Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kurš var piedalīties Programmā “Erasmus+”?

Programmas galvenā mērķauditorija ir privātpersonas. Šīs privātpersonas programmā tiek uzrunātas galvenokārt ar to organizāciju, iestāžu, struktūru vai grupu starpniecību, kuras organizē programmas “Erasmus+” atbalstītās darbības. Tādēļ nosacījumi, kas jāievēro, lai piekļūtu programmai, ir saistīti ar šādām divām dalībnieku grupām: “dalībnieki” (privātpersonas, kuras piedalās “Erasmus+” projekta darbībās un kuras var saņemt daļu ES dotācijas, ar ko paredzēts segt viņu dalības izmaksas) un [fn]“dalīborganizācijas”[ft/]

Fiziskas personas nevar tiešā veidā pieteikties dotācijai “Erasmus+” valstu aģentūrās vai izpildaģentūrā EACEA, izņemot pašnodarbinātas personas (t. i., individuālos komersantus, kuru gadījumā komercuzņēmumam nav juridiskas personas statusa, kas pastāv atsevišķi no fiziskas personas).Subjekti, kuri saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nav juridiskas personas, drīkst piedalīties izņēmuma kārtā ar noteikumu, ka to pārstāvjiem ir tiesības uzņemties juridiskās saistības to vārdā un tie sniedz tādas ES finansiālo interešu aizsardzības garantijas, kas ir līdzvērtīgas juridisko personu sniegtajām garantijām.ES struktūras (izņemot Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības centru) nevar būt konsorcija dalībnieces.

[/fn] (ieskaitot neformālas jauniešu grupas, kas iesaistītas “Erasmus+” projektā kā pieteikuma iesniedzējas vai partneres, un pašnodarbinātas personas). Gan dalībniekiem, gan dalīborganizācijām piemērojamie dalības nosacījumi ir atkarīgi no to mītnes vietas valsts. 

Programmas “Erasmus+” projektu darbību dalībnieki

Parasti programmas “Erasmus+” projektu dalībnieku mītnes vietai jāatrodas ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Dažos pasākumos, jo īpaši augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā, var iesaistīties arī dalībnieki no programmas neasociētajām trešām valstīm.

Īpašie nosacījumi dalībai programmas “Erasmus+” projektā ir atkarīgi no attiecīgā pasākuma veida.

Kopumā galvenās mērķgrupas ir šādas:

  • projektiem, kas saistīti ar augstākās izglītības jomu, galvenā mērķauditorija ir augstākās izglītības iestāžu studenti (īsais cikls, pirmais, otrais vai trešais cikls), augstākās izglītības iestāžu pedagogi un profesori, personāls, pasniedzēji un profesionāļi uzņēmumos,
  • projektiem, kas saistīti ar profesionālās izglītības un apmācības jomu, galvenā mērķauditorija ir mācekļi un profesionālās izglītības studenti, profesionālās izglītības un apmācības profesionāļi un pasniedzēji, sākotnējās profesionālās izglītības un apmācības organizāciju personāls, pasniedzēji un profesionāļi uzņēmumos,
  • projektiem, kas saistīti ar skolu izglītības jomu, galvenā mērķauditorija ir skolu vadītāji, skolotāji un personāls, pirmsskolu, pamatizglītības skolu un vidusskolu skolēni,
  • projektiem, kas saistīti ar pieaugušo izglītības jomu, galvenā mērķauditorija ir pieaugušo izglītības, kas nav arodizglītība, organizāciju locekļi, pasniedzēji un personāls, kā arī pieaugušo izglītības (izņemot arodizglītību) apguvēji,
  • projektiem, kas saistīti ar jaunatnes jomu, galvenā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no [fn]13 līdz 30 gadiem[ft/]Atkarībā no dažādajiem darbību veidiem ir piemērojami dažādi vecuma ierobežojumi. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju B daļā. Turklāt jāņem vērā: 
  • minimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībniekiem jābūt sasniegušiem norādīto minimālo vecumu;
  • maksimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībnieki nedrīkst būt vecāki par norādīto maksimālo vecumu.
  • [/fn], jaunatnes darbinieki un jaunatnes jomā strādājošo organizāciju darbinieki un locekļi,
  • projektiem, kas saistīti ar sporta jomu, galvenā mērķauditorija ir profesionāļi un brīvprātīgie sporta jomā, sportisti un treneri.

Plašāka informācija par dalības nosacījumiem katrā konkrētajā pasākumā sniegta šo vadlīniju B daļā.

Dalīborganizācijas

Programmas “Erasmus+” projektus iesniedz un īsteno dalīborganizācijas. Ja projekts tiek atlasīts, pieteikumu iesniegusī organizācija kļūst par programmas “Erasmus+” dotācijas saņēmēju. Dotāciju saņēmēji paraksta dotācijas nolīgumu, kas dod tiem iespēju saņemt finansiālu atbalstu sava projekta īstenošanai.

Parasti programmas “Erasmus+” projektos iesaistītajām organizācijām jābūt izveidotām ES dalībvalstī vai programmas asociētajā trešā valstī. Dažos pasākumos var piedalīties arī dalīborganizācijas no programmas neasociētajām trešām valstīm, jo īpaši augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā.

Īpašie nosacījumi dalībai programmas “Erasmus+” projektā ir atkarīgi no programmas atbalstītā pasākuma veida. Kopumā programma ir pieejama visām organizācijām, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Dalība dažos pasākumos ir pieejama arī citiem darba tirgus dalībniekiem.

Detalizēta informācija sniegta šo vadlīniju B daļā.