Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Krok 4: Vyplnenie a podanie formulára žiadosti

Žiadatelia o grant EÚ v rámci programu Erasmus+ musia použiť osobitné formuláre žiadostí pre jednotlivé akcie, ktoré sú k dispozícii na webových sídlach Európskej komisie alebo národných agentúr (kontaktné údaje sú uvedené na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_en).

V prípade projektov predkladaných v rámci konzorcia predkladá koordinátor jednu žiadosť na celý projekt v mene všetkých členov konzorcia. Žiadosť sa musí predložiť príslušnej národnej alebo výkonnej agentúre (pozri oddiely Kde podať žiadosť? pri jednotlivých akciách v časti B tohto sprievodcu).

Žiadosti odoslané poštou, kuriérskou službou, žiadosti odoslané faxom alebo e-mailom sa nebudú akceptovať.

V prípade akcií riadených národnou agentúrou musí byť elektronický formulár vyplnený v niektorom úradnom jazyku používanom v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu. V prípade akcií, ktoré riadi výkonná agentúra, musia žiadatelia vyplniť formulár v niektorom úradnom jazyku EÚ. Zhrnutie projektu by však vždy malo byť v angličtine.

Žiadosti sa musia predložiť len jednej národnej agentúre alebo výkonnej agentúre. V prípade viacnásobného podania rovnakej žiadosti v tom istom výberovom kole tej istej národnej alebo výkonnej agentúre bude národná alebo výkonná agentúra považovať za platnú vždy poslednú verziu podanú pred uplynutím stanoveného termínu. V prípade viacnásobného predloženia rovnakej alebo veľmi podobnej žiadosti tej istej žiadateľskej organizácie alebo konzorcia rôznym národným agentúram sa všetky žiadosti môžu automaticky vylúčiť (pozri časť o zásade nekumulácie).

Viac informácií o vypĺňaní a predkladaní formulára žiadosti sa nachádza na týchto webových sídlach:

  • V prípade akcií riadených národnými agentúrami programu Erasmus+: ďalšie informácie získate, ak si prečítate usmernenia o vypĺňaní a predkladaní elektronického formulára. V týchto usmerneniach sa poskytujú aj informácie o postupe v prípade technických problémov. Sú k dispozícii na webových sídlach národných agentúr (v prípade akcií, ktoré riadia) a Európskej komisie.
  • V prípade akcií riadených výkonnou agentúrou: Žiadosti sa musia predkladať elektronicky prostredníctvom systému na elektronické predkladanie ponúk portálu financovania a ponúk. Viac informácií o predkladaní (vrátane aspektov súvisiacich s informačnými technológiami) sa nachádza v online príručke na adrese: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Dodržanie termínu

Žiadosť sa musí podať v termíne stanovenom pre príslušnú akciu. Termíny na predloženie projektov v rámci jednotlivých akcií sú uvedené v oddieloch Kritériá oprávnenosti v časti B tohto sprievodcu.

Poznámka:

V prípade akcií, ktoré riadia národné agentúry programu Erasmus+, sa elektronické formuláre musia bez ohľadu na deň termínu vždy podať do 12.00.00 h (poludnie bruselského času).

V prípade akcií, ktoré riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru a na ktoré sa vzťahuje tento sprievodca, a v súlade s požiadavkami portálu financovania a ponúk Komisie sa návrhy agentúre EACEA musia predložiť do 17.00.00 h (bruselského času).

Žiadatelia usadení v krajinách nachádzajúcich sa v inom časovom pásme by mali dôkladne zohľadniť príslušný časový posun, aby sa vyhli zamietnutiu.