Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Del C – Informacije za prijavitelje

Vsi potencialni prijavitelji, ki nameravajo predložiti predlog projekta, da bi prejeli finančno podporo EU v okviru programa Erasmus+, so vabljeni, da pozorno preberejo ta oddelek, ki je zasnovan v skladu z veljavnimi določbami Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije[1] (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba EU).

Vse pogodbene in finančne določbe, ki se uporabljajo za dodeljena nepovratna sredstva, so predstavljene v vzorcih sporazumov o nepovratnih sredstvih, ki so na voljo na spletiščih Evropske komisije ali nacionalnih agencij Erasmus+, za Izvajalsko agencijo pa na portalu za financiranje in javne razpise[2]. V primeru neskladnosti z informacijami iz tega vodnika določbe iz vzorcev sporazumov o nepovratnih sredstvih prevladajo nad tistimi iz dela C.

  1. Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1). Finančna uredba EU je objavljena na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=SL.

  2. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.