Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2023. gada vadlīnijas.

Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2023. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Kurš var piedalīties Programmā “Erasmus+”?

Programmas galvenā mērķauditorija ir privātpersonas. Taču šīs privātpersonas programmā tiek uzrunātas ar to organizāciju, iestāžu, struktūru vai grupu starpniecību, kuras organizē programmas darbības. Tādēļ nosacījumi, kas jāievēro, lai piekļūtu programmai, ir saistīti ar šādām divām dalībnieku grupām: “dalībnieki” (privātpersonas, kuras piedalās programmā) un “dalīborganizācijas” (tostarp neformālas grupas un pašnodarbinātas personas1 ). Gan dalībniekiem, gan dalīborganizācijām piemērojamie dalības nosacījumi ir atkarīgi no to mītnes vietas valsts.

Programmas  “ERASMUS+” projektu darbību dalībnieki

Parasti programmas “Erasmus+” projektu dalībnieku mītnes vietai jāatrodas ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī. Dažos pasākumos, jo īpaši augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, kā arī jaunatnes jomā, var iesaistīties dalībnieki no Programmas neasociētajām trešām valstīm.

Īpašie nosacījumi dalībai programmas “Erasmus+” projektā ir atkarīgi no attiecīgā pasākuma veida.

Kopumā galvenās mērķgrupas ir šādas:

 • projektiem, kas saistīti ar augstākās izglītības jomu, galvenā mērķauditorija ir augstākās izglītības iestāžu studenti (īsais cikls, pirmais, otrais vai trešais cikls), augstākās izglītības iestāžu pedagogi un profesori, personāls, pasniedzēji un profesionāļi uzņēmumos,
 • projektiem, kas saistīti ar profesionālās izglītības un apmācības jomu, galvenā mērķauditorija ir mācekļi un profesionālās izglītības studenti, profesionālās izglītības un apmācības profesionāļi un pasniedzēji, pamata profesionālās izglītības un apmācības organizāciju personāls, pasniedzēji un profesionāļi uzņēmumos,
 • projektiem, kas saistīti ar skolu izglītības jomu, galvenā mērķauditorija ir skolu vadītāji, skolotāji un personāls, pirmsskolu, pamatizglītības skolu un vidusskolu skolēni,
 • projektiem, kas saistīti ar pieaugušo izglītības jomu, galvenā mērķauditorija ir pieaugušo izglītības, kas nav arodizglītība, organizāciju locekļi, pasniedzēji un personāls, kā arī pieaugušo izglītības (izņemot arodizglītību) apguvēji,
 • projektiem, kas saistīti ar jaunatnes jomu, galvenā mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem2 , jaunatnes darbinieki un jaunatnes jomā strādājošo organizāciju locekļi,

 • projektiem, kas saistīti ar sporta jomu, galvenā mērķauditorija ir profesionāļi un brīvprātīgie sporta jomā, sportisti un treneri.

Plašāka informācija par dalības nosacījumiem katrā konkrētajā pasākumā sniegta šo vadlīniju B daļā.

Atbilstīgās dalīborganizācijas

Programmas “Erasmus+” projektus iesniedz un pārvalda dalīborganizācijas. Ja projekts tiek atlasīts, pieteikumu iesniegusī organizācija kļūst par programmas “Erasmus+” dotācijas saņēmēju. Dotāciju saņēmēji paraksta dotācijas nolīgumu, kas dod tiem iespēju saņemt finansiālu atbalstu sava projekta īstenošanai (dotāciju nolīgumus neslēdz ar individuāliem dalībniekiem).

Parasti programmas “Erasmus+” projektos iesaistītajām organizācijām jābūt izveidotām ES dalībvalstī vai Programmas asociētajā trešā valstī. Dažos pasākumos var piedalīties arī dalīborganizācijas no Programmas neasociētajām trešām valstīm, jo īpaši augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības un jaunatnes jomā.

Īpašie nosacījumi dalībai programmas “Erasmus+” projektā ir atkarīgi no programmas atbalstītā pasākuma veida. Kopumā programma ir pieejama visām organizācijām, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Dalība dažos pasākumos ir pieejama arī citiem darba tirgus dalībniekiem.

Detalizēta informācija sniegta šo vadlīniju B daļā.

 • 1 Fiziskas personas nevar tiešā veidā pieteikties dotācijai “Erasmus+” valstu aģentūrās vai izpildaģentūrā EACEA (izņemot pašnodarbinātas personas (t. i., individuālos komersantus, kuru gadījumā komercuzņēmumam nav juridiskas personas statusa, kas pastāv atsevišķi no fiziskas personas).

  Vienības, kuras saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nav juridiskas personas, drīkst piedalīties izņēmuma kārtā ar noteikumu, ka to pārstāvjiem ir tiesības uzņemties juridiskās saistības to uzdevumā un tie sniedz tādas ES finansiālo interešu aizsardzības garantijas, kas ir līdzvērtīgas juridisko personu sniegtajām garantijām).

  ES struktūras (izņemot Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības centru) nevar būt konsorcija dalībnieces

 • 2 Atkarībā no dažādajiem darbību veidiem ir piemērojami dažādi vecuma ierobežojumi. Plašāku informāciju skatīt šo vadlīniju B daļā. Turklāt jāņem vērā: 

  minimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībniekiem jābūt sasniegušiem norādīto minimālo vecumu;

  maksimālā vecuma ierobežojumi — darbības sākuma datumā dalībnieki nedrīkst būt vecāki par norādīto maksimālo vecumu.