Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Del A - Splošne informacije o Programu Erasmus+

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki državljane podpirajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela. Erasmus+ na podlagi uspeha programa v obdobju 2014–2020 krepi svoja prizadevanja za povečanje števila priložnosti, ki so na voljo še več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek programa ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam.

Evropski državljani morajo imeti boljše znanje, spretnosti in kompetence, potrebne v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vse bolj mobilna, večkulturna in digitalna. Študij, učenje in delo v drugi državi bi morali postati standard, priložnost za učenje dveh jezikov poleg maternega pa bi morala biti na voljo vsem. Program je ključni sestavni del, ki podpira cilje evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje za obdobje 2021–2027, strategije Evropske unije za mlade in delovnega načrta Evropske unije za šport (2021–2024).

Kot je pokazala pandemija COVID-19, je dostop do izobraževanja bolj kot kdaj prej bistven za zagotavljanje hitrega okrevanja po krizah ob hkratnem spodbujanju enakih možnosti za vse. V okviru tega postopka okrevanja si program Erasmus+ prizadeva svojo vključujočo razsežnost dvigniti na novo raven, tako da podpira možnosti za osebni, družbeno-izobraževalni in poklicni razvoj ljudi v Evropi in zunaj nje s ciljem, da pri tem ne bo nihče zapostavljen.

Za povečanje kvalitativnega učinka njegovih ukrepov in zagotovitev enakih možnosti bo program bolje in v večjem obsegu zajel ljudi različnih starosti ter z različnimi kulturnimi, socialnimi in ekonomskimi ozadji. V središču programa je približevanje osebam z manj priložnostmi, vključno z invalidi in migranti, pa tudi državljanom Evropske unije, ki živijo na oddaljenih območjih ali se soočajo s socialno-ekonomskimi težavami. Pri tem bo program tudi spodbujal svoje udeležence, zlasti mlade, da se angažirajo in naučijo sodelovati v civilni družbi, pri čemer bo ozaveščal o skupnih vrednotah Evropske unije. Leta 2024 bo program nadaljeval s prizadevanji za ublažitev socialno-ekonomskih posledic ruske invazije v Ukrajino ter vrzeli v izobraževanju, ki so pri tem nastale, med drugim s podpiranjem projektov, ki spodbujajo izobraževalne aktivnosti in olajšujejo vključevanje ljudi, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, v nova učna okolja, ter z aktivnostmi za podpiranje organizacij, učečih se in osebja v Ukrajini.

Poleg tega je v skladu s cilji evropskega programa za inovacije za podporo razvoju talentov za povečanje inovacijskih zmogljivosti Evrope razvoj digitalnih spretnosti in kompetenc ter spretnosti na področjih, usmerjenih v prihodnost, kot so boj proti podnebnim spremembam, čista energija, umetna inteligenca, robotika in analiza masovnih podatkov, bistven za prihodnjo trajnostno rast in kohezijo v Evropi. Program lahko k temu pomembno prispeva s spodbujanjem inovacij ter zmanjševanjem vrzeli v znanju, spretnostih in kompetencah v Evropi. Evropsko gospodarstvo mora postati bolj konkurenčno s pomočjo talentov in inovacij. Ta naložba v znanje, spretnosti in kompetence bo koristila posameznikom, institucijam, organizacijam in družbi kot celoti tako, da bo prispevala k trajnostni rasti ter zagotovila enakost, blaginjo in socialno vključenost v Evropi in drugod po svetu.

Drug izziv je povezan z vseevropskimi trendi omejene udeležbe v demokratičnem življenju ter nizke ravni znanja in ozaveščenosti o evropskih zadevah in njihovem vplivu na življenje vseh evropskih državljanov. Številni ljudje se neradi ali pa le težko dejavno angažirajo in udejstvujejo v svojih skupnostih ali v političnem in družbenem življenju Evropske unije. Krepitev evropske identitete in udejstvovanja mladih v demokratičnih procesih je izrednega pomena za prihodnost Evropske unije.

Ta cilj je mogoče doseči tudi z neformalnim učenjem, katerega cilj je okrepiti spretnosti in kompetence mladih in učečih se odraslih ter njihovo aktivno državljanstvo. Program lahko prispeva h krepitvi razvoja socialnih in medkulturnih kompetenc, kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti ter s tem k preprečevanju dezinformacij in lažnih novic ter boju proti njim.

V skladu s prednostnimi nalogami Evropske unije pri zagotavljanju trajnostnosti gospodarstva bi morali biti projekti Erasmus+ zasnovani tako, da so okolju prijazni, in vključevati okolju prijazne prakse v vseh vidikih. Vključene organizacije in udeleženci bi morali pri načrtovanju projektov uporabljati okolju prijazen pristop, kar jih bo spodbudilo k spoznavanju okoljskih vprašanj in razpravi o njih ter k razmisleku o tem, kaj je mogoče na njihovi ravni storiti za povečanje trajnostnosti projektov, in jim pomagalo najti okolju prijaznejše načine izvajanja njihovih aktivnosti.

Podpiranje in omogočanje transnacionalnega in mednarodnega sodelovanja med organizacijami na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa sta bistvena za opolnomočenje ljudi z več ključnimi kompetencami, zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja in priznavanje kompetenc, pridobljenih s formalnim, priložnostnim in neformalnim učenjem. Omogočata lažje kroženje zamisli, prenašanje dobrih praks in strokovnega znanja ter razvoj digitalnih zmogljivosti. To prispeva k visoki kakovosti izobraževanja in hkrati krepi socialno kohezijo. Program Erasmus+ je ena od najbolj prepoznavnih zgodb o uspehu Evropske unije. Temelji na dosežkih več kot 35-letnega izvajanja evropskih programov na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa ter zajema evropsko in mednarodno razsežnost partnerstev.

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je pripravljen v skladu z letnimi programi dela Erasmus+, ki jih sprejme Evropska komisija, zato se bo morebiti spreminjal glede na opredeljene prednostne naloge in ukrepe. Izvajanje tega vodnika je odvisno tudi od razpoložljivosti odobrenih proračunskih sredstev, predvidenih v predlogu proračuna, potem ko proračunski organ EU sprejme letni proračun, ali zagotovljenih v sistemu začasnih dvanajstin.