Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kuka voi osallistua Erasmus+ -Ohjelmaan?

Ohjelman tärkeimpänä kohderyhmänä ovat yksittäiset henkilöt. He kytkeytyvät Erasmus+ -ohjelmaan lähinnä kyseisten alojen toimintaa järjestävien organisaatioiden, oppilaitosten, elinten tai ryhmien kautta. Ohjelman osallistumisehdoissa viitataankin näihin kahteen kohderyhmään: ”osallistujat” (eli Erasmus+ -hankkeiden toimintaan osallistuvat henkilöt, jotka voivat saada osan osallistumiskustannusten kattamiseen tarkoitetusta EU-avustuksesta) ja ”osallistujaorganisaatiot”1 (mukaan lukien Erasmus+ -hankkeisiin joko hakijoina tai kumppaneina osallistuvat nuorten epäviralliset ryhmät ja itsenäiset ammatinharjoittajat). Sekä osallistujien että osallistujaorganisaatioiden osallistumisehdot määräytyvät sen mukaan, mistä maasta käsin ne toimivat. 

Erasmus+ -Hankkeiden toimintaan osallistujat

Erasmus+ -hankkeisiin osallistuvilta edellytetään pääsääntöisesti EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa asumista. Eräisiin toimintoihin, joita on erityisesti korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan ja urheilun aloilla, voivat osallistua myös ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistujat.

Erasmus+ -hankkeisiin osallistumiselle on asetettu erityisehtoja kunkin toiminnon tyypin mukaan.

Tärkeimmät kohderyhmät ovat yleisesti ottaen seuraavat:

 • Korkeakoulutuksen hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat korkeakouluopiskelijat (niin kutsutut ”short cycle” -tutkinnot, alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä jatko-opinnot), korkeakouluopettajat ja professorit, korkeakoulujen henkilöstö sekä yrityksissä työskentelevät kouluttajat ja asiantuntijat.
 • Ammatillisen koulutuksen alan hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat oppisopimusopiskelijat ja ammattiin opiskelevat, ammatillisen koulutuksen alan asiantuntijat ja kouluttajat, ammatillisen peruskoulutuksen organisaatioiden henkilöstö sekä yrityksissä työskentelevät kouluttajat ja asiantuntijat.
 • Yleissivistävää koulutusta koskevien hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat koulunjohtajat, kouluopettajat ja koulujen muu opetushenkilöstö sekä esi-, perus- ja toisen asteen oppilaat ja opiskelijat.
 • Aikuiskoulutusalan hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat muun kuin ammatillisen aikuiskoulutuksen organisaatioiden työntekijät, aikuiskoulutusalan kouluttajat, muiden kuin ammatillisten aikuisoppilaitosten henkilöstö sekä aikuisopiskelijat.
 • Nuorisoalan hankkeiden tärkeimpinä kohderyhminä ovat 13–30-vuotiaat nuoret2 sekä nuorisotyöntekijät ja nuorisoalalla toimivien organisaatioiden henkilöstö ja jäsenet.
 • Liikunta- ja urheilualan hankkeiden tärkeimpänä kohderyhmänä ovat liikunta- ja urheilualan ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä urheilijat ja valmentajat.

Tarkemmat tiedot kutakin toimintoa koskevista osallistumisehdoista löytyvät tämän oppaan B-osasta.

Osallistujaorganisaatiot

Osallistujaorganisaatiot ehdottavat ja panevat toimeen Erasmus+ -hankkeita. Jos hanke tulee valituksi, hakijaorganisaatiosta tulee Erasmus+ -avustuksen edunsaaja. Edunsaajat allekirjoittavat avustussopimuksen, jonka nojalla niille myönnetään taloudellista tukea hankkeen toimeenpanoon.

Pääsääntöisesti edellytetään, että Erasmus+ -hankkeisiin osallistuvat organisaatiot ovat sijoittautuneet johonkin EU:n jäsenvaltioon tai ohjelmaan assosioituneeseen kolmanteen maahan. Eräisiin toimintoihin, joita on erityisesti korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan ja urheilun aloilla, voivat osallistua myös ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden osallistujaorganisaatiot.

Erasmus+ -hankkeisiin osallistumiselle on asetettu erityisehtoja ohjelmasta tuettujen toimintojen tyypin mukaan. Ohjelmaan voivat yleisesti ottaen osallistua kaikki koulutus-, nuoriso- tai urheilualojen organisaatiot. Useisiin toimintoihin voivat osallistua myös muut työmarkkinoiden toimijat.

Tarkempia tietoja löytyy ohjelmaoppaan B-osasta.

 • 1

  Luonnolliset henkilöt eivät ole oikeutettuja hakemaan avustusta suoraan Erasmus+ -ohjelman kansallisilta toimistoilta tai toimeenpanovirasto EACEA:lta, lukuun ottamatta itsenäisiä ammatinharjoittajia (eli yksityisiä liikkeenharjoittajia, jos yrityksellä ei ole luonnollisen henkilön oikeushenkilöllisyydestä erillistä oikeushenkilöllisyyttä).Yhteisöt, joilla ei ole sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaista oikeushenkilöllisyyttä, voivat poikkeuksellisesti osallistua edellyttäen, että niiden edustajilla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta ja että ne tarjoavat EU:n taloudellisille eduille oikeushenkilöiden tarjoamaa suojaa vastaavat vakuudet.EU:n elimet (lukuun ottamatta Euroopan komission yhteistä tutkimuskeskusta) eivät voi kuulua konsortioon.

  ↩ back

 • 2 Eri toimenpidetyyppeihin sovelletaan eri ikärajoja. Lisätietoja on oppaan B-osassa. On syytä muistaa myös seuraava:
 • Alaikärajat – osallistujien on ylitettävä vähimmäisikä viimeistään toiminnon alkamispäivänä.
 • Yläikärajat – osallistujat eivät saa toiminnon alkamispäivänä ylittää asetettua enimmäisikää. ↩ back