Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Del C - Informacije za prijavitelje

Vsi potencialni prijavitelji, ki nameravajo oddati predlog projekta za pridobitev finančne podpore EU v okviru programa Erasmus+, naj si skrbno preberejo ta oddelek, napisan v skladu z veljavnimi določbami Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije 1 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba EU).

Vse pogodbene in finančne določbe, ki se uporabljajo za dodeljena nepovratna sredstva, so predstavljene v vzorcih sporazumov o nepovratnih sredstvih, ki so za projekte, ki jih izvaja EACEA, na voljo na portalu za financiranje in javne razpise 2 , za projekte, ki jih izvajajo nacionalne agencije, pa na spletišču ustrezne nacionalne agencije Erasmus+. V primeru neskladnosti z informacijami iz tega vodnika določbe sporazumov o nepovratnih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: vzorčni sporazum o nepovratnih sredstvih) prevladajo nad tistimi iz dela C.