Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Vem kan delta i programmet Erasmus+?

Enskilda personer är de viktigaste målgrupperna för programmet. Programmet når dock dessa personer främst via organisationer, institutioner, organ eller grupper som anordnar sådan verksamhet. Villkoren för att få tillträde till programmet gäller alltså två aktörer: deltagarna (de enskilda personer som deltar i programmet) och de deltagande organisationerna (däribland informella grupper och egenföretagare[1]). För både deltagare och deltagande organisationer beror villkoren för deltagande på vilket land de kommer från.

Deltagare i projektverksamhet inom Erasmus+:

I regel gäller att deltagare i projekt inom Erasmus+ ska vara bosatta eller etablerade i ett programland. Vissa insatser, främst inom högre utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, är också öppna för deltagare från partnerländer.

De särskilda villkoren för att delta i ett Erasmus+-projekt beror på vilken typ av insats det är fråga om.

Generellt är de huvudsakliga målgrupperna följande:

 • För projekt som berör högre utbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: studenter inom högre utbildning (kort utbildning, första, andra eller tredje nivån), lärare och professorer vid högskolor, personal vid högskolor, utbildare och yrkesverksamma i företag.
 • För projekt som berör yrkesutbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: lärlingar och elever i yrkesutbildning, yrkesverksamma och lärare i yrkesutbildning, personal i organisationer för grundläggande yrkesutbildning, utbildare och yrkesverksamma i företag.
 • För projekt som berör skolutbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: skolledare, skollärare och skolpersonal, elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet.
 • För projekt som berör vuxenutbildning är de huvudsakliga målgrupperna följande: medlemmar i organisationer för teoretisk vuxenutbildning, lärare, personal och deltagare i teoretisk vuxenutbildning.
 • För projekt som berör ungdomsfrågor är de huvudsakliga målgrupperna följande: unga människor i åldern 13–30 år[2], ungdomsarbetare, personal och medlemmar i organisationer som är verksamma inom ungdomsfrågor.
 • För projekt som berör idrott är de huvudsakliga målgrupperna följande: yrkesutövare och ideellt arbetande på idrottsområdet, idrottsutövare och idrottsledare.

Du hittar mer upplysningar om villkoren för deltagande inom varje specifik insats i del B till denna handledning.

Vilka deltagande organisationer kan få bidrag?

Projekt inom Erasmus+ ska lämnas in och förvaltas av deltagande organisationer. Om ett projekt godkänns blir den sökande organisationen bidragsmottagare av ett bidrag från Erasmus+. Bidragsmottagarna undertecknar ett bidragsavtal eller får besked om ett bidragsbeslut som ger dem rätt att få finansiellt stöd för att genomföra sitt projekt (enskilda deltagare skriver inte under bidragsavtal).

I regel gäller att organisationer som deltar i projekt inom Erasmus+ ska vara etablerade i ett programland. Vissa insatser är också öppna för deltagande organisationer från partnerländer, främst inom högre utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor[3].

De särskilda villkoren för att delta i ett Erasmus+-projekt beror på vilken typ av insats som får stöd genom programmet. Rent generellt är programmet öppet för alla organisationer som är verksamma inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor eller idrott. Flera insatser är också öppna för deltagande för andra aktörer på arbetsmarknaden.

Du hittar mer information om detta i del B i handledningen.

 1. Fysiska personer kan inte söka bidrag direkt hos de nationella programkontoren för Erasmus+ eller det centrala programkontoret Eacea (med undantag för egenföretagare. dvs. enmansföretagare som inte är fristående juridiska personer i förhållande till den fysiska personen).

  Enheter som inte är juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen kan delta under förutsättning att deras företrädare har befogenhet att ingå rättsliga förpliktelser på deras vägnar och att de lämnar garantier till skydd för unionens ekonomiska intressen som är likvärdiga de garantier en juridisk person kan ge. .

  EU-organ (med undantag för Europeiska kommissionen gemensamma forskningscentrum) kan inte delta i konsortier.

 2. Olika åldersgränser gäller beroende på de olika typerna av verksamhet. Du hittar mer information om detta i del B i handledningen. Tänk även på följande:

  Gränser för lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern på insatsens startdag.

  Gränser för högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern på insatsens startdag.