Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kto może uczestniczyć w Programie Erasmus+?

Główną grupą docelową programu są osoby fizyczne. Program dociera do tych osób głównie za pośrednictwem organizacji, instytucji, organów lub grup organizujących działania wspierane w ramach programu Erasmus+. W związku z tym warunki uczestnictwa w programie dotyczą tych dwóch grup: „uczestników” (osób fizycznych biorących udział w działaniach w ramach projektu Erasmus+, które mogą otrzymać część dofinansowania UE przeznaczonego na pokrycie kosztów ich uczestnictwa) oraz „organizacje uczestniczące” 1 (w tym nieformalne grupy młodzieży zaangażowane w projekt Erasmus+ jako wnioskodawcy albo partnerzy oraz osoby samozatrudnione). Zarówno w przypadku uczestników, jak i organizacji uczestniczących warunki uczestnictwa zależą od kraju ich miejsca zamieszkania lub siedziby. 

Uczestnicy działań w ramach Projektu Erasmus+

Zasadniczo uczestnicy projektów Erasmus+ muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Niektóre akcje, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz młodzieży i sportu, są otwarte również dla uczestników z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie Erasmus+ zależą od rodzaju akcji wspieranej w ramach programu.

Zasadniczo głównymi grupami docelowymi są:

 • w przypadku projektów istotnych dla szkolnictwa wyższego głównymi grupami docelowymi są: studenci uczelni (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych, studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia), nauczyciele akademiccy i wykładowcy, kadra instytucji szkolnictwa wyższego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;
 • w przypadku projektów istotnych dla kształcenia i szkolenia zawodowego głównymi grupami docelowymi są: praktykanci i uczniowie w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, kadra organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;
 • w przypadku projektów istotnych dla edukacji szkolnej głównymi grupami docelowymi są: członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, uczniowie edukacji przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego i średniego;
 • w przypadku projektów istotnych dla edukacji dorosłych głównymi grupami docelowymi są: członkowie organizacji niezawodowej edukacji dorosłych, osoby prowadzące szkolenia, kadra i osoby uczące się w ramach niezawodowej edukacji dorosłych;
 • w przypadku projektów istotnych dla młodzieży głównymi grupami docelowymi są: młodzież w wieku od 13 do 30 lat 2 , osoby pracujące z młodzieżą, kadra i członkowie organizacji działających w sektorze młodzieży;
 • w przypadku projektów istotnych dla sportu głównymi grupami docelowymi są: specjaliści i wolontariusze w obszarze sportu, sportowcy i trenerzy.

Dalsze informacje na temat warunków uczestnictwa w poszczególnych akcjach można znaleźć w części B niniejszego przewodnika.

Organizacje uczestniczące

Projekty Erasmus+ są składane przez organizacje uczestniczące i przez nie realizowane. Jeżeli projekt zostanie wybrany, organizacja składająca wniosek staje się beneficjentem dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Beneficjenci podpisują umowę o udzielenie dotacji, która daje im prawo do otrzymania wsparcia finansowego na realizację ich projektu.

Zasadniczo organizacje uczestniczące w projektach Erasmus+ muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem. Niektóre akcje są otwarte również dla organizacji uczestniczących z państw trzecich niestowarzyszonych z Programem, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz młodzieży i sportu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie Erasmus+ zależą od rodzaju akcji wspieranej w ramach programu. Zasadniczo w programie może uczestniczyć każda organizacja działająca w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży lub sportu. W kilku akcjach mogą również uczestniczyć inne podmioty z rynku pracy.

Dalsze informacje można znaleźć w części B do niniejszego przewodnika

 • 1

  Osoby fizyczne nie kwalifikują się do tego, aby móc bezpośrednio złożyć wniosek o udzielenie dotacji do agencji narodowych programu Erasmus+ lub do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, z wyjątkiem osób samozatrudnionych, tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, gdy przedsiębiorstwo nie posiada osobowości prawnej odrębnej od osobowości prawnej osoby fizycznej).Podmioty nieposiadające osobowości prawnej na podstawie ich prawa krajowego mogą wyjątkowo ubiegać się o udzielenie dotacji, pod warunkiem że ich przedstawiciele są uprawnieni do zaciągania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz pod warunkiem że dane podmioty dają gwarancje ochrony interesów finansowych Unii równorzędne z gwarancjami, jakie dają osoby prawne.Organy UE (z wyjątkiem Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej) nie mogą być wchodzić w skład konsorcjum.

  ↩ back

 • 2 Obowiązują różne limity wiekowe w zależności od rodzaju działań. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z częścią B niniejszego przewodnika. Należy również wziąć pod uwagę: 
 • dolny limit wieku – do dnia rozpoczęcia działania uczestnicy muszą osiągnąć wiek minimalny;
 • górny limit wieku – w dniu rozpoczęcia działania uczestnicy nie mogą przekroczyć maksymalnego wieku wskazanego w dniu rozpoczęcia działania ↩ back