Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare

Inom denna insats[1] kan organisationer få bidrag för att genomföra projekt som består av en eller flera lärandeaktiviteter för ungdomsarbetares yrkesmässiga utveckling och organisationens utveckling.

INSATSENS MÅL

Denna insats stöder fortbildning för ungdomsarbetare och därmed utvecklingen av ungdomsarbete av god kvalitet på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå, via icke-formellt och informellt lärande i form av mobilitetsverksamhet. Insatsen bidrar till målen i EU:s ungdomsstrategi 2019–2027, särskilt den europeiska agendan för ungdomsarbete[2], som ska göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter.

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare har närmare bestämt följande syften:

 • Ge ungdomsarbetare möjlighet att delta i icke-formell och informell fortbildning, vilket bidrar till individuellt arbete av hög kvalitet och till utvecklingen av ungdomsorganisationer och system.
 • Bygga en gemenskap av ungdomsarbetare som kan stödja kvaliteten på projekt och verksamheter för unga människor, såväl inom som utanför EU:s program.
 • Utveckla lokala metoder för ungdomsarbete och bidra till att bygga upp deltagarnas och organisationernas förmåga till kvalitetsarbete inom ungdomsområdet som ger ett tydligt genomslag i de deltagande ungdomsarbetarnas dagliga arbete med unga.

POLITISK BAKGRUND

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 utgör ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och baseras på kommissionens meddelande Engagera, sammanföra och stärka ungdomar EU:s nya ungdomsstrategi av den 22 maj 2018. Strategin främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet, stöder socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de nödvändiga resurserna för att delta i samhället. EU:s ungdomsstrategi omfattar även en ungdomsdialog, och i det sammanhanget fastställdes elva europeiska ungdomsmål 2018. Målen bidrar till att identifiera sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och lyfta fram aktuella problem. EU:s ungdomsstrategi bör bidra till att förverkliga denna vision för ungdomar. Inom huvudområdet ”Stärka” stöder EU:s ungdomsstrategi insatser för att öka ungdomars egenmakt genom att göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_sv

Tematiska strategier på ungdomsområdet

Programmet Erasmus+ strävar efter att främja ungdomars deltagande, förstärka kvaliteten på informella och icke-formella lärandeprocesser och utveckla ungdomsverksamhet av god kvalitet. Ytterligare stöd inom dessa områden finns tillgängligt via särskilda tematiska strategier, t.ex. strategin för ungdomars delaktighet, ungdomspasset och den europeiska strategin för yrkesutbildning[3].

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Fortbildningsverksamhet

Fortbildningsverksamhet är transnationell mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte som stöder ungdomsarbetares yrkesmässiga utveckling. Verksamheten kan bestå av följande:

 • Studiebesök och olika typer av uppdrag, t.ex. jobbskuggning, utbyten för ungdomsarbetare och ömsesidigt lärande inom ungdomsorganisationer och organisationer som är verksamma på ungdomsområdet i andra länder.
 • Nätverk och gemenskapsbyggande mellan ungdomsarbetare som deltar i insatsen till stöd för insatsens mål.
 • Kurser som stöder kompetensutveckling (t.ex. baserade på relevanta befintliga kompetensmodeller) för att införa av arbetsmetoder av god kvalitet på ungdomsområdet eller för att arbeta med och testa innovativa metoder (t.ex. digitalt och smart ungdomsarbete[4]).
 • Seminarier och workshoppar, som särskilt stöder kunskapsbyggande och utbyte av goda metoder med kopplingar till målen, värdena och prioriteringarna för EU:s ungdomsstrategi och andra EU-program och bidrar till genomförandet av dessa.

Följande verksamhet berättigar inte till bidrag inom ramen för mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare: Akademiska studieresor. Vinstdrivande verksamheter. Verksamheter som kan betraktas som turism. Festivaler. Semesterresor. Föreställningsturnéer, lagstadgade möten.

Projekten kan dessutom bestå av nedanstående verksamheter.

Systemutveckling och utåtriktad verksamhet

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare kan omfatta systemutveckling och utåtriktad verksamhet som kompletterande verksamhet för att förstärka mobilitetsprojektets genomslag på fältet. Detta omfattar all verksamhet som bidrar till den europeiska agendan för ungdomsarbete[5] för kvalitet, innovation och erkännande av ungdomsarbete. Syftet är att ge de deltagande organisationerna och andra parter nya erfarenheter och verktyg. Den kompletterande verksamheten ger mer erfarna och resursstarka bidragsmottagare möjlighet att testa innovativa metoder och åtgärder för gemensamma utmaningar, ett slags ”laboratorium för europeisk ungdomsverksamhet” kopplat till den fortbildning som genomförs inom ramen för projekten och som får genklang även utanför projekten.

Framtagande av verktyg och utbyte av god praxis som bidrar till att utveckla ungdomsarbetarnas organisationer och system, utåtriktad och gemenskapsbyggande verksamheter samt nya och innovativa metoder, inbegripet användning av digitala tekniker i ungdomsverksamheten, är några exempel på sådana verksamheter. Dessa verksamheter går utöver uppföljnings- och spridningsverksamheter, som hör till den normala utvecklingen av ett projekt, men mer riktade och strategiska spridningsverksamheter kan också omfattas av dessa kompletterande verksamheter.

Systemutveckling och utåtriktad verksamhet kan genomföras på transnationell eller nationell nivå.

Förberedande besök

Syftet med de förberedande besöken är att säkerställa hög kvalitet i verksamheten genom att underlätta och förbereda administrativa arrangemang, bygga förtroende och förståelse och skapa ett hållbart partnerskap mellan de berörda organisationerna och personerna. De förberedande besöken görs i landet för en av de mottagande organisationerna innan verksamheten avseende yrkesmässig utveckling inleds.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Projekt som stöds inom denna insats måste omfatta en eller flera fortbildningsverksamheter. Verksamheterna kan kombineras på ett flexibelt sätt beroende på projektets mål och de deltagande organisationernas och ungdomsarbetarnas behov.

Projekten genomförs av minst två organisationer. Alla deltagande organisationer måste identifieras som ett stabilt partnerskap under ansökningsskedet, vilket är ett grundläggande villkor för genomförandet av projekt av hög kvalitet. De deltagande organisationerna är antingen sändande och/eller mottagande organisationer, där de sistnämnda organisationerna står värd för verksamheten. En av organisationerna tar även på sig rollen som samordnare och ansöker om hela projektet för partnerskapets räkning.

Ett projekt består av fyra faser: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning.

 • Planering (fastställa behov, mål, läranderesultat, verksamhetsformat, utforma arbetsprogram, aktivitetsschema osv.).
 • Förberedelse (praktiska arrangemang, urval av deltagare, upprättande av avtal med partner, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna före avresan osv.).
 • Genomförande av aktiviteter.
 • Uppföljning (utvärdering av verksamheten, fastställande och dokumentering av deltagarnas läranderesultat samt spridning och användning av projektresultat).

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare av god kvalitet:

 • Projektet måste ge ett tydligt genomslag i de deltagande ungdomsarbetarnas dagliga arbete med unga och för deras organisation.
 • Det krävs ett aktivt engagemang från såväl de deltagande organisationernas som ungdomsarbetarnas sida. Samtliga parter bör därför ha en aktiv roll i alla skeden av projektet för förbättrade lärandeupplevelser och ökade utvecklingsmöjligheter.
 • Projektet baseras på tydligt fastställda behov av fortbildning och yrkesutveckling för ungdomsarbetare[6], särskilt i fråga om kvalitet, innovation och erkännande, och genomförs med lämpliga åtgärder för urval, förberedande och uppföljning.
 • Det säkerställs att deltagarnas icke-formella och informella läranderesultat erkänns och att projektresultaten, inbegripet metoder, material och verktyg, går att överföra och använda inom de deltagande organisationerna för att bidra till utvecklingen av ungdomsverksamheter. Projektresultaten ska även kunna spridas inom ungdomsområdet i stort.
 • Projektet ska uppmuntra deltagarna att fundera över europeiska frågor och värden och ge ungdomsarbetare verktyg och metoder för att främja respekt och hantera mångfaldsfrågor i det dagliga arbetet.
 • Projektet ska dessutom främja användning av innovativ praxis och innovativa metoder, exempelvis digitala ungdomsverksamheter, för att bli ett instrument för förebyggande av alla former av digital desinformation och falska nyheter.

Lärandeprocess

Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare ska stödja diskussionsprocesser. Läranderesultat ska identifieras och dokumenteras, särskilt via ungdomspasset, för att stödja erkännandet och effekterna av projektets resultat och de metoder och material för användning inom ungdomsverksamhet som projektet leder till.

Inkludering och mångfald

Programmet Erasmus+ syftar till att främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. Projektverksamheten ska vara tillgänglig och inkluderande. Deltagare med sämre förutsättningar bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen. 

 • En viktig aspekt som kan behandlas inom dessa mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare är färdigheter och kompetenser för att integrera deltagare med sämre förutsättningar i ungdomsverksamheten. Ungdomsarbetarna bör delta i alla skeden av projektet, eftersom detta främjar nära vägledning genom lärande- och utvecklingsprocessen och bättre uppföljning.
 • Utbildare och handledare bör delta i de flesta av verksamheterna, vilket säkerställer ett smidigt genomförande som anpassas till deltagarnas behov.
 • Projektet bör ha en medveten inställning till inkludering och mångfald. Dessa aspekter beaktas i planeringen, genomförandet och uppföljningen av projektet. En särskilt viktig aspekt är att projektet förbättrar de deltagande organisationernas förmåga att hantera inkluderings- och mångfaldsfrågor i det dagliga arbetet.
 • Insatsen är flexibel när det gäller verksamheternas format (varaktighet, typ osv.), vilket gör att verksamheterna kan anpassas till deltagarnas behov och engagera deltagare med sämre förutsättningar.

Inkluderings- och mångfaldsfrågor är ett lämpligt tema för mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare, till exempel genom utbyte av inkluderande praxis och metoder. 

Deltagarnas skydd och säkerhet

Deltagarnas skydd och säkerhet bör beaktas under planeringen och förberedelserna och alla nödvändiga åtgärder för att förebygga/minska riskerna bör övervägas.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. De bör utformas och genomföras på ett miljömedvetet sätt, t.ex. genom att integrera hållbara metoder. Några lösningar kan vara att välja återanvändbara eller miljövänliga material, minska avfallet, satsa på återvinning och använda hållbara transportmedel.

Digital omställning

Erasmusprogrammet hjälper alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på verksamheten.

Kvalitetsnormer för Erasmus på ungdomsområdet

Alla projekt som stöds inom denna insats måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom för att säkerställa mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte av hög kvalitet. Kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom omfattar de grundläggande principerna för insatsen samt konkreta genomförandemetoder för olika projektuppgifter, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat, utbyta projektresultat osv. Du hittar information om kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom här: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV PROJEKTET

Kriterier för bidragsberättigande

Allmänna kriterier för bidragsberättigande

De allmänna kriterier som anges nedan gäller för vanliga mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare. Vad gäller ackrediteringar, se relevanta avsnitt i denna handledning.

Vilka deltagande organisationer kan få bidrag?

Deltagande organisationer kan vara

 • ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer, europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer, offentliga lokala, regionala eller nationella organ, sociala företag, vinstdrivande organ som arbetar med samhällsansvar,
 • en grupp unga som arbetar med ungdomsverksamhet, men inte nödvändigtvis i en ungdomsorganisation (dvs. informell ungdomsgrupp). [7]

De ska vara etablerade i ett programland eller i ett partnerland i EU:s grannskap (regionerna 1–4, se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

Vem kan söka?

Alla bidragsberättigade organisationer eller grupper som är etablerad i ett programland kan ansöka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla organisationer som deltar i projektet[8].

Antal deltagande organisationer

Ansökan ska omfatta minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder.

Projektets varaktighet

3 till 24 månader

Var kan ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

den 11 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och den 31 december samma år

den 5 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 maj påföljande år

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Andra kriterier

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

Varje projekt måste omfatta minst en fortbildningsverksamhet.

En tidsplan för varje fortbildningsverksamhet, förberedande besök, systemutveckling och utåtriktad verksamhet måste bifogas ansökningsblanketten.

Kompletterande bidragskriterier för fortbildningsverksamhet

Verksamhetens varaktighet

Från 2 till 60 dagar, exklusive restid.

Är aktiviteten 2 dagar måste de 2 dagarna vara i följd.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de deltagande organisationerna är baserad (eller i flera länder om den genomförs på flera platser).

Antal deltagande organisationer

Ansökan ska omfatta minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder.

Verksamhet i programländer: Alla deltagande organisationer måste komma från ett programland.

Verksamhet med partnerländer i EU:s grannskap: Verksamheten måste innefatta minst en deltagande organisation från ett programland och en deltagande organisation från ett partnerland i EU:s grannskap.

Målgrupper

Inga åldersgränser.

Deltagarna, med undantag av utbildare och handledare, måste vara bosatta i landet för den sändande eller mottagande organisationen.

Antal deltagare

Antal deltagare: Upp till 50 deltagare (exklusive utbildare och handledare när det är aktuellt) i varje verksamhet som planeras inom projektet.

Deltagare från landet för den mottagande organisationen ska delta i varje enskild verksamhet.

Andra kriterier

Minst en av de sändande organisationerna eller mottagande organisationerna i varje verksamhet måste komma från landet för det nationella programkontor där ansökan lämnas.

Kompletterande bidragskriterier för förberedande besök

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i landet för en av de mottagande organisationerna.

Målgrupper

Företrädare för de deltagande organisationerna, utbildare och handledare som deltar i den huvudsakliga verksamheten.

TILLDELNINGSKRITERIER

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier. Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterierna som anges nedan.

Relevans, syfte och genomslag

(högsta poäng: 30)

 • Förslagets relevans för
  • insatsens mål,
  • de deltagande organisationernas utvecklingsbehov,
  • de deltagande ungdomsarbetarnas behov och mål.
 • Hur ändamålsenligt projektet är för att
  • uppnå läranderesultat av hög kvalitet för de deltagande ungdomsarbetarna,
  • förstärka eller omvandla den deltagande organisationens ungdomsverksamhet när det gäller kvalitet, innovation och erkännande samt organisationens kapacitet och räckvidd, i förekommande fall från lokal till global nivå,
  • engagera personer som arbetar med ungdomsverksamhet i de deltagande organisationerna,
  • involvera organisationer som konkret arbetar med ungdomsfrågor och dagligen arbetar med unga på lokal nivå.
 • Projektets potentiella genomslag
  • för deltagande ungdomsarbetare och organisationer under och efter projektet,
  • för konkreta metoder för ungdomsverksamhet av god kvalitet,
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell, europeisk eller global nivå.
 • I vilken utsträckning projektet omfattar åtgärder för hållbara resultat efter det att projektet avslutas.
 • I vilken utsträckning projektet på ett lämpligt sätt kan bidra till inkludering och mångfald och till programmets gröna, digitala och delaktighetsbaserade dimensioner.
 • I vilken utsträckning projektet bidrar till att introducera nya deltagare och mindre erfarna organisationer till insatsen.
 • I vilken utsträckning den verksamhet för systemutveckling och utåtriktade verksamhet som föreslås bidrar till att utveckla ungdomsarbetarnas arbetsmiljö (i förekommande fall).

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högsta poäng: 40)

 • Förenlighet mellan identifierade behov, projektmål, deltagarprofiler och de föreslagna insatserna.
 • I vilken utsträckning projektet bidrar till att förbättra kvaliteten på de deltagande organisationernas ungdomsverksamhet.
 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla faser i förberedelserna för projektet (inklusive förberedelse av deltagarna) samt i genomförandet och uppföljningen av verksamheterna.
 • Ändamålsenligheten hos åtgärderna för att välja ut ungdomsarbetare som ska delta i projektet (enligt definitionen i den rättsliga grunden) och i vilken utsträckning ungdomsledarna deltar i alla skeden av projektet.
 • I vilken utsträckning verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för deltagare med sämre förutsättningar. 
 • Huruvida de deltagandebaserade lärandemetoder som föreslås är lämpliga, inbegripet eventuella virtuella komponenter.
 • Kvaliteten på arrangemang och stöd för diskussionsprocessen, att erkänna och dokumentera deltagarnas läranderesultat samt konsekvent användning av EU:s verktyg för öppenhet och erkännande, särskilt ungdomspasset.
 • En balanserad representation av deltagarna per land och kön.
 • I vilken utsträckning verksamheterna omfattar hållbara och miljövänliga metoder.
 • Kvaliteten på de verktyg och metoder som föreslås för systemutveckling och utåtriktad verksamhet och huruvida de kan kopieras och inspirera andra organisationer (i förekommande fall).

Projektförvaltningens kvalitet

(högsta poäng: 30)

 • Kvaliteten i de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen.
 • Kvaliteten i samarbete och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.
 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets olika faser och resultat.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida projektresultaten inom och utanför de deltagande organisationerna.

FINANSIERINGSREGLER

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare, exklusive medföljande personer, utbildare och handledare.

100 euro per deltagare i en fortbildningsverksamhet

Resor

Bidrag till deltagarnas, medföljande personers och handledares kostnader för resor från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten[9] med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen[10].

När det gäller verksamhet som genomförs på flera platser ska sökanden addera avstånden mellan de olika platserna och välja det avståndsintervall som motsvarar totalsumman[11].

Reseavstånd

Vanlig resa

Miljövänligt resande

0–99 km

23 euro

 

100–499 km

180 euro

210 euro

500–1 999 km

275 euro

320 euro

2 000–2 999 km

360 euro

410 euro

3 000–3 999 km

530 euro

610 euro

4 000–7 999 km

820 euro

 

8 000 km eller mer

1500 euro

 

Individuellt stöd

Kostnader för uppehälle.

Finansieringsform: Bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på vistelsens längd per deltagare, inklusive medföljande personer, utbildare och handledare (om det behövs), även inklusive en resdag före respektive efter verksamheten. och upp till fyra ytterligare dagar för deltagare med grönt resebidrag.

Tabell A2.2 per deltagare per dag.

Högst 1 100 euro per deltagare (inklusive utbildare, handledare och medföljande personer)

Inkluderingsstöd

Kostnaderna för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med sämre förutsättningar.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med sämre förutsättningar, exklusive medföljande personer, utbildare och handledare.

100 euro per deltagare

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer, utbildare och handledare (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om bidrag för dessa deltagare inte begärs via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Bidrag för förberedande besök

Kostnader i samband med genomförandet av förberedande besök, inklusive kostnader för resa och uppehälle.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: exklusive deltagare från den mottagande organisationen. Högst en deltagare per deltagande organisation kan finansieras per verksamhet. Det finns ingen gräns för handledare som deltar i den huvudsakliga verksamheten. Villkor: behovet av ett förberedande besök, målen och deltagarna måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

575 euro per deltagare och förberedande besök.

Systemutveckling och utåtriktad verksamhet

Kostnader som är kopplade till genomförandet av kompletterande verksamheter.

Indirekta kostnader: Ett schablonbelopp på högst 7 % av de kompletterande verksamheternas bidragsberättigande direkta kostnader får beviljas inom ramen för indirekta kostnader i form av bidragsmottagarens allmänna administrativa kostnader, som kan hänföras till de kompletterande verksamheterna (t.ex. el eller internetkostnader, lokalkostnader, kostnader för tillsvidareanställda osv.).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: behoven och målen måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Högst 10 % av de sammanlagda projektkostnaderna får anslås för dessa verksamheter.

Högst 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna.

Särskilda kostnader

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg. Dyra resekostnader för deltagare, inklusive gruppledare, medföljande personer och handledare. bland annat för användning av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Finansiell säkerhet: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Dyra resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Tabell A2.2 Individuellt stöd för fortbildningsverksamheter

 

Individuellt stöd (euro per dag)

 

Österrike

61 euro

Belgien

65 euro

Bulgarien

53 euro

Kroatien

62 euro

Cypern

58 euro

Tjeckien

54 euro

Danmark

72 euro

Estland

56 euro

Finland

71 euro

Nordmakedonien

45 euro

Frankrike

66 euro

Tyskland

58 euro

Grekland

71 euro

Ungern

55 euro

Island

71 euro

Irland

74 euro

Italien

66 euro

Lettland

59 euro

Liechtenstein

74 euro

Litauen

58 euro

Luxemburg

66 euro

Malta

65 euro

Nederländerna

69 euro

Norge

74 euro

Polen

59 euro

Portugal

65 euro

Rumänien

54 euro

Serbien

45 euro

Slovakien

60 euro

Slovenien

60 euro

Spanien

61 euro

Sverige

70 euro

Turkiet

54 euro

Partnerländer i EU:s grannskap

48 euro

 1. Huvuddelen av budgeten för denna insats anslås till stöd till transnationell verksamhet som inbegriper organisationer och deltagare från programländer. Cirka 25 % av den tillgängliga budgeten kan dock finansiera internationella mobilitetsverksamheter som inbegriper organisationer och deltagare från program- och partnerländer i EU:s grannskap (regionerna 1–4: se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

 2. Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ramen för inrättandet av en europeisk agenda för ungdomsarbete

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=SV

 3. Du kan läsa mer om strategierna här: https://www.salto-youth.net/

 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)

 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&from=SV

 6. Se European Training Strategy Competence model for Youth Workers to work internationally, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/

 7. En grupp av minst fyra personer i åldern 13–30 år. En medlem i gruppen som fyllt 18 år tar på sig rollen som företrädare för gruppen och tar ansvaret för gruppens räkning. Se definitionen av informell ungdomsgrupp i ordlistan.

 8. Deltagande organisationer ska underteckna en fullmakt för den sökande organisationen. Fullmakter ska lämnas i ansökningsskedet, och senast när bidragsavtalet undertecknas. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 9. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. 500–1 999 km).    

 10. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm

 11. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som genomförs på flera platser, först i Rom (Italien) och därefter i Ljubljana (Slovenien), ska sökanden först beräkna avståndet mellan Madrid och Rom (1 365,28 km), sedan mellan Rom och Ljubljana (489,75 km) och därefter addera båda avstånden (1 855,03 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km), och c) beräkna EU-bidraget för deltagarens kostnad för resan från Madrid till Ljubljana (via Rom) och tillbaka (275 euro).

Tagged in: