku: visoki putni troškovi sudionika koji imaju pravo na potporu za putovanja.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Iznos

Troškovi financijskog jamstva: 80 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih putnih troškova

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu za korisnika (visoka učilišta ili konzorciji)

Organizacijska potpora povezana s aktivnostima mobilnosti doprinos je troškovima ustanova povezanima s aktivnostima pružanja potpore za mobilnost studenata i osoblja (koji dolaze iz inozemstva i odlaze u inozemstvo) radi njihova usklađivanja s Erasmus poveljom u visokom obrazovanju u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu te s njezinim načelima koja su uključena u međuinstitucijske sporazume koje sklapaju ustanove iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu. Na primjer:

 • organizacijska rješenja s partnerskim ustanovama, uključujući posjete potencijalnim partnerima, u cilju dogovora o uvjetima međuinstitucijskiih sporazuma za odabir, pripremu, primanje i integraciju sudionika u mobilnosti te za ažuriranje tih međuinstitucijskih sporazuma;
 • osiguravanje ažuriranih kataloga kolegija za međunarodne studente
 • pružanje informacija i pomoći studentima i osoblju
 • odabir studenata i osoblja
 • priprema ugovora o učenju kako bi se osiguralo potpuno priznavanje obrazovnih sastavnica studenata; priprema i priznavanje ugovora o mobilnosti za osoblje
 • jezična i međukulturna priprema za dolazne i odlazne studente i osoblje koja dopunjava mrežnu jezičnu potporu programa Erasmus+
 • olakšavanje integracije dolaznih sudionika u mobilnosti na visokom učilištu
 • osiguravanje učinkovitih rješenja za mentorstvo i nadzor sudionika u mobilnosti
 • posebni mehanizmi za osiguravanje kvalitete stručne prakse (stažiranja) studenata u poduzećima/organizacijama koji ih primaju
 • osiguravanje priznavanja obrazovnih sastavnica i povezanih bodova, izdavanje prijepisa ocjena i dopunskih isprava o studiju
 • potpora za ponovnu integraciju sudionika u mobilnosti i nadogradnju njihovih novostečenih kompetencija u korist visokog učilišta i kolega
 • provedba inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice (digitalizacija upravljanja mobilnošću)
 • promicanje ekološki prihvatljivih načina mobilnosti i ekologizacije administrativnih postupaka
 • promicanje i upravljanje sudjelovanjem osoba s manje mogućnosti
 • utvrđivanje i promicanje aktivnosti građanskog angažmana i praćenje sudjelovanja u takvim aktivnostima
 • promicanje i upravljanje kombiniranom i/ili međunarodnom mobilnošću.

Visoka učilišta obvezuju se poštovati sva načela Povelje kako bi osigurale visokokvalitetnu mobilnost, uključujući sljedeća: „osigurati da su odlazni sudionici u programu mobilnosti dobro pripremljeni za svoje aktivnosti u inozemstvu, uključujući kombiniranu mobilnost, provedbom aktivnosti za postizanje potrebne razine jezične i međukulturne kompetencije” i „pružiti odgovarajuću jezičnu potporu dolaznim sudionicima u programu mobilnosti”. Za to se mogu iskoristiti postojeće mogućnosti za učenje jezika u tim ustanovama. Visoka učilišta koja mogu ponuditi visokokvalitetnu mobilnost studenata i osoblja, uključujući jezičnu potporu, uz manji trošak (ili raspolažu financijskim sredstvima iz drugih izvora, osim sredstava EU-a) moći će dio bespovratnih sredstava za organizacijsku potporu namijeniti za financiranje više aktivnosti mobilnosti. Koliko će pritom biti fleksibilnosti utvrđuje se ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korisnike će u svakom slučaju ugovor obvezivati na pružanje kvalitetnih usluga, što će pratiti i provjeravati nacionalne agencije, uzimajući pritom u obzir i izvješća studenata i osoblja koji sudjeluju, koja su izravno dostupna nacionalnim agencijama i Komisiji.

Organizacijska potpora računa se prema broju svih sudionika koji primaju potporu (uključujući sudionike koji ne primaju bespovratna sredstva iz fondova za program Erasmus+ tijekom cijelog razdoblja mobilnosti – vidjeti u nastavku aktivnosti mobilnosti bez financijske potpore – i osoblje iz poduzeća koje poučava na visokim učilištima). Sudionici koji ne primaju bespovratna sredstva iz fondova za program Erasmus+ tijekom cijelog razdoblja mobilnosti smatraju se sudionicima u mobilnosti koji dobivaju potporu jer koriste prednosti okvira za mobilnost i organizacijskih aktivnosti. Organizacijska potpora stoga se isplaćuje i za te sudionike. To ne obuhvaća osobe u pratnji sudionika tijekom njihove aktivnosti u inozemstvu. Izračun organizacijske potpore ne povećava se automatski kad se organiziraju dodatne aktivnosti mobilnosti prijenosom sredstava između proračunskih kategorija.

Kad je riječ o konzorcijima za mobilnost, ta se primljena organizacijska potpora može razdijeliti među svim članovima u skladu s pravilima koja su međusobno dogovorili.

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu za projekte mobilnosti financirane sredstvima za vanjsku politiku dijele se među partnerima na uzajamno prihvatljiv način koji su dogovorile ustanove sudionice.

Sudionici u mobilnosti bez financijske potpore (zero-grant) iz fondova EU-a za program Erasmus+

Studenti i osoblje bez financijske potpore iz fondova za program Erasmus+ sudionici su u mobilnosti koji ne primaju bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ za putne i životne troškove, ali inače ispunjavaju sve kriterije za mobilnost studenata i osoblja i koriste sve prednosti sudjelovanja u programu Erasmus+. Oni mogu primati bespovratna sredstva iz fondova EU-a izvan okvira programa Erasmus+ (npr. iz ESF-a) ili nacionalna, regionalna ili druga bespovratna sredstva za pokrivanje troškova mobilnosti. Broj sudionika u mobilnosti bez financijske potpore iz fondova EU-a za program Erasmus+ tijekom cijelog razdoblja mobilnosti uzima se u obzir u statistikama za pokazatelj uspješnosti za raspodjelu proračuna EU-a među zemljama. Osobe s manje mogućnosti ne mogu biti sudionici bez financijske potpore.

Potpora za uključivanje

Osoba s manje mogućnosti je ona čije su osobne okolnosti ili okolnosti povezane s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim stanjem takve da ne bi mogla sudjelovati u projektu / aktivnosti mobilnosti bez dodatne financijske ili druge potpore. Visoka učilišta koja su odabrala studente i/ili osoblje s manje mogućnosti mogu zatražiti dodatna bespovratna sredstva od nacionalne agencije za pokrivanje dodatnih troškova njihova sudjelovanja u aktivnostima mobilnosti. Za sudionike s manje mogućnosti, posebno za one s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim teškoćama, potpora u obliku bespovratnih sredstava stoga može biti viša od maksimalnog pojedinačnog iznosa bespovratnih sredstava navedenog u nastavku. Visoka učilišta na svojim će internetskim stranicama opisati kako studenti i osoblje s manje mogućnosti mogu zatražiti i obrazložiti takva dodatna bespovratna sredstva.

Dodatna financijska sredstva za studente i osoblje s manje mogućnosti mogu se osigurati i iz drugih izvora na lokalnoj, regionalnoj i/ili nacionalnoj razini.

Potpisivanjem Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta obvezuju se da će osigurati jednak pristup i mogućnosti svim sudionicima. Stoga studenti i osoblje s manje mogućnosti mogu iskoristiti potporu koju ustanova primateljica nudi lokalnim studentima i osoblju.

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Samo sudionici projekta mobilnosti financiranog sredstvima za unutarnju politiku koji imaju pravo na potporu za putovanje mogu zatražiti naknadu za izvanredne troškove za skupa putovanja.

Korisnici projekata mobilnosti moći će zatražiti financijsku potporu za visoke putne troškove sudionika pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (80 % ukupnih prihvatljivih troškova). Ta mogućnost bit će dostupna ako korisnici mogu dokazati da prema pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) nije pokriveno najmanje 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju potporu za putovanje.

Drugi izvori financiranja

Studenti i osoblje mogu uz bespovratna sredstva u okviru programa Erasmus+ ili umjesto njih (sudionici u mobilnosti bez financijske potpore iz fondova EU-a) dobivati regionalna, nacionalna ili druga bespovratna sredstva kojima ne upravlja nacionalna agencija (nego npr. ministarstvo ili regionalna tijela). Bespovratna sredstva u okviru programa Erasmus+ mogu se zamijeniti i drugim sredstvima iz proračuna EU-a (npr. iz ESF-a). Na bespovratna sredstva iz drugih izvora financiranja osim proračuna EU-a ne primjenjuju se iznosi ni gornje i donje granice navedene u ovom vodiču.

Organizacije primateljice u svrhu stručne prakse mogu osobama na stručnoj praksi pružiti financijsku potporu ili dati doprinos u naravi.

B) Bespovratna sredstva za mobilnost studenata

Pojedinačna potpora za fizičku mobilnost – osnovni iznosi za dugoročnu mobilnost

Studenti mogu dobiti bespovratna sredstva za pojedinačnu potporu kao doprinos za dodatne životne troškove povezane s njihovim razdobljem studiranja ili stručne prakse u inozemstvu.

Za mobilnost između država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu i u treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 14 mjesečne iznose odredit će nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima i/ili visokim učilištima na temelju objektivnih i transparentnih kriterija koji su opisani u nastavku. Točni iznosi bit će objavljeni na internetskim stranicama nacionalnih agencija i visokih učilišta.

Države članice, treće zemlje pridružene programu i treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 1423  razvrstane su u sljedeće tri skupine:

Skupina 1 - Zemlje s višim troškovima života

Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Island, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Švedska

treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 14

Skupina 2 - Zemlje sa srednjim troškovima života

Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Latvija, Malta, Portugal, Slovačka, Slovenija, Španjolska

Skupina 3 - Zemlje s nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska

Bespovratna sredstva EU-a za pojedinačnu potporu u okviru programa Erasmus+ ovisit će o smjeru mobilnosti između zemlje pošiljateljice i zemlje primateljice studenta, kako je navedeno u nastavku:

 • mobilnost prema zemlji sa sličnim troškovima života: studenti će primiti bespovratna sredstva EU-a u srednjem rasponu
 • mobilnost prema zemlji s višim troškovima života: studenti će primiti bespovratna sredstva EU-a u višem rasponu
 • mobilnost prema zemlji s nižim troškovima života: studenti će primiti bespovratna sredstva EU-a u nižem rasponu.

Nacionalne agencije utvrđuju te iznose u sljedećim rasponima:

 • srednji raspon bespovratnih sredstva EU-a: srednji iznos, od 292 do 606 EUR mjesečno, primjenjuje se na aktivnosti mobilnosti prema zemlji sa sličnim troškovima života: a) iz 1. skupine u 1. skupinu, b) iz 2. skupine u 2. skupinu i c) iz 3. skupine u 3. skupinu
 • viši raspon bespovratnih sredstava EU-a: odgovara srednjem rasponu koji primjenjuje nacionalna agencija uvećanom za najmanje 50 EUR i iznosi od 348 do 674 EUR mjesečno. Primjenjuje se na aktivnosti mobilnosti prema zemlji s višim troškovima života: a) iz zemalja 2. skupine u zemlje 1. skupine i b) iz zemalja 3. skupine u zemlje 1. i 2. skupine
 • niži raspon bespovratnih sredstava EU-a: odgovara srednjem rasponu koji primjenjuje nacionalna agencija umanjenom za najmanje 50 EUR te iznosi od 225 do 550 EUR mjesečno. Primjenjuje se na aktivnosti mobilnosti prema zemlji s nižim troškovima života: a) iz zemalja 1. skupine u zemlje 2. i 3. skupine i b) iz zemalja 2. skupine u zemlje 3. skupine.

Pri određivanju iznosa potpore za korisnike u njihovoj zemlji nacionalne agencije uzimaju u obzir dva kriterija:

 • dostupnost i visinu potpore iz drugih izvora sufinanciranja iz privatnih ili javnih tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kao dopune bespovratnim sredstvima EU-a
 • opću razinu potražnje za potporom studenata koji planiraju studirati ili se osposobljavati u inozemstvu.

Za aktivnosti mobilnosti među državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu i u treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 14 nacionalne agencije svojim visokim učilištima mogu omogućiti fleksibilnost utvrđivanjem raspona umjesto iznosa na nacionalnoj razini. To bi se trebalo raditi samo iz opravdanih razloga, na primjer u zemljama u kojima je sufinanciranje dostupno na regionalnoj ili institucijskoj razini.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti – dodatak za pojedinačnu potporu za dugoročnu mobilnost

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti dobivaju dodatak za pojedinačnu potporu u okviru bespovratnih sredstava EU-a iz programa Erasmus+ u iznosu od 250 EUR mjesečno. Kriterije na nacionalnoj razini primjenjuju i određuju nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale na stručnoj praksi – dodatak za pojedinačnu potporu za dugoročnu mobilnost

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale na stručnoj praksi dobivaju dodatak za pojedinačnu potporu u okviru bespovratnih sredstava EU-a iz programa Erasmus+ u iznosu od 150 EUR mjesečno. Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti koje su na stručnoj praksi imaju pravo na dodatak za studente i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti i dodatak za stručnu praksu.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale iz najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja u dugoročnoj mobilnosti

S obzirom na ograničenja zbog udaljenosti od drugih država članica EU-a i trećih zemalja koje nisu pridružene programu i razinu gospodarskog razvoja studenti i osobe koje su nedavno diplomirale na visokim učilištima u najudaljenijim regijama država članica EU-a te u prekomorskim zemljama i područjima pridruženima državama članicama EU-a dobit će više iznose za pojedinačnu potporu:

Iz U Iznos
najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu i treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 14 786 EUR mjesečno

U ovom slučaju ne primjenjuje se dodatak za studente i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti. Primjenjuje se dodatak za stručnu praksu.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale u međunarodnoj dugoročnoj mobilnosti koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene programu 

Osnovni iznos za pojedinačnu potporu određen je na sljedeći način:

Iz U Iznos
država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu trećih zemalja koje nisu pridružene programu iz regija 1 – 12 700 EUR mjesečno
država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 14 kako je prethodno opisano u odjeljku „Bespovratna sredstva za mobilnost studenata – pojedinačna potpora za fizičku mobilnost”
trećih zemalja koje nisu pridružene programu iz regija 1 – 12

1. skupinu država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu

2. skupinu država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu

3. skupinu država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu

900 EUR mjesečno

850 EUR mjesečno

800 EUR mjesečno

U ovom slučaju primjenjuje se dodatak za studente i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti.

Dodatni iznos za stručnu praksu primjenjivat će se samo u slučaju mobilnosti u treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 14.

Države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu uključuju najudaljenije regije i prekomorske zemlje i područja.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale koji sudjeluju u kratkoročnoj fizičkoj mobilnosti – osnovni iznosi pojedinačne potpore (kombinirana mobilnost i kratkoročna mobilnost u okviru doktorskog studija)

Osnovni iznosi pojedinačne potpore određeni su na sljedeći način:

Trajanje aktivnosti uz fizičku prisutnost Iznos (za sve države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu ili treće zemlje koje nisu pridružene programu)
do 14. dana aktivnosti 79 EUR po danu
od 15. do 30. dana aktivnosti 56 EUR po danu

U ovom slučaju ne primjenjuje se dodatak za stručnu praksu.

Države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu uključuju najudaljenije regije i prekomorske zemlje i područja.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti – dodatak za pojedinačnu potporu za kratkoročnu fizičku mobilnost

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti dobivaju dodatak za pojedinačnu potporu u obliku bespovratnih sredstava EU-a u okviru programa Erasmus+ u iznosu od 100 EUR za razdoblje aktivnosti fizičke mobilnosti u trajanju od 5 do 14 dana i 150 EUR za takvo razdoblje u trajanju od 15 do 30 dana. Kriterije na nacionalnoj razini primjenjuju i određuju nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima.

C) Bespovratna sredstva za mobilnost osoblja

Osoblje će dobiti doprinos EU-a za pokrivanje životnih troškova dok su u inozemstvu na sljedeći način:

Proračunska kategorija - Pojedinačna potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila    

Troškovi izravno povezani sa životnim troškovima sudionika tijekom aktivnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku

Iznos

do 14. dana aktivnosti: tablica A1.1, po danu po sudioniku iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu, ili tablica A1.2, po danu po sudioniku iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu

od 15. do 60. dana aktivnosti: 70 % tablice A1.1, po danu po sudioniku iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu ili 70 % tablice A1.2, po danu po sudioniku iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu

Tablica A – Pojedinačna potpora (iznosi u eurima po danu)

Iznosi ovise o zemlji primateljici. Određivat će se u okviru raspona navedenih u tablici u nastavku. Pri određivanju iznosa potpore za korisnike u njihovoj zemlji nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima uzimaju u obzir dva kriterija:

 • dostupnost i visinu potpore iz drugih izvora sufinanciranja iz privatnih ili javnih tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kao dopune bespovratnim sredstvima EU-a
 • opću razinu potražnje za potporom osoblja koje planira poučavati ili se osposobljavati u inozemstvu.

Isti postotak u okviru raspona treba se primijeniti na sve odredišne zemlje. Nije moguće dodijeliti isti iznos za sve odredišne zemlje.

Zemlja primateljica Osoblje iz država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu Osoblje iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu
  Min. – maks. (po danu) Iznos (po danu)
  A1.1 A1.2
Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Island, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Švedska 96 – 190 190
treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 14 96 – 190  Ne ispunjava uvjete 
Cipar, Grčka, Malta, Portugal, Španjolska, Latvija, Slovačka, Slovenija, Češka, Estonija 84 – 170 170
Bugarska, Hrvatska, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska 71 – 148 148
Treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 1 – 12 190  Ne ispunjava uvjete

Za aktivnosti mobilnosti među državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu i u treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 14 nacionalne agencije svojim visokim učilištima mogu omogućiti fleksibilnost utvrđivanjem raspona umjesto iznosa na nacionalnoj razini. To bi se trebalo raditi samo iz opravdanih razloga, na primjer u zemljama u kojima je sufinanciranje dostupno na regionalnoj ili institucijskoj razini. Točni iznosi bit će objavljeni na internetskim stranicama svake nacionalne agencije i visokog učilišta.

D) Visina financijske potpore za studente i osoblje koju određuju visoka učilišta i konzorciji za mobilnost

Od visokih učilišta i konzorcija za mobilnost u svakom će se slučaju tražiti da poštuju sljedeća načela i kriterije pri određivanju i/ili primjeni iznosa EU-a u svojoj ustanovi.

 • Nakon što učilišta/konzorciji odrede iznose, oni ostaju isti tijekom cijelog trajanja projekta mobilnosti. Nije moguće smanjiti niti povećati iznos bespovratnih sredstava unutar istog projekta.
 • Iznosi moraju biti određeni i/ili primijenjeni na objektivan i transparentan način, uzimajući u obzir sva prethodno opisana načela i metodologiju (tj. uzimajući u obzir smjer mobilnosti i dodatno posebno financiranje).
 • Isti iznos bespovratnih sredstava mora se dodijeliti svim studentima koji odlaze u istu skupinu zemalja za istu vrstu mobilnosti – studiranje ili stručnu praksu (osim studentima i osobama koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti ili iz najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja).

E) kombinirani intenzivni programi

Proračunska kategorija - Organizacijska potpora

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila    

Troškovi izravno povezani s organizacijom intenzivnih programa (osim putnih i životnih troškova sudionika).

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja polaznika programa mobilnosti u visokom obrazovanju koji primaju sredstva projekata mobilnosti financiranih sredstvima za unutarnju politiku, ne uzimajući u obzir nastavnike/predavače koji sudjeluju u održavanju programa.

Visoko učilište koordinator prijavljuje se za organizacijsku potporu u ime skupine ustanova koje zajednički organiziraju kombinirani intenzivni program.

Iznos

400 EUR po sudioniku, i to za najmanje 10, a najviše 20 polaznika programa mobilnosti

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu za kombinirane intenzivne programe doprinos su troškovima ustanova povezanima s organizacijom kombiniranih intenzivnih programa, kao što su troškovi povezani s pripremom, osmišljavanjem, razvojem, provedbom i praćenjem programa, uključujući provedbu aktivnosti uz fizičku prisutnost i virtualnih/daljinskih aktivnosti te opće upravljanje i koordinaciju.

Odgovornost je visokog učilišta koordinatora da bespovratna sredstva za organizacijsku potporu za kombinirane intenzivne programe raspodijeli među partnerima za njihove prethodno navedene troškove.

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_hr. ↩ back
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en ↩ back
 • 3 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/eche/start_hr ↩ back
 • 4 Osim visokih učilišta iz trećih zemalja zapadnog Balkana koje nisu pridružene programu, za potrebe poziva na podnošenje prijedloga za inicijativu Europska sveučilišta, u kojem mogu sudjelovati.  ↩ back
 • 5 https://erasmus-plus.ec.europa.eu/european-student-card-initiative ↩ back
 • 6 Svaka stručna praksa (stažiranje) studenata smatra se „stručnom praksom u području digitalnih vještina” ako stažist sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: digitalnom marketingu (npr. upravljanje društvenim medijima, analiza mreže); digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu; razvoju aplikacija, softvera, skripti ili internetskih stranica; instalaciji i održavanju IT sustava i mreža te upravljanju njima; kibernetičkoj sigurnosti; analizi, rudarenju i vizualizaciji podataka; programiranju i obuci robota te primjeni umjetne inteligencije. Opća korisnička podrška, izvršavanje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi ne pripadaju u tu kategoriju. ↩ back
 • 7 Svaka mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja smatrat će se „osposobljavanjem u području digitalnih vještina” ako član osoblja sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: praćenje rada / sudjelovanje u tečajevima osposobljavanja o alatima inicijative za europsku studentsku iskaznicu, alatima/softveru za digitalno obrazovanje, programiranju i specijaliziranom informatičkom softveru i sustavima za upravu visokih učilišta. ↩ back
 • 8 Poslijedoktorandi mogu sudjelovati u stručnoj praksi pod istim uvjetima kao i druge osobe koje su nedavno diplomirale, do 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije. Za zemlje u kojima osobe koje steknu kvalifikaciju nakon toga moraju odslužiti obvezni vojni rok ili civilnu službu, razdoblje prihvatljivosti produljit će se u skladu s duljinom trajanja vojnog roka ili civilne službe. ↩ back
 • 9 Naslov 2. proračuna EU-a – Kohezija, otpornost i vrijednosti. ↩ back
 • 10 Za definiciju regija vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog vodiča. ↩ back
 • 11

  Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse:

  institucije i ostala tijela EU‑a, uključujući specijalizirane agencije (cijeli popis dostupan je na stranici: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr); organizacije koje upravljaju programima EU-a, kao što su nacionalne agencije za program Erasmus+ (kako bi se izbjegao mogući sukob interesa i/ili dvostruko financiranje). ↩ back

 • 12 Prethodno iskustvo u okviru programa Erasmus+ i/ili kao stipendist programa Erasmus Mundus ulazi u tih 12 mjeseci po ciklusu studija. ↩ back
 • 13 Kad je riječ o studijskim programima koji imaju samo jedan ciklus, kao što je medicina, studenti mogu sudjelovati u mobilnosti do 24 mjeseca. ↩ back
 • 14 U slučaju kampusa s ograncima koji pravno ovise o matičnoj ustanovi i ne mogu potpisati zasebne međuinstitucijske sporazume, zemlja u kojoj se nalazi matična ustanova smatra se zemljom pošiljateljicom ili primateljicom za utvrđivanje pojedinačne potpore i prihvatljivosti smjera mobilnosti. U računanju udaljenosti radi potpore za putovanje korisnici moraju unijeti stvarnu lokaciju podružnica. Neovisne podružnice moraju sudjelovati u programu odvojeno od svojih matičnih ustanova. ↩ back
 • 15 Mobilnost među ustanovama uključenima u izvođenje združenog ili dvostrukog studija prihvatljiva je za financiranje ako ne dolazi do dvostrukog financiranja. U slučaju združenih ili dvostrukih studija ustanova koja šalje sudionika na mobilnost financira mobilnost koja se podupire sredstvima za unutarnju politiku. U slučaju međunarodne mobilnosti ustanove koje nude združene ili dvostruke studije mogu koristiti sredstva iz projekata mobilnosti koji se podupiru sredstvima za unutarnju i vanjsku politiku, vodeći računa o prihvatljivosti aktivnosti i smjerova mobilnosti u svakom potprogramu. ↩ back
 • 16 Za zemlje u kojima osobe koje steknu kvalifikaciju nakon toga moraju odslužiti obvezni vojni rok ili civilnu službu, razdoblje prihvatljivosti produljit će se u skladu s duljinom trajanja vojnog roka ili civilne službe. ↩ back
 • 17 U slučaju kampusa s ograncima koji pravno ovise o matičnoj ustanovi i ne mogu potpisati zasebne međuinstitucijske sporazume, zemlja u kojoj se nalazi matična ustanova smatra se zemljom pošiljateljicom ili primateljicom za utvrđivanje pojedinačne potpore i prihvatljivosti smjera mobilnosti. U računanju udaljenosti radi potpore za putovanje korisnici moraju unijeti stvarnu lokaciju podružnica. Neovisne podružnice moraju sudjelovati u programu odvojeno od svojih matičnih ustanova. ↩ back
 • 18 Popis zemalja na koje se odnosi taj zahtjev može se pronaći na popisu DAC-a (Odbor za razvojnu pomoć) primatelja službene razvojne pomoći  https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf. Popis DAC-a periodički se ažurira kako bi zemlje mogle prijeći iz jedne kategorije u drugu ili napustiti popis. Međutim, status primatelja službene razvojne pomoći neke zemlje i relativna ograničenja ne mijenjaju se za vrijeme cjelokupnog životnog ciklusa projekata u okviru istog poziva. ↩ back
 • 19 Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km). ↩ back
 • 20 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr ↩ back
 • 21 Nacionalne agencije ne mogu odustati od pružanja potpore za putovanje studentima i osobe koje su nedavno diplomirale na visokim učilištima u najudaljenijim regijama država članica EU-a i prekomorskim zemljama i područjima pridruženima državama članicama EU-a i koji odlaze u države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu ili treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 ili 14. ↩ back
 • 22 Za osobe u pratnji mogu se primjenjivati iznosi za osoblje i izvanredni troškovi za skupa putovanja. U iznimnim slučajevima, ako osoba u pratnji mora ostati u inozemstvu dulje od 60 dana, dodatni životni troškovi nakon 60. dana financirat će se u okviru naslova proračuna „potpora za uključivanje”. ↩ back
 • 23 Treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 13 i 14 samo su zemlje primateljice, osim ako je sklopljen sporazum sa susjednom zemljom kako bi se olakšalo njihovo sudjelovanje u programu kao zemlje pošiljateljice i zemlje primateljice. ↩ back
Tagged in:  Higher education