Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2023.

Maar u kunt de volledige gids voor 2023 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Deel C - Informatie voor aanvragers

Alle potentiële aanvragers die van plan zijn een projectvoorstel in te dienen om financiële steun van de EU te krijgen uit het Erasmus+-programma, dienen aandachtig dit deel door te nemen, dat is opgesteld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie1  (“Financieel Reglement van de EU”). Alle contractuele en financiële bepalingen die van toepassing zijn op de toegekende subsidies komen aan de orde in de modelsubsidieovereenkomsten die ter beschikking zijn gesteld op de websites van de Europese Commissie of de nationale agentschappen van Erasmus+ en voor het Uitvoerend Agentschap op het Funding and Tender Opportunities Portal2 . Als de informatie afwijkt van de in deze gids geboden informatie, zullen de bepalingen van de modelsubsidieovereenkomsten prevaleren boven de bepalingen uit deel C.

 

  • 1 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1). Het Financieel Reglement kan worden geraadpleegd op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=NL
  • 2 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home