Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Kuka voi osallistua Erasmus+ -ohjelmaan?

Ohjelman tärkeimpänä kohderyhmänä ovat yksittäiset henkilöt. He kytkeytyvät Erasmus+ -ohjelmaan kuitenkin lähinnä kyseisten alojen toimintoja järjestävien organisaatioiden, oppilaitosten, elinten tai ryhmien kautta. Ohjelman osallistumisehdoissa viitataankin seuraaviin kahteen kohderyhmään: ”osallistujat” (eli ohjelmaan osallistuvat henkilöt) ja ”osallistujaorganisaatiot” (mukaan lukien nuorten epäviralliset ryhmät ja itsenäiset ammatinharjoittajat1 ). Sekä osallistujien että osallistujaorganisaatioiden osallistumisehdot määräytyvät sen mukaan, mistä maasta käsin ne toimivat.

Erasmus+ -hankkeiden toimintoihin osallistuvat:

Erasmus+ -hankkeisiin osallistuvilta edellytetään pääsääntöisesti EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa asumista. Eräisiin toimintoihin, joita on erityisesti korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisoaloilla, voivat osallistua myös ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistujat.

Erasmus+ -hankkeisiin osallistumiselle on asetettu erityisehtoja toiminnon tyypin mukaan.

Tärkeimmät kohderyhmät ovat yleisesti ottaen seuraavat:

 • Korkeakoulutuksen hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat korkeakouluopiskelijat (niin kutsutut ”short cycle” ‑tutkinnot, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä jatko-opinnot), korkeakouluopettajat ja professorit, korkeakoulujen henkilöstö sekä yrityksissä työskentelevät kouluttajat ja asiantuntijat.
 • Ammattikoulutusalan hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat oppisopimusopiskelijat ja ammattiin opiskelevat, ammattikoulutusalan asiantuntijat ja kouluttajat, ammatillisen peruskoulutuksen organisaatioiden henkilöstö sekä yrityksissä työskentelevät kouluttajat ja asiantuntijat.
 • Yleissivistävää koulutusta koskevien hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat koulunjohtajat, kouluopettajat ja koulujen muu opetushenkilöstö sekä esi-, perus- ja toisen asteen oppilaat ja opiskelijat.
 • Aikuiskoulutusalan hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat muun kuin ammatillisen aikuiskoulutuksen organisaatioiden työntekijät, aikuiskoulutusalan kouluttajat, muiden kuin ammatillisten aikuisoppilaitosten henkilöstö sekä aikuisopiskelijat.
 • Nuorisoalan hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat Nuorisoalan hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat 13–30-vuotiaat nuoret2  sekä nuorisotyöntekijät ja nuorisoalalla toimivien organisaatioiden henkilöstö ja jäsenet.

 • Liikunta- ja urheilualan hankkeiden tärkeimpänä kohderyhmänä ovat liikunta- ja urheilualan ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä urheilijat ja valmentajat.

Tarkemmat tiedot kutakin toimea koskevista osallistumisehdoista löytyvät tämän oppaan B-osasta.

Tukikelpoiset osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatiot ehdottavat ja hallinnoivat Erasmus+ -hankkeita. Jos hanke tulee valituksi, hakijaorganisaatiosta tulee Erasmus+ -avustuksen edunsaaja. Edunsaajat allekirjoittavat avustussopimuksen, jonka nojalla niille myönnetään taloudellista tukea hankkeen toteuttamiseen (avustussopimuksia ei allekirjoiteta yksittäisten osallistujien kanssa).

Pääsääntöisesti edellytetään, että Erasmus+ -hankkeisiin osallistuvat organisaatiot ovat sijoittautuneet johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan. Eräisiin toimintoihin, joita on erityisesti korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja nuorisotoiminnan aloilla, voivat osallistua myös ohjelmaan assosioitumattomien kolmasien maiden osallistujaorganisaatiot.

Erasmus+ -hankkeisiin osallistumiselle on asetettu toimintokohtaisia erityisehtoja. Ohjelmaan voivat yleisesti ottaen osallistua kaikki koulutus-, nuoriso- tai urheilualojen organisaatiot. Useisiin toimintoihin voivat osallistua myös muut työmarkkinoiden toimijat.

Tarkempia tietoja löytyy ohjelmaoppaan B-osasta. ​

 • 1 Luonnolliset henkilöt eivät ole oikeutettuja hakemaan avustusta suoraan Erasmus+ -ohjelman kansallisilta toimistoilta tai toimeenpanovirastolta (lukuun ottamatta itsenäisiä ammatinharjoittajia eli yksityisiä liikkeenharjoittajia, jos yrityksellä ei ole luonnollisen henkilön oikeushenkilöllisyydestä erillistä oikeushenkilöllisyyttä).

  Yhteisöt, joilla ei ole sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaista oikeushenkilöllisyyttä, voivat poikkeuksellisesti osallistua edellyttäen, että niiden edustajilla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta ja että ne tarjoavat EU:n taloudellisille eduille oikeushenkilöiden tarjoamaa suojaa vastaavat vakuudet.

  EU:n elimet (lukuun ottamatta Euroopan komission yhteistä tutkimuskeskusta) eivät voi kuulua konsortioon.

 • 2 Erityyppisiin toimintoihin sovelletaan eri ikärajoja. Lisätietoja on oppaan B-osassa. On syytä muistaa myös seuraava: 

  Alaikärajat – osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään toiminnon alkamispäivänä.

  Yläikärajat – osallistujat eivät saa hakemusten viimeisenä jättöpäivänä ylittää asetettua enimmäisikää.