Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kdo lahko sodeluje v Programu Erasmus+?

Posamezniki so glavna ciljna populacija programa. Program te posameznike doseže predvsem prek organizacij, institucij, organov ali skupin, ki organizirajo aktivnosti, podprte v okviru programa Erasmus+. Pogoji dostopa do programa so torej povezani z naslednjima dvema skupinama akterjev: „udeleženci“ (posamezniki, ki sodelujejo v projektnih aktivnostih programa Erasmus+ in lahko prejmejo del nepovratnih sredstev EU, namenjenih kritju njihovih stroškov sodelovanja) in „sodelujoče organizacije“1  (vključno z neformalnimi skupinami mladih, ki sodelujejo pri projektu Erasmus+ bodisi kot prijavitelji ali partnerji bodisi kot samozaposlene osebe). Za udeležence in sodelujoče organizacije so pogoji za udeležbo odvisni od države, kjer prebivajo ali imajo sedež. 

Udeleženci Aktivnosti Programa Erasmus+

Praviloma morajo imeti udeleženci v projektih Erasmus+ sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. V nekaterih ukrepih, zlasti na področju terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa, lahko sodelujejo tudi udeleženci iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Posebni pogoji za sodelovanje v projektu Erasmus+ so odvisni od posamezne vrste ukrepa.

Spodaj so na splošno navedene glavne ciljne skupine:

 • za projekte na področju terciarnega izobraževanja so glavne ciljne skupine: študenti v terciarnem izobraževanju (kratki cikel, prva, druga ali tretja stopnja), učitelji, profesorji in osebje v terciarnem izobraževanju ali terciarne izobraževalne institucije, trenerji in strokovnjaki v podjetjih;
 • za projekte na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so glavne ciljne skupine: vajenci in dijaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, strokovnjaki in vodje usposabljanj v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, osebje organizacij za začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje, vodje usposabljanj in strokovnjaki v podjetjih;
 • za projekte na področju splošnega šolskega izobraževanja so glavne ciljne skupine: ravnatelji, šolski učitelji in osebje, otroci/učenci/dijaki v predprimarnem, primarnem in sekundarnem izobraževanju;
 • za projekte na področju izobraževanja odraslih so glavne ciljne skupine: člani nepoklicnih organizacij za izobraževanje odraslih, vodje usposabljanj, osebje in učeči se v nepoklicnem izobraževanju odraslih;
 • za projekte na področju mladine so glavne ciljne skupine: mladi, stari od 13 do 30 let2 , mladinski delavci, osebje in člani organizacij, aktivnih na področju mladine;
 • za projekte na področju športa so glavne ciljne skupine: strokovnjaki in prostovoljci na področju športa, športniki in trenerji.

Za več informacij o pogojih za udeležbo v posameznih ukrepih glej del B tega vodnika.

Sodelujoče organizacije

Predloge projektov Erasmus+ oddajo in izvajajo sodelujoče organizacije. Če je projekt izbran, postane organizacija prijaviteljica upravičena do nepovratnih sredstev Erasmus+. Upravičenci podpišejo sporazum o nepovratnih sredstvih, na podlagi katerega prejmejo finančno podporo za izvajanje svojega projekta.

Praviloma morajo imeti organizacije udeleženke v projektih Erasmus+ sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu. V nekaterih ukrepih, zlasti na področju terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa, lahko sodelujejo tudi organizacije iz tretjih držav, ki niso pridružene programu.

Posebni pogoji za sodelovanje v projektu Erasmus+ so odvisni od posamezne vrste ukrepa, podprtega s programom. Na splošno lahko v programu sodelujejo vse organizacije, ki so aktivne na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine ali športa. Nekaterih ukrepov se lahko udeležijo tudi drugi akterji na trgu dela.

Za več informacij glej del B tega vodnika.

 • 1

  Fizične osebe ne morejo neposredno zaprositi za nepovratna sredstva pri nacionalnih agencijah Erasmus+ ali izvajalski agenciji EACEA, kar ne velja za samozaposlene osebe (tj. samostojne podjetnike, če podjetje nima pravne osebnosti, ločene od fizične osebe).Subjekti, ki niso pravne osebe v skladu z domačim nacionalnim pravom, so lahko izjemoma udeleženci, če so njihovi predstavniki pooblaščeni, da v njihovem imenu prevzemajo pravne obveznosti in zagotavljajo jamstva za zaščito finančnih interesov EU, enakovredno zaščiti, ki jo zagotavljajo pravne osebe.Organi EU (razen Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije) ne morejo biti člani konzorcija.

  ↩ back

 • 2 Za posamezne vrste aktivnosti se uporabljajo različne starostne omejitve. Za več informacij glej del B tega vodnika. Upoštevati je treba tudi naslednje:
 • spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo do dneva začetka aktivnosti dopolniti najnižjo navedeno starost;
 • zgornja starostna omejitev – udeleženci na dan začetka aktivnosti ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti.
  ↩ back