Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2023 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio.

Tačiau visą 2023 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Kas gali dalyvauti programoje „Erasmus+“?

Pagrindinė Programos tikslinė grupė yra fiziniai asmenys, tačiau jie Programoje dalyvauja daugiausia per atitinkamą veiklą organizuojančias organizacijas, institucijas, įstaigas arba grupes. Todėl dalyvavimo Programoje sąlygos yra susijusios su dviem veikėjais: dalyviais (Programoje dalyvaujančiais fiziniais asmenimis) ir dalyvaujančiosiomis organizacijomis (įskaitant neformaliąsias grupes ir savarankiškai dirbančius asmenis1 ). Dalyvių ir dalyvaujančiųjų organizacijų dalyvavimo sąlygos priklauso nuo jų šalies.

„Erasmus+“ projekto veiklos dalyviai:

„Erasmus+“ projektų dalyviai paprastai turi būti įsteigti kurioje nors iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių. Kai kuriuose veiksmuose, visų pirma aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir jaunimo srityse, dalyvauti gali ir dalyviai iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės.

Konkrečios dalyvavimo „Erasmus+“ projekte sąlygos priklauso nuo atitinkamo veiksmo rūšies.

Pagrindinės tikslinės grupės yra šios:

 • su aukštuoju mokslu susijusių projektų pagrindinės tikslinės grupės yra aukštojo mokslo ir studijų institucijų (trumpojo ciklo, pirmosios, antrosios ar trečiosios pakopos studijų) studentai, aukštojo mokslo ir studijų institucijų dėstytojai ir profesoriai, aukštojo mokslo ir studijų institucijų darbuotojai, įmonių instruktoriai ir specialistai;
 • su profesiniu mokymu susijusių projektų pagrindinės tikslinės grupės yra pameistriai ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai, profesinio mokymo specialistai ir specialybės mokytojai, pirminio profesinio mokymo organizacijų darbuotojai, įmonių instruktoriai ir specialistai;
 • su bendruoju ugdymu susijusių projektų pagrindinės tikslinės grupės yra bendrojo ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai ir darbuotojai, ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo įstaigų mokiniai;
 • su suaugusiųjų švietimu susijusių projektų pagrindinės tikslinės grupės yra neprofesinio suaugusiųjų švietimo organizacijų nariai, mokytojai, darbuotojai ir besimokantys asmenys neprofesinio suaugusiųjų švietimo srityje;
 • su jaunimu susijusių projektų pagrindinės tikslinės grupės yra 13–30 m. amžiaus jaunuoliai2 , su jaunimu dirbantys asmenys, jaunimo organizacijų darbuotojai ir nariai;

 • su sportu susijusių projektų pagrindinės tikslinės grupės yra sporto srities profesionalai ir savanoriai, sportininkai ir treneriai.

Išsamesnės informacijos apie dalyvavimo konkrečiuose veiksmuose sąlygas pateikta šio vadovo B dalyje.

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

„Erasmus+“ projektus teikia ir juos įgyvendina dalyvaujančiosios organizacijos. Jeigu projektas atrenkamas, paraišką teikianti organizacija tampa „Erasmus+“ dotacijos gavėja. Gavėjai pasirašo dotacijos sutartį, pagal kurią įgyja teisę gauti finansinę paramą savo projektui įgyvendinti (dotacijų sutartys su pavieniais dalyviais nesudaromos).

„Erasmus+“ projektuose dalyvaujančios organizacijos paprastai turi būti įsteigtos kurioje nors iš ES valstybių narių ar Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių. Tam tikruose veiksmuose, visų pirma aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir jaunimo srityse, taip pat gali dalyvauti dalyvaujančiosios organizacijos iš trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės.

Dalyvavimo „Erasmus+“ projekte konkrečios sąlygos priklauso nuo pagal Programą remiamo veiksmo rūšies. Apskritai Programoje gali dalyvauti bet kuri švietimo, mokymo, jaunimo ar sporto srityje veikianti organizacija, o kai kuriuose veiksmuose gali dalyvauti ir kiti darbo rinkos dalyviai.

Dėl išsamesnės informacijos žr. šio vadovo B dalį.

 • 1 Fiziniai asmenys negali „Erasmus+“ nacionalinėms agentūroms ar EACEA tiesiogiai teikti paraiškų dėl dotacijos (išskyrus savarankiškai dirbančius asmenis (t. y. individualias įmones, kai įmonė neturi juridinio asmens statuso, atskirto nuo fizinio asmens statuso). Subjektai, kurie pagal nacionalinę teisę neturi juridinio asmens statuso, gali išimties tvarka dalyvauti, jeigu jų atstovai gali jų vardu prisiimti teisinius įsipareigojimus. ES finansiniams interesams apsaugoti jie turi pateikti tokių pat garantijų, kaip ir juridiniai asmenys) . ES įstaigos (išskyrus Europos Komisijos Jungtinį tyrimų centrą) negali būti konsorciumo dalis.
 • 2 Atsižvelgiant į įvairias veiklos rūšis, taikomos skirtingos amžiaus ribos. Daugiau informacijos žr. šio vadovo B dalyje. Taip pat reikėtų atsižvelgti į: 

  jauniausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne jaunesni nei nurodyta;

  vyriausių dalyvių amžių – dalyviai veiklos pradžios dieną turi būti ne vyresni nei nurodyta.