Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2023.

Vendar lahko vodnik za leto 2023 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Kdo lahko sodeluje v programu Erasmus+?

Posamezniki so glavna ciljna populacija programa. Program te posameznike doseže predvsem prek organizacij, institucij, organov ali skupin, ki organizirajo take aktivnosti. Pogoji dostopa do programa so torej povezani z naslednjima dvema skupinama akterjev: „udeleženci“ (posamezniki, ki sodelujejo v programu) in „sodelujočimi organizacijami“ (vključno z neformalnimi skupinami in samozaposlenimi osebami1 ). Za udeležence in sodelujoče organizacije so pogoji za udeležbo odvisni od države, kjer prebivajo ali imajo sedež. 

Udeleženci aktivnosti programa Erasmus+:

Praviloma morajo imeti udeleženci v projektih Erasmus+ sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. V nekaterih ukrepih, zlasti na področju terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mladine, lahko sodelujejo tudi udeleženci iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Posebni pogoji za sodelovanje v projektu Erasmus+ so odvisni od posamezne vrste ukrepa.

Spodaj so na splošno navedene glavne ciljne skupine:

 • za projekte na področju terciarnega izobraževanja so glavne ciljne skupine: študenti v terciarnem izobraževanju (kratki cikel, prva, druga ali tretja stopnja), učitelji, profesorji in osebje v terciarnem izobraževanju ali terciarne izobraževalne institucije, trenerji in strokovnjaki v podjetjih;
 • za projekte na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so glavne ciljne skupine: vajenci in dijaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, strokovnjaki in vodje usposabljanj v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, osebje organizacij za začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje, vodje usposabljanj in strokovnjaki v podjetjih;
 • za projekte na področju splošnega šolskega izobraževanja so glavne ciljne skupine: ravnatelji, šolski učitelji in osebje, otroci/učenci/dijaki v predprimarnem, primarnem in sekundarnem izobraževanju;
 • za projekte na področju izobraževanja odraslih so glavne ciljne skupine: člani nepoklicnih organizacij za izobraževanje odraslih, vodje usposabljanj, osebje in učeči se v nepoklicnem izobraževanju odraslih;
 • za projekte na področju mladine so glavne ciljne skupine: mladi, stari od 13 do 30 let2 , mladinski delavci, osebje in člani organizacij, aktivnih na področju mladine;
 • za projekte na področju športa so glavne ciljne skupine: strokovnjaki in prostovoljci na področju športa, športniki in trenerji.

Za več informacij o pogojih za udeležbo v posameznih ukrepih glej del B tega vodnika.

Upravičene sodelujoče organizacije

Predloge projektov Erasmus+ oddajo in upravljajo sodelujoče organizacije. Če je projekt izbran, postane organizacija prijaviteljica upravičena do nepovratnih sredstev Erasmus+. Upravičenci podpišejo sporazum o nepovratnih sredstvih, na podlagi katerega prejmejo finančno podporo za uresničitev svojega projekta (posamezni udeleženci ne podpišejo sporazumov o nepovratnih sredstvih).

Praviloma morajo imeti organizacije udeleženke v projektih Erasmus+ sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. V nekaterih ukrepih, zlasti na področju terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mladine, lahko sodelujejo tudi organizacije iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Posebni pogoji za sodelovanje v projektu Erasmus+ so odvisni od posamezne vrste ukrepa, podprtega s programom. Na splošno lahko v programu sodelujejo vse organizacije, ki so aktivne na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine ali športa. Nekaterih ukrepov se lahko udeležijo tudi drugi akterji na trgu dela.

Za več informacij glej del B tega vodnika.

 • 1

  Fizične osebe ne morejo neposredno zaprositi za nepovratna sredstva pri nacionalnih agencijah Erasmus+ ali izvajalski agenciji EACEA (kar ne velja za samozaposlene osebe (tj. samostojne podjetnike), če podjetje nima pravne osebnosti, ločene od fizične osebe).

  Subjekti, ki niso pravne osebe v skladu z domačim nacionalnim pravom, so lahko izjemoma udeleženci, če so njihovi predstavniki pooblaščeni, da v njihovem imenu prevzemajo pravne obveznosti in zagotavljajo jamstva za zaščito finančnih interesov EU, enakovredno zaščiti, ki jo zagotavljajo pravne osebe. .

  Organi EU (razen Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije) ne morejo biti člani konzorcija.

 • 2

  Za posamezne vrste aktivnosti se uporabljajo različne starostne omejitve. Za več informacij glej del B tega vodnika. Upoštevati je treba tudi naslednje: 

  spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo do dneva začetka aktivnosti dopolniti najnižjo navedeno starost;

  zgornja starostna omejitev – udeleženci na dan začetka aktivnosti ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti.