Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2023. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát.

A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2023. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

C. rész – Tájékoztató a pályázók számára

Minden potenciális pályázónak, aki projekttervet kíván benyújtani annak érdekében, hogy az Erasmus+ program keretében pénzügyi támogatást kapjon az EU-tól, gondosan el kell olvasnia ezt a szakaszt, amely az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet1  (a továbbiakban „uniós költségvetési rendelet”) vonatkozó rendelkezései alapján készült. Az odaítélt támogatásokra vonatkozó valamennyi szerződéses és pénzügyi rendelkezés megtalálható a támogatási megállapodások mintáiban, amelyeket az Európai Bizottság vagy az Erasmus+ nemzeti irodák honlapján, a Végrehajtó Ügynökség számára pedig a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálon2  tesznek közzé. Az ezen útmutatóban szereplő információktól való eltérés esetén a támogatásimegállapodás-minták rendelkezései elsőbbséget élveznek a C. részben foglalt rendelkezésekkel szemben.

  • 1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.). Az uniós költségvetési rendelet megtalálható az alábbi internetes oldalon: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home