Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Hvem kan deltage i erasmus+ Programmet?

Enkeltpersoner er programmets primære målgruppe. Programmet rækker imidlertid ud til disse enkeltpersoner gennem organisationer, institutioner, organer eller grupper, der organiserer sådanne aktiviteter. Betingelserne for adgang til programmet vedrører således følgende to aktører: "deltagere" (enkeltpersoner, som deltager i programmet) og "deltagende organisationer" (herunder uformelle grupper og selvstændige1 ). For både deltagere og deltagende organisationer afhænger betingelserne for deltagelse af, hvilket land de hører hjemme i.

Deltagere i Erasmus+-projektaktiviteter:

Som hovedregel skal deltagere i projekter under Erasmus+ være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet. Visse tiltag, navnlig på områderne for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom, er også åbne for deltagere fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

De specifikke vilkår for deltagelse i et projekt under Erasmus+ afhænger af den pågældende type tiltag.

Hovedmålgrupperne er generelt:

 • Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for videregående uddannelse, er: studerende på de videregående uddannelser (korte uddannelser, bachelor, kandidat eller ph.d.), undervisere og professorer på de videregående uddannelsesinstitutioner, medarbejdere på videregående uddannelsesinstitutioner, undervisere og fagfolk i virksomheder.
 • Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for erhvervsuddannelse, er: lærlinge og studerende, der deltager i erhvervsuddannelse, fagfolk og undervisere på erhvervsuddannelser, personale på erhvervsuddannelsesinstitutioner samt undervisere og fagfolk i virksomheder.
 • Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for skoleuddannelse, er: skoleledere, skolelærere og skolepersonale, elever på børnehave-, grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau.
 • Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for voksenuddannelse, er: medlemmer af almen voksenuddannelses- og folkeoplysningsorganisationer, undervisere, personale og studerende inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning.
 • Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for ungdomsområdet, er: unge i alderen 13-30 år2  og ungdomsarbejdere, personale og medlemmer af organisationer, der er aktive på ungdomsområdet.

 • Hovedmålgrupperne for projekter, der er relevante for idrætsområdet, er: fagfolk og frivillige på idrætsområdet, idrætsudøvere og trænere.

Yderligere oplysninger om betingelserne for deltagelse i de enkelte tiltag findes i denne guides del B.

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

Projekter under Erasmus+ indgives og forvaltes af deltagende organisationer. Hvis et projekt udvælges, bliver den ansøgende organisation tildelt et tilskud fra Erasmus+. Tilskudsmodtagere underskriver en tilskudsaftale, som giver dem ret til finansielt tilskud til gennemførelse af deres projekt (der indgås ikke tilskudsaftaler med deltagende enkeltpersoner).

Som hovedregel skal organisationer, der deltager i projekter under Erasmus+, være etableret i en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet. Visse tiltag er også åbne for deltagende organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet, navnlig på områderne for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom.

De specifikke betingelser for deltagelse i et projekt under Erasmus+ afhænger af, hvilken type tiltag der modtager tilskud fra programmet. Generelt er programmet åbent for alle organisationer, som er aktive inden for uddannelse, ungdomsområdet eller idræt. Flere tiltag er også åbne for deltagelse for andre aktører på arbejdsmarkedet.

Se denne guides del B for yderligere detaljer.

 • 1 Fysiske personer kan ikke direkte ansøge om tilskud hos de nationale Erasmus+-agenturer eller forvaltningsorganet EACEA (bortset fra selvstændige (dvs. eneindehavere, hvor virksomheden ikke har særskilt status som juridisk person).

  Enheder, der ikke er juridiske personer i henhold til national lovgivning, kan undtagelsesvis deltage, hvis deres repræsentanter har beføjelse til at påtage sig retlige forpligtelser på deres vegne og kan garantere samme beskyttelse af EU's finansielle interesser som juridiske personer). .

  EU-organer (bortset fra EU-Kommissionens Fælles Forskningscenter) kan ikke være en del af konsortiet.

 • 2 Der gælder forskellige aldersgrænser, afhængigt af hvilken type aktivitet der er tale om. Nærmere oplysninger findes i denne guides del B. Bemærk i øvrigt følgende: 

  nedre aldersgrænser — deltagerne skal have nået minimumsalderen senest på aktivitetens startdato,

  øvre aldersgrænser — deltagerne må ikke være ældre end den angivne maksimumsalder på aktivitetens startdato.