Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Vem kan delta i Programmet Erasmus+?

Enskilda personer är de viktigaste målgrupperna för programmet. Programmet når dessa personer främst via organisationer, institutioner, organ eller grupper som anordnar verksamhet som stöds av Erasmus+-programmet. Villkoren för att få tillträde till programmet gäller alltså två aktörer: ”Deltagarna” (de personer som deltar i projekt inom Erasmus+ och som kan få en del av det EU-bidrag som är avsett att täcka deras kostnader för deltagandet) och ”deltagande organisationer”1  (inklusive informella ungdomsgrupper som deltar i ett Erasmus+-projekt, antingen som sökande eller partner och egenföretagare). För både deltagare och deltagande organisationer beror villkoren för deltagande på vilket land de kommer från.

Deltagare i projektverksamhet inom Erasmus+

I regel måste deltagare i Erasmus+-projekt vara etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet. Vissa insatser, främst inom högre utbildning, yrkesutbildning och utbildning, ungdomsfrågor och idrott är också öppna för deltagare från tredjeländer som inte är associerade till programmet.

De särskilda villkoren för att delta i ett Erasmusprojekt beror på vilken typ av insats det är fråga om.

Generellt är de huvudsakliga målgrupperna följande:

 • För projekt som berör högre utbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: högskolestudenter (kort utbildning, kandidat-, master- eller forskarnivå), lärare och professorer vid högskolor, personal vid högskolor, utbildare och yrkesverksamma i företag.
 • För projekt som berör yrkesutbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: lärlingar och elever i yrkesutbildning, yrkesverksamma och lärare i yrkesutbildning, personal i organisationer för grundläggande yrkesutbildning, utbildare och yrkesverksamma i företag.
 • För projekt som berör skolutbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: skolledare, skollärare och skolpersonal, elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet.
 • För projekt som berör vuxenutbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: medlemmar i organisationer för icke yrkesinriktad vuxenutbildning, lärare, personal och deltagare i icke yrkesinriktad vuxenutbildning.
 • För projekt som berör ungdomsfrågor är de huvudsakliga målgrupperna följande: unga människor i åldern 13–30 år2 , ungdomsarbetare, personal och medlemmar i organisationer som är verksamma på ungdomsområdet.
 • För projekt som berör idrott är de huvudsakliga målgrupperna följande: yrkesutövare och ideellt arbetande på idrottsområdet, idrottsutövare och idrottsledare.

Du hittar mer upplysningar om villkoren för deltagande inom varje specifik insats i del B till denna handledning.

Deltagande organisationer

Projekt inom Erasmus+ ska lämnas in och genomföras av deltagande organisationer. Om ett projekt godkänns blir den sökande organisationen bidragsmottagare av ett bidrag från Erasmus+. Bidragsmottagarna undertecknar ett bidragsavtal som ger dem rätt att få ekonomiskt stöd för genomförandet av deras projekt.

I regel måste organisationer som deltar i Erasmus+-projekt vara etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet. Vissa insatser är också öppna för deltagande organisationer från tredjeländer som inte är associerade till programmet, främst inom högre utbildning, yrkesutbildning och utbildning, ungdomsfrågor och idrott.

De särskilda villkoren för att delta i ett Erasmus+-projekt beror på vilken typ av insats som får stöd genom programmet. Programmet är i regel öppet för alla organisationer som är verksamma inom allmän utbildning och yrkesutbildning och på ungdoms- och idrottsområdet. Flera insatser är också öppna för deltagande för andra aktörer på arbetsmarknaden.

Du hittar mer information om detta i del B i handledningen.

 • 1

  Fysiska personer kan inte söka bidrag direkt hos de nationella programkontoren för Erasmus+ eller det centrala programkontoret Eacea (med undantag för egenföretagare. dvs. enmansföretagare som inte är fristående juridiska personer i förhållande till den fysiska personen).

  Enheter som inte är juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen kan delta under förutsättning att deras företrädare har befogenhet att ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar och att de lämnar garantier till skydd för unionens ekonomiska intressen som är likvärdiga de garantier en juridisk person kan ge.

  EU-organ (med undantag för Europeiska kommissionen gemensamma forskningscentrum) får inte delta i konsortier.

  ↩ back

 • 2  Olika åldersgränser gäller beroende på de olika typerna av verksamhet. Du hittar mer information i del B i handledningen. Tänk även på följande: 
 • Gränser för lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern den dag då verksamheten inleds.
 • Gränser för högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern den dag då verksamheten inleds. ↩ back