Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Céim 1: Clárú

Mura bhfuil an méid sin déanta cheana, ní mór do gach iarratasóir clárú ar https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc .

Le haghaidh gníomhaíochtaí a bhainistíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin

Chun clárú ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana, ní mór d’ionadaí dlíthiúil an iarratasóra na bearta seo a leanas a dhéanamh:

  • Cuntas úsáideora a chruthú, mar a ghairtear de, cuntas EU Login (mura bhfuil cuntas ag an duine atá ina ionadaí don iarratasóir cheana féin). Is féidir cuntais nua EU Login a chruthú ar an suíomh gréasáin seo a leanas: https://webgate.ec.europa.eu/cas/
  • Dul isteach ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana ag: https://ec.europa.eu/info/funding‑tenders/opportunities/portal/screen/home agus clárú (más infheidhme) thar ceann na heagraíochta/an ghrúpa ar a ndéanann siad ionadaíocht. Tá Treoraíocht agus Ceisteanna Coitianta le fáil ar an tairseach.

Ní gá don iarratasóir clárú ach uair amháin trí Chlár Rannpháirtithe an Choimisiúin Eorpaigh1 . Nuair atá an clárú críochnaithe, gheobhaidh an t‑iarratasóir Cód Aitheantais Rannpháirtí2 . Aitheantóir uathúil naoi ndigit atá sa chód agus tá sé riachtanach chun iarratais a chur isteach, cuireann sé ar chumas an iarratasóra an fhoirm iarratais a líonadh isteach ar bhealach níos simplí (is é sin ach uimhir an chóid a chur isteach ar an bhfoirm, léireofar go huathoibríoch san fhoirm an t‑eolas uile a sholáthair an t‑iarratasóir ag céim an chlárúcháin).

Le haghaidh gníomhaíochtaí a bhainistíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+

Chun clárú ar chóras clárúcháin eagraíochta Erasmus+ agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh, ní mór d’ionadaí dlíthiúil an iarratasóra na bearta seo a leanas a dhéanamh:

Ní gá don iarratasóir clárú ach uair amháin. Nuair atá an clárú críochnaithe, gheobhaidh an t‑iarratasóir sainaitheantas eagraíochta.

Is féidir le hiarratasóir a shainaitheantas eagraíochta a sheiceáil nó cuid den eolas atá nasctha léi a athrú tríd an gcóras clárúcháin eagraíochta le haghaidh Erasmus+ agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Ach an Sainaitheantas Eagraíochta a chur isteach san fhoirm, lódálfar an t‑eolas uile a sholáthair an t‑iarratasóir ag céim an chlárúcháin agus léireofar an t‑eolas sin san fhoirm

Cruthúnas ar an stádas dlíthiúil

Mar chuid den phróiseas clárúcháin, ní mór d’iarratasóirí na doiciméid seo a leanas a uaslódáil freisin:

I gcás deontais os cionn EUR 60 000, d’fhéadfaí go mbeadh ceangal ar iarratasóirí doiciméid shonracha a uaslódáil chun cruthúnas a thabhairt ar a n‑acmhainn airgeadais. Tá tuilleadh sonraí sa roinn ‘Critéir Roghnúcháin’ thíos.

  • 1 Tá clár ar líne ag an gCoimisiún Eorpach de na heagraíochtaí rannpháirteacha i gcláir éagsúla den Aontas Eorpach darb ainm Clár na Rannpháirtithe. ↩ back
  • 2 Eolas sainordaitheach san fhoirm iarratais atá i gcód aitheantais rannpháirtí. ↩ back