Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kes võib osaleda Programmis „Erasmus+“?

Programmi peamine sihtrühm on üksikisikud. Üksikisikuteni jõutakse peamiselt organisatsioonide, institutsioonide, asutuste või rühmade kaudu, kes korraldavad programmist „Erasmus+“ toetatavaid tegevusi. Programmis osalemise tingimused on seega seotud nende kahe osalejate kategooriaga: „osalejad“ (üksikisikud, kes osalevad programmi „Erasmus+“ projekti tegevustes ja võivad saada osa ELi toetusest, mis on ette nähtud nende osalemiskulude katmiseks) ja [fn]„osalevad organisatsioonid“[ft/]

Füüsilised isikud ei saa programmi „Erasmus+“ riiklikelt büroodelt ega EACEA-lt otse toetust taotleda (v.a füüsilisest isikust ettevõtjad, st mittepalgalised töötajad, kui äriühingu juriidilise isiku staatus ei ole eraldiseisev füüsilise isiku õigusvõimest).Üksused, millel asjakohase siseriikliku õiguse kohaselt puudub juriidilise isiku staatus, saavad erandkorras osaleda, tingimusel et nende esindajatel on õigus võtta nende nimel õiguslikke kohustusi ja pakkuda liidu finantshuvide kaitseks tagatisi, mis on võrdväärsed juriidiliste isikute pakutavate tagatistega.Konsortsiumi ei tohi kuuluda ELi asutused (v.a Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus).

[/fn] (sh taotlejatena või partneritena programmi „Erasmus+“ projektiga seotud mitteametlikud noorte rühmad ja füüsilisest isikust ettevõtjad). Nii osalejate kui ka osalevate organisatsioonide puhul sõltuvad osalemise tingimused nende asukohariigist. 

Programmi „Erasmus+“ projektitegevuses osalejad

Programmi „Erasmus+“ projektides osalejad peavad üldjuhul asuma mõnes ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis. Osa meetmeid, eelkõige kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe ning noorte- ja spordivaldkonnas, on avatud ka programmivälistest kolmandatest riikidest pärit osalejatele.

Programmi „Erasmus+“ projektis osalemise konkreetsed tingimused sõltuvad asjaomase meetme liigist.

Üldjoontes on peamised sihtrühmad järgmised.

  • Kõrghariduse valdkonna projektide sihtrühmad on eelkõige üliõpilased (lühitsükkel, esimene, teine või kolmas õppetasand), kõrgkoolide õppejõud ja professorid, kõrgkoolide töötajad, koolitajad ja spetsialistid ettevõtetest.
  • Kutsehariduse ja -õppe valdkonna projektide sihtrühmad on eelkõige kutsehariduse ja -õppe valdkonna õpipoisid ja õpilased, spetsialistid ja koolitajad, esmakutseõpet pakkuvate organisatsioonide personal, koolitajad ja spetsialistid ettevõtetest.
  • Üldhariduse valdkonna projektide sihtrühmad on eelkõige koolide juhid, õpetajad ja töötajad ning koolieelset haridust, põhi- ja keskharidust omandavad õpilased.
  • Täiskasvanuhariduse valdkonna projektide sihtrühmad on eelkõige täiskasvanuhariduse (v.a kutsehariduse) valdkonnas tegutsevate organisatsioonide liikmed ning täiskasvanuhariduse (v.a kutsehariduse) valdkonna koolitajad, töötajad ja õppijad.
  • Noortevaldkonna projektide sihtrühmad on eelkõige [fn]13–30aastased noored,[ft/]Vanusepiirang on olenevalt meetme liigist erinev. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi B osaga. Palume arvesse võtta ka järgnevat: 
  • vanuse alampiir – osalejad peavad tegevuse alguse kuupäeva seisuga olema nõutud miinimumvanuses;
  • vanuse ülempiir – osalejad ei tohi olla tegevuse alguse kuupäeva seisuga vanemad kindlaksmääratud maksimumvanusest.
    [/fn] noorsootöötajad, noortevaldkonnas tegutsevate organisatsioonide töötajad ja liikmed.
  • Spordivaldkonna projektide sihtrühmad on eelkõige spordivaldkonna spetsialistid ja vabatahtlikud, sportlased ja treenerid.

Lisateabe saamiseks igas konkreetses meetmes osalemise tingimuste kohta tutvuge käesoleva juhendi B osaga.

Osalevad organisatsioonid

Programmi „Erasmus+“ projekte esitavad ja viivad ellu osalevad organisatsioonid. Kui projekt valitakse välja, saab taotluse esitanud organisatsioonist programmi „Erasmus+“ toetuse saaja. Toetusesaajad kirjutavad alla toetuslepingule, mis annab neile õiguse saada oma projekti elluviimiseks rahalist toetust.

Programmi „Erasmus+“ projektides osalevad organisatsioonid peavad üldjuhul olema asutatud mõnes ELi liikmesriigis või programmiga liitunud kolmandas riigis. Osa meetmeid, eelkõige kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe ning noorte- ja spordivaldkonnas, on avatud ka programmivälistest kolmandatest riikidest pärit osalevatele organisatsioonidele.

Programmi „Erasmus+“ projektis osalemise konkreetsed tingimused sõltuvad programmi raames toetatava meetme liigist. Üldjoontes on programm avatud kõikidele haridus-, koolitus-, noorte- või spordivaldkonnas tegutsevatele organisatsioonidele. Mitu meedet on avatud ka teistele tööturul osalejatele.

Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi B osaga.